Endeksler
                                        
         SİNEMA VE MÜZİK SANATI DESTEKLEME FONU HAKKINDA        
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 7.8.1986, No: 86/10898        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 23.1.1986, No: 3257          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 4.9.1986, No: 19211         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 26 , S. 1187        
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
            Amaç, Kapsam-Fonun Teşekkülü              
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik'in amacı, sinema sanayi ve müzik sanatının gelişme- 
sine katkıda bulunmak, sinema ve müzik çalışanlarını desteklemek ve ülkenin ta- 
nıtılmasını sağlamak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı emrinde kurulan "Sine-
ma ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu"nun kullanılması, gelirlerinin tahsili, yapı-
lacak harcama ve kredi verilmesine ait esas ve usullerini göstermektir.     
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                
  Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,                   
  Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,                      
  Fon : Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonunu,               
  Komisyon: Değerlendirme Komisyonunu,                    
  ifade eder.                                 
  Fonun Teşekkülü, Kaynakları, İstisnası                   

  Madde 3 - 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen kaynaklardan el-
de edilen gelirler; Bakanlıkça belirlenen bir Devlet bankası nezdinde açılacak 
"Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu" hesabına, ilgili gerçek veya tüzel ki- 
şilerce yatırılır.                               
  Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ve/veya münhasıran Kurum yayınları
için üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla gerçekleştire- 
ceği film, video, ses taşıyıcıları, manyetik bant ve benzeri eserler için, Kurum
ve bu kişiler Fon'a herhangi bir ödemede bulunmazlar.             
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
               Fonun Kullanılması                
  Fon Gelirlerinin Dağıtım Oranı                       

  Madde 4 -                                  
  (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Bakanlıkça belirlenen bir devlet banka- 
sında toplanan fon gelirlerinin, % 15'i karşılıksız yardımlara, % 40'ı bir banka
aracılığı ile verilecek kredilere, % 15'i muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına 
yapılacak yardımlara, % 20'si Türkiye'nin tarihi, kültürel ve tabii zenginlikle-
rinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde, % 10'u da Kanunla verilen görevlerin 
yürütülmesi için mal ve hizmet alımında kullanılır.               
  Gerektiğinde bu oranları değiştirmeye, Değerlendirme Komisyonu'nun teklifi 
üzerine Bakan yetkilidir.                            
  Karşılıksız Yardımlar                            

  Madde 5 - Sinema, video ve müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayı-
cı, aktarıcı ve Türkiye'nin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerini tanıtıcı 
fonksiyonlarına işlerlik kazandıracak nitelikteki eserleri üreten veya ithal  
eden gerçek ve tüzel kişilere fondan karşılıksız yardım yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu yardımlar için her yıl Bakanlıkça, özel şartnameler düzenlenir ve kamu- 
oyuna duyurulur. Şartnamede, yardımın konusu, eser sayısı, yardım miktarı, mü- 
racaat esasları, sonucun ilan tarihi ve diğer hususlar belirtilir. Bakanlık,  
şartnamelere uygun eserler için müracaat olmasa da yardım yapabilir.      
  Fondan Verilecek Krediler                          

  Madde 6 - Sinema, video ve müzik eserlerini üreten yapımcıları teşvik etmek,
desteklemek amacıyla;                              
  a) Senaryo ve eser yapımı projelerine,                   
  b) Sinema, video ve müzik eseri üretecek gerçek ve tüzel kişilerin; stüdyo, 
plato ve bu mekanlarda kullanılacak her türlü elektronik ve mekanik araç ve ge- 
reç projelerine,                                
  c) Film, video, plak, ses kaseti gibi vasıtalarla, tarihi, kültürel ve tu- 
rizm değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtacak nitelikteki projelere, 
  d) (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Film, video ve müzik eserlerinin pa- 
zarlanmasına yönelik tanıtma projeleri ile ham film üretim ve ithali projeleri- 
ne,                                       
  Kredi Almak İçin Gerekli Belgeler                      

