Endeksler
                                        
      ALÇAK GÜÇLÜ TELSİZ VE ELEKTROMANYETİK CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.9.1986, No: 86/10995         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.4.1983, No: 2813            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.10.1986, No: 19244           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26 , S.1224          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
               Amaç, Kapsam, Tanımlar               
  Amaç                                    

  MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu madde 
son fıkrası kapsamına giren cihazlardan; CB Telsiz cihazları ile SBT cihazları 
hariç diğer telsizlerin ve elektromanyetik cihazların, yayın özelliklerini, fre-
kans bandlarını ve kullanma esaslarını belirlemektir.              
                                        
  Kapsam                                   

  MADDE 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi-
ler tarafından kullanılan; alçak güçlü telsiz verici - alıcı cihazlarını,oyuncak
telsizleri, telsiz ölçme (telemetry), telsiz algılama (sensor); uzaktan kumanda 
(telecommand), alarm ve kontrol, işitme yardımcı cihazlarını ve benzeri diğer  
cihaz ve sistemleri kapsar.                           
                                        
  Tanımlar                                  

  MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen terim ve kısaltmalardan;          
  a) "Bakanlık" terimi; Ulaştırma Bakanlığını,                
  b) "TGM" kısaltması; Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünü,            
  c) "uV/m" kısaltması; mikrovolt/metreyi,                  
  d) "Zararlı Enterferans" terimi; telsiz haberleşme, seyrüsefer, radyo ve te-
levizyon yayın veya diğer dinleme ve yardım hizmetlerinde kullanılan elektronik 
sistemlerin faaliyetini ciddi derecede kısıtlayan, engel olan; milli veya ulus- 
lararası frekans tahsis ve tescili yapılmış ve belirlenen kurallara uygun olarak
çalışan bu sistemlerin çalışmasını devamlı olarak aksatan bir emisyon, radyasyon
veya endüksiyonu,                                
  e) "Telsiz ölçme (telemetry) cihazı terimi; ölçme yerinden uzakta bulunan  
bir sisteme ait teknik özellikleri elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla otomatik
olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından 
meydana gelen sistemi,                             
  f) "Telsiz algılama (sensor) cihazı" terimi; çevresinde yarattığı elektro- 
manyetik alanın, bu alan içine giren veya hareket eden cisimler tarafından ke- 
silmesi veya değiştirilmesi sonucunda, önceden planlanan bir hareketi başlatan 
veya durduran bir mekanizmayı ikaz eden sistemi,                
  g) "Uzaktan kumanda (telecommand) cihazı" terimi; elektromanyetik dalgalar 
yardımıyla bir sistemin hareketini uzaktan başlatmaya değiştirmeye veya durdur- 
maya yarayan; oyuncaklar, model uçaklar ve çeşitli araçlar dışında kalan diğer 
alet ve makinalarda kullanılan, bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meyda-
na gelen sistemi,                                
  h) "Alçak güçlü telsiz cihazı" terimi; bu Yönetmelikte belirlenen özellik- 
lerde ve tahsis edilmiş frekans bandında çalışan telsiz cihazlarını,      
  i) "Oyuncak telsiz" terimi; Halk Bandında belirlenen kanalda çalışan ve çı- 
kış gücü 100 miliwatt'tan daha az olan telsiz cihazlarını,           
  j) "Telsiz Yönetmeliği" terimi; 6/10/1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gaze- 
te'de yayınlanmış olan Yönetmeliği,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k) "CB Telsiz Cihazları" terimi; Belirli bir frekans bandı içinde enterfe- 
ranslara karşı korunmayan, belirli kanal frekanslarına ayarlı olarak, kısa mesa-
felerde, telsiz telefon haberleşmesinde kullanılan ve teknik özellikleri    
24/8/1984 tarih ve 18499 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Halk Telsizle- 
rini,                                      
  l) "SBT cihazları" terimi; Sanayi, Bilim ve Tıp alanlarında veya enerjinin 
elektromanyetik yoldan aktarıldığı diğer alanlarda kullanılan ve haberleşme mak-
sadı taşımaksızın radyofrekans enerjisi üreten ve kullanan, teknik özellikleri 
22/3/1985 tarih ve 18702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan cihazları,   
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Alçak Güçlü Telsiz Cihazları             
                                        
  Kullanma Yerleri                              

  MADDE 4 - Alçak güçlü telsiz cihazları, bu Yönetmelikte belirlenen özellik- 
lerde olmak kaydıyla; her türlü ticari, endüstriyel ve sportif faaliyetlerde,  
tarım, balıkçılık ve avcılık sahalarında frekans tahsisi ve tesciline gerek ol- 
maksızın, Telsiz Yönetmeliğine göre ruhsatname ve kullanma izni alınmak suretiy-
le kullanılabilirler.                              
                                        
  Teknik Özellikler                              

  MADDE 5 - Alçak güçlü telsiz cihazları, aşağıda belirtilen teknik özellikle-
re uygun olmak kaydıyla, Bakanlığın izniyle imal veya ithal edilebilirler. Bu  
cihazların üzerine imalatçı ve ithalatçıları tarafından cihazın tipi (modeli) ve
Bakanlığın verdiği iznin numarası ile, çalışma frekansını ve imalatçı veya itha-
latçı firmanın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun madeni bir etiket konulma-
sı mecburidir.                                 
  --------------------------------------                   
  | TGM - AG :....................... |                   
  | Tip (Model) :.................... |                   
  | Frekansı :....................... |   ebat: 3 cm x 1,5 cm       
  | ...................... tarafından |                   
  | imal (ithal) edilmiştir.      |                   
  --------------------------------------                   
  Teknik Özellikler:                             
  a) Frekans bandı: 49.025 - 49.975 MHz                    
  b) Kanal aralığı: Azami 25 kHz                       
  c) Modülasyon tipi: FM                           
  d) Azami çıkış gücü: 100 miliwatt'tan az                  
  e) Kanal adedi: 1 ile 3                           
  f) Frekans kararlılığı: + 50 ppm (- 20¼/ + 50¼ C)              
              -                          
  g) İstenmiyen yayın: Taşıyıcının en az 35 dB altında            
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Oyuncak Telsizler                
  Kullanma Yerleri                              

  MADDE 6 - Oyuncak telsizler, bu Yönetmelikte belirlenen özelliklerde olmak 
kaydıyla; Halk Bandı (CB) telsizlerinin kullanma sahalarında, kullanıcıların  
yaş tahdidi dikkate alınmaksızın; frekans tahsisi, tescili, ruhsatname,sertifika
ve kullanma iznine gerek olmaksızın kullanılabilirler.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teknik Özellikler                              

  MADDE 7 - Oyuncak telsizler, aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun ol-
mak kaydıyla, Bakanlığın izniyle imal veya ithal edilebilirler.         
  Bu cihazların üzerine, imalatçı ve ithalatçılar tarafından cihazın tipi   
(modeli) ve Bakanlığın verdiği iznin numarası ile,çalışma frekansını ve imalatçı
veya ithalatçı firmanın ismini gösteren, aşağıdaki örneğe uygun madeni bir eti- 
ket konulması mecburidir.                            
  --------------------------------------                   
  | TGM - OT:.......................  |                   
  | Tip (Model):....................  |                   
  | Frekansı:.......................  |  ebat: 3 cm x 1,5 cm        
  | ..................... tarafından  |                   
  | imal (ithal) edilmiştir.      |                   
  --------------------------------------                   
  Teknik Özellikler:                             
  a) Frekansı: 27.125 MHz veya 27.095 MHz                   
  b) Modülasyon tipi: AM                           
  c) Azami çıkış gücü: 100 miliwatt'tan az                  
  d) Kanal adedi: 1                              
  e) Frekans kararlılığı: +                          
              - 50 ppm                      
  f) İstenmiyen yayın: Taşıyıcının en az 35 dB altında            
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
        Telsiz Ölçme, Algılama, Uzaktan Kumanda, Alarm ve        
            Kontrol, İşitme Yardımcı Cihazları           
                                        
