Endeksler
                                        
        SINAİ,BİLİMSEL VE TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN          
          İMALİ VE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.2.1985, No: 85/9157          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.4.1983, No: 2813            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.3.1985, No: 18702           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 24, S. 2389          
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Amaç, Kapsam, Tarifler              
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin,amacı,Sanayi,Bilim ve Tıp alanlarında kullanılan 
elektronik cihazların imali,ithali ve yurt içinde kullanılmasıyla ilgili esasla-
rı belirlemektir.                                
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik,Telsiz Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerin  
yurt içinde imal edeceği veya yurt dışından ithal edeceği elektronik ve elek-  
tromanyetik sanayi,bilimsel ve tıbbi cihazları (Cerrahi diyatermi cihazları   
hariç) kapsar.                                 
  Tarifler                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen kısaltma ve terimlerden;          
  1) "Telsiz Kanunu":5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununu,    
  2) "TGM":Ulaştırma Bakanlığı Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünü,        
  3) "ITU":Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,              
  4) "CCIR":Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,              
  5) "CISPR": Uluslararası Telsiz Enterferansları Özel Komitesini,      
  6) "Sanayi,Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazları": Sanayi,bilim,tıp alanlarında 
veya enerjinin elektromanyetik yoldan aktarıldığı diğer alanlarda kullanılan ve 
haberleşme maksadı taşımaksızın radyo frekans enerjisi üreten ve kullanan cihaz-
ları,                                      
  7) "Tıbbi Diyatermi cihazları": Alçak güçte ve fasılalı olarak çalışmak   
üzere imal edilmiş cerrahi aletler hariç; fizik tedavi ve benzeri tedavi amaçla-
rıyla kullanılan,bir osilatör veya frekans üretici kullanmak suretiyle çalışma 
esnasında elektromanyetik enerji yayan tıbbi tedavi cihazlarını,        
  8) "Sanayi Isıtma Cihazları": Sanayi kuruluşlarında üretim esnasında veya  
üretim maksadıyla çalışma ortamını ısıtmak üzere veya bu cihazlarla birlikte  
kullanılan ve çalışması esnasında bir osilatör veya başka bir frekans üretici  
kullanmak suretiyle elektromanyetik enerji yayan cihazları,           
  9) "Ultrasonik Cihazlar": Bir elektromekanik dönüştürücüyü,SBT veya diğer  
haberleşme dışı maksatlarla ses veya ses üstü (ültrasonik) enerji elde etmek  
maksadıyla harekete geçirmek veya çalıştırmak amacıyla radyofrekans enerjisi  
üreten cihazları,                                
  10) "Diğer SBT Cihazları":Yukarıda tarif edilenlerin dışındaki radyofrekans 
enerjisinin;fiziki,kimyasal veya biyolojik etkiler yapması suretiyle gazların  
ısıtılması,iyonlaştırılması,mekanik titreşimler elde edilmesi,kılların yokedil- 
mesi,elektrik yüklü partiküllerin hızlandırılması gibi haberleşme ve telsiz   
alıcı cihazlarını ilgilendirmeyecek şekilde kullanılmak üzere tatbik edildiği  
cihazları,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  11) "RF (Radyo Frekans) Enerjisi": 10 kHz ile 400 GHz arasındaki elektroman-
yetik spektrumda herhangi bir frekansta veya frekanslarda yayınlanan elektroman-
yetik enerjiyi,                                 
  12) "SBT Frekansı": SBT cihazlarının çalıştırılması için tahsis edilen fre- 
kansları ve frekanslarla birlikte verilen frekans toleranslarını,        
  13) "Zararlı Enterferans": Telsiz haberleşme veya seyrüsefer veya diğer   
dinleme ve yardım sistemlerinin faaliyetini ciddi derecede kısıtlayan,engel   
olan,tescilli ve kurallara uygun olarak çalışan bir telsiz haberleşme sisteminin
çalışmasını devamlı olarak aksatan herhangi bir emisyon,radyasyon veya endüksi- 
yonu,                                      
  14) "TS-3327": Sanayi,bilim ve tıp alanlarında kullanılan radyo frekanslı  
cihazların girişim özelliklerinin sınır değerleri ve ölçme metodları broşürünü, 
  ifade eder.                                 
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
      Sanayi,Bilim ve Tıbbi Aygıtlarının Teknik Özellikleri        
  Frekanslar                                 

