Endeksler
                                        
        BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA           
         KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAViR TAŞINMAZ            
            MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI                
             HAKKINDA YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.6.1985, No: 85/9634        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.11.1983, No: 2942         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 6.8.1985, No: 18834         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 24, S. 2443         
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda 
kamulaştırma sahasında mücavir taşınmaz malların, çevrenin sosyal, ekonomik veya
yerleşim düzeninin bozulması, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının mümkün
olmaması hallerinde bu sahaların kamulaştırılabileceğine dair çözüm, usul ve  
esasları düzenler.                               
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Baraj; Suyu depolamak ve düzenlemek amacı ile yapılan gövde ve gövde ge- 
risinde meydana gelen göldür. Bu tanımın içerisinde enerji sulama, içmesuyu ve 
taşkın koruma gayeli barajlar, göletler, regülatörler ile seddeleme ile su sevi-
yesi yükseltilen tabii göller girer.                      
  b) Mücavir taşınmaz mallar;                         
  Baraj inşaatı sebebi ile yapılan kamulaştırma sınırı bitişiğindeki taşınmaz 
mallar ile, yerleşim biriminin baraj gölleri altında kalması sebebi ile tüzel  
kişiliğin sona ermesi ve yeniden tüzel kişilik kazanmaması halinde bütün taşın- 
maz mallar, yerleşim biriminin tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde ise arazi 
olarak % 60'ından fazlası kamulaştırılan yerlerdeki taşınmazların tamamı,    
  c) İdare; Baraj kamulaştırmasını yapan kamu tüzel kişileri, kamu kurum ve  
kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,              
  ifade eder.                                 
                                        
  Prensipler                                 

  Madde 3 - Baraj inşası sebebi ile kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz  
malların kamulaştırılabilmesi için;                       
  a) Taşınmazın, kamulaştırma sahasına mücavir olması,            
  b) Çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması,       
  c) Ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması,      
  d) Taşınmaz sahibinin idareye gerekçeli ve yazılı müracaatının bulunması,  
  e) Daha önce tesis edilen irtifak haklarının kamulaştırmaya dönüştürülmesin-
de mülk sahibinin müracaatının bulunması,                    
  gereklidir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müracaat Esasları                              

  Madde 4 - Mücavir taşınmazların kamulaştırma talebinin incelenmesi mal sa- 
hibinin bizzat veya bilvekale yazılı müracaatı ile başlar. Mücavir taşınmazların
kamulaştırılması talebi müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet durumlarında pay-
daşların tamamının müracaatı halinde geçerlidir.                
                                        
  Dilekçeye aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.               
  a) Mücavir taşınmazın ulaşım imkansızlığı veya zorluğu, jeolojik yapısında 
değişiklik meydana gelmesi, yeraltı suyunun yükselmesi ve nüfus yoğunluğunun  
azalması, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşim düzeninin değişmesi gibi faktör-
ler, dilekçede gerekçeli olarak açıklanır.                   
  b) Kamulaştırma sonucu Devlet eliyle iskan kararı alınmış olması halinde ka-
rar belgesi eklenir.                              
                                        
  Müracaat Müddeti ve İlan Şekli                       

  Madde 5 - Baraj gölü alanında kalan bütün taşınmazların maliklerine noter  
kanalı ile yapılan kamulaştırma tebligatının notere verilme işleminin bitirilme-
si halinde kamulaştırma kesinleşmiş sayılır. Kamulaştırma sınırının tapu pafta- 
larında belirtilmiş olduğu ve buna göre göl alanının kamulaştırmasının bitiril- 
diği idarece yerleşim yerlerinde ilan olunur. Eğer yerleşim biriminin tüzel ki- 
şiliği sona ermişse bağlı olduğu ilçede ilan olunur.              
  İlan, mücavir taşınmaz malların bulunduğu yerin herkese açık yerlerine ve  
belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süre ile asılmak suretiyle yapı- 
lır. İlanın asılması ve indirilmesi bir tutanak ile tevsik olunur.       
  İlanda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal sahiplerinin 2942 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince taşınmazının kamulaştırılma-
sı talebinde bulunabileceği belirtilir. İlan tarihinden itibaren 1 yıl içerisin-
de kullanılmayan hak düşer. İlanın indirildiği gün bir yıllık sürenin başlangıç 
tarihidir.                                   
                                        
  İnceleme                                  

  Madde 6 - Mücavir taşınmazların sahipleri müracaatlarını idareye yaparlar. 
Müddeti içinde yapılan müracaatlar idarenin yetkili organlarınca genel prensip- 
ler çerçevesinde incelenir. Şayet eksiklikler varsa tamamlattırılır. Mücavir ta-
şınmaz malların kamulaştırılması hakkında idare görüşü tesbit edilir.      
  Yerleşim birimindeki mücavir taşınmaz sahiplerinin tamamının müracaatı ha- 
linde hemen, bir kısmının müracaatı halinde ise; 1 yıllık müracaat müddetinin  
sonunda idare görüşüyle birlikte yapılan müracaatlar, komisyona vilayet aracılı-
ğı ile intikal ettirilir.                            
                                        
  Komisyon Teşkili                              

  Madde 7 - İlgili idarenin talebi üzerine il dahilinde görev yapmak üzere,  
"Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu" kurulur.   
  Bu Komisyon, valinin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; İç-
işleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı il temsilcileri ile idarece görevlendiri- 
lecek bir yetkiliden teşekkül eder.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komisyonun Toplanması ve Görevleri                     

  Madde 8 - Komisyon, müracaatların idare tarafından kendisine intikal etti- 
rilmesinden itibaren 10 gün içinde toplanır.                  
  Komisyon bu talepleri genel prensipler çerçevesinde inceleyerek, baraj inşa-
sı için yapılan kamulaştırma sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal-
ları; çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzenini bozup bozmadığı, ekonomik
ve sosyal yönden faydalanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden değerlendi- 
rir ve bu alanların kamulaştırılmasına veya kamulaştırılmasına lüzum olmadığına 
30 gün içerisinde karar verir.                         
  Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Komisyon kararını bir tutanağa bağ- 
lıyarak ilgili idareye bildirir.                        
                                        
  Kamulaştırma İşlemleri                           

  Madde 9 - Komisyon kararı idareye bildirildikten sonra müracaat sahiplerinin
dilekçelerine lüzumlu cevap verilir.                      
  Kamulaştırılmasına karar verilen mücavir taşınmaz mallar 2942 sayılı Kamu- 
laştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılır.                
                                        
  Geçici Madde - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu 
Kanuna göre baraj inşaatı sebebiyle yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma saha-
sına mücavir taşınmaz mal sahipleri altı ay içinde bu yönetmelik hükümlerine gö-
re kamulaştırma talebinde bulunabilirler.                    
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 11 - Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.