  Telsiz Ölçme Cihazları                           

  MADDE 8 - Telsiz ölçme (telemetry) cihazları bu Yönetmelikte belirlenen   
şartları karşılamak kaydıyla, Bakanlığın izniyle imal veya ithal edilebilirler. 
Ruhsatname ve kullanma iznine gerek olmaksızın kullanılabilirler.        
  Bu cihazların üzerine, imalatçı ve ithalatçıları tarafından, cihazın tipi  
(modeli) ve Bakanlığın verdiği iznin numarası ile, çalışma frekansını ve imalat-
çı veya ithalatçı firmanın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun madeni bir  
etiket konulması mecburidir.                          
  -------------------------------------                    
  | TGM - TT:....................... |                    
  | Tip (Model):.................... |                    
  | Frekansı:....................... |   ebat: 3 cm x 1,5 cm        
  | ......................tarafından |                    
  | imal (ithal) edilmiştir.     |                    
  -------------------------------------                    
  Telsiz ölçme cihazları karşılarında gösterilen tolerans ve alan şiddeti de- 
ğerlerini aşmamak kaydıyla, aşağıdaki frekans bandları dahilinde herhangibir  
frekansta çalıştırılabilirler.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
| Frekans bandı  | Tolerans  | RF çıkış gücü    | İstenmiyen yayın  | 
|-----------------|--------------|----------------------|---------------------| 
| 39 - 40.5 MHz  | + 100 kHz  | 30 metrede 10 uV/m | 30 metrede 2 uV/m | 
|         | -      |           |           | 
| 88 - 108 MHz  | + 100 kHz  | "   "  50 uV/m | "   "  5 uV/m | 
|         | -      |           |           | 
| 174 - 216 MHz  | + 100 kHz  | "   "  150 uV/m | "   "  15 uV/m | 
|         | -      |           |           | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  Telsiz Algılama Cihazları                          

  MADDE 9 - Telsiz algılama (sensor) cihazları, bu Yönetmelikte belirlenen  
şartları karşılamak kaydıyla imal ve ithal edilebilirler. Ruhsatname ve kullanma
iznine gerek olmaksızın kullanılabilirler.                   
  Bu cihazların üzerine, imalatçı ve ithalatçıları tarafından, cihazın tipini 
(modelini), bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, çalışma frekansını ve ima-
latçı veya ithalatçı firmanın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun madeni bir 
etiket konulması mecburidir.                          
  ---------------------------------------                   
  | Tip (Model):.....................  |                  
  | Frekansı:........................  |                  
  | Elektromanyetik özellikleri     |                  
  | TGM 000100'e uygundur.       |   ebat: 3 cm x 1,5 cm      
  | .......................tarafından  |                  
  | imal (ithal) edilmiştir.      |                  
  ----------------------------------------                  
  Telsiz Algılama Cihazları;                         
  a) Tüm frekans bandlarında yaptıkları elektromanyetik yayın, cihazdan; dalga
boyu ( )/ 2  (metre) mesafede 15 uV/m yi geçmemek kaydıyla, herhangibir fre- 
kansta çalıştırılabilirler.                           
  b) Karşılarında gösterilen toleransları ve alan şiddeti değerlerini aşmamak 
kaydıyla, aşağıdaki frekanslarda kullanılabilirler.               
------------------------------------------------------------------------------ 
| Merkez frekansı | Tolerans  | RF çıkış gücü    | İstenmiyen yayın  | 
|-----------------|--------------|----------------------|---------------------| 
| 2000 kHz    | + 300 kHz  | 30 metrede 100 uV/m | 30 metrede 15 uV/m | 
|         | -      |           |           | 
| 4500 kHz    | + 450 kHz  | "   "   "  " | "   "  "  "  | 
|         | -      |           |           | 
| 8200 kHz    | + 800 kHz  | "   "   "  " | "   "  "  "  | 
|         | -      |           |           | 
| 915 MHz    | + 13 MHz  | "   " 50.000 uV/m | "   "  150 "  | 
|         | -      |           |           | 
| 2450 "     | + 15 "  | "   "   "  " | "   "  "  "  | 
|         | -      |           |           | 
| 5800 "     | + 15 "  | "   "   "  " | "   "  "  "  | 
|         | -      |           |           | 
|24125 "     | + 50 "  | "   "250.000 uV/m | "   "  750 uV/m | 
|         | -      |           |           | 
------------------------------------------------------------------------------- 
Dipnot: 2324 nolu sayfanın Telsiz Algılama Cihazları paragrafının a) maddesinin 
    2 nci satırının parantez içindeki işaret ve 2 rakamının yanında bulunan 
    işaretin teknik yetersizliğinden yapılamamıştır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uzaktan Kumanda, Alarm ve Kontrol Cihazları                 

