Endeksler
                                        
                                        
          SİNEMA FİLMİ, VİDEO, PLAK VE SES KASETİ           
           İŞLETMECİLERİNE VERİLECEK İŞLETMECİ            
             RUHSATI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1986, No: 86/10899         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 23.1.1986, No: 3257           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1986, No: 19211           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 26 , S. 1191         
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11715 K.)                
  Bu Yönetmelik'in amacı belediyelerce ve belediye sınırı dışında kalan yer- 
lerde mahallin en büyük mülki idare amirince işletmeci ruhsatının kimlere veri- 
leceğini,bunların niteliklerini,uyulması gereken kaideler ve bu işle ilgili di- 
ğer hususlar ile istisnaları belirlemektir.                   
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik,sinema filmi,video,plak,ses kaseti ve benzeri işlet-
me belgesine sahip eserleri ticari amaçla toptan çoğaltan,toptan ve perakende  
dağıtımını yapan,satan,kiraya veren veya birden çok kişinin gösterimine sunmak 
istiyen gerçek ve tüzel kişilerin işletmeci ruhsatı alabilmeleri için,aranan ni-
telikleri,uymaları gereken şartlar ile diğer usul ve esasları kapsar.      
                                        
  İşletmeci Ruhsatı Verilebilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler           

  Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 - 87/11715 K.)         
  "Sinema filmi,video bant,plak,ses kaseti ve benzeri eserleri ticari amaçla 
toptan çoğaltmak,dağıtmak ve satmak,perakende satmak,kiraya vermek,film ve video
eserlerini birden çok kişinin gösterimine sunmak isteyen gerçek ve tüzel kişile-
re belediyelerce,belediye sınırı dışında kalan yerlerde ise mahallin en büyük  
mülki idare amirlerince 4 üncü maddede belirtilen nitelikleri taşımaları ve   
şartları yerine getirmeleri halinde işletmeci ruhsatı verilir. İşletmeci ruhsatı
alan,toptan çoğaltım ve dağıtım yapan işletmeci,yapımcıdan çoğaltma hakkını no- 
terce düzenlenen belge ile devralmak zorundadır.                
                                        
  İşletmeci ruhsatında faaliyetin konusu ayrı ayrı gösterilir.        
  Nitelik ve Şartlar                             

  Madde 4 - (Değişik: 26.4.1987 - 87/11715 K.)                
  İşletmeci ruhsatı almak üzere belediyelere,belediye sınırı dışında kalan  
yerlerde,mahallin en büyük mülki idare amirliklerine müracaat edenlerden işye- 
rinde video bant,plak ve ses kasetlerinin kontrolü için gerekli araç ve gereçle-
ri bulundurmaları,bağımsız olmayan işyerlerinde ise uygun bir reyon ayırmaları 
istenir.                                    
----------------------------                          
  (1) Yönetmeliğin adı                            
    "Sinema Filmi,Video,Plak,Ses Kaseti İşletmecilerine Belediyelerce Veri- 
    lecek İşletmeci Ruhsatı Hakkında Yönetmelik"iken 26.4.1987 tarih ve   
    87/11715 sayılı yönetmelikle değiştirilmiştir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Film ve Video Eserlerinin Gösterilmesi                   

  Madde 5 - Umuma açık,oturma,dinlenme ve eğlence yerlerinde; film ve video  
eserlerini gösterime sunmak isteyenlerin de ayrıca işletmeci ruhsatı almaları  
mecburidir.                                   
  Umuma açık yerlerde; yapımcıya ait bandrol üzerinde, "Umumi Mahallerde Kul- 
lanlır" özel işareti bulunmayan eserler gösterilemez.              
                                        
  İstisnalar                                 

  Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıfların; eğitici,öğretici ülkemi-
zi tanıtıcı,ilmi ve sosyal amaçlı film,video,plak ve ses kasetlerinin satım,gös-
terim ve dağıtım faaliyetleri dolayısıyla,işletmeci ruhsatı almaları gerekmez. 
Ancak,bu faaliyetleri bir işyerinde ticari amaçla yaptıkları takdirde,işletmeci 
ruhsatı almak zorundadırlar.                          
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu,sinema filmi,video,reklam,plak,ses kaseti, 
manyetik bant ve benzeri eserlerin gösterim,satım,dağıtım faaliyetlerinden dola-
yı bu Yönetmeliğe göre işletmeci sayılmaz ve Kurum'a işletmeci ruhsatı verilmez.
                                        
  Geçici Madde - (Ek: 26.4.1987 - 87/11715 K.) Bu Yönelmelik'in yürürlüğe gir-
mesinden önce,belediye sınırı dışında kalan yerlerde faaliyet gösteren işletme- 
ciler,Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde mahallin en 
büyük mülki idare amirlerinden işletmeci ruhsatı almak zorundadır.       
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
      7.5.1986 TARİH ve 86/10899 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELiKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Farklı Tarihte            
                      Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe  
 Tarihi      Numarası         Maddeleri       Giriş Tarihi 
------------------------------------------------------------------------------- 
 26.4.1987     87/11715           --         26.6.1987  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
      7.5.1986 TARİH ve 86/10899 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
------------------------------------------------------------------------------- 
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
------------------------------------------------------------------------------- 
                     Farklı Tarihte             
                    Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe   
 Tarihi     Numarası         Maddeleri       Giriş Tarihi  
-------------------------------------------------------------------------------