Endeksler
               2227 - 2236-1                   
                                        
                                        
   ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.12.1985, No: 85/10118        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 17.10.1983, No: 2924          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 6.1.1986,  No: 18980         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi:25 , S.1091         
                                        
                                        
  Durumu              : 15/7/1997 tarih ve 97/9637 sayılı Bakan-
                    lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
                    "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının   
                    Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik"in  
                    70 inci maddesiyle yürürlükten kaldı-  
                    rılmış olup, yeniden düzenlenen mezkür 
                    yönetmelik 3 üncü ciltte yeralmıştır.  
                                        
                                        
                2236 - 2