Endeksler
        TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE     
        ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARA      
         ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURMA VE İŞLETME İZNİ     
         VERİLMESİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK (1)        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.8.1985, No: 85/9799        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 4.12.1984, No: 3096          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 4.9.1985,  No: 18858         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 25, S.1066          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk
hükümlerine tabi yerli ve yabancı sermaye şirketlerine elektrik enerjisi üretim 
tesisi kurma ve işletme izni verilmesine dair esas ve usulleri belirlemektir.  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların   
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında 
3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen sermaye şirketlerine (Üretim  
Şirketi) elektrik enerjisi üretim tesisi kurma, işletme ve Türkiye Elektrik Ku- 
rumu'na veya bölgede faaliyet gösteren görevli şirkete elektrik enerjisi satışı-
na dair esasları kapsar.                            
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - (Değişik: 4/4/1996 - 96/8007 K.)                 
  Bu Yönetmelikte adı geçen,                         
  Bakanlık      : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı,        
  TEAŞ        : Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi'ni,   
  TEDAŞ       : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni,      
  DSİ        : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü,          
  Bağlı Ortaklık   : TEDAŞ'a bağlı dağıtım şirketleri'ni,          
  Görevli Şirket   : 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun'un 3 üncü    
             maddesine göre elektrikle ilgili hizmet vermek üzere  
             kurulmuş olan sermaye şirketini,            
  Üretim Şirketi   : 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun'un 4 üncü    
             maddesine göre Bakanlık tarafından elektrik enerjisi  
             üretim izni verilen sermaye şirketini,         
  Üretim Tesisi   : Elektrik enerjisi üreten tesis ve entegre tesisleri,  
  Üretim Tesisi Kurma                             
  ve İşletme Sözleş-                             
  mesi        : Üretim tesisi kurup, işletecek üretim Şirketi ile   
             Bakanlık arasında 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre  
             düzenlenen sözleşmeyi,                 
  Otoprodüktör    : Kendi faaliyet alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak
             üzere bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde  
             belirtilen şartları taşıyan üretim tesisi kurup elekt- 
             rik üreten tüzel kişileri,               
  Otoprodüktör Grubu : Kendi faaliyet alanlarının enerji ihtiyacını karşıla- 
             mak üzere bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendin-
             de belirtilen şartları taşıyan üretim tesisi kurup   
             elektrik üreten tüzel kişiler grubunu,         
                                        
  İmdat Grupları   : Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik  
             enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen     
             gruplarını,                      
  ifade eder.                                 
                                        
----------------                                
(1) Bu yönetmeliğin başlığı; 4/4/1996 tarih ve 96/8007 sayılı Bakanlar Kurulu  
  Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
       Üretim Tesisi Kurup İşletme İzni Verilmesine Dair Hükümler     
                                        
  İzin Verme Esasları                             

  Madde 4 - Üretim tesisi kurup işletme izni aşağıda belirtilen esaslar göz- 
önüne alınarak verilir.                             
  a) Üretim tesisi Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olacak-
tır.                                      
  b) Üretim tesisi kurma ve işletme sözleşmesi 99 yıla kadar süreli olabilir. 
  c) Üretim şirketi, yatırım programını, Bakanlığın onayladığı şekilde gerçek-
leştirmeyi taahhüd eder.                            
  d) Üretim şirketi, kurup işlettiği tesisi sözleşme süresi sonuna kadar tesi-
sin teknik ve ekonomik karakteristiklerine uygun olarak yenilemek zorundadır.  
  e) Üretim tesislerinin yıllık üretimlerini genel ekonomi düzeyinde Bakanlık 
planlar. Ulusal elektrik sisteminin emniyeti, stabilitesi ve değişen şartlara  
göre üretim planlamasının revizyonu Bakanlık adına TEK tarafından yapılır.TEK'in
bu hususta aylık, haftalık, günlük ve saatlik süreleri kapsayan üretim progra- 
mındaki değişikliklere üretim şirketleri süreleri aynen uyarlar.        
  f) Otoprodüktörlere, tesisin bulunduğu bölgeye bağlı olarak Türkiye Elektirk
Kurumu veya görevli şirketin görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından üretim
tesisi kurma ve işletme izni verilebilir.                    
  g) (Değişik: 4/4/1996 - 96/8007 K.) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu  
şirketi, otoprodüktör statüsünde üretim tesisi kurup işletme izni almak ama-  
cıyla Bakanlığa başvurur.                            
  Otoprodüktör grubunun bir defada teşekkül ettirilmesi ile otoprodüktör   
grubu oluşturan ortakların müracaat aşamasında belirlenmesi ve Bakanlıkça    
onaylanması esastır. Kuruluş aşamasından sonra otoprodüktör grubunu oluşturan  
ortak sayısındaki ve grubun elektrik enerjisi ihtiyacını etkileyecek mahiyet-  
teki ortaklardaki değişiklikler Bakanlığın iznine tabidir.           
  Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu şirketlerin ürettiği ihtiyaç fazlası  
enerjiyi TEAŞ, TEDAŞ veya Görevli Şirketlere satıp, satmamasına bakılmaksızın  
enterkonnekte sisteme bağlantısı bulunması halinde şirket, "otoprodüktör statü- 
sünde üretim tesisi kurulması, işletilmesi ve enerji fazlasının TEAŞ, TEDAŞ ve 
bağlı ortaklıkları veya görevli şirketlere satışına izin verilmesine ilişkin  
sözleşme"yi Bakanlık ile imzalar.                        
  (Değişik: 14/7/1997-97/9670 K.) Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu   
şirketler sahip oldukları ulusal elektrik sistemine bağlı kimya, petrol, meta- 
lurji, tekstil, maden, elektro-mekanik ve bunun gibi sanayi tesisleri, beşbin  
konutu aşan uydu kent yerleşim birimleri ile aynı İl veya aynı görev bölgesi  
içinde bulunan hastaneler, elektrik ihtiyaçlarının tamamını veya bir bölümünü  
kendi elektrik üretim tesislerinde güvenilir biçimde ve ekonomik olarak üre-  
tebilir.                                    
  (Değişik: 29/9/1997-97/10059 K.) Bu elektrik üretim tesisleri, sanayi tesi- 
sinin atık ısısı veya benzerleri yan ürünlerinden yararlanan kombine çevrimli  
bir tesis, gerekli buhar ihtiyacı, ara buharı veya egsoz buharı ya da bunların 
karışımı biçiminde genel ısı çevrimi bilanoçosu verimi yükseltilerek karşıla-  
nan buhar çevrimli bir tesis, atıkların kullanıldığı bir enerji üretim tesisi, 
mülkiyeti kendisine ait olmak üzere hidroelektrik santral ile yeni ve yenile-  
nebilir enerji kaynaklı santral ve uydu kent yerleşim birimleri ile hastanenin 
veya hastanelerin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına yönelik tesis  
mahiyetinde olabilir.                              
  (Ek: 14/7/1997-97/9670 K.) Otoprodüktör ve/veya otoprüdüktör grubu olarak  
elektrik enerjisi elde edilmek amacıyla kurulan tesisin atık ısısı en geç 12  
ay içerisinde değerlendirilir. Aksi halde tesis faaliyetten men edilir.     
  (Ek: 14/7/1997-97/9670 K.;Değişik: 29/9/1997 - 97/10059 K.) Otoprodüktör  
ve/veya otoprodüktör grubu şirketler faaliyet gösterdikleri bölge içerisinde  
TEAŞ, TEDAŞ, bağlı ortaklar veya görevli şirketler ile Enerji Satış Anlaşması  
imzalarlar. Otoprodüktör ve/veya otoprüdüktör grubu TEDAŞ, TEAŞ bağlı ortaklar 
veya görevli şirketler enerji alışverişi konusunda enerji mahsuplaşması yapar- 
lar. Enerji mahsuplaşması enerji bazında kWh olarak yapılır.          
  h) (Değişik: 29/9/1997 - 97/10059 K.) Otoprodüktör ve/veya otoprodüktör   
grubu üretim tesisleri, ihtiyacının üzerinde üretilen elektrik enerjisinin   
satış fiyatı, enerji dağıtımı yapan kuruluşların ülke geneline nihai tüketiciye 
uyguladıkları ortalama enerji satış fiyatından fonlar ve paylar düşüldükten   
sonra kalan kısmın % 85'ini geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenir. Şirket  
ihtiyacının üzerindeki enerjiyi santralın enerji bağlantısını yaptığı kuruluşa 
satar.                                     
  (Ek: 14/7/1997-97/9670 K.)Ancak, otoprodüktör ve/veya otoprodüktör grubu  
üretim tesislerinin çift yakıtlı olarak dizayn edilmesi ve doğalgaz kullanımı  
olmadığı durumlarda ikinci yakıt kullanılması halinde ihtiyacın üzerinde satı- 
lacak enerjinin satış fiyatı % 75 olarak uygulanır.               
  i) İmdat grubu kurup işletmek üzere yapılacak başvurular Bakanlık tara-   
fından değerlendirilir. Uygun görülenlere izin verilir.             
  j) (Ek: 14/7/1997-97/9670 K.) Otoprodüktör grubu şirketler ürettikleri   
enerjiyi ancak faaliyet gösterdikleri görev bölgesi içindeki ortaklarına vere- 
bilirler. Başka görev bölgesine enerji nakledemezler. Ancak otoprodüktör grubu 
oluşturan şirketlerin aynı holding bünyesinde olmaları halinde bu şart aran-  
maz. Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren otoprodüktör grubu    
şirketlerin hakları saklıdır.                          
  Başvuru ve Başvurunun Değerlendirilmesi                   

