Endeksler
                                        
                                        
           GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 26.3.1985, No: 85/9562        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.10.1983, No: 2908          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 28.7.1985, No: 18825         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 24, S. 2431        
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
               Amaç, Kapsam, Tanımlar              
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gençlik kulübü,spor kulübü,gençlik ve spor 
kulübü adını alan derneklerin organlarına,organların görev ve yetkilerine,uymak 
mecburiyetinde oldukları esaslara, üst kuruluş meydana getirmede uyacakları   
esas ve usullere, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartlarına
ait hususları düzenlemektir.                          
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, boş zamanları değerlendirme,spor veya her iki   
faaliyeti birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve kulüp adını alan dernekleri kap-
sar.                                      
  Dayanak                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesine  
dayanılarak hazırlanmıştır.                           
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Kanun: 4/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununu,       
  b) Bakanlık: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını,           
  c) Genel Müdürlük: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü,            
  d) Teşkilat: Bakanlık,Genel Müdürlük (Gençlik ve Spor) Teşkilatını,     
  e) Gençlik ve Spor Mevzuatı;Bakanlığın,Genel Müdürlüğün, gençlik ve sporla 
ilgili kanun,tüzük,yönetmelik, genelge ve yönergelerini,kulüp tüzüğü ile bu   
Yönetmelik hükümlerini,                             
  f) Kurum Kulüpleri: Kamu kurum ve kuruluşlarında,yüksek öğretim kurumlarında
ve özel kuruluşlarda kendi mensupları tarafından,bu kurum ve kuruluşların bünye-
lerinde kurularak kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,            
  g) Kulüp: Gençlik,spor, gençlik ve spor kulüplerini,            
  h) Spor Kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Genel Müdür- 
lüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,                  
  ı) Gençlik Kulübü: Boş zamanları, gençlik faaliyetleri ile değerlendirmeyi 
amaçlayan ve Bakanlığa kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,         
  i) Gençlik ve Spor Kulübü : Spor ile gençlik faaliyetlerini amaçlayan Ba-  
kanlık ve Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini 
yaptıran dernekleri,                              
  j) Gençlik Faaliyeti: Boş zamanları değerlendirme faaliyet türlerinden   
yarışma, gösteri,sergi,şenlik,müsamere,eğitim çalışmaları ve benzerleri ile kamu
yararı,toplum kalkınması ve gençler için hizmet üretimini amaçlayan,onaylı proje
ve programlara göre yapılan gençlik hizmetleri çalışmalarını,          
  k) Spor Faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,    
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 5 - Gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili dernekler en az yedi ger- 
 çek kişi tarafından,                              
  a) Kamu kurum ve kuruluşlarında,                      
  b) Yüksek öğretim kurumlarında,                       
  c) Özel kuruluşlarda,                            
  Kendi mensupları tarafından,bu kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulabile- 
ceği gibi, kişilerin organizasyonu ile yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar 
dışında da kurulabilir.                             
  Bu derneklerden, Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından; tescil yönetmelik- 
lerinde belirtilen esas ve usullere göre kayıt ve tescilleri uygun görülenler, 
statülerine göre Gençlik Kulübü, Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü adlarından 
birini alırlar.                                 
  Kulüp Tüzüğü                                

 

 
  Madde 6 - Her kulübün bir tüzüğü bulunur.Bu tüzükte aşağıda gösterilen   
hususların bulunması mecburidir.                        
  a) Kulübün adı ve merkezi,                         
  b) Kulübün amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için kulüpçe sürdürülecek   
çalışma konuları ve çalışma şekli,                       
  c) Kulüp kurucularının ad ve soyadları,meslek vaya sanatları,ikametgahları 
ve tabiyetleri,                                 
  d) Kulübe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,   
  e) Kulüp genel kurulunun kuruluş şekli,toplanma zamanı,           
  f) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve  
şekilleri.                                   
  g) Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri,ne suretle seçilece-
ği,asil ve yedek üye sayısı,                          
  h) Kulübün şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl  
kurulacağı, görev ve yetkileri ile kulüp genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
  ı) Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı,               
  i) Kulübün iç denetim şekilleri,                      
  j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,                   
  k) Kulübün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.           
  Kulüplerin Tüzel Kişilik Kazanması,Kuruluş Bildirisi            

