Endeksler
         SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE        
          FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILARLA YAPILACAK         
            ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 7.8.1986, No: 86/10900       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 23.1.1986, No: 3257         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 4.9.1986, No: 19211        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 26, S. 1192        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Amaç - Kapsam                  
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; film, video, plak, ses kaseti ve benzeri  
eserlerin üretim ve ithalatını kimlerin yapabileceğini, bunların niteliklerini, 
uymaları gereken kaideler ve amatör çalışmalar ile Türkiye'de ticari maksatla  
film çekmek isteyen yabancılara, yabancılar adına faaliyet gösteren T.C. uyruk- 
lu gerçek ve tüzel kişilerin ve T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle yabancı- 
ların yapacakları ortak yapımların tabi olacağı esasları belirlemektir.     
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, kimlerin yapımcı olabileceği, niteliklerini, uyma- 
ları gereken kuralları, amatör çalışmaları, Türkiye'de film çekmek isteyen ya- 
bancıların veya bunlar adına hareket edecek T.C. uyruklu kişilerin tabi olacağı 
esaslar ile ortak yapım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.          
  Ancak bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nun ve/veya
münhasıran Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği,  
ithal edeceği veya Kurum'un yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak ya-
pım ve sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği film, video, plak, ses kaseti,  
manyetik band ve benzeri eserler hakkında uygulanmaz.              
  (Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.) - 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Ka-
rarname ile yürürlüğe konulan Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film
Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Ba-
sın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili hükümler saklıdır.  
                İKİNCİ KISIM                  
           Yapımcı Gerçek ve Tüzel Kişiler, Uyulması         
            Gereken Kaideler Amatör Çalışmalar           
                                        
  Yapımcılık Yapabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler               

  Madde 3 - (Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.)                
  Film, video, plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserleri üreten veya 
ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ticaret odasından bu sahada faaliyet göster-
diklerine dair aldıkları belgeye; film, video ve benzeri eserler için, Türkiye 
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden; plak, ses kaseti, compact disk ve  
benzeri eserler için de Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden ala- 
cakları yapımcılık yapabilecek nitelikleri taşıdıklarını gösterir bir belgeyi  
ekleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, Yapımcı Belge-
si ve Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri  
uyarınca, yapımcı kodu alırlar.                         
  Ürettiği veya ithal ettiği eserleri, işletme belgesiz, bandrolsüz ve aslına 
uygun olmayan şekilde çoğaltarak dağıtan, satan, kiraya veren, gösterime sunan 
veya Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine  
aykırı olarak faaliyet gösteren yapımcılar, bu davranışlarından dolayı Bakanlık-
ça bir defa yazılı olarak uyarılır. Bu davranışlarının tekrar ettiği tesbit edi-
len gerçek ve tüzel kişilerin yapımcı belgesi iptal edilir ve bunlara bir daha 
yapımcı belgesi verilmez. Yapımcı belgelerinin kontrolü, Türkiye Sinema Eseri  
Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği tara-
fından yapılarak .Bakanlığa rapor edilir.                    
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yapımcıların Uyması Gereken Kaideler                    

  Madde 4 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)                
  Yapımcı; üreteceği veya ithal edeceği eserler için eserin adını, yapımı   
gerçekleştireceği yerleri, yerli ve yabancı sanatçı veya teknik eleman kullanıp 
kullanmayacağını; ithalata konu eserlerin ise, hangi ülkeden alınacağını eser  
sayısını ve önceden biliniyorsa eserlerin adını Kültür ve Turizm Bakanlığına ya-
zılı olarak bildirmek; ayrıca,                         
  a) Filmler için, yerli veya ithal edilmiş eserlerin bir adet video kopyası- 
nı, varsa iki adet afişini ve diğer dökümanlarını,               
  b) Videolar için, bir adet video bantın kopyasını ve varsa diğer dökümanla- 
rını,                                      
  c) Ses taşıyıcılar için, bir plak veya kasetini,              
  Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yazılı beyanına ekli olarak Kül- 
tür ve Turizm Bakanlığına vermek,                        
  zorundadır.                                 
                                        
