Endeksler
                                        
          MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME          
             VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.6.1986, No: 86/10782         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.7.1986, No: 19166           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi: 26, S. 1167           
                                        
                                        
                  I. BÖLÜM                   
               AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR              
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik;                          
  a. Kapsamına giren meslek mensuplarının atanma,değerlendirme ve yerdeğiştir-
me esaslarını; Hizmet gerekleri,sicil,liyakat ve kıdem gibi krıterler dikkate  
alınarak objektif ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlemek,           
  b. Meslek mensuplarına yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma imkan ve mec-
buriyeti getirmek,                               
  Amacı ile hazırlanmıştır.                          
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik;                          
  a. Müşteşar,Müsteşar Yardımcısı,Genel Müdür ve bu seviyedeki Birim Başkanla-
rı,Mülkiye Müfettişleri ve Kaymakam Adayları dışında kalan Meslek Mensuplarının;
atanma,değerlendirme ve yerdeğiştirmelerine esas olacak şartları,il ve ilçelerin
sınıflandırılmasını,coğrafi bölgelerin tesbitini,hizmetlerin gruplandırılmasını,
  b. Meslek mensuplarının; coğrafi bölgelerde ve hizmet gruplarındaki hizmet 
sürelerini,il ve ilçe ile eşdeğer görevler arası atanma ve yerdeğiştirmelerinde-
ki şekil ve şartlar ile bunlarla ilgili çeşitli hükümleri,           
  Kapsar.                                   
  Deyimler                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;                      
  A. "Bakanlık" deyimi, İçişleri Bakanlığını,                 
  B. "Bakan" deyimi, İçişleri Bakan'ını,                   
  C. "Yönetmelik" deyimi, bu yönetmeliği,                   
  D. "Meslek Mensupları" deyimi,kapsam maddesinde belirtilen Mülki İdare Amir-
liği Hizmetleri sınıfından olanları,                      
  E. "Coğrafi Bölge" deyimi, (Ek-III) de belirtilen bölgeleri,        
  F. "Sınıf" deyimi, il ve ilçelerin nitelikleri dikkate alınarak sınıflandı- 
rılmasını,                                   
  G. "Grup Hizmeti" deyimi, (Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde eşdeğer gö- 
revleri gösteren hizmet gruplarını,                       
  H. "Grup Kıdemi" deyimi,meslek mensubunun grup kıdem tablosundaki yerini,  
  İ. "Eşdeğer Görev" deyimi,atama ve yerdeğiştirmelerde birbirine denk tutulan
vali yardımcılığı,kaymakamlık,hukuk işleri müdürlüğü ve merkez teşkilatındaki  
görevleri,                                   
  J. "Eski Yönetmelik" deyimi, 5/11/1981 gün ve 17505 Sayılı Resmi Gazetede  
yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeli- 
ğini,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  K. "Grup Kıdem Tablosu" deyimi,aynı grup içinde yer alan meslek mensupları- 
nın kıdem ve başarı durumları esas alınarak üst grup hizmete atanmalarındaki ön-
celik sırasını göstermek üzere düzenlenen tabloyu,               
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                  II. BÖLÜM                  
        İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI VE COĞRAFİ BÖLGELER      
  İl ve İlçelerin Sınıflandırılması                      

  Madde 4 - Sosyal,kültürel,coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri 
dikkate alınmak suretiyle,                           
  A. İller,meslek mensuplarının (Vali yardımcısı ve hukuk işleri müdürlerinin)
atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üzere; birinci,ikinci,üçüncü ve dördün-
cü sınıf olarak dört sınıfa ayrılmıştır. İllerin sınıfları ekli (I) sayılı cet- 
velde gösterilmiştir.                              
  B. İlçeler,meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak  
üzere; birinci,ikinci,üçüncü,dördüncü,beşinci ve altıncı sınıf olarak altı sını-
fa ayrılmıştır. İlçelerin sınıfları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.  
  İl ve İlçelerin Sınıflarının Değiştirilmesi                 

