Endeksler
                                        
       OKUL;KREŞ,SPOR,YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE BİLİMSEL        
        ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE BULUNAN         
          KURUM VE KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞ VE           
            YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.8.1986, No: 86/10942         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 3.6.1949, No: 5422            
                   : 31.12.1960, No: 193           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17.9.1986, No: 19224           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26 , S. 1202          
                                        
                                        

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; l93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu 
maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun l4 üncü 
maddesinin 6 numaralı bendine 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla eklenen 
hükümlere göre yapılacak her türlü bağış ve yardımların miktarı ile bu bağış ve 
yardımların yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemektir.  
                                        

  Madde 2 - Gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen ge- 
lirlerden indirilebilecek bağış ve yardımlar ile kurumlar vergisi mükelleflerin-
ce gider kaydedilecek bağış ve yardımlar:                    
                                        
  a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığı'nın yatırım programlarında yer alan tesislerin inşası için yapılan harcama-
ların tamamı (ilgili Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde).izin alınma-
dan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden  
indirilebilir,kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilir.      
  b) Bakanlık,yatırım programına dahil bulunmayan tesislere ait harcamaların 
tamamının gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyannamede bildirilen gelirler- 
den indirilebilmesi ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılabilmesi   
için,tesisin plan hedeflerine ve yıllık programlara uygunluğu yönünden ilgili 
Bakanlıkça değerlendirilerek yapımına izin verilmiş olması gerekir.       
  Mükellefler ilgili Bakanlıktan alacakları "uygunluk yazısı"nın bir örneğini 
beyanname verme süresinin sona erdiği tarihe kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
göndereceklerdir.                                
  c) Genel ve katma bütçeye dahil dairelere,il özel idarelerine,belediyelere 
veya köylere okul,kreş,spor,yurt ve sağlık tesisleri ile ilgili olarak yapılan 
malzeme bağışları,bakım,onarım,donatım ve işletme için yapılan bağışlar ile bu 
maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen tesislerin kurulması için yapılan  
malzeme bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile 
bildirilen gelirlerden indirilir,kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider ya- 
zılır.                                     
  d) Belediye imar planı içinde bulunan arsa bağışlarının tamamı gelir vergisi
mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir,kurumlar 
vergisi mükelleflerince ise gider yazılır. İmar planı dışında bulunan arsalar  
için ilgili Bakanlıktan izin alınması ve bu izin yazısının bir örneğinin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi gerekir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Genel ve katma bütçeli dairelere,il özel idarelerine,belediyelere ve köy-
lere okul,(Gelir vergisi mükellefleri için ayrıca cami) kreş,yurt,spor ve sağlık
tesislerinin yapımı veya onarımı için şartsız olarak yapılan bağışların tamamı 
gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indi- 
rilir,kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılır.              
  Mevcut eğitim,sağlık ve spor tesislerine yapılacak nakdi bağışlar hakkında 
ise ilgili Bakanlıktan uygunluk belgesi alınması ve bu uygunluk belgesinin bir 
örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderilmesi gerekir. Ancak 1.000.000  
(Bir milyon) liradan 5.000.000 (Beş milyon) liraya kadar olan nakdi bağış ve  
yardımlar için bu belge,tesisin bulunduğu yer Valiliğince verilecektir. Miktarı 
1.000.000 (Bir milyon) liranın altında olan ve anılan tesislere yapılan bağış ve
yardımlar izin alınmadan doğrudan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname
ile bildirilen gelirlerden indirilebilir,kurumlar vergisi mükelleflerince ise  
gider yazılabilir.                               
                                        

  Madde 3 - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış 
ve yardımların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildi- 
rilen gelirlerden indirilebilir,kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider ola- 
rak yazılabilir. Yapılan bağışlar bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Amaç dışı kullanıldığının tespiti halin-
de,Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu kurum ve kuruluşların vergi muaflığının kaldı- 
rılmasını Bakanlar Kurulundan talep eder.                    
                                        

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan parasal miktarlar,her  
yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan Yeniden  
Değerleme Oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit olunur ve müteakip yılda 
bu miktarlar uygulanır.                             
                                        

  Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere  
yürürlüğe girer.                                
                                        

  Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.