Endeksler
                                        
                                        
                                        
         EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE          
          YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK          
             HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ             
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1985, No: 85/9706         
  Dayandığı Kanunların Tarihi    : 14.7.1965, No: 657           
                     28.3.1983, No: 2809          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 12.8.1985, No: 18840          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S.2447         
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bakanlıklara bağlı alt düzeydeki eğitim  
kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticilere yükseköğretim kurumlarınca yap-
tırılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.            
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, bakanlıklarla bunlara bağlı ve ilgili eğitim, öğre-
tim kurumlarının öğretmen ve yöneticilerini kapsar.               
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) "Hizmetiçi Eğitimi" bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı eğitim ve öğretim 
kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşla- 
rının personelinin hizmeti daha iyi yapabilmeleri, verimliliği artırmaları, yeni
değişmelere ve gelişmelere uyum sağlamaları, alanlarında yükselmeleri, yetenek- 
lerini geliştirmeleri ve alan değiştirmeleri amacı ile yapılan eğitimi,     
  b) "Eğitim kurumu" yükseköğretim kurumları dışında kalan bakanlıklara bağlı 
diğer eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını,                 
  c) "Personel" yükseköğretim kurumları dışında kalan öğretmenleri ve eğitim 
ve öğretim kurumlarındaki yöneticileri,                     
  ifade eder.                                 
                                        
  Hizmetiçi Eğitim Planları                          

  Madde 4 - Hizmetiçi eğitim planları yıllık olarak ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından hazırlanır. Bu planlarda hizmetiçi eğitim planları, ihtiyaç- 
ları, eğitilecek personel sayısı ile eğitimin zamanlaması gibi hususlara yer ve-
rilir.                                     
  Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek hizmetiçi eğitim faaliyetle- 
rinin, eğitim ve öğretim proğramları, ilgili kuruluş ile yükseköğretim kurumu  
tarafından birlikte hazırlanır.                         
  Planlarda, alanlara göre hizmetiçi eğitimini yapacak yükseköğretim kurumu  
belirtilir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi                

  Madde 5 - Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili kamu kuruluşları tarafından bir-
likte düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarında konu, amaç, yer, süre, katıla- 
cak kişi sayısı, öğretim elemanları ile öğretmen ve yöneticiler, konuların özel-
liklerine göre kullanılacak araç ve gereç, yapılacak gezi, gözlem ve incelemeler
ayrıntılı olarak belirtilir. Bu programların ayrıca uygulama planı veya zamanla-
ma takvimi yapılır.                               
                                        
  Hizmetiçi Eğitimin Düzenlenmesi ve Yapılması                

  Madde 6 - Hizmetiçi eğitim programları, yıllık planlarda belirtilen yer, za-
man ve süre içinde uygulanır. Bu programların uygulanmasından hizmetiçi eğitimi-
ni yüklenen yükseköğretim kurumu kursiyerlerin zamanında kursa katılmalarının  
sağlanmasından; ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.          
                                        
  Yükümlülük                                 

  Madde 7 - Yükseköğretim kurumları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafın-
dan yürütülen hitmetiçi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı- 
nın araç, gereç ve benzeri hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.          
  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini üstlenen yükseköğretim kurumları, öğretim  
elemanı, sınıf, laboratuvar, araç - gereç ile kursiyerlerin iaşe ve ibatelerini 
sağlayacak tesisleri, donatım ihtiyaçlarını ve benzeri hizmetleri sağlamakla yü-
kümlüdür.                                    
                                        
  Öğretim ve Eğitim Elemanları                        

  Madde 8 - Hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasında, yükseköğretim ku- 
rumlarının öğretim elemanlarından ve programlarda yer alan konuların özellikle- 
rine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda görev yapan öğret- 
men ve diğer personelden de yararlanılır.                    
  Öğretim elemanları, öğretmenler ve diğer personel, kendilerine verilen hiz- 
metiçi eğitimiyle ilgili görevleri yapmakla yükümlüdürler.           
                                        
  Hizmetiçi Eğitim Proğramları Uygulamalarının Takibi ve Değerlendirilmesi  

  Madde 9 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve idari denetiminin  
hangi kurum tarafından ve ne şekilde yapılacağı, ilgili kurum ve kuruluş ile  
yükseköğretim kurumu arasında yapılacak bir protokolle tesbit edilir.      
                                        

  Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ile birlikte
düzenledikleri hizmetiçi eğitim programları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları  
ile yüksek öğretim kurumu yetkililerinin katılmasıyla oluşacak bir değerlendirme
kurulu tarafından takip edilir.                         
  Takip sonucu hazırlanacak değerlendirme raporlarında; mevcut durum uygulama-
larında karşılaşılan güçlükler ve sebepleri, giderilmesi için alınması gereken 
tedbirler açıkça belirtilir. Belirtilen bu hususlar müteakip uygulamalarda göz- 
önünde bulundurulur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hizmetiçi eğitim uygulamalarında; program dışı faaliyet tesbit edildiğinde, 
Değerlendirme Kurulu tarafından protokolde belirtilen esaslara göre, gerekli  
tedbir alınır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile Yükseköğretim Kurulu  
Başkanlığı'na bildirilir.                            
  Geçici Görev Yolluğu ve Ders Ücreti                     
                                        

  Madde 11 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği mahal dışından eği-
time katılan kursiyerlerin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından katılan yöne-
tici, öğretmen ve diğer personelin geçici görev yolluğu ile diğer özlük hakları 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karşılanır.                
  Hizmetiçi eğitimde görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti
ile geçici görev yolluğu ve yevmiyeleri hizmetiçi eğitimini üstlenen Yüksek öğ- 
retim kurumlarınca karşılanır.                         
                                        
  Hizmetiçi Eğitimin Yapılacağı Zaman                     

  Madde 12 - Hizmetiçi eğitim; öğretim yılı içinde yükseköğretim kurumları ile
kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışmalarını aksatmayacak şekilde yapılır. 
Bu eğitim, gerektiğinde yarı yıl ve yıl sonunda eğitim öğretim tatil edildiği  
zamanlarda da yapılabilir.                           
                                        
  Eğitime Katılma                               

  Madde 13 - Hizmetiçi eğitime katılan personel, eğitime katıldığı kurumun öğ-
retim ve sınav yönetmelikleri hükümlerine tabidir.               
                                        
  Disiplin İşleri                               

  Madde 14 - Hizmetiçi eğitim programlarına katılan personel kendi kurumları- 
nın disiplin hükümlerine tabidir.                        
                                        
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Diğer Personelinin Hizmetiçi Eğitimi      

  Madde 15 - Yükseköğretim kurumlarının imkanları dahilinde ve ilgili kurumla-
rın ihtiyaç göstermesi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personelinin 
hizmetiçi eğitiminde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.           
                                        
  Dayanak                                   

  Madde 16 - Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik  
214 üncü ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 5 inci maddelerine dayanı- 
larak hazırlanmıştır.                              
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.