Endeksler
                                        
                                        
       ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İLE           
       BAĞLI KURULUŞLARI TELİF HAKKI, YAYIN VE SATIŞ           
               YÖNETMELİĞİ                    
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.3.1985, No: 85/9240          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.8.1983, No: 2876           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.4.1985, No: 18721           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 24, S.2398           
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
ile bu Kurumu oluşturan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu ve Atatatürk Kültür Merkezinin telif hakları, yayın ve satış esaslarını 
düzenlemektir.                                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların, 11/8/1983 tarihli ve 2876 sa-
yılı Kanunun gösterdiği amaç ve görevleri gerçekleştirmek doğrultusunda planla- 
yıp hazırladıkları, kendi özelliklerine uygun çalışmaların değerlendirilmesi ve 
eserlerin yayımlanması, her türlü hazırlık çalışmaları, işlenme ve telif ücret- 
lerinin hesaplanması, satışı ve bu işlerle ilgili diğer hususlar ile Yüksek Ku- 
rum ve bağlı kuruluşların dışında hazırlanmış olup Yüksek Kurum ile bağlı kuru- 
luşlarca satın alınan ve yayımlanması öngörülen eserlerin yayımı ile teklif ve 
işlenme ücretlerinin hesaplanması ve bu işlerle ilgili diğer hususlar bu Yönet- 
melik hükümlerine göre düzenlenip uygulanır.                  
  Kısaltmalar                                 

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte;                         
  a. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu": Yüksek Kurum,       
  b. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu": Yüksek Kurul,       
  c. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu": Yönetim Ku- 
rulu,                                      
  d. "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı": Yüksek Kurum Baş- 
kanı,                                      
  e. "Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 
Kültür Merkezi": Bağlı Kuruluşlar,                       
  olarak ifade edilmiştir.                          
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte adı geçen eserlerin ve işlenmelerin tanımı husu- 
sunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.      
  Yayın Komisyonları                             

  Madde 5 - Yüksek Kurum ile bağlı kuruluşların yayın işlerini yürütmek,her  
türlü hazırlık çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak  
üzere yayın komisyonları kurulur.                        
  Yayın komisyonları aşağıdaki biçimde oluşturulurlar:            
  a. Yüksek Kurum yayın komisyonu, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından 
üç yıl için seçilen bir başkan ile iki üyeden oluşur.              
  b. Her bağlı kuruluşun yayın komisyonu, yürütme kurulunun önerisi, Bilim  
Kurulunun kararı ve yüksek kurum başkanının onayı ile kurulur. Komisyonlar Bilim
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Kurullarınca kendi asli üyeleri arasından üç yıl için seçilmiş birer başkan ile 
ikişer üyeden oluşur.Komisyon başkan ve üyeleri,kurulmasındaki usul ve esaslara 
göre değiştirilebilir.                             
  Yayın komisyonu üyeleri tekrar seçilebilirler.Ancak,asli üyeliği sona eren 
üyenin yayın kurulu üyeliği de sona erer.                    
  Komisyonlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya   
katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.Oyların eşitliği halinde başkanın   
katıldığı karar komisyon kararı sayılır.                    
  Yüksek kurum ve bağlı kuruluş başkanları yayın komisyonlarının çalışmalarını
düzenler ve başkanlık edebilirler. Oylamaya katılırlar oyların eşitliği halinde 
bunların bulunduğu taraf üstün tutulur.                     
  Komisyon çalışmalarının tutanağı, Yüksek Kurum veya bağlı kuruluş başkanlık-
larınca bu kurum veya kuruluşların kadrolu personelinden görevlendirilebilecek 
bir raportör tarafından tutulur.                        
  Yayın Komisyonlarının İncelemesi                      

  Madde 6 - Yayın komisyonlarına eserler, normal kağıda daktilo ile yazılmış 
ve basımevince dizgisine başlanabilecek biçimde iki nüsha olarak verilir.    
  Yayın komisyonları incelemelerini aşağıdaki esaslara göre yaparlar:     
  a. Eser veya işlenme ve çalışmaların Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşlarınca 
yaptırılması halinde:                              
  (1) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun    
öngördüğü ilkeleri ve görevleri gerçekleştirmeye yönelik veya bunlara uygun   
olup olmadığı,                                 
  (2) Planda bulunup bulunmadığı, verilen konuya, özellik ve kapsamının uygun-
luğu,                                      
  (3) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp   
hazırlanmadığı,                                 
  (4) Verilen direktife ve şartnameye uygunluğu,               
  (5) Kullanılan dilin Türk Dil Kurumu tarafından yeni yayımlanan eserlere ve 
Yüksek Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygunluğu,             
  (6) Kapsam ve üslukanuna yeterliliği,                     
  (7) Milli menfaatlarımıza ve milli bütünlüğümüze uygunluğu,         
  (8) Basılması uygun görüldüğü takdirde ne miktarda basılması gerektiği;   
  b. Eser veya işlenmenin Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşları dışında     
hazırlanıpta bu kurum veya kuruluşlarca telif hakkının satınalınmasının    
istenmesi durumunda yukarıdaki 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 numaralarda gösterilen   
şartlar aranmakla beraber,ayrıca:                        
  (1) Eser veya işlenmenin konusunun, Yüksek kurum veya bağlı kuruluşlarının 
çalışma alanı içerisinde veya destekliyeceği konular arasında bulunup bulunmadı-
ğı,                                       
  (2) Yüksek Kurum veya bağlı kuruluşun plan ve programlarını desteklemesi  
ve yayımlanmasında yarar olup olmadığı,                     
  (3) Mevcut iş programı veya iş hacmine göre öncelikle ele alınması gerekip 
gerekmediği,                                  
  (4) Telif veya işlenme ücretinin tutarı,                  
  (5) Bütçe imkanı,                              
  Yönlerinden incelenir.                           
  Yayın komisyonu,bastırılacak telif, tercüme veya işlenmeyi bu eserin ait ol-
duğu alanda tanınmış bir veya birden fazla uzmana incelettirebilir.Komisyon,  
vereceği raporda bu inceleme sonucunu gözönünde bulundurur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tercüme eserler için gerekli görüldüğü takdirde çeviriciden,tercüme edeceği 
eserden 10 - 15 sayfalık deneme tercümesi istenebilir.Deneme çalışması olumlu  
sonuç verirse eser o çeviriciye ısmarlanır.Deneme için ücret ödenmez.      
  Yapılan incelemelerde olumlu görüşe varılması durumunda eser veya işlenme- 
nin telif haklarına esas olacak türü, bütçe imkanları,basılmasına karar veril- 
miş olup baskı sırası bekleyen veya basılmakta olan yayınların durumu gözönüne 
alınarak ne zaman yayımlanması gerekeceği,hangi dizide basılacağı,baskı sayısı 
ve diğer hususlar bir rapor halinde yürütme kuruluna bildirilir.Yüksek Kurum  
Yayın Komisyonu ise bu husustaki raporunu yönetim kuruluna sunar.        
  Yürütme kurulu,rapor hakkındaki görüşünü,her türlü hazırlık çalışmaları,  
işlenme ve eserin birer nüshasını raporla birlikte yönetim kuruluna gönderir.  
Bağlı kuruluş yürütme kurulunun görüşleri ve komisyon raporları yönetim kurulun-
da görüşülür. Gerektiğinde Yüksek Kurum Yayın Komisyonuna incelettirilebilir.  
Yönetim kurulu kararı kesindir.Yüksek Kurum Yayın Komisyonunun raporu ve eserler
aynı esaslar içinde yönetim kurulunda karara bağlanır.             
  Yönetim kurulunun onayı üzerine bağlı kuruluşlarca baskı işlemine başlanır. 
  Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca yaptırılacak her türlü hazırlık çalışma- 
ları,işlenme ve eserlerden bu Yönetmeliğe göre telif ücreti ödenme imkanları  
bulunmayanlar için şartları yürütme kurullarınca tespit ve teklif edilip yöne- 
tim kurulunca onaylanan faaliyetler karşılığı olarak özel şartnamelerde     
belirlenecek esaslara göre ödeme yapılır.Örnek olarak 18'inci madde uyarınca  
yapılacak ihale ve kabuller gösterilebilir.                   
  Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarca yaptırılacak her türlü hazırlık çalışma- 
ları ile işlenme ve eserlerden basım ve yayımı kesin olarak uygun görülmeyenlere
yürütme kurulunun teklifi yönetim kurulunun kararı ile, güvenilir vesikalara  
dayalı masraflara ilave olarak, yayımı kabul edilmesi halinde eser ve işlenme  
için ödenmesi gereken ücretin % 10'una kadar ödemede yapılabilir.Bu durumda eser
ve işlenme kurumun malı olur ve müellifi bir hak iddiasında bulunamaz.     
  Basılmayan her türlü eserin bir kopyası kurumlara bırakılır.        
  Ücretlerin Hesaplanması Esasları                      

  Madde 7 - Yayımlanmasına karar verilen eserlerin birinci baskıları için öde-
necek telif ücretleri, yönetmelik eki tabloda belirtilen gösterge rakamları ile 
eserin basımının yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ve itibari sayfa sayı-
sı ile çarpılması suretiyle bulunacak rakam üzerinden Türk Lirası olarak hesap- 
lanır ve basımı yapıldıktan sonra ödenir.                    
  Her türlü yayım ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacek gösterge rakamları
yönetim kurulunun gerekçeli önerisi ve yüksek kurul kararı ile üç katına kadar 
artırılabilir.                                 
  Eser için verilecek avans miktarı önceden şartnamede tespit olunabileceği  
gibi,hazırlanmış bulunan eserin basım onayından sonra da aşağıdaki şekilde   
belirlenebilir:                                 
  Yukarıdaki hesaplamada "basımın yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı"  
ibaresi yerine "basım onayının alındığı tarihteki memur maaş katsayısı"ibaresi 
konularak yapılacak hesap sonunda bulunacak miktarın 1/2'sini geçmemek şartıyla,
yürütme kurulunca tespit olunur.Verilen avans ilk ödemede mahsup edilir.    
  Yayımlanan telif eserlerde zorluğu,çok büyük emek ve zaman harcandığı ve  
sahasında yenilikler getirdiği tespit edilirse yayın komisyonunca göstergenin  
% 30'a kadar artırılması önerilebilir.Bu öneri yürütme kurulunun görüşüde    
dikkate alınarak yönetim kurulunda karara bağlanır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yayınlarda tıpkı basımların,eleştirmeli metinlerin (Edisiyon kritik) veya 
çeviri yazıların (transkripsiyonların) ücretleri ayrı ayrı hesaplanarak toplam- 
ları telif ücreti olarak ödenir.                        
  İtibari sayfa karşılığı gösterge rakamları ekli tabloda üç basamaklı olarak 
gösterilmiştir.İlgili yayın komisyonları,eserin niteliğine göre gösterge rakam- 
larından birini önerirler. Bu öneri yürütme kurulununun görüşü de dikkate alına-
rak yönetim kurulunda karara bağlanır.                     
  Telif, tercüme ve işlenme ücretlerinin hesaplanmasında baskı miktarı aşağıda
belirtildiği şekilde dikkate alınır:                      
  a. 10000 baskıya kadar her 1000 baskı için,                 
  b. 10000 den 30000 baskıya kadar her 2000 baskı için,            
  c. 30000 den 60000 baskıya kadar her 3000 baskı için,            
  d. 60000 den 100000 baskıya kadar her 4000 baskı için,           
  e. 100000 den sonraki her 5000 baskı için,                 
  İtibari sayfa karşılığı telif ücreti tutarının en fazla % 10'nu baskı sayısı
karşılığı telif ücreti olarak ödenir.                      
  Hesaplamalarda, ara baskı karşılığı oranlanarak bulunur.          
  300000 baskıdan sonrası için ücret ödenmez.                 
  İkinci ve sonraki baskılarda sadece yeni baskı sayısı dikkate alınır.Yeni  
baskının yapılması aynı kademelerin teklif ve onayı ile kararlaştırılır.Yeni  
baskı telif ücreti yeni katsayıya göre hesaplanır. Önce ödenen baskı miktarı  
ücreti hariç,eski ödenmiş telif ücreti bundan düşülerek kalan miktar yeni baskı-
ya karşılık olarak ödenir. Yüksek kurum ve bağlı kuruluşlar tarafından hazırla- 
tılan eserlere, müteakip baskılar için bir ödeme yapılmaz.           
  Eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik   
yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen kısımlara ait itibari 
sayfa sayısına göre ilk baskı gibi telif ücreti ödenir. Kitabın muhtevasında  
her hangi bir değişiklik yapmadan sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişik- 
ği yapılmışsa,bu hüküm uygulanmaz.                       
  (Değişik:20.2.1987 - 87/11527 K.)Dergi, bülten ve gazete gibi periyodik   
yayımlar ile tanıtma ve duyurma amacına yönelik broşür,katalog gibi yayınlarda 
baskı sayısı dikkate alınmaz. Sadece itibari sayfa karşılığı telif ve işlenme  
ücreti ödenir. Ancak bu eserlerin telif ve işlenme ücretleri yayın komisyonla- 
rınca %100'e kadar artırılabilir. İkinci ve sonraki baskılar için her hangi bir 
ücret ödenmez.                                 
  Bilimsel konferanslara ödenecek ücret,konferans metni itibari sayfa sayısına
göre hesaplanır. Bilimsel konferansların ücreti yayın komisyonlarınca % 50'ye  
kadar artırılabilir. Ancak konferansların yayımlanması halinde ayrıca telif hak-
kı ödenmez.                                   
  İtibari Sayfanın Tespiti                          

  Madde 8 - Yayımlanması kabul edilen eserler için telif hakkı olarak verile- 
cek ücretin tesbitinde itibari sayfa esas tutulur ve ücret,eserin baskı miktarı-
na göre hesaplanır. 200 kelimelik bir metin, bir itibari sayfa sayılır.Eserin  
itibari sayfa sayısının tesbiti bu şekilde yapılır:               
  a.Önce eserin veya işlenmesinin çeşitli yerlerinden metin ile tam olarak  
dolu 10 sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam 10'a bölünerek 
eserin veya işlenmenin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu tespit 
edilir.                                     
  b. Sonra eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır.Yarım ve yarımdan 
fazla sayfalar tam sayfa kabul edilir.Yarımdan az olan sayfaların ikisi bir   
tam sayfa kabul edilir.Fihrist, indeks ve benzeri sayfaların yazarın fikri ça- 
lışmasının sonuncu olduğu yayın komisyonlarınca tespit edildiği takdirde telif 
ücreti hesabında sayfa sayısına dahil edilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. Bundan sonra (a) fıkrasına göre bir sayfada bulunan ortalama kelime sayı-
sı ile (b) fıkrasına göre bulunan dolu sayfa sayısı çarpılarak eserin metinle  
dolu sayfalarının kelime sayısı bulunur.                    
  d. Daha sonra orijinal (ilk defa yayımlanan) fotoğraf,harita, grafik,tablo, 
çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetrekaresinde 2 
kelime, resim ve motiflerde 4 kelime bulunduğu varsayılarak eserin veya işlenme-
nin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır.Daha önce yayımlanmış olanlar 
için ödeme yapılmaz.                              
  Çeviri eserlerde ve derlemelerde bulunan fotoğraf,harita,grafik,tablo,çizel-
ge ve şekiller için çeviri yapılmamışsa ödeme yapılmaz.             
  e.Sonunda metinle dolu sayfaların ve diğer kısımların (c)ve(d) fıkralarına 
göre bulunup toplanan kelime sayısı 200'e bölünerek eserin itibari sayfa sayısı 
belirlenmiş olur.                                
  Telif ve İşlenme Ücretinin Ödenemiyeceği Eksik Ödeneceği veya Bölüneceği  
Haller                                     

  Madde 9 - Yüksek kurum ve bağlı kuruluşlarda kadrolu personel ile sözleşmeli
uzman personelin görevi gereği yaptığı çalışmalara telif, tercüme veya işlenme 
ücreti ödenmez. Ancak,yukarıda sözü geçen personelin makale, tebliğ ve     
konferansları ile mesai dışında meydana getirdiği eserler bunun dışındadır.   
  Ücret alan bilim ve uygulama kolu başkan ve üyelerinin görevi gereği yaptığı
çalışmalara ayrıca telif hakkı ödenmez.                     
  (Üçüncü fıkra mülga: 27/4/1996 - 96/8128 K.)                
  Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması   
halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.                
  Yayın komisyonunun kendi içerisinden veya dışarıdan bir eser veya işlenmeyi 
incelemek için verdiği kişi veya kişilerin rapor ve değerlendirmesi,yayın komis-
yonu ve yürütme kurulu önerisi ile yönetim kurulunda yeterli ve başarılı bulun- 
duğu takdirde inceleyen uzman veya uzmanlara 7'nci maddedeki baskı sayısı karşı-
lığı telif ücreti hariç,itibari sayfa karşılığı telif ücretinin % 10'nunu ve  
ansiklopedi komisyonu üyelerine ve redaktörlere % 5'ini geçmemek üzere inceleme 
ücreti verilebilir. Kadrolu uzmanlara inceleme ücreti verilmez.İnceleme ücreti 
yazara verilecek telif ücretinden kesilmez. Tediyeye ilişkin bu hüküm dışarıdan 
verilen veya kurumca hazırlattırılan eserler için basılmasına karar verilmese  
dahi, uygulanır.                                
  Yayımların Maliyet Hesabı                          

