Endeksler
                                        
                                        
          RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ            
            STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16.1.1985, No: 85/8988        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 11.11.1983, No: 2954         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 10.2.1985, No: 18662         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi:24, S.2337          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 58. maddesi  
gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; radyo ve televizyon alıcılarının  
imal, ithal ve montajlarında uyulması gereken standartların belirlenmesi ve bu 
standartlara uygunluk bakımından Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından  
verilecek izin esaslarını tespit etmektir.                   
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, radyo ve televizyon cihazları ile bu cihazlarla  
birlikte kullanılan anten, anten yükselteci, radyo frekans kabloları ve radyo  
frekans bağlayıcılarının standartları ile bu cihazların bu Yönetmelikte belir- 
tilen standartlara uygunluğunun tespit edilmesinde uygulanacak esasları kapsar. 
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:                      
  a) Yüksek Kurul: Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nu,           
  b) İmalat ve ithalatçılar: Radyo ve televizyon cihazlarını ve bu cihazlarla 
birlikte kullanılan antenleri, anten yükselteçlerini, radyo frekans kablolarını 
ve radyo frekans bağlayıcılarını imal edenleri, yarı mamul parçaları bir araya 
getirerek komple cihaz üreten montajcıları ve yukarıda adı geçen cihaz ve par- 
çaları ticaret amacıyla birden fazla sayıda yurt dışından ithal edenleri,    
  c) Anten: Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgala- 
rın transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihazı,         
  d) Anten yükselteci: Anten ile alıcı cihaz arasında yer alarak elektroman- 
yetik dalgaların genliğini yükselten cihazı,                  
  e) Radyo frekans kablosu: Elektromanyetik dalgaların radyo frekanslarında  
iletimini sağlayan kabloyu,                           
  f) Radyo frekans bağlayıcı: İki radyo frekans kablosunu birbirine veya bir 
kablo ile bir cihazı birbirine radyo frekanslarında bağlayan konektörü,     
  g) Radyo cihazı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletmeye
yarayan fakat harici anten, anten yükselteci ile radyo frekans kablosu dışında 
kalan cihazı,                                  
  h) Televizyon cihazı: Televizyon yayınlarını siyah - beyaz veya renkli ola- 
rak almaya ve seyrettirmeye yarayan fakat hirici anten, anten yükselteci ile  
radyo frekans kablosu dışında kalan cihazı,                   
  i) Yardımcı cihazlar: Radyo ve televizyon cihazları ile birlikte kullanılan 
antenleri, anten yükselteçlerini, radyo frekans kablolarını ve radyo frekans  
bağlayıcılarını,                                
  j) Alıcı cihazlar: Radyo ve televizyon cihazları ile yardımcı cihazlardan  
meydana gelen radyo ve televizyon alıcılarını,                 
  k) RTYK formları: Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan  
ve alıcı cihaz imalat ve ithalatçılarının 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yon Kanunu'nun 58. maddesi gereğince izin almak üzere başvuruları sırasında dol-
duracakları formları,                              
  l) Servis kitabı: Alıcı cihazın çalışma prensiplerini anlatan ve bu cihazın 
tamiri, bakımı ve kalibrasyonu sırasında teknik elemanlar tarafından kullanılma-
sı amacıyla firmalar tarafından hazırlanmış her türlü teknik nitelik ve bilgile-
ri, montaj ve devre şemalarını ayrıntılı bir şekilde ihtiva eden kitabı,    
  m) Kullanma talimatı: Alıcı cihazın nasıl kullanılması gerektiğini anlatan 
ve cihazın sahibine hitaben yazılmış kullanma talimatını,            
  n) Devre şeması: Alıcı cihazın ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış ve üzerin- 
de kullanılan devre elemanlarının tipi ve değerleri belirtilmiş, gerekli yerler-
de gerilim ve osiloskop görüntüleri gösterilmiş elektronik devre şemasını,   
  o) TSE: Türk Standartları Enstitüsü'nü,                   
  p) Mamul standardı: Bir mamulün yapısına ait temel ayırıcı özellikleri,   
ilgili deney koşullarını ve deneyleri, piyasaya arz şekliyle birlikte belir-  
leyen Türk standardını,                             
  r) Kural standardı: Bir mamulün güvenlik kuralları, radyo frekans enter-  
ferans (girişim) sınır değerleri gibi temel ayırıcı özelliklerinden bir kısmını 
belirleyen Türk standardını,                          
  s) Kalite faktörü: Bir madde veya mamulün kalitesi hakkında bilgi veren,  
normal çalışma ve/veya deney şartlarında sahip olması gereken temel ayırıcı   
özelliği,                                    
  t) TSE kalite belgesi: Türk standardı hazırlanmamış konularda, TSE tarafın- 
dan belirlenecek kalite faktörlerine göre TSE tarafından verilen kalite belge- 
sini,                                      
  u) Özel şartlara uygunluk belgesi: Her türlü madde veya mamulün önceden   
belirlenen kalite faktörlerine ve/veya standartlara uygunluğunu belirlemek üzere
TSE tarafından verilen ve yalnızca incelenen parti için geçerli olan belgeyi,  
  v) Radyo kuralları: Uluslararası Haberleşme Birliği tarafından hazırlanıp  
yayımlanan her çeşit telsiz haberleşmesi için uluslararası alanda kabul edilmiş 
kuralları,                                   
  y) Enterferans (Girişim): İki radyo frekanslı işaretin yakın frekans bölge- 
sinde yer alarak birbirleri üzerinde bozucu etki meydana getirmelerini ve/veya 
birbirlerini modüle ederek frekans bölgesi içinde istenmeyen işaret bileşenleri 
ortaya çıkarmalarını,                              
  ifade eder.                                 
  Temel İlkeler                                