  Madde 7 - 6 ncı maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek isteyenler, aşağıda 
belirtilen bilgi ve belgeleri, projeleriyle birlikte Bakanlığa vermek zorunda- 
dırlar.                                     
  a) Projenin hedef ve amaçları,                       
  b) Varsa eserin senaryosu,                         
  c) Projenin ayrıntılı maliyet hesabı, talep edilen kredi miktarı ve gerçek- 
leştirme süresi,                                
  d) Eserin gerçekleştirileceği mekanlar ile eserde görev alacak sanatçı ve  
teknik elemanların isim listesi ve iş proğramı,                 
  e) Yapımcının kısa biyografisi,                       
  Stüdyo, plato ve laboratuvar kurmak isteyenlere verilecek kredilerde;    
  a) Projenin amacı,                             
  b) Projenin fizibilitesi ve gerçekleştirme süresi,             
  c) Alınacak araç ve gereçlerin özellikleri ile proforma faturaları ve mali- 
yet raporu,                                   
  d) Talep edilen kredi miktarı,                       
  e) Kredi talebinde bulunanın kısa biyografisi,               
  Film, video, plak, ses kaseti gibi vasıtalarla tarihi, kültürel ve turizm  
değerlerimizi yurt içinde ve dışında tanıtacak nitelikteki projelere ait maliyet
ve ayrıntılı bilgi ve belgeler,                         
  istenir.                                  
  Muhtaç Sinema ve Müzik Sanatçılarına Yapılacak Yardımlar          

  Madde 8 - Filmlerde rol alan oyuncu, kameraman, yönetmen, görüntü yönetme- 
ni, senarist, dublaj yapan, bestekar, söz yazarı, aranjör, icracı ve müzik aleti
kullanan sanatçılara yardım yapılabilmesi için adı geçenlerin aşağıdaki şartları
taşımaları gerekir:                               
  a) T.C. uyruklu veya Türkiye'de ikamet belgesine sahip olmak,        
  b) Sanatçılığı meslek olarak yapmak veya ortaya koyduğu eserlerle toplumda 
tanınmış olmak,                                 
  c) Yüz kızartıcı suçlarla, Devlet aleyhine işlenen suçlardan hüküm giymemiş 
olmak,                                     
  Muhtaç sanatçılar, yukarıda gösterilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile 
şahsen Bakanlığa müracaat edebilecekleri gibi, bu kişiler adına ilgili kurum ve 
kuruluşlar veya diğer sanatçılar da müracaat edebilirler. Değerlendirme Komisyo-
nu re'sen de yardım kararı alabilir.                      
  Yardımlar, komisyonca yıl içinde üçer aylık dönemler sonunda değerlendiri- 
lerek gerçekleştirilir. Komisyon, Başkanın daveti üzerine üç ayla bağlı olmaksı-
zın her zaman toplana-                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bilir. Muhtaç sanatçıların ölüm ve hastalık durumlarında, komisyonca belirlenen 
miktardaki para yardımı, süre beklenmeden fondan yapılır.            
  Türkiye'nin Tarihi, Kültürel ve Tabii Zenginliklerinin Tanıtılması Faaliyet-
leri                                      

  Madde 9 - Türk tarihini ve kültürünü ve Türkiye'nin tabii zenginliklerini  
yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları veya  
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü yayım, yapım, film hafta-
ları ve benzeri faaliyetlere ait giderlerin fondan karşılanabilmesi için, bu ko-
nuda hazırlanacak projelerin ayrıntılı fizibilite raporları ile birlikte Bakan- 
lığa verilmesi gereklidir. Komisyonca değerlendirilecek bu projelerden uygun bu-
lunanların gerekli görülen miktardaki giderleri Bakan onayı ile fondan karşıla- 
nır.                                      
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
        Değerlendirme Komisyonu Görev ve Çalışma Esasları        
                                        
  Değerlendirme Komisyonu                           

  Madde 10 - (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Değerlendirme Komisyonu, Baka-
nın görevlendireceği Müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının başkanlığında,  
fondan sorumlu birim başkanı ile Bakanın 2 yıl süre için seçeceği iki Bakanlık 
temsilcisi, bir film yapımcısı, bir ses taşıyıcısı yapımcısı ve bir sanatçıdan 
tesekkül eder.                                 
  Komisyon en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve kararlar mevcudun üçte iki  
çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğun- 
luğu sağlar.                                  
  (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Değerlendirme Komisyonu, Başkanın çağırı-
sı ile toplanır. Başkanın teklifi, Bakanın onayı ile komisyon üyelerinden alt  
komisyonlar teşkil edilebilir. Alt komisyonlar konunun niteliğine göre kurulur 
ve aldığı kararlar Değerlendirme Komisyonunda oylanır. Sekreterlik hizmetleri  
Bakanlık ilgili birimince yürütülür. İlgili birim, komisyon çalışmalarının dü- 
zenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbiri almak, toplantı  
gündemlerini hazırlamak, toplantı zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün  
bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak, fon hesaplarıyla ilgili işlemleri yü- 
rütmek, gerekli görüldüğünde kredi konusu görüşülürken ilgili banka temsilcisini
toplanlıya davet etmekle görevlidir.                      
  Komisyon ve alt komisyon kararları Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.    
  Değerlendirme Komisyonunun Görevleri                    