  Madde 4 - Türkiye dahilinde çalıştırılan SBT cihazlarında,ITU tarafından  
belirlenmiş olan aşağıdaki SBT frekansları karşılarında gösterilen toleranslar 
dahilinde kalmak kaydıyla kullanılabilir.                    
  a) Frekanslar:                               
Sıra               SBT         Frekans     Kullanım 
No.  Frekans Bandı      Frekansı       Toleransı    Tahditleri 
----  ----------------------  ----------------  --------------  ---------- 
1   6765 - 6795 KHz     6780 KHz       + - 15 KHz     (1)  
2   13553 - 13567 KHz    13560 KHz       + - 7 KHz      -   
3   26957 - 27283 KHz    27120 KHz       + - 163 KHz     (1)  
4   40.66 - 40.70 MHz    40.68 MHz       + - 20 KHz      -   
5  433.05 - 434.79 MHz   433.92 MHz       + - 870 KHz     (1)  
6   902 -  928 MHz     915 MHz       + - 13 MHz      -   
7   2400 - 2500 MHz     2450 MHz       + - 50 MHz     (2)  
8   5725 - 5875 MHz     5800 MHz       + - 75 MHz     (2)  
9   24.05 - 24.25 GHz    24.125 GHz       + - 125 MHz     -   
10  61.05 - 61.50 GHz    61.25 GHz       + - 250 MHz    (1),(2) 
11   122 -  123 GHz    122.5 GHz       + - 500 MHz    (1),(2) 
12   244 -  246 GHz     245 GHz       + -  1 GHz     -   
                                        
  NOT: (1) Bu frekansların kullanılabilmesi, TGM'nün özel iznine bağlıdır.  
     (2) Bu frekansların kullanılması, 5 inci maddenin (a) fıkrasında    
       belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlıdır.        
  b) İhracat maksadıyla imal edilecek SBT cihazlarının standartları ve çalışma
frekansları konusunda, cihazların kullanılacağı ülkenin standartları uygulanır. 
  Enterferansın Önlenmesi                           

  Madde 5 - a) Sanayi ısıtma cihazları hariç,SBT cihazlarından 2450 MHz ve  
daha yüksek frekanslarda çalışanlar aşağıdaki şartları yerine getirmek zorunda- 
dır.                                      
  1) Cihazların çalıştırılmasıyla yayılan radyofrekans enerjisi belirlenen  
merkez frekansında olup, hiçbir şekilde verilen tolerans değerlerini aşamaz.  
  2) Yayılan elektromanyetik enerji miktarı TS-3327 de verilen sınır değerle- 
rini aşamaz ve yayın band genişlikleri dar tutulur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Elektromanyetik enerji yayılımı, çalışma frekansının bulunduğu frekans  
bandındaki tescil edilmiş frekanslarda çalıştırılan telsiz yayınlarında zararlı 
enterferansa sebep olmaz.                            
  4) Zararlı enterferansa sebep olan SBT cihazının faaliyeti derhal durdurulur
ve enterferans sebeplerini ortadan kaldıracak tedbirler alınıncaya kadar tekrar 
çalıştırılamaz.                                 
  b) SBT Cihazlarının bu Yönetmelikte tesbit edilen şartları haiz olmasına  
bakılmaksızın,zararlı enterferansa sebep olduğu tespit edilir edilmez,SBT opera-
törü tarafından çalışmasının durdurulması ve gerekli tedbirleri alması mecburi- 
dir.                                      
  c) Telsiz alıcıları ara frekans katlarının; SBT frekanslarında veya bunların
tolerans sahaları içinde olmasından dolayı,SBT cihazlarının yaydığı elektroman- 
yetik enerjiyi,doğrudan bu ara frekans katlarından alan telsiz alıcılarında   
meydana gelen enterferanslarda (b) fıkrası uygulanmaz.             
  Tıbbi Diyatermi Cihazları                          

  Madde 6 - a) 4 üncü maddede açıklanan frekanslarda çalışılması,belirlenen  
frekans toleransları içinde kalınması ve 300 metre mesafede 25 mikrovolt/metre- 
den daha yüksek elektromanyetik alan şiddeti meydana getirilmesi kaydıyla,bu  
cihazlar yayın tipine ve gücüne bakılmaksızın kullanılabilirler.Cerrahi diyater-
mi cihazları bu hükümlerin dışında olup, serbestçe kullanılabilirler.      
  b) İzin verilen frekansların dışında çalıştırılacak tıbbi diyatermi cihazla-
rının,gerek çalışma frekansı ve gerekse yayınlayabileceği her türlü istenmeyen 
elektromanyetik yayınlar için,(a) fıkrasında belirlenen değeri aşmayacak şekilde
filtrelenmiş ve perdelenmiş olduğunun yurt içinde veya yurt dışında bu sahada  
faaliyet gösteren bir ölçme laboratuarının resmi raporuyla belgelenmiş olması  
halinde çalıştırılmasına,Ulaştırma Bakanlığınca izin verilebilir.Bakanlık gerek-
li gördüğu takdirde,ölçme testlerini bizzat yapar veya yaptırır.        
  Sanayi Isıtma Cihazları                           

  Madde 7 - a) Sanayi ısıtma cihazları,490 -510 KHz, 2170-2194 KHz,8354-8374 
KHz,121.4-121.6 MHz, 156.7-156.9 MHz, 242.9-243.1 MHz,frekans bandları dışındaki
bütün frekanslarda,taşıyıcı frekansı ve diğer frekanslarda meydana gelebilecek 
elektromanyetik enerjinin aşağıdaki şekilde perdelenmesi kaydıyla herhangi bir 
güç tahdidi olmaksızın kullanılabilir.                     
  1) 5725 MHz'ın altındaki bütün frekanslarda (SBT frekansları hariç).1 kilo- 
metre mesafede elektromanyetik alan şiddeti 10 mikrovolt/metreyi aşmayacak   
şekilde perdelenirler.                             
  2) 5725 MHz'nin üstündeki frekanslarda (SBT frekansları hariç) elektroman- 
yetik alan şiddeti mümkün olan en alt seviyeye indirilir.            
  3) SBT frekanslarının kullanılması halinde de,müsaade edilen toleransların 
dışındaki bölgeler için (1) ve (2) nci bentlerdeki sınırlara uyulması mecburi- 
dir.                                      
  4) Sanayi ısıtma cihazlarının besleme enerji hatları;SBT frekanslarının dı- 
şındaki frekanslar için, enerji hattından 20 metre mesafedeki elektromanyetik  
alan şiddeti 10 mikrovolt/metreyi aşmayacak şekilde filtrelenirler.       
  b) (a) Fıkrasında belirtilen frekanslarda veya deniz ve hava seyrüsefer   
frekanslarında enterferansa sebep olan bir sanayi ısıtma sistemi faaliyeti der- 
hal durdurulur.Enterferansa sebep olan arıza giderildikten sonra ve ancak Ulaş- 
tırma Bakanlığınca veya Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgilinin tasvibi  
ile deneme çalışması yapılabilir. Denemenin müsbet olması halinde,yeniden faali-
yete izin verilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) (b) Fıkrasında belirtilenlerin dışındaki tescilli bir telsiz istasyonunun
haberleşmesinde enterferansa sebep olan bir sanayi ısıtma sisteminin sorumlusu, 
enterferansı gidermek üzere gerekli tedbirleri derhal alır. Alınan tedbirlerin 
yeterli olmaması ve enterferansın giderilememesi halinde,Bakanlığın talimatı ile
faaliyetini durdurur.Faaliyetin durdurulmasından itibaren,enterferans tamamen  
giderilinceye kadar ancak test maksadıyla ve kısa süreli çalışmalar yapılabilir.
Enterferansın tamamen giderildiğinin anlaşılması halinde,Bakanlıkça 10 günlük  
çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda enterferansın sona erdiği anlaşılırsa, 
devamlı çalışma izni verilir.                          
  d) Sanayi ısıtma cihazları imkan nisbetinde tek bir oda veya bölümde,mümkün 
olmadığı takdirde birbirine çok yakın bölümlerde tesis edilir ve hepsi birden  
veya ayrı ayrı,aralarındaki enerji hatları dahil,(a) fıkrasında belirtilen   
elektromanyetik alan limit değerlerini aşmayacak şekilde perdelenir.      
  Regüleli RF Ark Kaynakları                         