  Madde 4 - Alıcı cihazların bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uygunlu- 
ğu bakımından imal ve ithali Yüksek Kurul'un iznine tabidir. Bu standartlara uy-
mayan cihazların imal ve ithaline müsaade edilmez. Ancak, Bilim ve Teknoloji  
Yüksek Kurulu'nca onaylanmış araştırma, geliştirme faaliyetleri kapsamına giren 
prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat bu hükmün dışındadır. 
  Alıcı cihazların uymak zorunda olduğu standartlara ilişkin temel ilkeler  
şunlardır:                                   
  a) İmalat ve ithalatına izin verilecek alıcı cihazlar için TSE tarafından  
yayımlanan konuyla ilgili standartlar esas alınır.               
  b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemlerde, alıcı cihazların stan- 
dartlara uygunluğunun tesbitinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve standartlarda 
belirtilmeyen diğer hususlarda Yüksek Kurul'un yorum ve kararı esastır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Alıcı cihazların imal ve ithalinde tüketicinin korunması, can ve mal   
emniyetinin gözetilmesi, enerji tasarruf ilkelerine uyulması ve gelişen teknolo-
jiye uyum gösterilmesi esastır. Televizyon alıcı cihazlarında bulunan resim tüpü
dışında alıcı cihazlarda radyo lambalarının (termionik filamanlı) kullanılmala- 
rına izin verilmez.                               
  d) Bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uyulmaması sonucu veya başka ne- 
denlerle alıcı cihazların Uluslararası Haberleşme Birliği'nin radyo kurallarına 
göre tahsis edilmiş frekans bantları dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Teşkilatı ve diğer kuruluşların hizmetlerinde kullanılan her türlü telsiz yayın-
larını almasına veya bu yayınlarda enterferans meydana getirmesine izin veril- 
mez.                                      
  e) Alıcı cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyonunun yurt sathında cihazla-
ra zarar vermeden yapılabilmesini sağlamak amacıyla imal ve ithal edilen cihaz- 
lara ait Türkçe olarak firmalar tarafından hazırlanmış servis kitabının ücretli 
veya ücretsiz isteyen herkese imalatçılar ve ithalatçılar tarafından verilmesi 
şarttır.                                    
  Müracaat Esasları                              

