Endeksler
                                        
                                        
         İLK DEFA DEVLET KAMU HİZMETİ VE GÖREVLERİNE          
           DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İÇİN           
           MECBURİ YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI           
                GENEL YÖNETMELİĞİ                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.12.1985, No: 85/10260        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 30.1.1986, No: 19004          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 , Cildi: 25, S.1102         
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;                      
  a) İlk defa Devlet memurluğuna atanacakların seçimi maksadıyla uygulanacak 
sınavlarla ilgili usul ve esasları,                       
  b) Sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmetler ile bunların tabi olacağı 
esasları,                                    
  Düzenlemektir.                               
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  
değişik 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni    
orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korusu sanatçıları, hakim adayları,  
Milli İstihbarat Teşkilatı ve kamu iktisadi teşebbüsleri hariç;         
  a) Genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş- 
lar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,             
  b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kur-
dukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara,        
  İlk defa Devlet memuru olarak atanacaklar hakkında uygulanır.        
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için kurumlarca düzenlenen
yeterlik ve yarışma sınavlarını,                        
  b) Sözlü sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacakların bilgilerini ölçmek
maksadıyla sözlü olarak yapılan sınavları,                   
  c) Mülakat: İlk defa Devlet memurluğuna atanacakların davranışlarını değer- 
lendirmek maksadıyla yapılan karşılıklı konuşmaları,              
  d) Uygulamalı sınav: İlk defa Devlet Memurluğuna atanacakların bilgi ve be- 
cerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavları,               
  e) Sınav Kurulu: Sınavın yapılması ve yürütülmesi için Merkez veya sınavın 
yapılacağı il veya bölge kuruluşunda teşkil edilen kurulu,           
  İfade eder.                                 
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
               Sınavlara Dair Esaslar               
                                        
  Temel Esaslar                                

  Madde 4 - a) İlk defa Devlet memurluğuna atanacakların yeterlik veya yarışma
veya yeterlik ve yarışma sınavı ile seçilmeleri esastır.            
  b) Sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde
tespit edilen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim  
şartları ile diğer nitelikler gözönüne alınarak düzenlenir.           
  c) Sınavlarda gizlilik esastır.                       
  d) Sınav sonuçları ilgili kurumun sınav kurulunca değerlendirilir.     
  e) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar ve yalnız ilgili kurum için
geçerlidir.                                   
  f) Sakatlar için ayrı sınav yapılır.                    
  Yeterlik ve Yarışma Sınavlarına Tabi Tutulmadan Memuriyete Atanabilecekler 

  Madde 5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde-
ki şartları taşımaları kaydıyla, ilk defa Devlet memurluğuna girecek olanlardan;
  a) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirti-
len görevler ile mecburi hizmetle yükümlü olanlar ve Devlet hizmeti yükümlülüğü 
olan sağlık personeli yeterlik ve yarışma,                   
  b) Aynı Kanunun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Teknik Hizmetler, Sağlık 
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri Sınıflarına  
dahil görevlere atanacaklar yarışma,                      
  c) (Ek: 12/12/1991 - 91/2484 K.) Aynı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan  
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil görevlere atanacaklar yeterlik,   
  Sınavına tabi tutulmadan memurluğa atanabilirler.              
  Sınav Yapılacak Haller                           

  Madde 6 - İlk defa Devlet memurluğuna gireceklerin seçimi maksadıyla;    
  a) Devlet memurluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sa-
yısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik,        
  b) Devlet memurluğuna girmek için müracaat edenlerin sayısı boş kadro sayı- 
sından fazla ise yeterlik ve yarışma,                      
  c) 5 inci maddenin (b) fıkrasında sayılanlardan memurluğa girmek için müra- 
caat edenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde yarışma sınavı 
yapılması mecburi olup, bunlardan Teknik Hizmetler ile Sağlık Hizmetleri ve Yar-
dımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil görevlere atanacak olanlar mülakat ve 
uygulamalı sınava tabi tutulmadan hiçbir şekilde memurluğa alınamazlar.     
  Sınavların Açılma Zamanı                          