  Madde 10 -Kitabın maliyeti; telif hakkı, kılişe, kağıt,baskı, cilt bedelleri
ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücret vb.ile ücretsiz olarak
verilecek kitaplar için % 50 oranındaki bedel tutarından oluşur.Bulunan toplamın
baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti bulunmuş olur.Yürütme kurulunun
teklifi yönetim kurulunun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit edile-
bilir.                                     
  Telif Hakkı ile İlgili Hükümler                       

  Madde 11 - Dışarıdan hazırlanarak verilen basılacak eserler için yazar veya 
çevirici ile ilgili kuruluş arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının ilgili  
kuruluşa devredildiğine, basım işlerinin bu yönetmelik hükümleri gereğince ya- 
pılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir.Bu baskı-
yı kapsayan miktarın bitmesi halinde veya değiştirilerek yapılacak sonraki bas- 
kılar için ilgili kuruluş-                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ların veya yazarın müracaatı üzerine bağlı kuruluş başkanlıkları yeni baskısını 
bir yıl içinde yapacağı veya yeni baskısını yapamayacağını yazılı olarak üç ay 
içinde bildirir.Bu durumda eser basılmaz veya basılmasına gerek görülmezse ese- 
rin telif hakları yazar,çevirici veya hazırlayanına geçer.           
  Yazar, basılmak üzere kuruma sattığı kitabını olduğu gibi veya değiştirerek 
başka bir yerde bastıramaz.                           
  Kurumca ısmarlanan ve teslim alınan bir kitap iki yıl içinde bastırılmazsa, 
yazar veya çevirici bunu kendi hesabına bastırmakta serbesttir.Bu takdirde   
kurum,ödenmiş olan telif veya işlenme yada çevirici ücreti karşılığı avansı   
yazardan isteyemez.                               
  Kurum içinde hazırlattırılan eserler hakkında bu hükümler uygulanmaz.    
  Yazar ve Çeviricinin Vereceği Senet                     

  Madde 12 - Yazar ve Çevirici :                       
  a) Eserin veya yazısının ilk baskısına ait bütün haklarını (sahnede temsil 
ve icra hakları hariç) bu Yönetmelik hükümlerine göre Yüksek Kurum veya ilgili 
bağlı kuruluşa devir ve temlik ettiğini,                    
  b) Matbaa tashihlerini matbaaca tesbit edilecek makul süre içinde bizzat ve 
muntazaman yapacağını,                             
  c) Dizgi sırasında müsvedde üzerinde değişiklikler (ilave, çıkartma veya  
yer değiştirme) yapmıyacağını,                         
  d) (b) ve (c) fıkralarında sözü edilen taahhütlerini yerine getirmediği tak-
tirde, matbaanın yapacağı ek masrafları ödeyeceğini ve bu hususta matbaanın bu- 
lunduğu Ankara mahkemelerini merci olarak kabul ettiğini,bildiren bir senet   
düzenleyerek Yüksek Kurum başkanının uygun göreceği yere verecektir.      
  Satış Bedeli                                

  Madde 13 - Yayınların satış bedeli 16.maddedeki hükümler saklı kalmak üzere 
10'uncu madde hükmü uyarınca hesaplanan maliyet bedeline Yüksek Kurum ve bağlı 
kuruluşlarca % 20 eklenerek bulunur. Bu hesaplamada 10 lira altındaki kesirler 
atılır, 10 lira ve bunun üstündeki kesirler 20 liraya tamamlanır.        
  Yazara Verilecek Miktar                           

