Endeksler
                                        
           TASARRUFLARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.4.1986, No: 86/10600         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.8.1983, No: 2874           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.6.1986, No: 19130           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 25, S. 1121          
                                        
                 BÖLÜM I                    
                GENEL HÜKÜMLER                  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - "Tasarrufları Koruma Fonu'"nun teşkiline ait esaslar ile bu Fonun 
görevleri,yetkileri,çalışma esasları ve personel statüsü ile Fon'un faaliyetle- 
rine ilişkin sair hususlar bu Yönetmelikle belirlenmiştir.           
                                        
  Amaç ve Hukuki Dayanak                           

  Madde 2 - Fonun amacı,2874 sayılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri-
nin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun ve 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile
ek ve tadillerinin lafzına,ruhuna ve amacına uygun olarak banker mal,alacak ve 
borçlarının mevcutlar ölçüsünde ve süratle karşılanması için tam yetki ile tüm 
tedbirlerin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması amacı ile "Tasarrufları Ko-
ruma Fonu"nun teşkili ile yönetimi esaslarını belirlemektir.          
                                        
  "Tasarrufları Koruma Fonu" kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.Merkezi
Ankara'dadır.                                  
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,                      
  Fon   : Tasarrufları Koruma Fonu'nu,                   
  Kurul  : Tasarrufları Koruma Fonu Kurulu'nu,                
  Başkan : Tasarrufları Koruma Fonu Kurulu Başkanı'nı,            
  Üye   : Tasarrufları Koruma Fonu Üyesini,                 
  Kanun  : 2874 sayılı Kanun'u,                       
  KHK   : 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve tadillerini,     
  Bakanlık: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,   
  Müsteşarlık: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını,             
  Banka  : Türkiye Emlak Kredi Bankası'nı, ifade eder.            
  Yetki kullanımı                               

  Madde 4 - Bakanlık bu Yönetmelikle kendisine verilen yetkileri doğrudan veya
Müsteşarlık marifetiyle kullanabilir.                      
  Fonun Görev ve Yetkileri                          

  Madde 5 - Ödeme güçlüğü içerisinde bulunan ve tasfiyelerine karar verilen  
banker mal,alacak ve borçlarının tasfiyelerini süratlendirmek amacı ile;    
  a) Hizmet birim ve kademelerini teşkil etmeye,bunları kanun,KHK ve ilgili  
mevzuata göre yürütmeye,görevlerin sürdürülmesini teminen kararlar almaya,gerek-
tiğinde tebliğ ve bildiriler yayınlamaya,kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya,işlerin yürütülmesi için her türlü tedbir- 
leri almaya,bunları uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya,          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Birimlerin işlerini denetlemeye,çabuklaştırmaya,kararları inceleyip onay-
lamaya,yazışmalar yapmaya,yaptırmaya,yönlendirici kararlar almaya,       
  c) Fon'un ve bankerlerin yıllık hesaplarının tutulmasını sağlamaya,Fon kay- 
naklarını takip etmeye,artırmaya,değerlendirmeye,                
  d) Gerektiğinde alacaklılar yerine geçmek üzere,kanun,KHK ve yönetmelik   
esaslarına göre kendi kaynaklarından mevduat hesapları açmaya ve ödemede bulun- 
maya,                                      
  e) Banker mal,alacak ve borçlarını tesbit etmeye,gerektiğinde değerlendirme-
ler yapmaya veya yaptırmaya veya böyle çalışmalara iştirak etmeye veya yapılmış 
değerlendirmelerin gerçeğe uygunluğunu belirlemeye,               
  f) Fon,tasfiye kurullarınca açık artırma veya pazarlık yoluyla satışa çıka- 
rılan menkul ve gayrımenkul malların satışına,her halükarda iştirak ederek,be- 
lirlenecek şartlarla bunları satın almaya,satın alınan malları zaman içerisinde 
peşin veya vadeli,bütün veya parça parça satmaya veya kiraya vermeye veya işlet-
meye ve bütün bu işler için iş ve işlemleri intaç ve kararları istihsal etmeye, 
  g) Fonda çalıştırılacak personel sayısı ile gerektiğinde T.C. Merkez Bankası
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek personel hakkında teklifte
bulunmaya,                                   
  h) Tasfiye işleri ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konu-
sunda bağlı bulunduğu mercie tekliflerde bulunmaya,               
  ı) Fon'un yıllık bütçesini hazırlamaya,gerektiğinde Hazinece verilecek yar- 
dımlar ile Merkez Bankası avans ve reeskont kredileri için teklifler hazırlama- 
ya,istekte bulunmaya ve bunları Bakanın onayına sunmaya,            
  i) Tasfiye kurullarının bir üst kuruluşu olarak,bunların faaliyetlerini ta- 
kip etmeye,süratlendirmeye,onaylamaya,denetlemeye,çalışma esaslarını belirleme- 
ye,ihtiyaca göre yeni kurullar kurmaya,birleştirmeye veya faaliyetlerine son  
vermeye,üye ve personelini tayine,değiştirmeye,kamu kurum ve kuruluşlarından her
türlü özlük hakları saklı olmak üzere personel sağlamaya ve çalıştırmaya,    
  j) Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen sair görevleri yapmaya,  
yetkileri kullanmaya,uygulama esaslarını belirlemeye ve gerektiğinde amaca uygun
yorumlar yapmaya,                                
  k) Gerektiğinde bankerlerin tasfiye masasına giren alacaklarını temlik,men- 
kul ve gayrımenkul mallarını rehin etmek suretiyle reeskont kredisi temin ederek
banker borçlarını ödemeye,görevli ve yetkilidir.                
  Fon bütün faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacağı aylık raporları, 
her ayı takip eden 20 gün içerisinde Bakanlığa sunar.              
                                        