  Madde 7 - (Değişik: 9.11.1986 - 86/11223 K.)                
       Kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre yılda en çok iki defa sınav aça-
bilirler. Ancak, 2000 veya daha fazla boş kadrosu bulunan kurumlar yılda 4 defa-
ya kadar sınav açabilirler.                           
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Duyurma, Genel ve Özel Şartlar             
                                        
  Duyurma                                   

  Madde 8 - Duyuru; Atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve
sayısı, bulundukları yer ve aylık tutarları, alınacak personelde aranacak genel 
ve özel şartlar, mü-                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
racaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi ile sınavların yapılacağı yer ve
zamanı müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, te- 
levizyon veya ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ile veya uygun
görülecek diğer araçlarla duyurulur.                      
  Sınavsız girilebilecek memuriyetler de aynı şekilde duyurulur. Bu duyuru so-
nunda bu memuriyetlere ihtiyaçtan fazla istekli çıkması durumunda yarışma sınavı
yapılacağı ve açılacak sınavın gün yer ve saati de ayrıca belirtilir.      
  Devlet Memurluğuna Alınacaklarda Aranan Genel ve Özel Şartlar.       

  Madde 9 - A) Genel Şartlar:                         
  1 - Türk vatandaşı olmak,                          
  2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 40 ıncı maddesinde belir-
tilen yaşta bulunmak,                              
  3 - Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,  
  4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,                   
  5 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve  
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,                
  6 - Askerlik durumu itibariyle,                       
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,                      
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,                    
  c) Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut er- 
telenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,                  
  7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 53 üncü maddesi hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya  
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,           
  B) Özel Şartlar                               
  1 - Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
36 ncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birin- 
den diploma almış olmak,                            
  2 - Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen şartları haiz  
bulunmak,                                    
  Gereklidir.                                 
  Şartların Belgelendirilmesi                         

  Madde 10 - Devlet memurluğuna atanacakların;                
  a) Türk vatandaşı olduklarını ve yaşlarını, nüfus hüviyet cüzdanı veya onay-
lı örneği (657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğin-
ce kazai rüşt kararı veya onaylı örneği),                    
  b) Öğrenim durumları; diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurum- 
larca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştiri- 
lecek belgeler.                                 
  Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle 
birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğınca verilecek belge.                             
  Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin  
diplomaları 1219 ve 6283 sayılı kanunlar gereğince onanıp tescil edildiğine   
dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca verilecek belge,          
  2514 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanların bu yükümlü- 
lüğünü yerine getirdiğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alacakları 
belge,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıkları, ikamet-
gahlarının veya girecekleri kurumların bulunduğu yer mümkün olmadığı takdirde  
herhangi bir yer Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeler,         
  d) Askerlik durumları belirleyen; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, ter- 
his belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerin- 
den alınacak belgeler,                             
  e) Sağlık durumları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek  
örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporu, hizmet yönünden özellik arzeden
ve kurumların görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen memurlukları için  
Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,              
  ile belgelendirilmeleri gerekir.                      
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
            Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar          
                                        
  Müracaat                                  

  Madde 11 - Müracaatlarda ilgilinin beyanı esas olup başkaca hiçbir belge is-
tenmez.                                     
  Devlet Memurluğu için sınava girmek isteyenlerin, duyuruyu yapan kurumdan  
temin edecekleri (Ek 1 de'ki örneğe uygun olarak düzenlenmiş) iş talep formunu, 
gerçeğe uygun olarak doldurup, en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar
son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalik bir adet fotoğrafla birlikte kurumun il-
gili birimine vermeleri yeterlidir.                       
  İş Talep Formlarının İncelenmesi                      

  Madde 12 - İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün 
içinde personel işleriyle görevli birimce sınava girebilmek için gerekli şartla-
rın mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları taşıyanlara fotoğraflı  
sınava giriş belgesi verilir; iş talep formlarındaki soruların bir veya birkaçı-
nı cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bil- 
dirilir ve bunlara sınava giriş belgesi verilmez.                
  Sınav Kurullarının Kuruluş ve Görevleri                   