  Madde 14 - Basılan yayınlardan 20 adedi yazara veya çeviriciye ücretsiz   
olarak verilir. Dergi ve kollektif eserlerdeki makalelerden yazar veya çevirici-
ye 20'şer adet ayrıbasım verilir.Kollektif eserin düzenleyicilerine 5'er adet  
verilir.                                    
  Yazar adına veya başka bir nedenle fazladan bir miktar basılamaz ve bastırı-
lamaz.                                     
  Ücretsiz Dağıtım                              

  Madde 15 - Kimlere ücretsiz yayın gönderileceği yönetim kurulunca kararlaş- 
tırılır.Ancak her bağlı kuruluşun asli üyelerine,kendi kuruluşlarının yayınları 
ücretsiz olarak gönderilir.Asli üyelere,diğer bağlı kuruluş yayınlarından mes- 
lekleri bakımından gerekli olanları ilgili bağlı kuruluş başkanlarının kararı  
ile birer adet verilir.                             
  Bağlı kuruluşların yürütme kurulları, yayınların başka hangi kişilere    
ve kuruluşlara ücretsiz olarak gönderileceğini tespit edip yönetim kuruluna   
onay için bildirirler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ücretsiz olarak gönderilen kitapların alındı belgesi, gönderen merci tara- 
fından sarf belgesi olarak işlem görür.                     
  İndirimli Satışlar                             

  Madde 16 - Yürütme kurulları,yayınlarının hangi kişileri ve kuruluşlara ne 
oranda indirimli olarak satılabileceğini tespit eder ve yönetim kurulunun onayı-
na sunarlar.                                  
  Yayın Gelirleri                               

  Madde 17 - Bünyesinde basım ve yayım işleriyle ilgili döner sermaye işletme-
si bulunmayan Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşların yayın gelirleri,gelir bütçele- 
rinin "yayın satış gelirleri" kesimine kaydedilir.               
  Yönetmeliğin Dışında Kalan Eserler ve istisnaları              

  Madde 18 - Müzik kompozisyonları,resim,heykel,mimarlık projesi,maket,folklor
malzemeleri ve orijinal harita gibi sanat eserleri bu Yönetmelik kapsamına   
girmez.                                     
  Ancak; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının  
Harcama Usul ve Esasları ile Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin 21 ve 23'üncü   
maddelerinde belirtilen usulle ihalesi gereken projelerden,ilgili yürütme kuru- 
lunun önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile 2876 sayılı Kanunun 4'üncü madde- 
sinde belirtilen ilkelerin gerçekleştirilmesinde yararlı olacağı kabul edilen  
projelerin ihalesi, söz konusu yürütme kurulunun veya yönetim kurulunun vereceği
proje şartları esas alınarak projenin özelliğine göre ilgili yayın komisyonu  
üyeleri ile takviye edilmiş ihale komisyonunca yapılır ve bu projelerin ön görü-
len şartlara uygun olup olmadığı ilgili yürütme kurulunun raporuna dayanılarak 
yönetim kurulunca tespit ve kabul olunur.                    
  Yürürlük                                  

  Madde 19 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik yayımlandığı tarihten  
itibaren yürürlüğe girer.                            
  Yürütme                                   

  Madde 20 - Bu yönetmeliği Yüksek Kurum Başkanı ile Bağlı Kuruluş Başkanları 
yürütür.                                    
            "ÜCRETLERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK         
                GÖSTERGE RAKAMLARI (1)              
                                        