                  BÖLÜM II                  
             TASARRUFLARI KORUMA FONU KURULU            
  Fon Kurulu ve Teşkili                            

  Madde 6 - Fon Kurulu,Fon'un en yüksek karar organı olup,bir başkan ve dört 
üyeden meydana gelir.                              
  Kurul başkanı,Banka Genel Müdürüdür.                    
  Başkanın yokluğunda yerine kimin vekillik edeceği ilgili Bakan tarafından  
belirlenir.                                   
  Kurul üyeleri; Banka tarafından görevlendirilecek biri hukukçu olmak üzere 
iki,Bakanlık tarafından görevlendirilecek bir ve Banka ve Kambiyo Genel Müdür  
Yardımcıları veya Daire Başkanları arasından Müsteşarlıkça görevlendirilecek bir
üyeden teşekkül eder.                              
  Görevlendirilecek üyeler aynı usulle değiştirilebilir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fon Kurulunun Görev ve Yetkileri                      

  Madde 7 - a) Kanun ve kararnamelerle Fon'un görev ve yetkisine verilmiş ko- 
nuları üst seviyede görüşüp karara bağlamak,                  
  b) Tasfiye kurullarınca satışa çıkarılacak banker mallarının ihalesine işti-
rak etmek,aldığı malları peşin veya taksitle satmak,gerektiğinde işletmek ve ki-
raya vermek için gerekli kararları almak,                    
  c) Kendi ihtiyaçları ile ilgili satın alma,satma,kiralama konularındaki iş- 
leri görüşüp sonuca bağlamak,sulh,ibra,tahkim,terkin yoluna gitmek,       
  d) Birimlerin çalışma programlarını görüşüp belirlemek,Fon'un bütçesine,ge- 
lir ve giderleriyle ilgili kesin hesabını ve çalışma raporunu karara bağlamak, 
  e) Kurul başkan ve üyeleri dahil personelle ilgili her türlü konuyu karara 
bağlamak,ile görevli ve yetkilidir.                       
  Kurul,hizmet birimlerinden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. 
  Sorumluluk                                 

  Madde 8 - Fon başkan ve üyeleri,kanunların Fon'u yetkili kıldığı görev ve  
hizmetlerin süresinde ve tam olarak yerine getirilmesinde Bakanlığa karşı sorum-
ludur.                                     
  Toplantı                                  

  Madde 9 - Kurul,haftada en az bir kere ve ekseriyetle toplanır. Gerekli hal-
lerde başkan veya vekilinin çağırısi üzerine de toplanabilir.          
  Kararlar salt çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitli-
ği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.               
  Toplantıya Katılmama Halleri                        
  Madde lO - Fon başkanı ve üyelerin toplantıda bulunmaları asıldır. Bir yıl 
içinde özürsüz olarak en az 6 toplantıya iştirak etmeyenler istifa etmiş sayı- 
lır.                                      
                 BÖLÜM III                   
             TASARRUFLARI KORUMA FONU               
  Fon'un Kaynakları                              