  Madde 7 - Kulüpler kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu 
mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.  
  Kuruluş bildirisinde kurulacak kulübün adı,ikametgah adresi,kurucuların adı,
soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı,tabiyeti ile ikametgahlarının 
belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiri-
ye kurucuların nüfus cüzdanı örneklerinin, adli sicil belgelerinin ve kurucula- 
rın ayrı ayrı düzenledikleri kulüp kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını  
belirten imzalı bayannameler ile kurucular tarafından imzalanmış kulüp tüzüğünün
4 adedinin eklenmesi mecburidir.                        
  Kulüp organlarının teşekkülüne kadar kulüp işlerini yürütmeye ve kulübü   
temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı-soyadı ve ikametgah- 
ları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin   
adı-soyadı ve adresleri belirtilir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülki amirlikçe bir alındı belge-
si verilir.                                   
  Birden çok ilde faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ile tüzük- 
leri mahallin en büyük mülki amirliğince bir hafta içinde içişleri Bakanlığına 
gönderilir.                                   
  Kuruluş Bildirisi ve Tüzüklerin İncelenmesi                 

  Madde 8 - Bir ilde faaliyette bulunacak kulüplerin kuruluş bildirisi ve ek- 
lerinin doğruluğu ile tüzükleri valiliklerce 30 gün içinde,birden çok ilde   
faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tü- 
zükleri İçişleri Bakanlığınca 90 gün içinde incelenir.             
  Kuruluş bildirisinde,tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna ay- 
kırılık, veya noksanlık tesbit edildiğinde bunların giderilmesi geçici yönetim 
kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde be- 
lirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse mahallin en
büyük mülki amirinin ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı kulübün feshi için yet-
kili mahkemeye başvurur,ayrıca kulübün faaliyetlerinin durdurulmasını da isteye-
bilir.                                     
  Ancak Dernekler Kanununun 5 inci maddesi ile yasaklanmış bulunan amaçlarla 
kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce incelenmiş kulüplerin  
faaliyetleri ilgili valilik,kuruluş bildirisi ve tüzükler İçişleri Bakanlığınca 
incelenmiş olan kulüplerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının talebi üzerine,
kulüp merkezinin bulunduğu yer valisinin kararı ile durdurulur.Faaliyet 3 gün  
içinde cumhuriyet savcılığına bildirilir. Faaliyetin durdurulması,mahkemece ak- 
sine karar verilinceye kadar devam eder.                    
  Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerinde kanuna aykırılık veya noksanlık bulun- 
maz veya kanuna aykırılık ve noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içinde 
giderilmiş bulunursa,kuruluş bildirisini ve tüzükleri inceleyen makam keyfiyeti 
kulübe yazıyla bildirir.                            
  Kulüp Organları                               

  Madde 9 - Tüzel kişilik kazanan ve teşkilata kayıt ve tescili yapılan ve bu 
suretle kulüp adını alan her kulübün aşağıda belirtilen organları teşkil ettiri-
lir.                                      
  a) Genel Kurul,                               
  b) Yönetim Kurulu,                             
  c) Denetleme Kurulu.                            
  Bu kulüpler başka organlarda oluşturabilirler. Ancak bu organlara genel ku- 
rul ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez.     
  İli,merkez gösteren kulüp yönetim kurulu,bu ilde ayrıca yürütme birimi kur- 
mak mecburiyetindedir.İlçe ve köyleri merkez gösteren kulüpler ise,kulüp tüzük- 
lerinde hüküm bulunmak kaydı ile yürütme birimi kurabilir.           
  Genel Kurul Toplantısı                           

  Madde 10 - Genel Kurul;                           
  a) Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,             
  b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyele-
rinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak,          
  toplanır.                                  
  Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması şarttır. 
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.               
  Denetleme kurulunun veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzeri-
ne yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme  
kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine   
mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik  
bir heyeti,genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çağrı Usulü