Endeksler
                                        
         SiNEMA,VİDEO VE MÜZİK ESERLERİNİN DENETLENMESİ         
                HAKKINDA YÖNETMELİK               
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10901          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 23.1.1986, No : 3257           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No : 19211           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26, S. 1196          
                                        
                 BİRİNCİ KISlM                 
               Amaç-Kapsam-Deyimler               
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü- 
tünlüğünü,milli egemenlik,cumhuriyet,milli güvenlik,kamu düzeni,genel asayiş,ka-
mu yararı,genel ahlak,genel sağlık ve siyasetini olumsuz yönde etkileyecek,milli
duyguları incitecek veya milli kültür,örf ve adetlerimize uygun olmayan nitelik-
teki sinema filmi,video bant,plak ve ses kasetlerindeki eserlerin icrasını ve  
gösterilmesini önlemektir.                           
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri,yurt içinde üretilen,yurt dışından ithal 
edilen sinema filmi,video bantı,plak ve ses kasetlerinin yapımcısı tarafından  
kamuya sunulmadan önce,yapımcının isteğine bağlı olarak da senaryoların;incelen-
mesini,denetlenmesini,denetleme kurulu ve alt komisyonların teşekkülünü, görev- 
lerini, çalışma esas ve usullerini kapsar.                   
  Ancak, Türkiye-Radyo Televizyon Kurumu'nun ve/veya münhasıran Kurum yayınla-
rında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Ku-  
rum'un yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme
yoluyla gerçekleştireceği her türlü sinema filmi, televizyon filmi, video bant, 
plak, ses kasetleri, manyetik bant ve benzerlerinin kamuoyuna sunulmadan önce  
incelenmesi ve denetlenmesi hakkında uygulanmaz.                
                                        
  Deyimler                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğe göre;                       
  Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığı,                    
  Bakan; Kültür ve Turizm Bakanını,                      
  Kurul; Denetleme Kurulunu,                         
  Komisyon; Alt Komisyonu,                          
  Senaryo; sinema ve video eserlerinin üretilmesine temel olan metni,     
  Afiş; sinema, video ve müzik eserlerinin tanıtılması için hazırlanan çeşit- 
li şekil ve boydaki ilanları,                          
  Belgesel Film tarihi veya eski bir eseri gerçek hayattaki veya tabiattaki  
bir durumu, geçmişte yaşanan veya gerçek hayattan alınan herhangi bir olayı,  
kendi tabii çevresi ve akışı içinde veya sonradan buna en yakın şekilde kurulmuş
dekorlar arasında ele alan veya zamanın geçmesi ile tarih nitelik kazanan yapım-
ları,                                      
  Eğitici-Öğretici Yapımlar; bilgileri, davranışları, ders konularını okul içi
veya okul dışı eğitim-öğretime yardımcı olacak şekilde işleyen eserleri,    
  İlmi Eserler; ilmi konuları ve bulguları işleyen eserleri,         
  Teknik Yapımlar; üretim ve yapım usullerine, alet makina ve cihazlarına,  
çalışma ve işletmelerine ait konularda bilgi vermek üzere hazırlanan eserleri, 
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aktüel Eserler; olayların veya gerçek durumların haber olarak verilmesi ama-
cıyla üretilen eserleri,                            
  Reklam Eserleri; kişilerin, kuruluşların, eşyaların ve hizmetlerin tanıtıl- 
masını yapan eserleri,                             
  Kopya; eserlerin master bantlarından, asıllarından çoğaltılmış örnekleri,  
  Beyanname; üzerinde yapımcısı ile esere ait vasıfları ve bilgilerı taşıyan, 
Bakanlıkça bastırılıp verilen standart formu,                  
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ KlSIM                  
       Denetleme Kurulu İle Alt Komisyonların Kuruluşu, Görevleri,    
            Çalışma Usulleri ve Üyelerin Nitelikleri        
                                        
                                        
  Alt Komisyonun Kuruluşu                           

  Madde 4 - Eserlerin ön incelemesini yapmak üzere Bakanlıkça üçer kişiden mü-
teşekkil alt komisyonlar kurulabilir.                      
  (Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Komisyon, Bakanlık ve ilgili Meslek Birliği
ile kamuya yararlı Ankara veya İstanbul Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinden  
oluşur. Komisyon başkanını üyeler kendi aralarından seçerler.          
  (Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Bakanlık ihtiyaca göre birden fazla komis- 
yon kurabilir. Bu komisyonlar, İstanbul'da ve gerektiğinde diğer illerde de te- 
şekkül ettirilebilir.                              
  Bakanlıklar, komisyondaki temsilcilerini ve bunların yedeklerini kendileri 
 görevlendirirler.                               
  Bakanlık, iş hacmine göre birden fazla komisyon kurabilir. Komisyonlar Anka-
ra'da gerektiğinde diğer illerde teşekkül ettirilir.              
  Komisyonların toplantı yeri Bakanlıkça belirlenir.             
  Komisyonlarda görevlendirilen başkan ve üyeler,denetleme kurullarında görev 
alamazlar.                                   
  Komisyonun sekreterlik hizmetleri, Bakanlığın ilgili birimince yürütülür.  
  Toplantı günleri, süresi, gündemi; Bakanlık ilgili birimi tarafından komis- 
yon başkan ve üyelerine duyurulur.                       
  Komisyonun Görevleri                            