  Madde 5 - İmalatçı ve ithalatçılar, imal ve ithal ettikleri alıcı cihazların
tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri radyo cihazları  
için RTYK-1 formunu, televizyon cihazları için RTYK-2 formunu ve yardımcı cihaz-
lar için ise RTYK-3 formunu doldurarak ilgili cihazın servis kitabı ile birlikte
Yüksek Kurul'a imalat ve ithalat izni için başvururlar.             
  Yüksek Kurul RTYK formları ile servis kitabı üzerinde yapacağı inceleme so- 
nucu ilgili formdaki ve servis kitabındaki bilgi ve açıklamaları yeterli bulması
halinde, 9 ve 10. maddelerde belirtilen standartlara uygunluğun tespiti için  
TSE'ye ve ilgili imalatçı veya ithalatçıya yazılı bildirimde bulunur. TSE tara- 
fından yapılacak tespit işlemlerini takip etmek ve sonucunun Yüksek Kurul'a   
ulaştırılmasını sağlamak ilgili imalat veya ithalatçının sorumluluğundadır.   
  RTYK formunda ve servis kitabında verilen bilgi ve açıklamaların yeterli bu-
lunmaması halinde eksikliklerini tamamlaması için imalatçı veya ithalatçıya Yük-
sek Kurul tarafından yazılı tebligatta bulunulur ve eksikliklerin tamamlanmasın-
dan sonra yeniden müracaat edilmesi istenir.                  
  Standartlara uygunluğun tespiti                       

 

 
  Madde 6 - İmalatçılar, TSE tarafından ilgili mevzuata göre yapılan tespit  
işlemlerinden sonra alacakları mamul standartlarına ait "Türk Standartlarına Uy-
gunluk Belgesi" ile kural standartlarına ait "Uygunluk Raporu"nu Yüksek Kurul'a 
ibraz ederler. Mamul standartların TSE'ce henüz hazırlanmamış olması halinde  
TSE tarafından belirlenen kalite faktörleri esas alınarak verilen "TSE Kalite  
Belgesi" nin Yüksek Kurul'a ibraz edilmesi gerekir.               
  İthalatçılar 5. maddede belirtilen bilgi ve açıklamaların Yüksek Kurul ta- 
rafından yeterli bulunmasını takiben mallar gümrüğe geldikçe her parti için ayrı
ayrı olmak üzere alınacak numuneler üzerinde kalite faktörleri ve/veya standart-
lar esas alınarak yapılacak tespit işlemlerinden sonra TSE tarafından verilecek 
"Özel Şartlara Uygunluk Belgesi"ni yüksek kurul'a ibraz etmek mecburiyetindedir-
ler. İthalatcılar ithal ettikleri her parti alıcı cihaz için 5 ve 6. maddelerde 
belirtilen işlemleri tekrarlamak zorundadırlar.                 
  Standartlara uygunluk tespiti sırasında alıcı cihazda, bu cihaza ait servis 
kitabında belirtilen hususlara uymayan bir durumun ortaya çıkması halinde konu 
ayrıntıları ile birlikte TSE tarafından Yüksek Kurul'a bildirilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İmalat ve ithalat izni, süresi ve iptali                  

