Endeksler
        TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLECEKLERİ        
              BÖLGELERİ GÖSTERİR YÖNETMELİK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  16.8.1985, No: 85/9800       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  4.12.1984, No: 3096         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  4.9.1985,  No: 18858        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 25, S.1084        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki yerli ve 
yabancı sermaye şirketlerinin elektrik üretimi, iletemi, dağıtımı ve ticareti  
ile görevlendirilecekleri görev bölgelerini belirlemektedir.          
  Görev Bölgeleri                               

  Madde 2 - (Değişik : 7/2/1997-97/9528 K.)                  
  a) 3096 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan tarife sistemine geçile- 
bilmesi, bölgesel ulaşım ve teknik zorunluluklar ile enerji tüketimleri dikkate 
alınarak dağıtım tesisleri ile ilgili görev bölgeleri aşağıdaki şekilde belir- 
lenmiştir.                                   
                                        
  1 inci Görev Bölgesi    Adana-Mersin-Hatay-Osmaniye İl Sınırları    
  2 nci  "   "      Antalya           "   "       
  3 üncü "   "      Tekirdağ-Kırklareli-Edirne  "   "       
  4 üncü "   "      Bursa-Yalova         "   "       
  5 inci "   "      Balıkesir-Çanakkale     "   "       
  6 ncı  "   "      İzmir-Manisa         "   "       
  7 nci  "   "      Aydın-Denizli-Muğla     "   "       
  8 inci "   "      Eskişehir-Bilecik-Kütahya  "   "       
  9 uncu "   "      Afyon-Uşak-Isparta-Burdur            
                (görev bölgelerinde kalan            
                kısımlar hariç)                 
  10 uncu "   "      Kayseri           "   "       
  11 inci "   "      Kocaeli (Gebze İlçesi dahil) "   "       
  12 nci  "   "      Sakarya-Bolu         "   "       
  13 üncü "   "      Ankara-Kırıkkale       "   "       
  14 üncü "   "      Konya-Karaman        "   "       
  15 inci "   "      Amasya-Kastamonu-Çorum    "   "       
  16 ncı  "   "      İstanbul İli Anadolu Yakası "   "       
                (Gebze hariç)                  
  17 nci  "   "      Samsun-Ordu-Sinop      "   "       
  18 inci "   "      Kırşehir-Nevşehir-Niğde             
                Aksaray           "   "       
  19 uncu "   "      Yozgat-Sivas-Tokat      "   "       
  20 nci           Trabzon-Rize-Artvin-               
                Gümüşhane-Giresun      "   "       
  21 inci "   "      Erzurum-Ağrı-Kars-Ardahan-            
                Erzincan-Bayburt-Iğdır   "   "       
  22 nci  "   "      Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl   "       
  23 üncü "   "      Kahramanmaraş-Adıyaman    "   "       
  24 üncü "   "      Gaziantep-Kilis       "   "       
  25 inci "   "      Şanlıurfa          "   "       
  26 ncı  "   "      Diyarbakır-Mardin      "   "       
  27 nci  "   "      Van-Hakkari-Muş-Bitlis-Şırnak-          
                Siirt-Batman         "   "       
  28 inci "   "      Zonguldak-Çankırı-Bartın-Karabük  "       
  29 uncu "   "      İstanbul İli Trakya Yakası  "   "       
                                        
  b) 3096 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan mevcut üretim ve iletim  
tesislerinin işletme haklarının devrinin sağlanması amacıyla, ilgili görev   
bölgeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.                   
  1- Bursa Orhaneli Termik Santralı                      
  2- Muğla Yatağan Termik Santralı                      
  3- Muğla Yeniköy Termik Santralı                      
  4- Muğla Kemerköy Termik Santralı                      
  5- Sivas Kangal Termik Santralı                       
  6- Zonguldak Çatalağzı-A Termik Santralı                  
  7- Zonguldak Çatalağzı-B Termik Santralı                  
  8- Kütahya Seyitömer Termik Santralı                    
  9- Kütahya Tunçbilek Termik Santralı                    
  10-Manisa Soma-A Termik Santralı                      
  11-Manisa Soma-B Termik Santralı                      
  12-Ankara Çayırhan Termik Santralı                     
  13-Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı    
  14-izmir Aliağa Motorin Yakıtlı Kombine Çevrim Santralı           
  15- İstanbul Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı            
  16- İstanbul Ambarlı Fuel-oil Santralı                   
  17- Muğla YLİ-Yeniköy Linyit İşletmeleri (Sekköy-İkizköy-Hüsamlar Maden   
    Sahası)                                 
  18- Bursa BLİ-Linyit-İşletmesi                       
  19- Muğla GELİ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi                
  20- Ankara OAL-Orta Anadolu Linyit İşletmeleri               
  21- Kütahya SLİ-Seyitömer Linyit İşletmeleri                
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ ve TEDAŞ'a bağlı müesseselerin  
özelleştirilmesi sırasında verimliliğin ve hizmetlerin bir bütünlük içerisin-  
de yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak, Bakanlar Kurulu'na görevlendirme   
aşamasında görev bölgelerinin değiştirilmesi önerebilir.            
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
  Yürütme                                   

  Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı   
yürütür.                                    
                                        
  16/8/1985 TARİHLİ VE 85/9800 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:    
                                        
  6/12/1992 tarih ve 92/3872 sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi:       

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlar Kurulu kararı ile 
tespit edilmiş görev bölgelerine göre Bakanlar Kurulunca yapılan görevlendirme- 
lere ilişkin görev sınırları saklıdır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2220 - 1                    
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 |                                     | 
 |    16.8.1985 TARİH VE 85/9800 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      | 
 |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     | 
 |   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |                                     | 
 |        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           | 
 |          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |       |        |            |         | 
 |       |        |   Farklı Tarihte   |         | 
 |       |        |   Yürürlüğe Giren  |   Yürürlüğe  | 
 |  Tarihi  |  Numarası  |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi | 
 |-------------|----------------|------------------------|------------------| 
 |       |        |            |         | 
 | 21/7/1989  |   89/14345  |      --     |   6/9/1989  | 
 | 8/2/1990  |   90/125   |      --     |   8/3/1990  | 
 | 9/8/1991  |   91/2121  |      --     |   15/9/1991  | 
 | 2/10/1991  |   91/2300  |      --     |   12/10/1991  | 
 | 6/12/1992  |   92/3872  |      --     |   7/1/1993  | 
 |14/11/1996  |   96/8810  |      --     |  29/11/1996  | 
  7/2/1997  |   97/9528  |      --     |   28/6/1997  | 
 |       |        |            |         | 
 |       |        |            |         | 
 |       |        |            |         | 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2220 - 2