  Madde 5 - Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen de-
ğişme ve gelişmeler incelenir,gerekiyorsa sınıf değiştirmeleri yapılır.     
  İl ve ilçelerde sınıf değişikliğini gerektiren önemli durumlar meydana gel- 
diğinde bu süre beklenmeksizin değişiklik yapılır.               
  Valiler,İller İdaresi Genel Müdürlüğü,Teftiş Kurulu Başkanlığı,Mahalli İda- 
reler Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin sınıf değişikliğini gerektiren durumları, 
Bakanlığa duyurmakla görevlidirler.                       
  Coğrafi Bölgeler                              

 

 
  Madde 6 - Meslek mensuplarının atanma ve yerdeğiştirmelerine esas olmak üze-
re,Türkiye beş coğrafi bölgeye ayrılmış olup,bunlar iller itibariyle ekli (III) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir.                         
  Coğrafi Bölge Hizmeti                            

  Madde 7 - Meslek mensupları imkanlar nispetinde ve gerektiğinde fasılalarla 
en az:                                     
  Birinci Coğrafi Bölgede            5 yıl,            
  İkinci Coğrafi Bölgede            5 yıl,            
  Üçüncü Coğrafi Bölgede            5 yıl,            
  Dördüncü Coğrafi Bölgede           5 yıl,            
  Beşinci Coğrafi Bölgede            5 yıl,            
  Hizmet yapmakla mükelleftirler.                       
                                        
                                        
                   III. BÖLGE                 
            MESLEK MENSUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ         
  Değerlendirme                                

  Madde 8 - Meslek mensuplarının sicil amirleri,her yıl doldurmakla mükellef 
oldukları tezkiye varakalarında o meslek mensubunun halen ifa ettiği görevdeki 
başarı derecesini belirtmekle beraber,bulunduğu grup hizmetinde hangi görevi da-
ha başarılı olarak yürütebileceği,üst gruba yükselmeğe muktedir olup olmadığı ve
hangi üst görevi daha başarılı şekilde yürütebileceği hususlarında kanaatlerini 
belirtmek zorundadırlar.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Meslek mensuplarının sicil amirleri; her yıl doldurmakla mükellef oldukları 
tezkiye varakalarından ayrı olarak,her yıl sicil amiri oldukları meslek mensubu 
hakkında (ek-VI) daki forma uygun "Değerlendirme Raporu" düzenleyerek Bakanlığa 
gönderirler.                                  
  Mülkiye Müfettişleri,teftiş ettikleri meslek mensubu hakkında,gizli sicil  
raporu düzenleyerek birinci fıkrada sözü edilen hususlarda gözlem ve kanaatları-
nı bildirmekle mükelleftirler.                         
  Değerlendirmeye Esas Olacak Unsurlar                    

  Madde 9 - Meslek mensupları grup hizmetlerinin son yılında veya gerekli gö- 
rülduğü zamanlarda,o grupda çalıştığı süre içinde gizli tezkiye varakaları,sicil
amirlerince düzenlenen değerlendirme raporu ve mülkiye müfettişlerince düzenle- 
nen gizli sicil raporundaki notlar ile özlük dosyasındaki diğer bilgi ve belge- 
lere göre Personel Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.             
  Değerlendirme Sonuçları                           
  Madde l0 - Personel Genel Müdürlüğü 9 uncu maddede belirtilen değerlendirme 
unsurlarını ve notlarını dikkate alarak meslek mensuplarını 100 tam not üzerin- 
den değerlendirir.                               
  Bu değerlendirmede;                             
  85-100         Üstün Başarılı,                   
  70-84         Başarılı,                      
  60-69         Yeterli,                       
   0-59         Yetersiz.                      
  Sayılır.                                  
                                        
                 IV. BÖLÜM                   
           EŞDEĞER GÖREVLER-ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME          
  Eşdeğer Görevler                              

  Madde 11 - Meslek mensuplarının ifa ettikleri görevlerden denk olanlar bir 
grupta toplanarak; beş "Grup Hizmeti" teşkil edilmiş ve gruplara giren görevler 
(Ek-IV) deki eşdeğer görev cetvelinde gösterilmiştir.              
  Her grup hizmeti için tespit edilen en az hizmet süresi; o grup içindeki gö-
revlerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok görevlerde de geçirilebi- 
lir.                                      
  Ancak,bütün meslek mensupları en az iki yıl vali yardımcılığı yapmakla mü- 
kelleftirler.                                  
  İlk Defa Kaymakamlığa Atanma