Endeksler
                                        
                                        
                                        
       KABLOSUZ MİKROFON, SES, YAYIN, DİYAFON VE SİMÜLTANE        
           TERCÜME SİSTEM VE CİHAZLARININ KURMA,           
             KULLANMA ESASLARI VE TEMEL              
              STANDARTLARI HAKKINDA                
                 YÖNETMELİK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  13.12.1984, No: 84/8886       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  5.4.1983, No: 2813         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  6.1.1985, No: 18627         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 24, S.2330        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam ve Tarifler               
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 ncu maddesi-
nin üçüncü fıkrası kapsamına giren kablosuz mikrofon, ses yayın, diyafon ve   
simültane tercüme sistem cihazlarının imali, ithali ve kullanılmasıyla ilgili  
esasları belirlemektir.                             
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, yurt içinde imal veya yurt dışından ithal edilecek 
telsiz cihazlarından, kablosuz olarak kullanılan, mikrofon, ses yayın, diyafon 
ve simültane tercüme sistemlerini kapsar.                    
  Tarifler                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kısaltma ve terimlerden:          
  a) "Bakanlık": Ulaştırma Bakanlığını,                    
  b) "Kablosuz mikrofon": Ses frekanslarını alan bir mikrofon ile, bunları  
radyofrekans sinyallerine çevirerek belirli bir güçte, kablosuz olarak yayan  
telsiz vericisini,                               
  c) "Kablosuz ses yayın sistemi": Bir veya bir kaç kablosuz mikrofon ile,  
mikrofon vericilerin yayınlarını alan bir alıcı/verici ve yeterli sayıda kablo- 
suz alacıdan meydana gelen sistemi,                       
  d) "Kablosuz diyafon sistemi": En az bir alıcı/verici ana cihaz ile, yeteri 
kadar kablosuz mikrofon ve alıcıdan meydana gelen ve birden fazla abone ile ay- 
rı ayrı karşılıklı konuşma imkanı veren, çok kanallı, simpleks veya dupleks   
çalışabilen, gerektiğinde telli diyafon sistemlerine irtibatlanabilen telsiz  
sistemini,                                   
  e) "Kablosuz Simültane tercüme sistemi" Konuşmaların aynı anda çeşitli ka- 
nallarda, çeşitli dillere tercüme edilerek yayınlanmasını sağlıyan yeterli mik- 
tarda çok kanallı alıcı/verici cihaz ile dinleyiciler tarafından istenilen ka- 
nalların seçilerek dinlenmesine imkan veren yeterli sayıdaki çok kanallı kablo- 
suz alıcılardan meydana gelen sistemi,                     
  f) "VOX (ses ikazlı gönderme) sistemi" : Telsiz vericisinin gönderme anah- 
tarına veya mikrofon mandalına bazılmaksızın, mikrofona doğru konuşmanın başla- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ması ile, ses sinyalinin şiddeki ile göndermeye geçirilen verici sistemini,   
  g) "uV/m": metre başına mikrovolt olarak elektromanyetik alan şiddetini,  
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
              Kullanma Esasları                  
  Kullanma Sahaları                              
  Madde - 4 Kablosuz; mikrofon, ses yayın, diyafon ve simültane tercüme sis- 
temleri genel olarak aşağıdaki yerlerde kullanılabilir;             
  a) Toplantı ve seminer salonları,                      
  b) Açık ve kapalı tiyatro sahneleri,                    
  c) Televizyon ve Radyo stüdyoları,                     
  d) Konser salonları,                            
  e) Anfiler,                                 
  f) Turistik tesisler,                            
  g) Genel amaçlı eğlence yerleri, gazinolar,                 
  h) Öğretim ve eğitim merkez ve salonları,                  
  i) Ana, İlk, Orta ve yüksek öğretim müesseseleri,              
  j) Açık hava toplantıları,                         
  k) Sinema salonları,                            
  l) Endüstri merkezleri,                           
  m) Sportif tesisler,                            
  n) Mahkemeler,                               
  o) Sistemlerin kullanılabileceği diğer sahalar Bakanlıkça ihtiyaç duyuldukça
tesbit edilerek yayınlanır.                           
  Kurma, Kullanma ve Ruhsat Mecburiyeti                    