  Madde 8 - Regüleli RF Ark Kaynak cihazları,perdelenmiş (yalıtılmış) oda veya
bölmelerde çalıştırılma mecburiyeti hariç, 7 nci maddedeki sanayi ısıtma cihaz- 
ları için uygulanan hükümlere tabidir.Bu cihazlar,tesbit edilen elektromanyetik 
alan şiddeti sınırlamalarına ahenk içinde perdelenmek kaydıyla dışarıda çalıştı-
rılabilirler.Cihazın dışarıda çalıştırılıp çalıştırılamayacağı,imalatçısı tara- 
fından cihaz üzerindeki madeni etikette belirtilir.               
  Ültrasonik Cihazlar                             

  Madde 9 - a) Ültrasonik ölçme cihazları dışındaki diğer ültrasonik cihazlar,
temel frekansları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen  
frekans bandlarının dışında kalması şartı ile aşağıdaki değerlere bağlı olarak 
kullanılabilirler.                               
  1) Ultrasonik cihazların muhtelif çalışma şartları altında yayacakları   
elektromanyetik radyasyon aşağıdaki limitleri geçemez.             
S.No.     Frekans Bandı     Mesafe (m)        Alan Şiddeti   
-----  ------------------------  -------------    --------------------- 
 1    150 - 285 KHz        300         50 mikrovolt/m    
 2    285 - 490 KHz        300        250 mikrovolt/m    
 3    490 - 1605 KHz        300         50 mikrovolt/m    
 4   1605 - 3950 KHz        300        250 mikrovolt/m    
 5   3950 - 30.000 KHz       300         50 mikrovolt/m    
 6    30 MHz'den yukarı      300        200 mikrovolt/m    
                                        
  2) 490 KHz'in altındaki radyofrekans bandlarını kullanan cihazların gücünün 
500 Wattı aşması halinde,çıkış gücünün 500 Watt'a oranlamasıyla bulunacak    
rakamın karekökü kadar bir elektromanyetik alan şiddeti artışına izin      
verilebilir.Ancak bu alan şiddeti,kullanılan güç ne olursa olsun 7 nci maddede 
sanayi ısıtma cihazları için tesbit edilen elektromanyetik alan şiddetini aşa- 
maz.                                      
  3) 490 KHz'nin üstündeki frekanslarda, enerji hatlarının her birinde meydana
gelen radyofrekans voltajı,200 mikrovoltu geçemez. 490 KHz'nin altındaki    
frekanslarda, aynı enerji hatları üzerinde meydana gelan radyofrekans voltajı, 
1000 mikrovoltu geçemez.Ölçmeler TS - 3327'ye göre yapılır.           
  Radyo Frekans ve Mikrodalga Fırınları                    

  Madde 10 - a) Çalışması için gerekli elektromanyetik alanı elde etmek üzere 
10 KHz ve daha yüksek radyofrekanslar kullanan radyofrekans ve mikrodalga fırın-
ları,aşağıdaki şartlara bağlı olarak kullanılabilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1) 90 KHz'nin altındaki frekanslarda, 30 metre mesafede elektromanyetik   
alan şiddeti 1500 mikrovolt/ metre'yi geçemez.                 
  2) 90 KHz ve daha yüksek frekanslarda 9 ncu madde (a/1) fıkrasında verilen 
limit değerlere uyulur.                             
  3) Alan şiddetinin ölçülmesinde, TS - 3327 de kullanılan metodlar uygulanır.
  b) Radyofrekans ve mikrodalga fırınlarının çalışması esnasında,çalıştırıl- 
dıkları enerji hattı üzerinde geriye yansıttıkları radyofrekans enerjisi toplam 
olarak aşağıdaki limitleri aşamaz.                       
                                        
  Çalışma Frekansları (kHz)       Geri beslenen RF voltajı (milivolt) 
----------------------------------    -------------------------------------- 
       10 - 100           10 - 1 (Linear enterpolasyon)    
      100 - 500              1                
      500 - 30.000           0.25                
                                        