  Madde 5 - Komisyonun görevleri; bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda film,  
video ve müzik eserleri yapımcısının beyanı esas alınarak, yapılacak kayıt ve  
tescil işlemleri için eserin uygun ebat veya formdaki kopyasını inceleyerek;  
  a) Denetlenmesine gerek görmediklerini "Olumludur, Eserin Denetlenmesine  
gerek Görülmemiştir." ifadesini kullanarak,                   
  b) Denetlenmesi zorunlu ve gerekli görülenleri de "Denetleme Kurulunca İnce-
lenmesi Gereklidir" ifadesini kullanarak,                    
                                        
  (Ek bentler: 26.4.1987-87/11716 K.)                     
  c) İsteyen yapımcıların senaryolarını inceleyerek,             
  d) Müzik eserleri yapımcısının yazılı olarak,eserlerinde denetim esaslarına 
aykırı hususu bulunmadığını beyan etmesi halinde "Eserin Denetleme Esaslarına  
Uygun Olduğu Beyan Edilmiştir. Beyan Sahibinin Sorumluluğunda Denetlenmesine  
Gerek Yoktur" belgesini vererek,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Beyana tabi denetim belgesi alan müzik eserleri hakkında şikayet olduğu 
takdirde denetleyerek,                             
  gerekçeli rapora bağlamaktır.                        
                                        
  Denetleme Kurulunun Teşekkülü                        

  Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11716 K.) Kurul,Bakan tara-
fından görevlendirilecek bir Bakanlık temsilcisinin başkanlığından,Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı,Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,İçişleri Ba- 
kanlığı,Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği,Türkiye Musiki Eseri Sa- 
hipleri Meslek Birliği temsilcileri ve Bakan tarafından seçilen bir sanatçı üye-
den teşekkül eder.                               
                                        
  (Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Kurul,İstanbul'da ve ihtiyaç halinde diğer 
illerde de kurulur. Kurulların sayısı,iş hacmine göre,Bakanlıkça tespit edilir. 
  Bakanlıklar,temsilcilerini ve yedeklerini kendileri görevlendirirler.    
  Bir kurulda görevlendirilen başkan ve üyeler öteki kurullarda ve alt komis- 
yonlarda görev alamazlar.                            
  (Değişik: 26/8/1988-88/13241 K.) Kurullar, Bakanlığın belirleyeceği yerde  
toplanır.                                    
  (Değişik: 26.4.1987-87/11716) Komisyon ve kurulların memur olmayan üyeleri- 
nin yolluk,harcırah,huzur hakkı miktarı her yıl Bakan onayı ile belirlenir.   
  (Değişik: 26.4.1987-87/11716) Bu giderler Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme 
Fonundan karşılanır.                              
                                        
  Denetleme Kurulunun Görevleri                        

  Madde 7 - Denetleme kurullarının görevleri şunlardır:            
  A) Komisyonlar; denetlenmesine karar verilen eserleri,9 uncu maddede hükme 
 bağlanan esaslar çerçevesinde denetleyerek,                  
  a) Olumlu film,video ve müzik eserleri için "Denetim Sonucu Olumludur" ifa- 
desinin yer aldığı raporu hazırlamak,                      
  b) Olumsuz film,video ve müzik eserleri için "Dağıtım ve Gösterilmesi Uygun 
Bulunmamıştır." ifadesini taşıyan raporu hazırlayarak,gereği yapılmak üzere il- 
gili birime göndermek,                             
  c) Düzeltilerek tekrar denetlenmesine karar verilen eserler için,ayrıntılı 
ve gerekçeli rapor hazırlamak,                         
  B) Re'sen veya Bakanlığın isteği üzerine herhangi bir eseri denetlemektir(1)
                                        
  Alt Komisyon ve Denetleme Kurullarının Çalışma Usulleri           

  Madde 8 - Komisyon ve kurullara iş dağılımı,müracaat sırasına göre yapılır. 
  Komisyonların ve kurulların çalışmalarında başkan,üye ve görevlilerden başka
bulunamaz. Eserin yapımcısı gözlemci olarak katılabilir.            
                                        
  (Değişik: 26.4.1987-87/11716 K.) Komisyonlar üye tam sayısıyla,kurular üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile 
karar alırlar.                                 
--------------------------                           
  (1) 7.8.1986 tarih ve 86/10901 sayılı yönetmelikle getirilen (B) bendi,   
    26.4.1987 tarih ve 87/11716 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış  
    olup,aynı yönetmelikle (C) bendi (B) bendi olarak değiştirilmiş ve metne
    işlenmiştir.                              
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlıkça kurulların teklifi üzerine,denetim konusu ile ilgili görüşlerin 
alınması için,kurullarda üyesi bulunmayan bakanlık veya kuruluşlardan temsilci 
istenebilir. Bu temsilcilerin oy hakkı yoktur.                 
                                        
  Komisyon ve kurullarda gerektiğinde görev yapacak (Simultane) çeviricilerin 
ücretleri Bakanlıkça,Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu'ndan karşılanamadığı
hallerde,eserin yapımcısı tarafından karşılanır.                
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
              Denetime Ait Ortak Hükümler             
                                        
  Gösterilmesine ve İcrasına İzin Verilmeyecek Sinema,Video ve Müzik Eserleri 

  Madde 9 - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü,milli egemenlik, 
cumhuriyet,milli güvenlik,kamu düzeni,genel asayiş,kamu yararı,genel ahlak,ge- 
nel sağlık açısından suç ve suça teşvik unsurunu ihtiva eden,dış siyasete aykı- 
rı,milli kültür,örf ve adetlerimize uygun olmayan film,video ve müzik eserleri- 
nin gösterilmesi ve icrasına izin verilmez.                   
                                        
  Çıkarma İşlemi                               

  Madde 10 - 9 uncu maddede yer alan hususlardan birini veya bir kaçını taşı- 
yan sinema ve video eserlerinden yapılacak çıkarmalar,yapımcının uygun görmesi 
halinde komisyon ve kurallarca yapılır.İthal edilmiş sinema filmi ve video eser-
lerinden yapılan çıkarmalar,sahiplerine,yurt dışına çıkarlarken iade edilir.  
                                        
  Denetleme kurulu Kararlarına İtiraz                     

  Madde 11 - Film,video ve müzik Eserlerinin kamuya sunulmasının hiç bir şe- 
kilde uygun bulunmadığı yolundaki kurul kararına itiraz edilemez. Ancak,idari  
yargı yoluna başvurulabilir.                          
                                        
  Küçükler için Zararlı Sinema,Video ve Müzik Eserleri            
  Madde l2 - Komisyonlar ve kurullarca,çocukların ruh ve beden sağlıklarını, 
yetişmelerini olumsuz yönde etkileyebileceği tesbit edilen film,video ve müzik 
eserlerinin,16 yaşından küçük olanlara gösterilmesine ve icrasına izin verilmez.
  Bu hususun Film,video ve müzik eserlerinin tanıtılmasına ait afiş,fotoğraf 
ve ilanlarında belirtilmesi zorunludur.                     
                                        
  Eğitim Amaçlı Eserler                            

  Madde 13 - Komisyon ve kurullara gelen film,video ve müzik eserlerinden eği-
tim amaçlı görülenlerin bu nitelikleri kararlarda belirtilir ve eserin işletme 
belgesine de yazılır.                              
                                        
                DÖRDÜNCÜ KISIM                 
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Yapımcıların Müracaatı                           

  Madde 14 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11716 K.)                
  Sinema,video ve müzik eserlerinin alt komisyonlarca incelenebilmesi için ya-
pımcıların Bakanlığa verecekleri beyannameye; eserin kısa özetini,yabancı müzik 
eserleri için varsa tercümesini veya güftenin her türlü sorumluluğunu yüklendi- 
ğini belirten imzalı bir belgeyi eklemeleri şarttır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Senaryoların İsteğe Bağlı Denetimi ile İlgili Müracaat           

  Madde 15 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11716 K.)                
  Senaryoların incelenmesini isteyen yapımcılar,dilekçeleri ekinde dört adet 
senaryo ve senaryonun kısa özeti ile Bakanlığa müracaat ederler. Dilekçelerinde,
yapımcının adı,açık adresi ve senaristin adı yer alır.             
                                        
  Sanat Faaliyetleri                             
  Madde l6 - (Değişik: 26/8/1988 - 88/13241 K.) Türkiye'de düzenlenecek fuar, 
film festivali ve şenliklerde halka gösterilmek veya yarışmalara katılmak üzere 
yurt dışından getirilen yabancı kaynaklı film ve video eserlerinin denetimi ya- 
pılmaz. Ancak,bu faaliyetler hakkında ilgili tertip komitelerinin,5846 sayılı  
Kanunun 42 nci maddesine göre kurulan Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Bir-
liğinden uygun ve olumlu görüş almaları şarttır. İşletme belgesine sahip yerli 
film ve video eserleri de bu faaliyetlere aynı şekilde katılabilir.       
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   
  Madde l8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
      7/8/1986 TARİH VE 86/10901 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     
          YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK        
         GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ      
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                    Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe    
 Tarihi       Numarası      Maddeleri       Giriş Tarihi   
------------------------------------------------------------------------------- 
 26/4/l987      87/11716        --          26/6/1987   
 26/8/1988      88/13241        --         12/1O/1988   
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
 YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek-4)