  MADDE 10 - Her çeşit oyuncaklarla, model uçaklar ve araçlar dışında kalan  
diğer alet ve makinaları çalıştırmaya yarayan uzaktan kumanda cihazları ile yan-
gın, hırsızlık, güvenlik ve benzeri acil durumlarda bir alarm sistemini uzaktan 
harekete geçiren cihazlar, bu Yönetmelikte belirlenen şartları karşılamak kay- 
dıyla Bakanlığın izniyle imal ve ithal edilebilirler. Ruhsatname ve kullanma  
iznine gerek olmaksızın kullanılabilirler.                   
  Bu cihazların üzerine, imalatçı ve ithalatçıları tarafından cihazın tipi  
(modeli) ve Bakanlığın verdiği izin numarası ile çalışma frekansını ve imalatçı 
veya ithalatçı firmanın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun madeni bir etiket
konulması mecburidir.                              
  -----------------------------------------                  
  | TGM - UK (AK):...................... |                  
  | Model No:........................... |                  
  | Frekansı:........................... |   ebat: 3 cm x 1,5 cm      
  | ......................... tarafından |                  
  | imal (ithal) edilmiştir.       |                  
  -----------------------------------------                  
  a) Teknik Özellikler:                            
------------------------------------------------------------------------------ 
| Frekans bandı    | Tolerans | RF çıkış gücü    | İstenmiyen yayın  | 
|---------------------|-----------|----------------------|--------------------| 
|           | +     |           |          | 
| 40.500 - 40.975 MHz | - 5 kHz  | 30 metrede 250 uV/m | 30 metrede 20 uV/m | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  Cihazın şehir ceryanı ile beslenmesi halinde, cihazdan şebeke hattına geri 
beslenen RF voltajı 450 kHz - 30 MHz bandı için; 250 mikrovolt'tan fazla olamaz.
  Tahsis edilen band dışındaki bir frekansta çalışan uzaktan kumanda cihazla- 
rı, (b) bendindeki tahditlere ilaveten, Telsiz Yönetmeliğindeki genel hükümlere 
tabi olup; imali ve ithali için Bakanlıktan izin alınması, kullanılması için  
frekans tahsisi yapılması, kurma izni, ruhsatname ve kullanma izni alınması zo- 
runludur.                                    
  b) Tahditler:                                
  (1) Bu maddede belirtilen uzaktan kumanda, alarm ve kontrol cihazları ile; 
  (a) Devamlı gönderme,                            
  (b) Telsiz telefon haberleşmesi,                      
  (c) Modülasyon çeşidi ne olursa olsun, data haberleşmesi yapılamaz.     
                                        
  (2) Belirli zaman fasılaları ve belirli sürelerle periyodik yayına, yalnız 
alarm ve kontrol sistemlerinde izin verilebilir. Bu yayınların süresi her defa- 
sında 1 saniyeden uzun olamaz. İki yayın arasında, 10 saniyeden az olmamak üze- 
re, yayın süresinin en az 30 katı kadar boşluk bulunur.             
  (3) Elle kontrol edilen verici kullanan sistemlerde; serbest bırakıldığında,
vericiyi otomatik olarak kapatan türden verici kontrol anahtarı kullanılması  
zorunludur.                                   
  (4) Otomatik olarak kumanda edilen vericilerin kullanıldığı sistemlerde,  
göndermeye geçen vericiyi, 5 saniye içinde otomatik olarak kapatan düzenlerin  
kullanılması zorunludur.                            
  Yangın, güvenlik ve can emniyeti ile ilgili alarm sistemleri bu hükmün dı- 
şında olup, bu sistemlere ait vericilerde; alarm durumu devam ettiği sürece ve- 
riciyi çalıştıracak düzen bulunur.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşitme Yardımcı Cihazları                          