  Madde 7 - 6. maddede adı geçen ve raporların Yüksek Kurul'a ibraz edilmesi- 
ni takip eden bir ay içerisinde Yüksek Kurul gerekli incelemeleri yaparak ima- 
lat veya ithalat izninin verilip verilmeyeceğine karar verir. Bu karar Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'na, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, TSE'ye,
kuruluşun bağlı olduğu meslek odalarına ve ilgili imalatçı veya ithalatçıya ya- 
zılı olarak bildirilir.                             
  İmalat izninin geçerlilik süresi bir yıldır. İmalatçılar, TSE'nin kendi mev-
zuatına göre yapacağı ara kontrol sonuçlarını yazılı olarak Yüksek Kurul'a bil- 
dirmekle yükümlüdürler.                             
  İzin süresi sonunda imalatçılar 6. maddede belirtilen belge ve raporlarını 
TSE tarafından vize edilmiş olarak Yüksek Kurul'a ibraz etmedikleri takdirde  
imalat izinleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan kendiliğinden iptal olmuş  
sayılır. Bu şekilde izni iptal olan imalatçıların durumu Sanayi ve Ticaret Ba- 
kanlığına, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve TSE'ye Yüksek Ku-
rul tarafından yazılı olarak bildirilir.                    
  Alıcı cihazların bu Yönetmelikte belirtilen standart ve kurallara uymadığı- 
nın herhangi bir şekilde ortaya çıkması halinde, Yüksek Kurul gerekli gördüğü  
şekilde yapacağı inceleme sonucu imalat iznini, izin süresinin dolmasını bekle- 
meden iptal etme yetkisine sahiptir.                      
  İmalat izni her ne şekilde olursa olsun iptal edilmiş olan imalatçılar yeni-
den izin alabilmek için 5 ve 6. maddelerdeki işlemleri tekrarlamak zorundadır- 
lar.                                      
  İthalat izni yalnızca ithal olunan partideki alıcı cihazlar için geçerlidir.
Başka bir partideki alıcı cihazlar için ithalat izni 5 ve 6. maddeler hükümleri-
ne tabidir.                                   
  İmalat veya montajda değişiklik                       

  Madde 8 - İmalatçılar, alıcı cihazlarda model veya cihaz üzerinde değişiklik
yapılması halinde derhal bu değişikliğe ait belgeleri Yüksek Kurul'a bildirmekle
yükümlüdürler. Bu bildirim RTYK formunun yeniden doldurulması ile servis kitabı-
nın değişiklikle ilgili sayfalarının yeniden Yüksek Kurul'a gönderilmesi şeklin-
de olur. Yüksek Kurul bu belgeler üzerinde yapacağı incelemeler sonucu değişik- 
liğe uğramış alıcı cihazın standartlara uygunluğunun yeniden tespit edilip edil-
meyeceği konusunda karar verir. Değişiklik kapsamı yeniden standartlara uygunluk
tespitinin yapılmasını gerektiriyorsa imalat izni iptal edilerek durum ilgili  
imalatçıya bildirilir ve 6. maddede belirtilen ve değişikliğe uğramış cihaza ait
belge ve raporların tekrar Yüksek Kurul'a ibraz edilmesi istenir.        
  Değişiklik standartlara uygunluğun hemen tespitini gerektirmeyecek şekilde 
olursa imalat izni daha önce verilmiş bulunan normal süre sonuna kadar devam  
eder.                                      
  Radyo ve televizyon cihazlarına ait standart konuları            

  Madde 9 - Radyo ve televizyon cihazları aşağıda belirtilen hususlarda, Stan-
dartlara ve kurallara uymak zorundadırlar.                   
  a) Elektronik cihazlar güvenlik şartları standartları,           
  b) Alıcı cihazların istenmeyen elektromanyetik karışma karakteristikleri ile
ilgili standartlar,                               
  c) Alıcı cihazların performansına (çalışma niteliklerine) ait standartlar, 
  d) Uluslararası Haberleşme Birliği'nin hazırlamış olduğu radyo ile ilgili  
kurullar.                                    
  Radyo ve televizyon cihazları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlara  
ait standart konuları                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Televizyon ve radyo cihazları ile birlikte kullanılan yardımcı  
cihazlar aşağıda belirtilen konularda standartlara uymak zorundadırlar:     
  a) Antenlere ait standartlar,                        
  b) Anten yükselteçlerine ait standartlar,                  
  c) Radyo frekans kablolarına ait standartlar,                
  d) Radyo frekans bağlayıcılarına ait standartlar,