  Madde 11 - Fon'un kaynaklarını;                       
  a) Kanunun 5 inci maddesine göre tasfiye işlerinden elde edilecek hasılat, 
  b) Fon'un tasfiyelerini yönettiği masalara ait alacakların temliki veya men-
kul ve gayrımenkullerin rehin edilmesi suretiyle elde edilen istikrazlar,    
  c) Bütçe Kanunundaki yetkiye dayanılarak ihraç edilen Özel Tertip Devlet  
Tahvilleri hasılatından Fon'a verilecek avans,                 
  d) Kira, işletme vesair gelirler,                      
  e) Bakanlıkça onaylanacak miktar,vade,faiz ve itfa esasları dahilinde T.C. 
Merkez Bankasınca Fon'a verilecek avanslar,                   
  f) Fonca satın alınan malların satışından veya değerlendirilmesinden ortaya 
çıkan hasılat,                                 
  teşkil eder.                                
  Fon'dan Ödemeler                              
  Madde l2 - Fon'dan ödemeler,mevzuat çerçevesinde "Fon Kurulu"nca belirlenir.
  Tasfiye için yapılan bütün masraflar Fon'dan karşılanır.          
  Bakanlık her zaman Fon hesaplarını,Fon'un faaliyetlerini,defter kayıtlarını 
ve Fon'ca yapılan işlemleri denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya  
yetkilidir.                                   
  Hesapların Takibi                              

  Madde 13 - Fon'da,alacaklıları dahil her bankere ait hesaplar müstakil ola- 
rak takip edilir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BÖLÜM IV                    
                FON TEŞKİLATI                  
  Yönetim                                   

  Madde 14 - Fon teşkilatı,Kurul Başkanı tarafından yönetilir. Tasfiye kurul- 
ları da Fon'a bağlı birimler olarak faaliyetlerine devam eder.         
  Personel                                  

  Madde 15 - Fon,işlerini,devamlı veya geçici personelle yürütür. Gerekli hal-
lerde T.C.Merkez Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personeli ge- 
çici olarak istihdam edebilir.                         
  Fon ve tasfiye kurullarında geçici olarak istihdam edilen kamu personeli ku-
ruldaki görevlerinin devamı süresince,her türlü özlük hakları saklı kalmak üzere
kurumlarınca izinli sayılırlar.                         
  Ücret ve Mali Hükümler                           

  Madde 16 - Fon Kurulu Başkan ve üyeleri,Tasfiye Kurulu Başkan ve üyeleri ile
Fon'da veya tasfiye kurullarında çalıştırılacak personele ödenecek ücretler Fon 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tesbit olunur.          
                                        
                  BÖLÜM V                   
                TASFİYE KURULLARI                
  Kuruluş                                   

  Madde 17 - Tasarrufları Koruma Fonu'nun tasfiye ile ilgili işlemlerini yü- 
rütmek üzere Fon'a bağlı olarak gerektiği kadar ve gereken yerlerde tasfiye ku- 
rulları teşkil edilir.                             
Tasfiye kurulları Bakanlıkça uzman (hukukçu olabilir) kişiler arasından be-   
lirlenen iki ve Fon'ca belirlenecek bir hukukçu olmak üzere üç kişiden oluşur. 
  Tasfiye Kurulu Başkanı üyeler arasından Fon Kurulunca seçilir.       
  Aynı usulle yeter sayıda yedek üye de seçilebilir.Yedek üyeler görev yaptık-
ları sürece,asil üyelerin görev,yetki ve haklarına sahiptir.          
  Tasfiye Kurulu Başkan ve Üyeleri Yönetmelikte belirlenen görevler dışında  
başka görev üstlenemezler.                           
  Temsil                                   