  c) Radrofrekans ve mikrodalga fırınlarının (a) ve (b) fıkralarında belirti- 
len standartlara uygunluk tesbitlerinin yapıldığı,aşağıdaki bilgileri de ihtiva 
eden bir rapor halinde,cihazın teknik broşürüne veya garanti belgesine eklenir. 
  1) Fırının çalışma frekansı,                        
  2) Azami şebeke gücü ve radyofrekans çıkış gücü,              
  3) Devre şeması,                              
  4) Kullananları meydana gelecek elektromanyetik alandan korunmak için alınan
tedbirler,                                   
  5) (a) ve (b) fıkralarındaki limit değerlerini sağlamak için cihaza ilave  
edilen filtre ve perdeler ve cinsleri,                     
  6) Cihazın güvenlik içinde kullanılması için uyulması gereken kurallar,   
  7) Cihazın yurtdışından ithali halinde,yukarıdaki bilgileri ihtiva eden   
Türkçe bir broşür,ithalatçı firma tarafından hazırlanarak,cihazla birlikte alı- 
cıya verilir.                                  
  d) Radyofrekans ve mikrodalga fırınlarından 30 MHz'den daha yüksek frekansta
çalıştırılmak üzere imal edilenler,ancak 4 üncü maddedeki SBT frekans ve    
toleranslarını kullanabilirler.                         
  e) Radyofrekans ve mikrodalga fırınlarının bu maddede belirtilen standartla-
rı,asgari 5 yıl süre ile karşılayacağı,ithalatçı veya imalatçı firmalarca garan-
ti edilir.Bu garanti,cihazın üzerine konulacak bir levhada veya garanti belge- 
sinde açıkça belirtilir.                            
  Diğer SBT Cihazları                             

  Madde 11 - a) Diğer SBT cihazlarından radyofrekans yayın değeri 500 watt  
ve daha aşağı olanlar,5 inci maddedeki tıbbi diyatermi cihazları için belirle- 
nen standartlara tabidir.                            
  b) Radyofrekans enerji çıkışı 500 watt'ın üzerindeki diğer SBT cihazlarının 
elektromanyetik alan şiddetindeki artış,çıkış gücünün 500 watt'a oranlamasıyla 
bulunacak rakamın karekökünden daha fazla olamaz.Ancak bu alan şiddeti,kullanı- 
lan güç ne olursa olsun 7 inci maddede sanayi ısıtma cihazları için tesbit edi- 
len elektromanyetik alan şiddetinden hiçbir şekilde daha fazla olamaz.     
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
  Azami Elektromanyetik Alan şiddeti                     

  Madde 12 - a) Bu Yönetmelikte açıklanan SBT cihazlarından 1000 MHz'nin   
altındaki frekansta çalışan veya çalışmaları esnasında bu frekanslarda elektro- 
man-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yetik alan meydana getiren cihazların yoğun yerleşim bölgelerindeki elektroman- 
yetik alan şiddetini arttıracak şekilde kullanılmasına izin verilmez.      
                                        
  b) Bu Yönetmelikte açıklanan SBT cihazlarının dışındaki,çalışmaları esnasın-
da istenmediği halde radyofrekans enerjisi üreten her çeşit motorlu araç,makine 
ve diğer cihazların yaydığı toplam radyofrekans enerjisi,herhangi bir frekansta 
cihazdan 50000/frekans (kilohertz) mesafede (metre) 15 uV/metreyi geçmeyecek  
şekilde perdeleme yapılması mecburidir.                     
                                        
  Ölçme Metodları                               
                                        

  Madde 13 - Bu yönetmelikte tesbit edilen özelliklerin ölçülmesinde      
TS - 3327 de belirlenen ölçme metodları kullanılır.               
                                        
  Değişiklikler                                
                                        

  Madde 14 - Bu yönetmelikte belirlenen standartlar ITU,CCIR ve CISPR'ın    
yayınladığı tavsiyeler dikkate alınarak,Ulaştırma Bakanlığı'nca gerektiğinde  
değiştirilir.SBT cihazlarını imal veya ithal eden veya kullananlar,belirlenen  
yeni standartlara göre gerekli değişiklikleri,verilen süre içinde yapmak    
zorundadırlar.                                 
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1 - a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde halen kullanılmakta  
olan SBT cihazlarının (Diğer SBT cihazları hariç),kullanıcıları tarafından   
1 Temmuz 1985 tarihine kadar bu yönetmelikte belirlenen standartlara uyacak   
şekilde perdelenmesi ve filtrelenmesi mecburidir .Bu tarihten sonra bu cihaz-  
lardan zararlı enterferansa sebep olanlar Bakanlıkça faaliyetten menedilir ve  
gerekli tedbirler alınmadıkça tekrar çalıştırılmalarına izin verilmez.     
                                        
  b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde imalatçıları veya ithalatçıları tarafın-
dan satışa sunulmuş olan SBT cihazları,satış öncesi veya en geç (a) fıkrasında 
belirtilen tarihe kadar bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uydurulur.   
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür.