Endeksler
                                        
              EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ                
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10.7.1985, No: 85/9747        
  Dayandığı Kanunların Tarihi     : 17.2,1926, No: 743          
                      5.7.1939, No: 3686         
                      5.5.1972, No: 1587         
                     15.11.1984, No: 3080         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 7.11.1985, No: 18921         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 25, S. 1039         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, evlendirme işlemlerini yürütecek görevlilerin tes- 
bitine ve bunların yetkilerine, evlendirmeye esas olacak dosyaların düzenlenme- 
sine evlenmeye itiraza, evlenme akdinin yapılmasına, tören yerlerine, evlendir- 
me daire ve memurlarının denetlenmesine dair esas ve usuller çerçevesinde evlen-
dirme işlemlerinin nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesini sağla-
mak amacıyla düzenlenmiştir.                          
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen isim ve deyimlerden:            
Bakanlık         : İçişleri Bakanlığını,                
Genel Müdür       : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,     
Mülki İdare Amiri    : Vali ve Kaymakamı,                  
Usül           : Bir Kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini,     
Füru'u          : Bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını,       
Sıhri Hısımlık      : Karı ve kocadan her biri ile diğerinin usul ve füru'u
              arasında evlenme sebebiyle meydana gelen hısımlığı, 
Aile Cüzdanı       : Uluslararası Aile Cüzdanını,             
Mümeyyizlik       : Sezginliği, iyiyi kötüden ayırdetme yeteneğini,   
Reşit Kişi        : 18 yaşını tamamlamış kişiyi,             
Kanuni Yasak       : Kan karışımını önlemek amacı ile, evliliği son bulan 
(İddet Müddeti)      kadının yeniden evlenmek için 300 günlük bekleme   
              süresini,                      
Kazai Yasak       : Kişinin evlenmesinin belirli bir süre mahkeme kararı 
              ile yasaklanmasını,                 
Evlenme Engeli      : Mevcut olduğu takdirde evlenmenin yapılmasını önleyen
              hukuki engeli,                    
Evlenme         : Bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş 
              bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış  
              oldukları resmi bir akdi,              
İtiraz          : Evlenmeye hukuken karşı çıkmayı,           
Beyanname        : Bu yönetmelik hükümlerine göre doldurulan ve aksi is-
              pat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek 
              isteğine dair müracaat belgesini,          
              ifade eder.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Temel İlkeler                 
                                        
  Genel Müdürlüğün Görev ve Yetkileri                     

  Madde 3 - Evlendirme işlemleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İş- 
leri Genel Müdürlüğünce düzenlenir.                       
  Genel Müdürlük, evlendirme işlemlerinin Medeni Kanun'la getirilen temel ku- 
rallara ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlar, iş ve iş-
lemleri düzenler, takip eder, denetler ve denetlettirir.            
  Bu amaçla Genel Müdürlük, Bakan onayı ile gerekli tedbirleri alır ve uygula-
masını sağlar.                                 
                                        
  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları     

  Madde 4 - İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri, evlendirme işlemlerinin il se- 
viyesinde eksiksiz olarak ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar, bu
amaçla gereken her türlü tedbiri alır, takip eder ve denetler.         
  Nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu görevlerin mevzuata uygun bir şekilde yü- 
rütülmesinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.                
                                        
  İlçe Nüfus Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları           

  Madde 5 - İlçe nüfus müdürleri, evlendirme işlemlerinin ilçe seviyesinde ek-
siksiz olarak ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar, takip eder ve 
denetler.                                    
  İlçe nüfus müdürleri bu görevlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesin- 
den dolayı kaymakama karşı sorumludurlar.                    
                                        
  Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları           

 

 
  Madde 6 - Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen 
evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlen-
meye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosya-
sını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenme-
nin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir 
şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı  
göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır 
halde bulundurmakla görevlidirler.                       
  Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorum- 
ludurlar. Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının 
belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.             
  Evlendirme Memurları                            

  Madde 7 - Evlendirme iş ve işlemlerinin herhangi bir aksaklığa meydan veril-
meksizin, mevzuata uygun bir şekilde ve süratle yürütülmesi maksadıyla, evlen- 
dirme memurluğu görevi ve yetkisi, personel durumu, iş hacmi, bağlı köy sayısı 
ve coğrafi şartlara göre nüfus idarelerine, belediye başkanlıklarına, kırsal  
alanlarda köy muhtarlarına ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen veya
okul yöneticilerine verilebilir.                        
                                        
  Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisinin Verilmesinde Usul         

  Madde 8 - Evlendirme işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ev- 
lendirme memurluğu yetkisinin hangi kuruluşa verilmesi gerektiği konusundaki  
teklif kaymakamlıklarca valiliklere bildirilir. Valiliklerce de uygun bulunan  
teklifler Genel Müdürlüğe sunulur.                       
  Genel Müdürlükte valilik teklifleri incelenerek değerlendirilir. Yetki veri-
lecek kuruluş tesbit edilerek ilgili valiliğe bildirilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdürlükçe veya mülkiye müfettişlerince yapılan denetimlerde, denetle-
nen yerde evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin başka bir kuruluşa verilmesi 
lüzumlu görüldüğü takdirde de yukarıdaki fıkra hükümlerine göre işlem yapılır. 
  Nüfus idarelerine evlendirme memurluğu yetki ve görevi verilmesi halinde,  
il nüfus ve vatandaşlık müdürü, ilçe için ilgili kaymakamlığın da görüşünü ala- 
rak evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personeli ismen tesbit edip valinin 
onayına sunar ve ilgili nüfus idaresine bildirir. İl nüfus ve vatandaşlık müdür-
leri ile ilçe nüfus müdürleri bu halde başkaca bir onaya lüzum kalmaksızın ev- 
lenme akdi yapmaya yetkilidirler.                        
  Evlendirme memurluğu yetki ve görevi, tebliğ tarihinden itibaren yeni görev-
liye geçer.                                   
  Evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin belediye başkanlığına verilmesi ha-
linde bu yetki belediye başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi görevlendirece-
ği üst düzey personel tarafından da kullanılabilir.               
  Bakanlık gerekli gördüğü takdirde aynı bölge için birden fazla kuruluşa ev- 
lendirme memurluğu yetki ve görevi verebilir.                  
  Bakanlık gerektiğinde yukardaki fıkralarda belirtilen yetkilerini kısmen ve-
ya tamamen il valiliğine de devredebilir.                    
                                        
  Yetki Sınırı                                

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine evlendirme memurluğu  
yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; büyük şehir belediye başkanları ile 
büyük şehir içindeki belediye evlendirme memurlukları için büyük şehir belediye 
hudutları, diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memurlar için o  
il, ilçe ve kasaba belediye hudutları, köylerde ve kasabalarda görevlendirilen 
öğretmenler veya muhtarlar için o köy veya kasaba hudutları ile sınırlıdır.   
  Nüfus memurlarına birden fazla köy veya kasabada yada bütün ilçede evlendir-
me memurluğu görev ve yetkisi verilebilir.                   
                                        
  Yurtdışında Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisi              

  Madde 10 - Yurtdışında mahalli mevzuatın kabul etmiş olması şartı ile evlen-
dirme memurluğu yetki ve görevi konsolos veya başkonsoloslara aittir.      
  Fahri konsolos ve fahri başkonsolosların evlendirme yetkisi yoktur.     
                                        
  Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme