Endeksler
                                        
          TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU          
            ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 15.4.1985, No: 85/9380        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.10.1983, No: 2922          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 30.4.1985, No: 18740         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S. 2414         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Ya- 
bancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun" un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun
toplanma, çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye ge- 
lişleri, öğretim kurumlarını kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar 
ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemek- 
tir.                                      
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde  
yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi  
imkanlarıyla her derece ve dalda öğrenim yapmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı 
uyruklu öğrencileri ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.           
  Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı öğrenciler bu 
Yönetmelik kapsamı dışındadır.                         
                                        
  Tarifler                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:                       
  "Yabancı Uyruklu Öğrenci", her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim 
gören veya Türkçe kurslarına katılan T. C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,     
  "Vize" milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların 
giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportla-
ra kaydedilen müsaadeyi,                            
  "Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi", öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek  
yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilci-
liklerimizce verilen giriş müsaadesini,                     
  "Öğrenim Meşruhatlı Vize", Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruk-
lu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca ve-
rilen müsaadeyi,                                
  "İstizanlı Vize", vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak
verilen vizeyi,                                 
  "İkamet Tezkeresi", yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin  
verildiğini gösteren belgeyi,                          
  "Türkçe Kursları", yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla yükseköğre- 
tim kurumlarında açılan kursları,                        
  "Transfer", Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış 
yabancı uyruklu ögrencilerin, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının ara sınıf-
larına naklen geçmesini,                            
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
        Değerlendirme Kurulu'nun Toplanması ve Çalışması        
                                        

  Madde 4 - Değerlendirme Kurulu, her yıl Mart ve Eylül aylarının ilk yarısın-
da, yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı veya Kurulda temsil  
edilen diğer kurum ve kuruluşların isteği ve Başkanın uygun görmesi halinde de 
olağanüstü toplanabilir.                            
  Kurulun sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yü-
rütülür.                                    
  Kurulda görüşülecek konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum
ve kuruluşların temsilcileri de toplantılara çağrılabilir. Bunların oy hakkı  
yoktur.                                     
  Görüşmeler tutanakla tespit edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit
olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.             
                                        
  Değerlendirme Kurulu Kararlarının Uygulanması                

  Madde 5 - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından onaylanan kararlar,
bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir ve ayrıca Başbakan- 
lığa sunulur.                                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                 Yükümlülükler                 
                                        
  Kurum ve Kuruluşlar ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri     

  Madde 6 - Değerlendirme Kurulu'nun tespit edeceği esaslar çerçevesinde kurum
ve kuruluşların yükümlülükleri:                         
  A) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yükümlülükleri;        
  (1) Öğrenim yapmak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri öğretim
kurumlarına yerleştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta öğrenim 
öğrencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek,                 
  (2) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bil- 
gileri değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmektir.       
  B) İçişleri Bakanlığı'nın yükümlülükleri;                  
  (1) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkiye'de yapılacak sınavlara 
katılmak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve giriş vizeleri ile
ilgili işlemleri yürütmek,                           
  (2) Yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp lisans üstü öğrenim görmek 
veya münhasıran Türkçe öğrenmek amacıyla yurdumuza gelmek isteyen yabancı uyruk-
lu şahısların, dış temsilciliklerce istizanlı bulunan vize taleplerini sonuçlan-
dırmak,                                     
  (3) Yüksek öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisans üstü öğ- 
renim yapmak isteyen yabancı uyruklularla, Türkiye'de bulunup uzun süreli ikamet
tezkeresi hamili olan yabancıların çocuklarından ilk ve orta öğrenim görmek is- 
tiyenlerin ikametleriyle ilgili işlemleri yürütmek,               
  (4) Yükseköğretim kurumlarına kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenciye "öğre-
nim için geçerli meşruhatlı ikamet tezkeresi" verilmesini sağlamak,       
  (5) İlk ve orta öğrenim için istizanlı vize talep edilenlere "öğrenim meşru-
hatlı" vize ve ikamet tezkeresi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,    
  (6) Türkiye'de uzun süreli ikamet izni bulunan yabancılardan Türkçe kursla- 
rına devam etmek istiyenlere de valiliklerce "öğrenim meşruhatlı vize" verilme- 
sini sağlamaktır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Dışişleri Bakanlığı'nın yükümlülükleri;                 
  (1) Türkiye dışındaki merkezlerde sınava girip kazanan yabancı uyruklu öğ- 
rencilerle öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencile-
re istizanlı olarak "öğrenim meşruhatlı giriş vizesi verilmesini sağlamak,   
  (2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yurt dı- 
şında açtığı sınavları düzenlemektir.                      
  D) Yükseköğretim Kurulu'nun yükümlülükleri;                 
  (1) Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerek-
li çalışmaları yürütmek,                            
  (2) Yükseköğretim Kurumlarında Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerek-
li düzenlemeleri yapmak,                            
  (3) Yükseköğretim programları arasında transferlerle, lisans üstü öğrenim  
için Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini düzen- 
lemek,                                     
  (4) Burs ve diğer imkanlardan yararlandırılacak yabancı uyruklu öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlamak,             
  (5) Türkiye'de ÖSYM'ce yapılan sınava müracaat eden öğrencilerin sınava gir-
melerini ve sınavların yapılmasını sağlamaktır.                 
  E) Yükseköğretim Kurumlarının yükümlülükleri;                
  (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelelerini yapmak, "Ya- 
bancı Öğrenciye Ait Bilgi - İşlem Formu'nu tanzim etmek,            
  (2) Bünyesinde Türkçe kursu açmak, Türkçe kursu dahil, yabancı uyruklu öğ- 
rencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yü-
rütmek, öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili makamla-
ra bildirmektir.                                
                                        