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz ve sistemleri için, 3, 
4 ve 5 inci bölümlerde belirtilmiş bulunan temel standartlara ve tahsis edilmiş 
olan kanal frekanslarına bağlı kalınmak üzere çalıştırılmaları halinde; kurma, 
kullanma izni ve ruhsat almaya,frekans tescili yaptırmaya gerek bulunmamaktadır.
  Ancak bu tür cihazları satın alan ve kullananlar, kullanma maksatlarını ve 
yerlerini, satınalma tarihinden itibaren 1 ay içinde Bakanlığa bildirmek zorun- 
dadırlar.                                    
  Kontrol ve Uyulması Gereken Hususlar                    

  Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz sistemlerinin kontrolu ve uyul- 
ması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.                  
  a) Bu Yönetmelikte tarifleri yapılmış ve temel standartları belirlenmiş bu- 
lunan telsiz sistemlerinin, belirlenen bu esaslara uygun olarak imali, ithali, 
kurulması ve işletilmesi mecburidir.                      
  b) Bu Yönetmelikte geçen telsiz sistemlerinin yayınlanan standartlara uy-  
gunluk durumları, tahsis edilen frekansların kullanılıp kullanılmadığı, elek-  
tromanyetik yayın güçlerinin diğer kontrolları Bakanlık tarafından her zaman  
yaptırılabilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yapılan kontrollarda Yönetmelikte yayınlanmış olan standartlara uyulmaması, 
kullanma ve işletme esasları dışına çıkılması gibi durumların tesbiti halinde, 
sistemler yönetmelik esaslarına uygunlukları sağlanıncaya kadar Bakanlıkça usu- 
lüne uygun olarak mühürlenir ve cihazlar hizmet dışı bırakılır.         
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
          Kablosuz Mikrofon ve Ses Yayın Sistemleri          
  Frekanslar                                 

  Madde 7 - Kablosuz mikrofon ve ses yayın sistemleri aşağıdaki frekans band- 
larında imal veya ithal edilebilirler ve tahsis edilmiş frekansları kullanabi- 
lirler.                                     
  a) VHF bandında;                              
  1) 40-50 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 49.825, 49.850, 49.875, 
50.000, 50.025 MHz.                               
  2) 150-240 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 180.025, 180.050,  
186.075, 193.025, 193.050 MHz.                         
  b) UHF bandında;                              
  1) 470-490 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 470.40, 471.50,    
472.25, 473.50, 474.75 MHz.                           
  2) 900-960 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 947.25, 948.25,    
949.25, 950.25, 951.25 MHz.                           
  Kablosuz Mikrofon Telsiz Vericilerinin Temel Standartları          

  Madde 8 - Kablosuz mikrofon telsiz verici cihazlarının teknik temel stan-  
dartları aşağıdaki değerleri aşamaz.                      
  a) Modülasyon tipi: FM (Type of modulation)                 
  b) Frekans kontrolu: Kristalli (Frequency control)             
  c) Çıkış gücü: 50 mW azami (RF power output)                
  d) Kanal genişliği:25 kHz (channel spacing)                 
  e) Frekans kararlılığı: + - 0,005 % (Frequency Stability)          
  f) Frekans sapması:+ - 5 kHz azami (Frequency deviation)          
  g) Ses frekans duyarlılığı:100 - 15000 Hz. (+ - 3 dB) Minimum (Audio    
Frequency response)                               
  h) Modülasyon bozulması: % 0,1 den az (1 kHz ile modülasyon ve + - 2, 4   
kHz sapma ile) (Modulation distortion)                     
  i) Mikrofon tipi: Her çeşit mikrofon                    
  j) İstenmiyen yayınlar: - 40 dB (Spurious emission)             
  k) Mikrofonun yayın özelliği: İstikametsiz (omni - directional) (Directivity
of transmission)                                
  l) İşaret/gürültü oranı: 45 dB den iyi (1 kHz ile modülasyon ve + - 2, 4 kHz
sapma ile) (Signal-to-noise-ratio)                       
  m) Çalışma sıcaklığı: -15 ¼C/+50¼C veya 0¼C/+50¼C arası (Temperature range) 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kablosuz Ses Yayın Telsiz Alıcıları Standartları              

