Endeksler
                                        
         DiPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLAMATİK STATÜYÜ,        
           KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU            
            STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ            
             PROTOKOL ESASLARI HAKKINDA              
                  YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  24.9.1985,  No: 85/9898       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  13.12.1983, No: KHK 189       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  12.2.1986,  No: 19017        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: ,  S. 1087        
                                        

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik temsilcilikle- 
rinde diplomatik statüyü, konsolosluklarında konsolosluk memuru statüsünü haiz 
personelin uymaları gereken protokol esaslarını tesbit etmek amacıyla düzenlen- 
miştir.                                     

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci mad- 
desi uyarınca hazırlanmıştır.                          

  Madde 3 - Diplomatik statüyü haiz personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ya- 
bancı ülkedeki Büyükelçilik, Daimi Temsilcilik veya Temsilciliğine, çeşitli mev-
zuatla verilen görevlerin yapılması için atanmış olup, milletlerarası anlaşmalar
ve teamül gereğince kabul eden devlet tarafından bu sıfatla tanınmış ve kendile-
lerine diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar verilmiş Dışişleri Bakanlığına men-
sup Büyükelçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yardımcısı, Temsilci, Elçi, Masla-
hatgüzar, Elçi - Müsteşar, Birinci Müsteşar, Müsteşar, Hukuk Müşaviri, Başkatip,
İkinci Katip, Üçüncü Katip, Ataşe ve Ataşe Yardımcıları ile Askeri Ataşeler, As-
keri Ataşe Yardımcıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup Daimi Tem- 
silci Yardımcısı,Müşavir, Müşavir Yardımcısı,Ataşe ve Ataşe Yardımcılarıdır.  

  Madde 4 - Konsolosluk memuru statüsünü haiz personel,Türkiye Cumhuriyeti'nin
Başkonsolosluk ve Konsolosluklarında, iç mevzuat ve 5 Haziran 1975 tarih ve   
7/10222 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış Konsolosluk ilişkileri Hak-
kında Viyana Sözleşmesi'nin 5 inci maddesindeki görevleri, gerekli yetki ve so- 
rumluluklara sahip olarak yapmak üzere, anılan Sözleşme veya ikili anlaşmalara 
uygun olarak, kabul eden devlet tarafından bu sıfatla tanınmış ve kendilerine  
bu görevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştıracak ayrıcalıklar ve bağışıklık-
lar verilmiş Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos,  
Konsolosluk Ajanı, Ataşeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup Ataşe- 
ler ve Ataşe Yardımcılarıdır.                          

  Madde 5 - Misyon Şefi, diplomatik temsilciliklerin Büyükelçi, Daimi Temsil- 
ci, Temsilci, Elçi veya Maslahatgüzar ünvanlarından birini taşıyan en üst yöne- 
ticisidir.                                   

  Madde 6 - Konsolosluk şefi, başkonsoloslukların 1 inci sınıf Başkonsolos ve-
ya Başkonsolos, konsoloslukların Konsolos ve muavin konsoloslukların Muavin Kon-
solos ünvanını taşıyan en üst yöneticisidir.                  