  Yapımcının Beyanı                              

  Madde 5 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)                
  Yapımcı işletme belgesi alabilmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıt 
ve tescilini yaptırmak üzere müracaat ettiği eserin adını, üreticisi veya itha- 
latçısı olduğunu, yapımcı kodunu, eserle ilgili diğer teknik bilgileri ve bunla-
rın doğruluğunu taahhüt ettiğini her eser için ayrı ayrı beyan eder. Bu yazılı 
beyanına;                                    
  a) Yabancı menşeli eserler için eseri üretenle veya çoğaltma, yayma ve gös- 
terim hakkına sahip olanlarla yapılan sözleşmenin Türkçeye tercüme edilmiş doğ- 
ruluğu tasdikli bir suretini,                          
  b) (Değişik: 26/8/1988 - 88/13246 K.) Yerli eserlerde, eserin üreticisi ol- 
duğuna dair yazılı beyanını veya üretenden çoğaltma, yayma ve gösterme hakkını 
devraldığıni gösterir sözleşmenin ve müzik eserleri için, icracı solist veya  
topluluk yönetmeni ile yapılan sözleşmenin noter tasdikli birer suretini eklemek
zorundadır.                                   
  Yabancı eserler için birden fazla gerçek ve tüzel kişi işletme belgesi almak
üzere müracaat ederse eserin üreticisinden alınan belge esas tutulur. Eser bu  
belge sahibi adına kayıt ve tescil edilir.                   
  Yapımcı, kayıt ve tescilini yaptırdığı eserin çoğaltma ve toptan dağıtım  
hakkını, işletmeci ruhsatı olan toptan dağıtımcı gerçek ve tüzei kişilere, no- 
terce düzenlenen belge ile devredebilir. Toptan dağıtım yapan, devir belgesini 
Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek suretiyle bandrol alır.           
                                        
  Amatör Çalışmalar                              

  Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11714 K.)         
  Ticari amaçlı olmayan sinema, video ve müzik eseri üreten gerçek veya tüzel 
kişiler, istedikleri takdirde bu eserlerini kayıt ve tescil ettirebilirler. Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılan eserler için kayıt ve  
tescil ücreti alınmaz.                             
  Amatörler ürettiği eserleri ticari amaçla kullandıkları takdirde, bu Yönet- 
melikte yapımcılar için öngörülen esaslara uymak zorundadırlar.         
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
       Yabancıların ve Yabancılar Adına Türkiye'de Ticari Amaçlı     
          Film Yapmak İsteyenlerin, Müracaat ve İzin Alma       
            Mecburiyeti, Uymaları Gereken Kaideler         
  İzin                                    

  Madde 7 - Türkiyede'de ticari amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve 
tüzel kişilerle, bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel ki-
şiler, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak zorundadırlar.         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müracaat Mercii                               

  Madde 8 - Türkiye'de ticari amaçlı film çekimi için,(EK) deki müracaat formu
ile birlikte yurt dışında T.C.temsilciliklerine,yurt içinde ise Kültür ve Turizm
Bakanlığına müracaat edilir.                          
                                        
  (Değişik: 26.4.1987-87/11714 K.) Esere ait senaryonun orijinal dilde yazıl- 
mış bir nüshası müracaat formuna eklenir.                    
  İzin Belgesi Verilmesi                           

  Madde 9 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)                
  Türkiye'de film çekimi yapmak isteyen yabancı yapımcılar veya bunlar adına 
faaliyet gösteren yerli yapımcılar ile ortak yapım isteğinde bulunan yerli veya 
yabancı yapımcılar,eksiksiz olarak doldurup imzaladıkları müracaat formunu Kül- 
tür ve Turizm Bakanlığına ibraz ettiklerinde "İzin Belgesi" düzenlenir. İzin  
belgesinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.    
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                  
         Ortak Yapım İçin Müracaat,Oyuncu ve Eleman          
  Ortak Yapım İçin Müracaat                          

  Madde 1O - T.C. uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin,yabancılarla Türkiye'de 
yapacakları ticari amaçlı film yapımlarında,yerli yapımcı,müracaatına;kendi adı-
nı,işyeri adresini,Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğine üye olduğunu 
gösterir belgesini,ortaklaşa iş yapacağı yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişile-
rin uyruğunda olduğu ülkeyi,adını,ülkesindeki işyeri adresini,film senaryo ya- 
bancı dilde yazılmış ise orjinalini ve Türkçe kopyasını ekleyerek,izin almak  
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek zorundadır.              
  Oyuncu veya Teknik Eleman                          

  Madde 11 - T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancılarla Türkiye'de  
yapacakları ticari amaçlı ortak film yapımlarında taraflarca belirlenecek sayıda
oyuncu ve teknik eleman kullanılabilir.                     
                                        
               BEŞİNCİ KISlM                   
               Müşterek Hükümler                 
  Oturma İzni                                 