  Madde 5 - 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre  
Bakanlığa yapılacak başvurularda gözönünde bulundurulacak hususlar:       
  a) İlk başvuruda bulunması gereken bilgiler,                
  1 - Kurulması teklif edilen üretim tesisinin karakteristik değerleri ve ge- 
nel vaziyet planı,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - Ön rapor ve yatırımın tahmini gerçekleşme tarihi,            
  3 - Tesisin ne gibi araç, gereç ve teşkilatla gerçekleştirileceği,     
  4 - Tesisi işletmek istediği süre.                     
  Birden fazla üretim tesisi için aynı yazı ile veya farklı zamanlarda aynı  
firma tarafından yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen bilgiler her bir te-
sis için ayrı ayrı verilecek, ayrıca teklif edilen tesislerin öncelik sırasını 
gösteren bir zamanlama planı hazırlanacaktır. Bakanlık her bir tesisi ayrı birer
başvuru gibi değerlendirecektir.                        
  b) Bakanlık, ön rapor konusunda ilgili kuruluşların görüşlerini alır. Bakan-
lık görüşü olumlu olduğu takdirde, başvuru sahibi fizibilite raporunu Bakanlıkca
öngörülen süre içerisinde hazırlayarak beş nüsha halinde Bakanlığa sunar.    
  Bakanlık, ayrıca teklif edilen tesisin bulunduğu yere bağlı olarak sonuç  
hakkında TEK'e veya ilgili görevli şirkete bilgi verir.             
  c) Aynı tesis için daha sonra başvuru olması halinde, başvuru sahibine fizi-
bilite raporunu son teslim tarihinin ilk başvuru sahibine bildirilen tarih oldu-
ğu, hangi firmaların daha önce başvurduğu bildirilir, bir başka tesis için de  
başvurabilecekleri hatırlatılır.                        
  d) Birden fazla başvurunun bulunduğu durumlarda tesisin ele alınması öngörü-
len tarih ve buna bağlı olarak gerçekleşme süresi, projenin ekonomisi, elektrik 
üretim maliyeti ve öngörülen satış fiyatı, firmanın mali yeteneği, tecrübesi,  
projeyi gerçekleştirmek için öngördüğü organizasyon gibi hususlarla birlikte  
firmanın seçilmesinde dikkate alınır.                      
  e) Kamu kuruluşları yatırım programlarında yer alan tesislerle ilgili olarak
alınacak teklifler için ilgili kamu kuruluşu ve Devlet Planlama Teşkilatının gö-
rüşü alınarak Bakanlık görüşü belirlenir.                    
  Görüşün olumlu olması halinde başvuru sahibine, ilgili kamu kuruluşuyla iş- 
birliği yaparak söz konusu tesisle ilgili, gerçekleşmiş ve gerçekleştirilecek  
yatırımı ortaya koyan ve başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılan işi içine  
alan, zamanlama planı, finansman durumu, organizasyon v.b. konularda bilgi veren
raporu hazırlayarak Bakanlık tarafından belirlenecek süre içerisinde Bakanlığa 
göndermesi istenir.                               
  Birden fazla başvuru olması halinde daha önceki maddelerde belirtilen hüküm-
ler uygulanır.                                 
  f) Aynı yer için birden fazla fizibilite raporunun alındığı durumlarda,   
Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcilerince yapılacak öndeğerlendirme sonucu en 
uygun teklifin seçilmesi amacıyla Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ilgili  
müsteşar yardımcısı, ilgili daire başkanı ve ilgili kuruluş genel müdürlerinden 
oluşan en az beş kişilik bir "Teklif Değerlendirme Kurulu" oluşturulur. Kurul  
ilgili daire başkanının teklifi ile ve gerek duyuldukça toplanır.        
  g) Bakanlık, yerli ve yabancı sermaye şirketlerince ele alınmasını uygun  
gördüğü üretim tesislerini Resmi Gazete ile Kamu oyuna duyurarak bu tesisler  
için başvuruda bulunulmasını sağlayabilir. Söz konusu tesisler için alınacak  
başvurular bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem görür.             
  h) Üretim tesislerine ait fizibilite raporları EK: 1'de verilen esaslara gö-
re düzenlenir.                                 
  Fizibilite Raporundan Sonraki Çalışmalar                  

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 4/4/1996 - 96/8007 K.)                 
  Bakanlık, Türkiye enerji planlaması ve politikaları yönünden, Devlet Plan- 
lama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşünü aldıktan ve üretim şirketinin kurulu- 
şuna dair belgenin ibrazından sonra üretim tesisi kurma ve işletme izni verir ve
taraflar arasında "Üretim Tesisi Kurma ve İşletme Sözleşmesi"aktedilir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                   Denetim                  
                                        
  Bakanlığın Denetim Yetkisi                         

  Madde 7 - Üretim şirketlerinin görev alanlarıyla ilgili faaliyetleri bütün 
aşamalarda Bakanlık tarafından denetlenebilir. Denetimler sonucu tesbit edilen 
aksaklıklar ilgili şirket tarafından gecikmeye meydan verilmeden giderilir.   
  Bakanlık uyarılarına uymayan üretim şirketlerine uygulanacak yaptırımlar ve 
sözleşmenin feshine gidilmesini gerektiren durumlar sözleşmede yer alır.    
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
               Elektrik Enerjisi Satış Tarifesi          
                                        
  Tarife                                   

  Madde 8 - a) Üretim şirketlerinin elektrik enerjisi satış tarifeleri bu mad-
denin (b) bendindeki esaslar gözönüne alınarak adı geçen şirketlerce düzenlenir.
Bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.                 
  b) Tarifenin tesbitinde;                          
  1 - İşletme ve bakım giderleri (yakıt, malzeme, personel, vergi, amortisman,
diğer giderler)                                 
  2 - Yatırımlar için ödenen faiz ve kur farkları,              
  3 - Sermayenin yeniden değerlendirilmesi, piyasa şartlarına göre makul bir 
temettü verilmesi,Türkiye Elektrik Kurumunun benzer tesislerden aldığı fiyatlar,
  4 - Bu oranlar gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmek kaydıy-
la, hidroelektrik santrallar için % 10, termik santrallar için % 5 oranında ay- 
rılacak ve satış bedelinden tenzil edilerek TEK veya görevli şirket tarafından 
Kamu Ortaklığı Fonu'na yatırılacak Kamu Ortaklığı Fonu payı,          
  5 - Kanuni ihtiyatlar,                           
  gözönünde bulundurulur.                           
  Satış Fiyatı                                

  Madde 9 - (Değişik: 4/4/1996 - 96/8007 K.)                 
  Elektrik enerjisi satış fiyatlarının belirlenmesinde ekonomik kaynak seçi- 
mine yardımcı olmak ve ülke ekonomisine sunulan elektrik enerjisi fiyatlarını  
olumsuz yönde etkilememek esas alınacaktır.                   
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Üretim Yetkisinin Sona Ermesi                        

  Madde 10 - Üretim yetkisi süresinin sonunda üretim şirketleri verilmiş olan 
iznin konusuna giren tüm tesisler ile tüm taşınmaz malları bunlar üzerindeki  
haklarla birlikte tam ve çalışır vaziyette ve her türlü borç ve yükümlülükten  
arındırılmış olarak, Bakanlar Kurulunca kamu kuruluşuna hiç bir bedel ve hak ta-
lep edilmeksizin veya yeniden aynı üretim şirketine yeni şartlarla verilir.   
  Devir yapılacak tesisin işletmesi sırasında gerekli görülen ve Bakanlıkça  
onaylanarak gerçekleştirilen "idame ve yenileme yatırımları"nın geri ödenmesi, 
devir esnasında henüz tamamlanmamış ise, tesisi devir alan kamu kuruluşu, öden- 
memiş kısmı, belirlenecek bir plana göre geri ödemeyi taahhüt eder.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kamulaştırma