  Madde 7 - Diplomatik temsilciliklerdeki protokol sırası aşağıda gösterilmiş-
tir.                                      
  a) Misyon Şefi (Büyükelçi, Daimi Temsilci, Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar). 
  b) Elçi - Müsteşar veya yoksa misyon şefinin yokluğunda onun yerini alacak 
en kıdemli meslek memuru, daimi temsilciliklerde daimi temsilci yardımcısı.   
  c) Silahlı Kuvvetler Ataşesi veya rütbe ve kıdem sıralarına göre askeri ata-
şeler.                                     
  d) Diğer Müsteşarlar, Müşavirler ve Uzman Müşavirler (4 üncü dereceden yük- 
sek olmak üzere kadro derecelerine, kadro derecelerinde eşitlik halinde kıdem  
sıralarına göre).                                
  e) Askeri Ataşe Yardımcıları (Kadro dereceleri 3 ve daha yüksek olanlar).  
  f) Başkatipler.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Askeri Ataşe Yardımcıları, Müşavir Yardımcıları (7 nci dereceden yüksek 
olmak üzere kadro derecelerine, kadro derecelerinin aynı olması halinde kıdem  
sıralarına göre), 6 ncı dereceden yukarı ihtisas birimi şefi ateşeler.     
  h) İkinci Katipler.                             
  ı) 7 nci derece Müşavir Yardımcıları (Kendi aralarındaki kıdeme göre).   
  j) Üçüncü Katipler ve 8 inci ve daha yukarı derecede diğer ataşeler (Kendi 
aralarındaki kıdeme göre).                           
  k) Diğer Ataşeler (Güvenlik ataşeleri hariç).                
  l) Ataşe Yardımcıları.                           
  m) İdari Memurlar, Haberleşme Teknisyenleri (Diplomatik statüye sahip olma- 
ları halinde).                                 
  n) Askeri Ataşeliklerde görevli astsubaylar.                
  o) Güvenlik Ataşeleri.                           

  Madde 8 - Bir yabancı ülke Devlet Başkanı nezdinde akredite Misyon Şefi Bü- 
yükelçi Türkiye Cumhuriyetini temsil eder ve bu sıfatla o ülkede diğer Misyon  
Şefleri de dahil, bütün memurlardan önde gelir. Ancak, protokol sırasının tayi- 
nini gerektiren toplantı ve törenler esas itibariyle diğer bir Misyon Şefi Bü- 
yükelçinin görev alanı içinde ise, o Misyon Şefine öncelik verilir.       

  Madde 9 - Misyon Şefi Elçiler, Büyükelçilerden sonra, Misyon Şefi olmayan  
Elçilerden önce gelirler.                            

  Madde 10 - Büyükelçi veya Elçi ünvanını almayan Diplomatik Misyon Şefleri, 
bu ünvanları taşıyan Misyon Şefleri ve Maslahatgüzarlardan sonra yer alırlar.  

  Madde 11 - Sürekli Maslahatgüzar Büyükelçi ise 9 uncu maddeye göre, Elçi ve-
ya Elçi - Müsteşar ise 10 uncu maddeye, daha küçük ünvanda ise 14 üncü maddeye 
göre yer alır.                                 

  Madde 12 - Bir temsilcilikte en kıdemli meslek memuru veya en kıdemli Daimi 
Temsilci Yardımcısı, o temsilcilik protokol sırasında Misyon Şefi'nden hemen  
sonra yer alır. Bir temsilcilikte yapılan toplantıya diğer misyonlardan Büyükel-
çiler ve Elçiler katılıyorsa, bu memurun yeri kendisinden kıdem bakımından en  
yakın üst olandan hemen sonradır.                        

   Madde 13 - Misyon Şefi'nin yokluğunda ona protokol sırasında kendinden he- 
men sonra gelen memur Geçici Maslahatgüzar ünvanı ile vekalet eder. Geçici Mas- 
lahatgüzar, kendi ünvanını taşıyan diğer misyon mensuplarından kıdemsiz de olsa 
onlardan önde gelir.                              

   Madde 14 - Yurtdışında yabancıların katılmasıyla yapılan bir toplantıda  
merkezden gelmiş Elçi ünvanını taşıyan görevlilerle diğer Bakanlıkların Genel  
Müdür Yardımcıları, kendi aralarındaki kıdem sırasına göre Misyon Şeflerinden  
ve Geçici Maslahatgüzarlardan sonra, 1 inci meslek memurundan önde gelirler.  