  Madde 18 - Tasfiye Kurulunu,başkan ve üyeler birlikte temsil ederler.Fon Ku-
rulu tasfiye kurulu başkan veya üyelerinden birine belirli dava,icra takibi ve- 
sair işlemlerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebilir.           
  Tasfiye kurulu yazışmalarını Başkan yürütür.                
  Görev ve Yetkiler                              
  Madde l9 - Tasfiye Kurulları,                        
  a) İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi,alacaklılar toplantısı,iflas
dairesi yetkilerine sahip olup,ilgili kanun,kanunlar,kararname,yönetmelik,karar 
ve tebliğlere göre Fon'a' bağlı olarak tasfiye işlem ve işlerini yürütmek,gerek-
li kayıt ve dosyaları tutmak,sıra cetveli yapmak,                
  b) Sulh olma,bir davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlarını,İcra ve 
İflas Kanununun 210 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre alınacak tedbirleri ve
kararlarını,pazarlıkla satış kararlarını ve pay cetveli düzenlemesi Fon'un ona- 
yına sunmak,                                  
  c) Tasfiye Kurullarının bulunduğu yerdeki görevli mahkemenin yargı çevresi 
dışında kalan yerlerdeki işlemleri o yer icra ve iflas dairesine istinabe yoluy-
la yaptırmak,                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Banker alacaklılarının alacak taleplerini kaydedip incelemek,Bankerlerin,
alacakları ile sınai ve ticari nitelikteki malları dahil tüm mal varlıklarını  
tesbit etmek,tesbit edilen tüm mal varlıklarını,açık artırma veya pazarlık sure-
tiyle paraya çevirmek,alacaklarını tahsil etmek,ihtilaflı durumların sonuca ka- 
vuşturulmasını sağlamak,dava ve takiplere katılmak,bakmak,           
  e) Kurum ve kuruluşlarla yazışmada bulunmak,tasfiyeye karar veren mahkemenin
yayın yolu ile genel bildirisinden sonra bankerin adı,unvanı ile,bankerin ala- 
caklılarının borçlularının ve diğer ilgililerin müracaat süresi ve yerini belir-
tir ilan yapmak,                                
  f) Bankerin ödeme planına kısmen de olsa uymaması halinde teminatlarını pa- 
raya çevirmek,ödemeye yetmemesinde diğer mal,hak ve alacakları üzerine muhafaza 
tedbiri koymak,                                 
  g) Yetersiz bilirkişi raporlarına karşı mahkemeden yeniden değerlendirme ya-
pılmasını istemek,satış kararı vermek ve uygulamak,Fon'un görüşünü almak kaydı 
ile geçici veya kesin pay dağıtımı yapmak ve kesin dağıtım sonunda görevli mah- 
kemeye rapor vermek,                              
  h) Başkan,üye ve personelin raporlu yıllık izinli olmaları halini sicil ve 
cezalı durumlarını kurumlarına bildirmek,izinleri,işleri aksatmayacak şekilde  
düzenlemek,                                   
  ı) Kanun ve kararlarda gösterilen diğer işleri ve Fon Kurulunca verilecek  
işleri ayrıca Fon'un görev ve yetkilerinde bulunan hususlarda Fon'a teklif yap- 
mak,                                      
  konularında görevli ve yetkilidir.                     
                                        
  Sorumluluk                                 

  Madde 20 - Fon teşkilatında görevli personel,görevleri sebebiyle vakıf ol- 
dukları sırları açıklayamaz ve bu sırları menfaatleri için kullanamazlar. Bu ki-
şiler görevleri sırasında veya görevleri ile ilgili olmak kaydı ile işledikleri 
ve aleyhlerine işlenen suçlar sebebi ile Türk Ceza Kanunu uygulamasında Devlet 
Memuru sayılırlar. Bu görevliler hakkında tasfiye işleri ile ilgili soruşturma 
yapılabilmesi Fon'un iznine bağlıdır.                      
                                        
  Tasfiye Kurulu Dosya Düzeni                         

  Madde 21 - Tasfiye Kurulları her banker için klasörler içinde bulundurmak  
üzere aşağıdaki dosyaları tutarlar.                       
  1. Bankerden alacaklılar dosyası,                      
  2. Bankerin alacakları dosyası,                       
  3. Bankerin taşınır ve taşınmaz malları dosyası,              
  4. İcra takip dosyaları,                          
  5. Davalar dosyaları,                            
  6. Bankerle ilgili yazışma dosyası,                     
  7. Bankerin (muhasebe) hesapları dosyası,                  
                                        
                BÖLÜM VI                     
              ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                   
  Geçici Madde - Başbakanlık Bankerlik Koordinasyon Komitesi Başkanlığı ile  
Banka nezdinde kurulmuş bulunan Fon kaldırılmıştır.Bu kuruluşlara ait tüm görev,
yetki,personel,dosya ve hesapları bu Yönetmelikle tesis olunan Fon'a devredilir.
Ancak bu Yönetmeliğe göre oluşacak Fon teşkilatı tamamlanıncaya kadar banka nez-
dinde kurulmuş bulunan Fon görevine devam eder.                 
                                        

  Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.       
                                        

  Madde 23 - Bu Yönetmeliği Bakan yürütür.