  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri                 

  Madde 7 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler;                    
  (1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
(YÖS)"na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınav-
lara katılmakla,                                
  (2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye 
gelen veya Türkiye'de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlem-
leri yapmak ve belgeleri almakla,                        
  (3) Gerek lisans gerek lisans üstü öğrenim yapacak ve Türkçe kurslarına ka- 
tılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvur-
makla,                                     
  (4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hiz-
metleri veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklik-
leri 15 gün içinde bildirmekle,                         
  (5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet  
tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itiba-
ren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli 
emniyet makamlarından yenisini almakla,                     
  (6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğren-
cilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 
  (7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu 
öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse nak- 
lettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,          
  yükümlüdürler.                               
                                        
  YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar                     

  Madde 8 - Yabancı uyruklu öğrenciler ve kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
ile ilgili olarak bu Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlar, Değerlendirme Kurulu 
kararıyla düzenlenir.                              
                                        
  Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller                     

  Madde 9 - İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve  
yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisans üstü öğre-
nim yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye'de çalışma ve ikamet 
izni bulunan yabancıların çocuklarından ve lisans seviyesinde öğrenim görmek  
üzere yabancı uyruklu öğrenci sınavına girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz 
kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.            
                                        
  Çalışma Yasağı ve İstisnası (1)                       

  Madde 10 -  (Değişik : 6/1/1992 - 92/2594 K.)               
  Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi  
bir işte çalışamazlar. Ancak, lisans üstü öğrenim gören yabancı uyruklu öğren- 
ciler, araştırma yaptıkları yükseköğretim kurumlarında ücret karşılığı çalış-  
tırılabilirler.                                 
                                        
  Dayanak                                   

  Madde 11 - Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğre-
nim Gören Yabancı Uyruklu Öğnencilere İlişkin Kanun'un 7 nci maddesine istinaden
hazırlanmıştır.                                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-------------------------                            
(1) Bu madde başlığı, 6/1/1992 tarih ve 92/2594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
  yürürlüğe giren yönetmelik ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   2138 - 1                  
                                        
 --------------------------------------------------------------------------  
 |   15/4/1985 TARİH VE 85/9380 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE   |  
 |       YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK       |  
 |      GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ     |  
 |             GÖSTEREN ÇİZELGE               |  
 |------------------------------------------------------------------------|  
 |                                    |  
 |          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         |  
 |            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           |  
 |------------------------------------------------------------------------|  
 |      |         |   Farklı Tarihte  |         |  
 |      |         |   Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe    |  
 | Tarihi  |    Numarası  |    Maddeleri   | Giriş Tarihi   |  
 |-----------|------------------|----------------------|------------------|  
 |      |         |           |         |  
 | 6/1/1992 |    92/2594  |      --     | 24/1/1992    |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |      |         |           |         |  
 |------------------------------------------------------------------------|  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2138 - 2                  
                                        
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 |                                     | 
 |  15/4/1985 TARİH VE 85/9380 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     | 
 |      YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK         | 
 |     GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ       | 
 |             GÖSTEREN ÇİZELGE                | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |                                     | 
 |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           | 
 |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             | 
 |--------------------------------------------------------------------------| 
 |      |         | Farklı Tarihte   |          | 
 |      |         | Yürürlüğe Giren  |    Yürürlüğe  | 
 | Tarihi  |   Numarası  |   Maddeleri    |   Giriş Tarihi | 
 |------------|------------------|---------------------|--------------------| 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |      |         |           |          | 
 |---------------------------------------------------------------------------