  Madde 11 - Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:         
  a) (Değişik: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Bakanlık ilgili birimince her yıl ba- 
şında hazırlanan iş programını kabul etme, banka kredi sınırları ve cari faiz  
oranlarını aşmamak kaydıyla verilecek kredi faizlerinin oranını belirlemek,   
  b) Sinema, video ve müzik eserleri için yapılacak karşılıksız yardımların  
yapılabileceği eserlere ait müracaatları incelemek ve karara bağlamak,     
  c) Fondan verilecek kredilere ait projeleri incelemek, kredi miktarını ve  
süresini tesbit etmek,                             
  d) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlar için müracaatla-
rı incelemek, miktarını belirlemek,                       
  e) Türkiye'nin tarihi, kültürü ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasına yöne-
lik faaliyetler için verilen projeleri incelemek, uygun görülen faaliyetlerin  
yapılabilmesi için ödenek miktarını belirlemek.                 
  Alınan kararlar toplantı tutanaklarında yer alır ve tutanaklar toplantıda  
hazır bulunan üyelerce imzalanır.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                DÖRDÜNCÜ KISIM                 
                Kredi Verilmesi                 
                                        
  Devlet Bankası Aracılığı ile Kredi Verilmesi                

  Madde 12 - Devlet Bankası aracılığı ile verilecek kredilerin vadesi, geri  
ödeme süresi, faizi, banka komisyonu, faiz sübvansiyonu, geri ödeme ve geri öde-
meme halinde uygulanacak esaslar ile vadeli hesap açma, Bakanlık ile banka ara- 
sında düzenlenecek protokol ile belirlenir.                   
                                        
  İta Amiri                                  

  Madde 13 - Fonun ita amiri Bakandır. Bakan ita amirliğı yetkisini gerekli  
gördüğü hallerde müsteşara veya müsteşar yardımcısına devredebilir. Harcamalar, 
Kanun ve bu Yönetmelik amaçlarına uygun olarak bir program dahilinde yapılır.  
  (Ek: 30.4.1987 - 87/11737 K.) Her çeşit araç, gereç ve hizmet alımları ile 
bunlarla ilgili harcamalar, her yıl ihtiyaca göre belirlenerek Bakan tarafından 
onaylanır ve Fonda ayrılan ödenekten ödeme yapılır.               
                                        
  Fonun Gelir-Gider Planı                           

  Madde 14 - Fonun gelir ve gider planı fon sekreterliğince her yılın Aralık 
ayı içerisinde hazırlanarak, değerlendirme komisyonunun incelemesine sunulur.  
Değerlendirme komisyonunun kabul ettiği gelir-gider planı, Bakanın onayı ile yü-
rürlüğe girer. Fonun hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 
son günü biter.                                 
                                        
                BEŞİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                 
                                        
  Denetleme                                  

  Madde 15 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna mali yılı takip eden Mart 
ayı sonuna kadar aşağıdaki belgeler gönderilir.                 
  a) Ayrıntılı gelir cetveli,                         
  b) Ayrıntılı ödeme cetveli,                         
  c) Banka ekstreleri,                            
  d) Bilanço ile kar-zarar cetveliyle açıklamaları,              
  e) Kredilere ilişkin gider evrakı,                     
  f) Gelir evrakı.                              
  Geçici Madde - Fonun ilk hesap yılı fonun kurulduğu tarihte başlar ve o yı- 
lın Aralık ayının son günü biter.                        
                                        

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
       7.8.1986 TARİH ve 86/10898 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Farklı Tarihte            
                     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe  
 Tarihi      Numarası         Maddeleri      Giriş Tarihi 
------------------------------------------------------------------------------- 
 30.4.1987     87/11737          --         26.5.1987  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
        7.8.1986 TARiH ve 86/10898 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
       İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
------------------------------------------------------------------------------- 
                   Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren        Yürürlüğe  
 Tarihi    Numarası         Maddeleri         Giriş Tarihi 
-------------------------------------------------------------------------------