  Madde 12 - Film yapımına izin verilmesi halinde,görev alacak yabancı eleman-
lara ait gerekli bilgi ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca topluca İçiş-
leri Bakanlığına gönderilmek suretiyle bunların ikametleri sağlanır.      
  Ham Film ve Diğer Malzemelerin Türkiye'ye Giriş ve Çıkışları        

  Madde 13 - Ticari amaçlı film yapmak maksadı ile ülkemize geçici olarak ge- 
tirilecek ham film ve malzemenin gümrük girişinin yapılabilmesi için ekli formda
belirtilen malzeme listesi ile uygunluğunun bulunması şarttır.         
                                        
  Filmin,çekim sonrası laboratuvar işlemlerinin yurt dışında yapılması halin- 
de,gönderilecek filme ait bölümlerin çıkışı için Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yazılı izni şarttır.                              
                                        
  Mihmandar                                  

  Madde 14 - Kültür ve Turizm Bakanlığı film çekimlerinde yardımcı olmak üzere
gerektiğinde bir mihmandar görevlendirebilir.                  
                                        
  Kamuya Ait Mekanlarda Çekim                         

  Madde 15 - Film çekimlerinde kamuya ait mekanların kullanılması uygun görül-
düğü takdirde,Kültür ve Turizm Bakanlığı izin işlemlerinde yardımcı olur.    
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        7/8/1986 TARİH VE 86/10900 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE        
            İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER               
                                        
  1. 26/8/1988 tarih ve 88/13246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici mad-
desi:                                      
  Geçici Madde - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapımcı belgesi almış 
olanların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Ba- 
kanlığa başvurarak yapımcı belgesini değiştirmeleri şarttır. Yapımcı belgelerini
değiştirecek yapımcılar,bu Yönetmelik'in 2 nci maddesinde öngörülen hususları  
yerine getirmek zorundadırlar.                         
  Bilgi Verme Zorunluluğu                           
                                        

  Madde 16 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11714 K.)                
  Yapımcılar film çekiminin yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliği-
ne işin başlama ve bitiş tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yapım hakkında 
yazılı bilgi verdiklerini bildirmekle yükümlüdürler.              
  Yabancı yapımcılarla,ortak yapımlarda yapımcılar Kültür ve Turizm Bakanlığı-
na film çekiminin tamamlandığını,Türkiye'deki çalışmanın sona erdiğini,ayrıla- 
cakları tarihi bildirerek izin belgesini iade etmek zorundadırlar.       
                                        
  Çekim İzninin İptali                            

  Madde 17 - Film çekimlerinde Yönetmelik hukümlerine aykırı hareket edilmesi 
halinde,Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalar durdurulur ve çekim izni iptal 
edilir.                                     
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.    
                                        
                                       EK 
  (Türkiye'de film çekmek isteyen yabancılar tarafından doldurulacaktır.)   
  1 - Adı, Soyadı :                              
  2 - Doğum Yeri ve Tarihi :                         
  3 - Baba Adı :                               
  4 - Mesleği  :                               
  5 - Tabiiyeti :                               
  6 - Pasaport Numarası :                           
  7 - Ülkesindeki İş Adresi ve Telefon Numarası :               
  8 - Türkiye'de Kalacağı Adres :                       
  9 - Daha önce Türkiye'de Bulunmuşsa,Tarihleri ve Bulunuş Sebebi :      
  10 - Türkiye'de Referans Olarak Vereceği Kişi ve Kuruluşlar :        
  11 - Filmin Konusu,Süresi ve Çekimin Yapılacağı Mekanlar :          
  l2 - Çalışmalar İçin Türkiye'ye Getireceği Personel Sayısı,Teçhizat ve Malze-
    melerle Motorlu Taşıtların Cinsi ve Miktarı :              
  Çektiğim filmin iş ve orijinal bir video kopyasını en geç bir ay içinde Kül-
tür ve Turizm Bakanlığına göndereceğimi taahhüt ederim.             
                                        
                               Adı, Soyadı    
                                        
                                 İmza      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
    7/8/1986 TARİH VE 86/10900 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARl İLE      
        YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK         
       GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ        
                GÖSTEREN ÇİZELGE                 
------------------------------------------------------------------------------- 
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                     Farklı Tarihte             
                     Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe  
 Tarihi         Numarası      Maddeleri       Giriş Tarihi 
------------------------------------------------------------------------------- 
 26/4/1987       87/11714        -          26/6/1987  
 20/6/1988       88/13246        -          12/10/1988  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)