   Madde 15 - Aynı şehirde görev yapan değişik diplomatik misyonlarda görev- 
li meslek memurları meslek kıdemlerine göre; 1173 sayılı Kanun çerçevesinde   
atanmış diğer Bakanlıklardan Müşavirler memuriyet derecelerine, bunların eşit  
olması halinde bağlı bulundukları kurumun protokol sırasına göre; diğer Uzman  
Müşavirler ise onlardan sonra kendi aralarındaki derece ve kıdem sırasına göre 
yer alırlar.                                  

  Madde 16 - Başkansolosluklardaki protokol sırası aşağıda gösterilmiştir:  
  a) Konsolosluk Şefi,                            
  b) Başkonsolos Yardımcıları (Aralarındaki kıdeme göre),           
  c) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler (4 üncü dereceden büyük olmak üzere),   
  d) Konsoloslar,                               
  e) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler (7 nci dereceden büyük olmak üzere),    
  f) Muavin Konsoloslar,                           
  g) Diğer Ataşeler ve Ataşe Yardımcıları.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 17 - Konsolosluklardaki protokol sırası aşağıda gösterilmiştir:    
  a) Konsolosluk Şefi,                            
  b) Muavin Konsolos,                             
  c) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler ve Ataşe Yardımcıları.           

  Madde 18 - Başkonsolos Yardımcısı bulunmayan Başkonsolosluklar ile Konsolos-
luklarda kıdem itibariyle 1 inci meslek memuru Başkonsolosun yokluğunda ona ve- 
kalet eder ve protokol sırasında ünvanına bakılmaksızın hemen ondan sonra yer  
alır.                                      
                                        

  Madde 19 - 1 inci sınıf Başkonsoloslar Elçi ve Elçi - Müsteşardan hemen son-
ra gelirler. Başkonsolosluk Şefi 1 inci sınıf Başkonsolos ünvanını taşısa da,  
bağlı olduğu diplomatik misyon şefliğinin bulunduğu şehirde o misyon şefliğinde-
ki 1 inci meslek memuruna kıyasen meslek bakımından kıdemli olmasına bakılmaksı-
zın, nezdinde vazife gördüğü ülke protokolu ve diğer yabancı misyonlar nazarında
misyon şefliğindeki 1 inci meslek memurundan sonra gelir.            
                                        

  Madde 20 - Misyon Şefinin vazife gördüğü memlekette başkent dışındaki bir  
şehirde yapılan toplantılarda, o şehirde görevli olan ve Birinci Sınıf Başkonso-
los ünvanı taşıyan Konsolosluk Şefi, kadroyu alış esasına göre meslek kıdemi  
bakımından Büyükelçilikteki 1 inci Meslek Memuruna kıyasen önceliği olmasa bile,
Büyükelçi'den hemen sonra; Başkonsolos veya Konsolos ünvanını taşıyan Konsolos- 
luk Şefi ise 1 inci Meslek Memuru Elçi - Müsteşar ise ondan sonra, 1 inci Meslek
Memuru bu ünvandan küçük bir ünvan taşıyorsa kıdeme bakılmaksızın ondan önde yer
alır.                                      
                                        

  Madde 21 - Misyon Şefinin vazife gördüğü memlekette başkent dışındaki bir  
şehirde yapılan toplantılara aynı memlekette fakat başka bir şehirde görevli  
olan bir Konsolosluk Şefi de katıldığı takdirde; kadroyu alış esasına göre mes- 
lek kıdemi bakımından o şehirde görevli olan Konsolosluk Şefine ve Büyükelçilik-
teki 1 inci Meslek Memuruna kıyasen önceliği olsa bile, merasimin yapıldığı şe- 
hirde görevli bulunan Konsolosluk Şefinden ve Misyon Şefine refakat eden 1 inci 
Meslek Memurundan sonra yer alır.                        
                                        

  Madde 22 - Yabancılara ve toplantıya misyon dışından katılan devlet memurla-
rına aynı veya benzer ünvandaki misyon görevlilerine göre öncelik verilir.   
                                        

  Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.