                                 GÖSTERGE   
1 - Telif Eserler                                
  a) Türkçe telif (kaynak,ansiklopedik veya monografik)            
  eserler.                           35 40 45  
  b) Yabancı dil telif eserler (kaynak,ansiklopedik veya           
  monografik) eserler.                     35 40 45  
  c) Vülgarize (Populer = halka hitap eden)           20 25 30  
2 - İşlenmeli Yayınlar                             
  Diğer bir veya birçok eserden istifade edilerek meydana           
  getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan, kısmen           
  müstakil olan fikir ve sanat mahsulleri.                  
  a) Tür değişikliği (roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi          
  gibi eserlerden birinin diğer bir türe çevrilmesi)      22 24 26  
   ---------------------------                        
    (1) 20.2.1987 tarih ve 87/11527 sayılı Yönetmelikle değişik       
    şekli.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                  GÖSTERGE  
  b) Külliyat (bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten           
    olan eserlerin külliyat haline konulması)          15 16 17 
  c) Derleme (belli bir maksada göre ve özel bir plan             
    dahilinde seçme ve toplama)                 10 11 12 
  d) Henüz yayımlanmamış bir eserin bilimsel araştırma ve           
    çalışma sonucunda yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi.  15 16 17 
  e) Başkasına ait bir eserin izah ve şerhi veya kısaltılması   16 17 18 
  f) Eleştirmeli metin (edisyon kritik)              16 17 18 
  g) Çeviri yazı (Transkripsiyon)                 15 16 17 
  h) Eski harfli metinlerin yeni yazıya çevrilmesi        20 21 22 
3 - Ders kitapları (7 nci maddenin son fıkrası gereğince kamu kurum       
  ve kuruluşlarının yapacakları ödemede uygulanmaz)        20 25 30 
4 - Tercümeler,yabancı ve eski belgeler                     
  a) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme              24 26 28 
  b) Rusça,Çince gibi öğretimi Türkiye'de yaygınlaştırılmamış         
  dillerden Türkçe'ye tercüme                   25 27 29 
  c) Uzmanı nadir bulunan eski dillerden Türkçe'ye tercüme          
  (Sümerce,Hititce,Eski Yunanca, Latince vb.)            25 27 29
  d) Türkçeden yabancı dillere tercüme              27 28 29 
  e) Basılmış belgelerin olduğu gibi yayımlanması         4  5  6 
  f) Yabancı dilde yazılmış belgelerin hazırlanıp yayımlanması   4  5  6 
  g) Osmanlıcadan sadeleştirme                  16 18 20 
  h) Yayımlanmamış Osmanlıca yayınların tıpkı basımı        1  2  3 
5 - Orjinal (İlk defa yayımlanan) resim ve planlar         10 11 12 
6 - Makaleler                                  
  Makaleler için konusuna göre diğer maddelerde belirtilen          
  ücretler ödenir.                              
7 - Edebi Eserler                                
  a) Şiir ve manzum eserlerinden 20 mısra kadar eser 20 mısra         
  olarak kabul edilir. 20 mısradan sonraki her mısra için           
  gösterge rakamları ayrıca uygulanır.              Her 20 mısra 
                                  için     
  Telif şiir veya manzume                     45 46 47 
  Türkçeden yabancı dile manzum olarak tercüme          36 37 38 
  Yabancı dilden Türkçeye manzum olarak tercüme          30 31 32 
  Külliyat                            10 11 12 
  Derleme                             10 11 12 
  Sadeleştirme                          10 11 12 
  Eski harflerin metinlerinin yeni yazıya çevrilmesi       21 22 23 
  b) Diğer edebi eserler                     21 22 23 
8 - Tiyatro,Opera ve Bale                            
  Yürütme kurullarının seçeceği bir komisyon tarafından            
  yapılacak ücret tespiti yürütme kurullarının önerisi üzerine        
  Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.                  
9 - Sözlükler                                  
  Türkçeden Türkçeye                       30 35 40  
  Türkçe-Yabancı dil                       30 35 40  
  Yabancı dil-Türkçe                       30 35 40  
  Tarama (fiş başına)                       4  5  6  
                                  (Taramalar 
                                  esas itibari
                                  ile kadrolu 
                                  personele  
                                  yaptırılır.)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    GÖSTERGE 
                                        
  10 - Tiyatro,konser,opera,bale gibi uygulamalar için uygulayacak kurum veya 
     derneğin mevzuatına göre ödeme yapılır. .               
  11 - Telif eserlerde bibliyografik eser ve indeks ve Bibliyografik     
     eserler                           20 21 22 
  12 - Üç renkli kitap kapağının tamamı için            20 30 50 
     Çok renkli kitap kapağının tamamı için            30 40 60" 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
        8.3.1985 TARİH ve 85/9240 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
       İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
--------------------------------------------------------------------------------
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                   Farklı Tarihte              
Tarihi     Numarası        Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe     
                     Maddeleri      Giriş Tarihi    
------------------------------------------------------------------------------- 
20.2.1987   87/11527            --         6.3.1987    
27/4/1996   96/8128            --        15.5.1996    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
        8.3.1985 TARİH ve 85/9240 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    
        İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    
        YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
------------------------------------------------------------------------------- 
                   Farklı Tarihte              
Tarihi    Numarası         Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                     Maddeleri      Giriş Tarihi    
--------------------------------------------------------------------------------