Endeksler
          DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ             
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.9.1986, No: 86/10985          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18.10.1986, No: 19255          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26 , S. 1211          
                                        
                  BÖLÜM 1                   
                Genel Hükümler                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik'in amacı,Devlet Memurunun mesleki ehliyetinin tesbi-
ti için sicilinde bulunacak bilgileri,ayrılış sicilinin verileceği halleri,sicil
raporunun şeklini,taşıyacağı soruları,sicil raporlarının doldurulmasında uygula-
nacak not usulünü,notların derecelendirilmesini,düzenleme zamanını,uyarılan me- 
murlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri,sicil raporları- 
nın muhafazası ile görevli makamlara dair esasları,vali ve kaymakamların hangi 
memurların birinci,ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduklarını,hangi memurlar  
hakkında da ek sicil raporu vereceklerini ve diğer hususları düzenlemektir.   
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.      
                                        
  Deyimler                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;                
  a) Sicil Raporu: Sicil amirlerinin,mesleki ehliyetin belirlenmesini sağlayan
soruları not usulüyle,şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendire- 
rek memurların mesleki ehliyetleriyle şahsi meziyet ve kusurlarını belirledikle-
ri bu Yönetmeliğe ekli formu,                          
  b) Sicil Amiri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesinde ön-
görüldüğü şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını  
ilk (birinci),ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendiri-
len amirleri,                                  
  c) Atamaya Yetkili Amir: Atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hüküm- 
leriyle atama yetkisi tanınan memurları müşterek kararla veya Bakanlar Kurulu  
Kararı ile atanan memurlar bakımından ise inha eden makamı,           
  d) En Üst Yönetici: Başbakan ve Bakanları; Başbakanlık ve Bakanlıklarda müs-
teşarı; bağlı veya ilgili kuruluşlarda bunların başında bulunan Müsteşar,Başkan,
Genel Müdür,Genel Sekreter ve Müdürü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi  
kurumlar bakımından özel yönetmeliklerinde belirtilenler 25 inci maddenin uygu- 
lanmasıyla ilgili olarak da kurumların,bölge,il ve ilçelerdeki taşra teşkilatı- 
nın başında bulunanları,                            
  ifade eder.                                 
                                        
  Memur Kütüğü                                

  Madde 4 - Kamu kurumlarına memur olarak atananlar kurumlarca tutulan memur 
kütüklerine kaydedilir. Her memura ayrı bir numara verilir.           
  Kütüğün her memura ait bölümüne,memurun adı,soyadı,cinsiyeti,doğum tarihi ve
yeri,öğrenimi,kadrosu,işe başlama ve işten ayrılma tarihi ve sebebi kaydedilir. 
Memur kütükleri özlük işleri birimlerince tutulur.               
                                        
  Memur Cüzdanı                                

  Madde 5 - Kurumlarca her memura kimlik belgesi olarak kullanılmak üzere me- 
mur cüzdanı verilir. Memur cüzdanında memurun adı,soyadı,doğum yeri,doğum tarihi
ve görevi belirtilir.                              
  Herhangi bir sebeple kurumdan ayrılanların memur cüzdanları geri alınır.  
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                       
                                        
                                        
                                        
  Özlük Dosyası                                

 

 
  Madde 6 - Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dos- 
yada memurun adı ve soyadı,kütük sıra numarası,doğum yeri ve tarihi,cinsiyeti, 
medeni hali,nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş
suretleri,bakmakla yükümlü olduğu kimseler,öğrenim durumu,bildiği yabancı diller
ve derecesi,yaptığı lisansüstü eğitimi,staj ve incelemeleri,sınıfı,derece ve ka-
demesi,mecburi hizmetleri,askerlik durumu,adaylık ve asli memurluğa atanma ve  
işe başlama tarihi,derece ve kademe ilerlemeleri,imtihan başarı dereceleri,sınıf
ve yer değişiklikleri,hizmetiçi eğitim durumu,siciline işaretlenmek üzere kendi-
si tarafından verilen yayın ve eserleri,aldığı takdirname ve ödüller,hakkında  
yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, her- 
hangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar
bile) men'i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna,görevden uzaklaştırma, 
yaptığı fahri hizmetler,aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alı-
nırken istenen diğer belgeler bulunur.                     
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir 
parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil  
amirlerince incelenebilir.                           
  Sicil Dosyası                                
                                        

  Madde 7 - Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına 
sicil amirlerince düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa müfettişler tara- 
fından verilen denetleme raporları,(...)(1) mal beyannameleri,vali ve kaymakam- 
larca düzenlenen ek sicil raporları konulur.                  
                                        
  Sicil Not Defteri                              

  Madde 8 - (Mülga: 25/9/1989 - 89/14578 K.)                 
                                        
  Sicil Not Defterlerinin Kullanılması                    

  Madde 9 - (Mülga: 25/9/1989 - 89/14578 K.)                 
                                        
  Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi                       

  Madde 10 - Devlet Memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde,kademe ilerlemele- 
rinde,derece yükselmelerinde,emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesil-
mesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren memurların
özlük ve sicil dosyaları yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.      
                                        
  Sicil Amirleri Yönetmelikleri