  Madde 9 - (Mülga: 19/8/1997-97/9851 K.)                  
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
             Kablosuz Diyafon Sistemleri              
  Frekanslar                                 

  Madde 10 - Kablosuz diyafon sistemleri aşağıdaki frekans bandlarında imal  
veya ithal edilebilirler ve tahsis edilmiş frekansları kullanabilirler.     
  a) VHF bandında;                              
  1) 50-60 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 53.025, 53.050, 53,075, 
54.000, 54.025 MHz.                               
  2) 150-240 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 185.025, 185.050,   
185.075, 186.000, 186.025 MHz.                         
  b) UHF bandında;                              
  1) 470-490 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 475.000, 475.025,   
475.050, 475.075, 476.000 MHz.                         
  2) 900-960 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar: 957.000, 957.025,   
957.050, 957.075, 958.000 MHz.                         
  Temel Standartlar                              

  Madde 11 - Kablosuz diyafon sistemlerinin teknik temel standartları, her  
kanal için aşağıdaki değerleri aşamaz.                     
  a) Modülasyon tipi: FM (Type of modülation)                 
  b) Çıkış gücü: 100 miliwatt azami (RF output power)             
  c) frekans kontrolu: Kristalli veya sentezli programlanabilir. (Frequency  
Control)                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Frekans kararlılığı: + - 0,005 % (Frequency stability)         
  e) Frekans sapması: + - 2,4 kHz azami (Frequency deviation)        
  f) Frekans duyarlılığı: 300-3000 Hz. (minimum) (Frequency response)    
  g) Modülasyon bozulması: + - 2,4 kHz sapma ile % 1 den az (Modulation   
distortion)                                   
  h) Kanal genişliği: 25 kHz (channel spacing)                
  i) Kanal ayırımı: - 40 dB den daha iyi (Channel separation)        
  j) Çıkış empedansı: 600 ohm (output impedance)               
  k) Yayın mesafesi: 150 metre azami (operating range)            
  l) Harmonik bozulması: + - 2,4 kHz sapma ile % 5 den az (Harmonic distor- 
tion)                                      
  m) Çalışma şekli: Simpleks veya dupleks, VOX veya bas-konuş sistemi (Type 
of operation)                                  
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
            Kablosuz Simültane Tercüme Cihazları          
  Frekanslar                                 

  Madde 12 - Kablosuz simültane tercüme cihazları aşağıdaki frekans bandların-
da imal veya ithal edilebilirler ve tahsis edilmiş olan frekansları kullanabi- 
lirler.                                     
  a) VHF bandında;                              
  1) 50-60 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar; 55.025, 55.050, 55.075, 
56.000 MHz.                                   
  2) 150-240 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar; 190.025, 190.050,   
190.075, 191.000, 191 .025 MHz.(ı)                       
  b) UHF bandında;                              
  1) 470-490 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar; 477.025, 477.050,   
477.075, 478.025 MHz.                              
  2) 900-960 MHz bandı içinde tahsis edilen frekanslar; 958.050, 958.075,   
959.000, 959.025, 959.050 MHz.                         
  Temel Standartlar                              

  Madde 13 - Kablosuz simültane tercüme sistemin teknik temel standartları,  
her kanal için aşağıdaki değerleri aşamaz.                   
  a) Modülasyon tipi: FM (Type of modulation)                 
  b) Verici gücü: 300 miliwatt azami (RF output power)            
  c) Frekans kontrolu: Kristalli veya sentezli proğramlanabilir. (Frequency  
control)                                    
  d) Frekans kararlılığı: + - 0,005 % (Frequency stability)          
  e) Frekans sapması: + - 5 kHz azami (Frequency deviation)          
  f) Ses frekans duyarlılığı: 100 - 12000 Hz (+ - 3 dB) asgari (Audio frequ- 
ency response)                                 
-------------------                               
  (1) 23.1.1985 tarih ve 18644 sayılı Resmi Gazete'ye göre düzeltilmiştir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Modülasyon bozulması: + - 2,4 kHz sapma ile % 1 den az (Modulation    
distortion)                                   
  h) Kanal adedi: 8 kanal azami (Number of channels)             
  i) Kanal genişliği: 25 kHz (Channel spacing)                
  j) Kanal ayırımı: - 40 dB den daha iyi (Channel separation)         
  k) Harmonik bozulması: + - 2,4 kHz sapma ile % 5 den az (Harmonic distorti- 
on)                                       
  l) Yayın mesafesi: 450 m. azami (Operation range)              
  m) Çalışma şekli : Simpleks (Type of operation)               
  n) Verici anten çeşidi: Endüktif loop anten                 
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Tahditler                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihazlarının kullanılmasında  
aşağıdaki tahditlere uyulması zorunludur.                    
  a) Telsiz vericisinden ve anteninden 15 metre mesafedeki elektromanyetik  
alan şiddeti, bütün yayın bandı için 50 uV/m'yi geçemez.            
  b) Yayın bandının dışındaki frekans bölgeleri için alan şiddeti, verici ve 
antenden 3 metre uzaklıkta 40 uV/m'yi geçemez.                 
  c) Kullanılan verici ve alıcı telsiz cihazları için, imalatcısı tarafından 
verilen veya tavsiye edilen anten tipinden başkası kullanılamaz.        
  d) Kablosuz mikrofonlar iki yönlü haberleşme sistemlerinde kullanılamaz.  
  e) Yayınların, aynı bandlarda yapılan radyo ve televizyon yayınları veya  
çalışmasına izin verilmiş olan diğer sistemler üzerinde enterferansa sebep ol- 
ması halinde, yayın durdurulur ve enterferansa sebep olan hususlar giderilinceye
kadar cihazların çalışmasına izin verilmez.                   
  f) Kamlosuz mikrofon, ses yayın, diyafon ve simültane tercüme sistemleri,  
ruhsatında belirlenen esaslara uygun olarak çalışmakta olan diğer telsiz sis- 
temlerinin meydana getireceği enterferansları kabul etmek mecburiyetindedir.  
  g) Kablosuz mikrofon ve ses yayın sistemleri belirlenen amaçlar dışında   
gizli dinleme veya verici araç olarak kullanılamaz.               
  h) 5 nci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen bildirimde bulunmayanlar  
veya cihaz ve sistemlerini bildirim dışında kullananlar hakkında 2813 sayılı  
Telsiz Kanununun 32 nci maddesi gereğince işlem yapılır.            
  Ölçme Standartları                             

  Madde 15 - Bu Yönetmelikte tesbit edilen standartların ölçülmesinde Bakanlık
tarafından tesbit edilecek ölçme standartları kullanılır. Bu standartlar yayın- 
lanıncaya kadar CCIR tarafından tavsiye edilen uluslararası standartlar esas  
alınır.                                     
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma Bakanlığı yürütür.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               2056-1                       
                                        
      13/12/1984 TARİH VE 84/8886 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
-------------------------------------------------------------------------    
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
-------------------------------------------------------------------------    
              Farklı Tarihte                   
Tarihi    Numarası   Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe         
              Maddeleri         Giriş Tarihi       
--------------------------------------------------------------------------   
19/8/1997   97/9851      -           28/8/1997