Endeksler
                                        
         SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR          
         TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :22.11.1984, No : 3083          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.6.1985, No : 18796          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : Cildi: , S.              
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Amaç ve Tanımlar                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu yönetmelik, 1 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygulanması 
ile ilgili hususları düzenler.                         
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen,                      
  1) Kanun: 22 Kasım 1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzen-
lemesine Dair Tarım Reformu Kanunu,                       
  2) Bakanlık: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığını,                             
  3) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,             
  4) Bölge Müdürlüğü: Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünü,            
  5) Bağ, Bahçe ve Ağaçlık Arazi: Uygulama tarihinde dönümden en az, 6831 Sa- 
yılı Orman Kanununa göre Yapılacak Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesi-
nin Uygulanması Hakkında Yönetmelik'te cinsi ve sayısı yazılı ağaç, ocak, kök  
veya fidan bulunacak şekilde kültüre tabi tutulmuş arazileri,          
  6) Proje Alanı: Bir projenin uygulanacağı sınırlar içerisinde kalan alanı, 
  7) Az Topraklı Çiftçi Ailesi: Dağıtım normundan daha az toprağa sahip bulu- 
nan çiftçi ailesini,                              
  8) Köy Gelişme Alanı: Mevcut köylerin iskan yönünden geliştirilme alanları- 
nı,                                       
  9) Yeni Köy Yerleşme Alanı: Kurulması planlanan yeni iskan alanlarını,   
  10) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde, biçmeye 
elverişli yem üreten ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan ve özel mül- 
kiyette olmayan araziyi,                            
  11) Mera: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvan-
larını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,    
  12) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hay- 
vanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve   
otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,               
  13) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken hay-
vanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis  
edilen araziyi,                                 
  14) Fon: Tarım Reformu Fonunu,                        
  15) Banka: T.C. Ziraat Bankasını,                      
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuki Dayanak                               

  Madde 3 - Kanunun 25 inci maddesi, bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil 
eder.                                      
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                 Genel Esaslar                 
  Uygulama Bölgesinin İlanı                          

  Madde 4 - Kanunda tesbit edilen amaçların gerçekleştirilmesinde önceliği bu-
lunan yerler, Genel Müdürlükçe Bakanlık Makamına sunulur.            
  Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilan edilmesinde fayda gö- 
rülmesi halinde, karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilir. Bakanlar 
Kurulunca, teklifin uygun görülmesi halinde de bu yerler uygulama bölgesi olarak
ilan edilir.                                  
  Bir yerin Kanunun 1 inci maddesinin g fıkrası sebebiyle uygulama alanı ola- 
rak tesbiti gerektiğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınır.       
  Bakanlar Kurulu Kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından Kamu Yara-
rı Kararı sayılır. Bu Karar Resmi Gazetede, yayımlanır.             
  Uygulama bölgesi olarak belirlenen yerlere ait Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünden temin edilecek olan 1/5000 ölçekli standart topoğrafik kadastral hari- 
talar, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Köy Hizmetleri Genel Müdür- 
lüğü, toprak etüt raporları ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarını, Genel Mü- 
dürlük ile müştereken belirlenecek süre içerisinde tesbit eder ve standart to- 
poğrafik kadastral haritalara işlenmiş olarak iade eder.            
                                        
  Temliki Tasarrufların Durdurulması                     

  Madde 5 - Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede ya- 
yımı tarihinden itibaren, beş yıl süre ile gerçek kişilerle özel hukuk tüzel ki-
şilerine ait arazilerin mülkiyet ve zilyetliği, devir, temlik ve ipotek edilemez
ve satış vaadine konu olamaz. Sulama alanlarında sulama şebekesi tamamlanıp su- 
lamaya geçinceye kadar ilave kısıtlama süresi de beş yılı aşamaz.        
  Kısıtlamalar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımı ile birlikte 
uygulama bölgesindeki Tapu Sicil Muhafızlıkları tarafından tapu siciline resen 
şerh edilir.                                  
                                        
  Kısıtlama Süresi İçinde Satış İzni                     

 

 
  Madde 6 - Kısıtlama süresi içinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri  
satmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatları halinde, Böl-
ge Müdürlüğü altmış gün içinde bunların kamulaştırılmasına lüzum görüp görmedi- 
ğini ilgilisine bildirir. Arazinin kamulaştırılmasına lüzum görülmediği takdir- 
de, dağıtım normundan daha büyük parsellerin, bölge için tesbit edilen dağıtım 
normundan daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha küçük parsellerin ise  
hiçbir şekilde bölünmeme şartı ile satışına izin verilir.            
  Kısıtlama süresi içinde diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak kamulaştırmalar-
da birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.                     
                                        
  Belgelerin Temini                              

  Madde 7 - Uygulama bölgesinin ilanından itibaren bölgenin tapu kayıtları ve-
ya tapu tesbit tutanakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, sulama projesi 
içindeki sulanan yerler tapulama paftalarına işlenmiş olarak ilgisine göre Dev- 
let Su İşleri veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerince, Hazine arazisi ile il- 
gili tahsis ve kiralama işlemleri hakkındaki gerekli bilgi ve belgeler ise Mali-
ye ve Gümrük Bakanlığınca altmış gün içinde Genel Müdürlüğe verilir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Arazi Bildirimi                               

  Madde 8 - Uygulama bölgesinin ilan edilmesinden itibaren üç ay içinde arazi 
malikleri, müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette temsilci, hissedarlardan  
herhangi biri veya tamamı, velayet ve vesayet altındakiler için kanuni temsilci-
leri, tüzel kişiler için temsile yetkili olanlar, mülkiyeti ihtilaflı arazide  
hak iddiasında bulunanların herbiri, uygulama alanı içinde bulunan arazilerini, 
matbu bildirim formlarında göstermek ve bu formları, ilgili Bölge Müdürlüğüne  
vermek veya göndermekle yükümlüdür.                       
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı            
                                        
  Arazi Varlığının Hesabı                           

  Madde 9 - Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin arazi varlığı, ki- 
şilerin uygulama bölgesindeki tapulu arazisine, tapulamanın henüz sonuçlanmamış 
olduğu hallerde askı süresi bitmiş tapulama tesbit tutanaklarında belirtilen  
arazisi ile iştirak halinde ve müşterek mülkiyet durumundaki hissesine düşen  
arazi miktarı ilave edilmek suretiyle bulunur.                 
                                        
  Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı ve Kamulaştırma             

  Madde 10 - Uygulama bölgesinde, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri- 
nin bağ, bahçe ve ağaçlık arazisi ile örnek işletmesi hariç mülkiyetinde bulunan
tarım topraklarından, dağıtım normunun on katını aşan veya Bakanlar Kurulunca  
arttırılan miktarlardan fazla olan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı ve 
tesisler, bedelleri nakden ve peşin ödenmek suretiyle Genel Müdürlük tarafından 
kamulaştırılır ve geri kalan kısmı kendilerine bırakılır.            
  Bakanlar Kurulunca Kanunun birinci maddesinin (g) bendine göre uygulama ala-
nı olarak ilan edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer gayrimen- 
kullerin tamamı kamulaştırılabilir.                       
  Sahibine bırakılacak arazi miktarının hesabında, arazinin bir kısmı sulu,  
bir kısmı kuru ise, ayni zirai işletme gelirinin sağlanabilmesi için arazi sı- 
nıfları da dikkate alınmak suretiyle sulu arazi kuru araziye tahvil edilir.   
                                        
  Toprak Seçimi