  Madde 13 - Sınavı yapacak olan kurumda bir sınav kurulu kurulur. Bu kurul, 
kurum amirinin (Bakan dışındaki) veya görevlendireceği bir amirin başkanlığında,
kurum amirince belirlenecek konularda tecrübe sahibi üç üye ile personel işleri 
birim amirinden teşekkül eder. Bu kurulu teşkil edenlerin öğrenim seviyeleri sı-
nava girecek olanların öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.           
  Ancak kurumların il veya bölge kuruluşlarında yapılacak sınavlar için kurum 
amiri tarafından sınavın yapılacağı yerde birinci fıkradaki öğrenim şartına uy- 
mak kaydıyla farklı şekilde sınav kurulu teşkil edilebilir.           
  Sınav kurullarına kurum dışından da üye alınabilir.             
  (Ek:21/10/1994 - 94/6196 K.) Sınav kurullarının Başkan ve üyelerinin bu Yö- 
netmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece da- 
hil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye görev-  
lendirilir.                                   
  (Ek: 21/10/1994 - 94/6196 K.) Bu hususun sınavların herhangi bir aşamasında 
tespit edilmesi halinde ise ilgili üyenin daha önce yaptığı değerlendirmeler  
geçersiz sayılır ve bu durumda sınavlar diğer komisyon üyelerinin değerlendir- 
meleri esas alınarak sonuçlandırılır.                      
  Sınav kurulları soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna 
göre bir başarı listesi düzenlemek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca 
bağlamakla görevlendirirler.                          
  Sınav Şekilleri                               

  Madde 14 - Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınavlar,   
klasik usulde veya test uygulaması şeklinde yapılabilir.            
  Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava uygulama veya mülakata alınırlar. Bun-
ların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir.                 
  Sınav Konuları ve Sorular                          

  Madde 15 - Sınav konuları;                         
  A - a) Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,               
  b) Temel yurttaşlık bilgisi,                        
  c) Türkiye coğrafyası,                           
  d) Türk kültür ve medeniyetleri,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Türkçe - Kompozisyon,                          
  f) Matematik,                                
  g) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler,               
  B - İlk ve orta okul mezunlarına (a-f), Lise ve dengi okul ile yüksek öğre- 
nim görmüş olanlara (a-g) fıkralarında yer alan konuları kapsayacak ve müracaat 
edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini 
ölçecek şekilde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı müfredat programındaki  
kitaplar ile yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınmak  
suretiyle hazırlanır.                              
  Sınavların Yürütülmesi                           

  Madde 16 - Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyu-
rulan saatte başlar. Yazılı sınavlarda sorular sınav günü sınavı yapacak kurul 
üyeleri tarafından hazırlanır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açı- 
lır. Sınavlarda köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtların kullanılması 
mecburidir.                                   
  Sınavlarda kopya yapanlar veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tuta- 
nak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.               
  Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan Kurula aittir. Sınavların düzenli bir 
şekilde yürütülmesinden kurul başkanı sorumludur.                
  Tutanaklar                                 

  Madde 17 - Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerin-
ce açıldığını ve sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.    
  Sınavın bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kul-
landıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı  
yapan kurul üyelerince imzalanır.                        
  Değerlendirme                                

  Madde 18 - (Değişik: 28/5/1988 - 88/13020 K.)                
  Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki konulara göre hazırlanan yazılı sınavlar 
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda sınav kuru- 
lunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olma-
ları şarttır.                                  
  Sözlü sınavlar ile mülakat ve uygulamalı sınavlar da 100 tam puan üzerinden 
değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı olmuş sayılmak için en az 70 puan   
alınması şarttır.                                
  Sınavlara katılanların nihai puanları yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu 
üyelerinin her birinin yazılı, sözlü sınavlarla uygulamalı sınav ve mülakatta  
ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit  
edilir.                                     
  Kurumlarca sadece yeterlik sınavı yapıldığında en az 70 puan alanlar sınavı 
kazanmış sayılırlar.                              
  Başarı Listesi                               

  Madde 19 - Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başla-
mak üzere sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanla-
rın eşit olması halinde uygulama veya mesleki bilgiler puanına öncelik verilir. 
Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday asıl, başarılı olan diğerleri de 
yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Hazırlanan bu liste kurul üyeleri ve baş- 
kan tarafından imzalanır ve sınavı açan kurum amirine teslim edilir.      
  Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar                

  Madde 20 - Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan 
sınavlar sonucunda kazananlardan; iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bu- 
lunduğu tesbit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ata-
ması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 
  Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenler hakkında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer Cumhuriyet Sav-
cılığına suç duyurusunda bulunulur.                       
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınav Sonuçlarının Duyurulması                       

  Madde 21 - Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden 
itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir, kendilerine de bir yazı ile bildiri- 
lir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde 10 uncu  
maddede belirtilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri istenir.    
  Sınav Sonuçlarına İtiraz                          

  Madde 22 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebi- 
lirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün 
içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu 
tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildi-
rilir.                                     
  Sınavı Kazananların Atanması                        

  Madde 23 - Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirti- 
len süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya gö- 
re yapılır.                                   
  Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası nakil, 
memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle sınav duyurusunda belirtilmemekle 
birlikte aynı sınıf, aynı veya benzer unvanlı kadroların boşalması halinde, bu 
kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan 
atama yapılabilir.                               
  Sınav Belgelerinin Saklanması                        

  Madde 24 - Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri
özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler, kurumla- 
rın arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.            
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Kurumların Özel Yönetmelikleri                       

  Madde 25 - Kurumlar bu Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı olmamak ve  
kendi hizmet özelliklerini dikkate almak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendi gereğince özel şartları belirlemek üzere,
Devlet Personel Başkanlığı'ndan görüş almak kaydıyla Devlet memurluğuna giriş  
yeterlik ve yarışma sınavlarıyla ilgili Yönetmelikler düzenleyebilirler.    
  2 nci maddenin (b) fıkrasında sayılan kurumlara alınacaklar için İçişleri  
Bakanlığı'nca, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle bu Yönet-
melik esaslarına uygun olarak bir tip yönetmelik hazırlanabilir.        
  Ancak, hazırlanacak yönetmelikte yer verilecek sınav kurullarına mahallin en
büyük mülki amirinin görevlendireceği bir kişinin üye olarak katılması şarttır. 
  Saklı Tutulan Yönetmelikler                         

  Madde 26 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin 
A/11 fıkrasında sayılan görevler ile ilgili özel tüzük ve yönetmeliklerdeki hü- 
kümler saklıdır.                                

  Geçici Madde 1 - Kurumlarca, ilk defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için  
daha önce yürürlüğe konulmuş yönetmelikler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  
tarihten itibaren 3 ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.       

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden veya duyurusu 
yapılmış bulunan sınavlar eski yönetmeliklerdeki hükümlere göre sonuçlandırılır.
  Yürürlük                                  

  Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              EK - 1     DİKKAT: Gerçeğe aykırı beyanda bulun-
            İŞ TALEP FORMU       duğu tesbit edilenler hakkın-
                          da Türk Ceza Kanununun ilgili
                          hükümleri uygulanır.     
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
| Kurumu    |                      |         | 
|---------------|-------------------------------------------|         | 
| Soyadı    | Adı         | Cinsiyeti      |         | 
|        |           | Erkek   Kadın  |         | 
|---------------|---------------------|---------------------|         | 
| Doğum Yeri  | Doğum Tarihi    | Medeni Durumu    |         | 
|        |           | Evli    Bekar  |         | 
|---------------|---------------------|---------------------|         | 
| Baba Adı   | Anne Adı      | İli         |   4,5x6    | 
|        |           | İlçesi       |  Fotoğraf   | 
|---------------|---------------------|---------------------|         | 
| Bucağı    | Sokağı  Ev No   | Cilt No.| Sayfa No.|         | 
| Mahalle    |           |     |     |         | 
| veya Köyü   |           |     |     |         | 
|---------------|---------------------|----------|----------|         | 
| Verildiği   | Veriliş | Veriliş | Cüzdan  | Seri No. |         | 
| Nüfus     | Sebebi  | Tarihi | Kayıt No.|     |         | 
| İdaresi    |     |     |     |     |         | 
|---------------|-------------------------------------------------------------| 
| Askerlik Hiz. | Yapıldıysa Şekli         | Yapılmadıysa Sebebi   | 
| Yapıldımı?  |                  |             | 
|        |     Yd.sb.          |             | 
| Evet Hayır  | Yd.sb.   öğ.   Er.      | Tecilli   Alınmadı  | 
|---------------|-------------------------------------------------------------| 
| Mecburi    | Varsa Yükümlü bulunulan Kurum | Sebebi ve Süresi      | 
| Hizmet    |                |               | 
| var mı?    |                |               | 
| Evet Hayır  |                |               | 
|-----------------------------------------------|-----------------------------| 
| Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan  | Kredi Alındıysa Süresi   | 
| Kredi, Alındı mı?               |               | 
|           Evet    Hayır     |               | 
|-----------------------------------------------|-----------------------------| 
| Sabıka Kaydı varmı?| Varsa Yargılanma veya  | Mahkumiyeti varsa Yıl Ay Gün| 
|  Var Yok    | Mahkum olma Sebebi    | süresi ve sonucu,      | 
|-----------------------------------------------|               | 
| En son bitirilen öğrenim, tarihi ve derecesi | Tescil Af Para Cez. İnfaz | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| İstenilen Görev |  Görevle ilgili özel eğitim ve nitelikler.       | 
|         |                              | 
|         |                              | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| Yazışma Adresi:   |                           | 
|           |                           | 
|           |                           | 
|           | Bu iş talep formunu gerçeğe uygun olarak      | 
|----------------------| doldurdum.                     | 
| Formu İnceleyen   |                           | 
| Adı, Soyadı     |                  ..../..../198   | 
| Tarih ve İmza    |                     İmza     | 
------------------------------------------------------------------------------- 
               A Ç I K L A M A L A R               
                                        
 1 - Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldu-
rulacaktır.                                   
 2 - Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.          
 3 - Cevaplar seçme kutularına X koymak suretiyle belirtilecektir.       
 4 - Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate   
alınmayacaktır.                                 
 5 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenler hakkında Türk Ceza Kanu-
nunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.                     
 6 - İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge 
eklenmeyecektir.                                
 7 - İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenlerin,  
kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,  
ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |  6/12/1985 TARİH VE 85/10260 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE   |   
  |     YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK       |   
  |    GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ     |   
  |             GÖSTEREN ÇİZELGE              |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         |   
  |          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |       |       |  Farklı Tarihte  |         |   
  |       |       |  Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe   |   
  |  Tarihi  |  Numarası  |    Maddeleri   | Giriş Tarihi  |   
  |-------------|--------------|----------------------|-----------------|   
  | 9/11/1986 |  86/11223 |      -     |  11/12/1986  |   
  | 28/5/1988 |  88/13020 |      -     |   14/7/1988  |   
  | 12/12/1991 |  91/2484  |      -     |  26/12/1991  |   
  | 21/10/1994 |  94/6196  |      -     |  16/12/1994  |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  |       |       |           |         |   
  -----------------------------------------------------------------------   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 --------------------------------------------------------------------------  
 |    6/12/1985 TARİH VE 85/10260 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE  |  
 |       YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK      |  
 |      GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ     |  
 |               GÖSTEREN ÇİZELGE              |  
 |------------------------------------------------------------------------|  
 |           Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın         |  
 |             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |  
 |------------------------------------------------------------------------|  
 |       |        |   Farklı Tarihte  |         |  
 |       |        |   Yürürlüğe Giren  | Yürürlüğe   |  
 |       |        |     Maddeleri   | Giriş Tarihi  |  
 |  Tarihi  |  Numarası  |            |         |  
 |-------------|----------------|-----------------------|-----------------|  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 |       |        |            |         |  
 --------------------------------------------------------------------------