  MADDE 11 - Telsiz işitme yardımcı cihazları; bu Yönetmelikte belirlenen   
şartları karşılamak kaydıyla, imal ve ithal edilebilirler. Ruhsatname ve kullan-
ma izni alınmaksızın, işitme bozukluğu olanlar tarafından veya bunların eğitimi 
maksadıyla veya sinema, konser ve benzeri toplantı mahallerinde kullanılabilir- 
ler.                                      
  Bu cihazların üzerine, imalatçı ve ithalatçıları tarafından, cihazın tipini 
(modelini), bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, çalışma frekansı ve ima- 
latçı veya ithalatçı firmanın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun bir etiket 
konulması mecburidir.                              
  -----------------------------------------                  
  | Tip (Model):.......................  |                  
  | Frekansı:..........................  |                  
  | Elektromanyetik özellikleri      |  ebat: serbest         
  | TGM 000101'e uygundur.        |                  
  | ........................ tarafından  |                  
  | imal (ithal) edilmiştir.       |                  
  -----------------------------------------                  
  Teknik Özellikler:                             
  a) Frekans bandı: 72 - 73 MHz                        
           75.4 - 76 MHz                       
  b) Frekans kararlılığı: +                          
              - 50 ppm                      
  c) Band genişliği;                             
    Dar band cihazlar: 50 kHz                        
    Geniş band cihazlar: 200 kHz                       
  d) Frekans sapması;                             
    Dar band cihazlar: +                           
             - 20 kHz                       
    Geniş band cihazlar: +                          
              - 75 kHz                      
  e) RF çıkış gücü: Modülesiz taşıyıcı ile 30 metrede azami 8000 uV/m     
  f) İstenmiyen yayın: Bitişik kanalda 30 metrede azami 150 uV/m       
  g) İstenmiyen yayın bastırması: En az 40 dB                 
  h) Seçicilik: Bitişik kanala nazaran en az 40 dB              
  Tahsis edilen bandlar dışındaki bir frekansta çalışan işitme yardımcı cihaz-
ları, Telsiz Yönetmeliğindeki genel hükümlere tabi olup; imali ve ithali için  
Bakanlıktan izin alınması, kullanılması için frekans tahsisi yapılması, ruhsat- 
name ve kullanma izni alınması zorunludur.                   
                                        
  Diğer Alçak Güçlü Cihaz ve Sistemler                    

  MADDE 12 - Sayısal teknikleri kullanan ve radyofrekans sinyalleri veya pals-
leri üreterek, bunları kullanmak suretiyle elektronik hesaplama, bilgi işlem,  
kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma ve benzeri işleri yapan; elektronik
hesap makineleri, bilgisayar cihazları, bunlarla birlikte kullanılan terminal, 
yazıcı, disk, monitör ve benzeri cihazlarla, sayısal teknikleri kullanan diğer 
her çeşit cihazlar çalışmaları esnasında tüm frekans spektrumunda yaydıkları ve 
bağlı bulundukları enerji hattına geriye yansıttıkları elektromanyetik enerji, 
aşağıdaki sınırlara uymak kaydıyla imal ve ithal edilebilirler. Ruhsatname ve  
kullanma iznine gerek olmaksızın kullanılabilirler.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu cihazların üzerine imalatçı ve ithalatçıları tarafından, cihazın tipini 
(modelini), bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, imalatçı ve ithalatçı fir-
manın ismini gösteren aşağıdaki örneğe uygun madeni bir etiket konulması mecbu- 
ridir.                                     
  ----------------------------------------                  
  | Tip (Model):....................... |                  
  | Elektromanyetik özellikleri     |                  
  | TGM OOO102'ye uygundur.       |  ebat: serbest          
  | .........................tarafından |                  
  | imal (ithal) edilmiştir.       |                  
  ----------------------------------------                  
  Kara, deniz ve hava ulaştırma vasıtalarında ve kamuya hizmet veren sistem- 
lerle, endüstriyel tesislerde kontrol maksadıyla kullanılan cihazlar, Sanayi,  
Bilimsel ve Tıbbi (SBT) cihazları ile mikrodalga fırını, çamaşır makinesi veya 
kurutucusu gibi ev aletlerinde kullanılan elektronik programlama üniteleri ve  
tıbbi alanda kullanılan özel elektronik muayene ve test cihazları, 13 üncü madde
hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.                 
  a) İş yerlerinde kullanılmak üzere imal edilen cihazlar:          
  (1) Bu cihazların çalışması esnasında yayılmasına müsaade edilen azami elek-
tromanyetik alan şiddeti aşağıdaki değerleri aşamaz.              
------------------------------------------------------------------------------- 
| Frekans Bandı   |   Mesafe (x)   |   Azami Alan Şiddeti      | 
|-------------------|---------------------|-----------------------------------| 
| 30 - 88 MHz    |   30 Metre    |   30 uV/m            | 
| 88 - 216 MHz   |   "  "     |   50 uV/m            | 
| 216 - 1000 MHz  |   "  "     |   70 uV/m            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  (x) Ölçü aletinin anteni ile, ölçülen cihazın veya uzantısının bu antene | 
| en yakın noktası arasındaki mesafedir.                   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  (2) Cihazdan şebeke hattına geri beslenen RF voltajı 450 - 1600 kHz için;  
1000 mikrovolt'tan, 1600 kHz - 30 MHz için; 3000 mikrovolt'tan fazla olamaz.  
  b) Kişisel amaçlarla ve konutlarda kullanılmak üzere imal edilen cihazlar: 
  (1) Cihazın çalışması esnasında yayılmasına müsaade edilen azami elektroman-
yetik alan şiddeti, aşağıdaki tabloda gösterilen değerleri aşamaz.       
------------------------------------------------------------------------------- 
| Frekans Bandı      Mesafe (x)      Azami Alan Şiddeti      | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| 30 - 88 MHz       3 Metre        100 uV/m           | 
| 88 - 216 MHz      3 Metre        150 uV/m           | 
| 216 - 1000 MHz     3 Metre        250 uV/m           | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  (x) Ölçeme aletinin anteni ile, ölçülen cihazın veya uzantısının en yakın | 
| noktası arasındaki mesafedir.                        | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Cihazdan şebeke hattına geri beslenen RF voltajı 450 kHz - 30 MHz için 
250 mikrovolt'tan fazla olamaz.                         
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Enterferans                                 

  MADDE 13 - Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazların tümü, özel çalışma fre- 
kansı veya bandı tahsis edilmiş olsun veya olmasın, enterferanslara karşı korun-
mamış olup, tahsil ve tescil edilmiş frekanslardaki diğer telsiz sistemlerinin 
çalışmasından meydana gelecek enterferansları kabul etmek mecburiyetindedirler. 
  Bu cihazların kullanıcıları, tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan 
telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcılarında enterferansa sebep ola- 
mazlar. Böyle bir enterferansın meydana gelmesi halinde faaliyetlerini enterfe- 
rans giderilinceye kadar durdurmak zorundadırlar. Buna uymayanlar hakkında   
2813 sayılı Telsiz Kanununun 20 inci ve 32/e maddeleri gereğince işlem yapılır. 
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler, cihazla birlikte verilecek    
Türkçe kullanma kılavuzunun ilk sayfasında açıkça belirtilir.          
  Şayet enterferans, cihazın teknik özelliklerinin bu Yönetmelik hükümlerine 
uymamasından kaynaklanıyorsa, bu takdirde imalatçıları ve ithalatçıları hakkında
aynı Kanunun 29 ve 32/i maddeleri gereğince işlem yapılır.           
                                        
  Yürürlük                                  

  MADDE 14 - Bu Yönetmelik yurtdışından ithal edilen cihazlar için yayımı ta- 
rihinde, Türkiye'de imal edilenler için yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girer. 
                                        
  Yürütme                                   

  MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür.