Endeksler
                                        
                                        
         MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULUŞ VE            
          ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.10.1984, No: 84/8581        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 3.10.1983, No: K.H.K. 91       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 6.10.1984, No: 18537         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S. 2304        
                                        
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Genel Hükümler                   
                                        
  I) Amaç ve İlkeler :                            
  1) Amaç :                                  

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde
işlem görmesi için, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca borsaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üze- 
re, kuruluş, yönetim, çalışma ve denetlenme esaslarını düzenlemek suretiyle ser-
maye piyasasının ekonomik gelişmede etkin bir rol oynamasını sağlamaktır.    
                                        
  2) Şumul ve Uygulama Esasları:                       

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye'de faaliyette bulunan menkul kıymetler bor-
salarının, kuruluş, yönetim, çalışma ve denetlenme esaslarını düzenler.     
  Bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, Yönetmelikte yer alamayan ya da açık-
lık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar verme- 
ye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir. 
                                        
  3) Kısaltmalar:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiş-
tir:                                      
  a) KHK: 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,                 
  b) Bakanlık: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili olduğu Bakanlık,      
  c) Bakan: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili olduğu Bakan,         
  d) SPK: Sermaye Piyasası Kurulu,                      
  e) Borsa: Menkul Kıymetler Borsası.                     
                                        
  4) Tanım:                                  

  Madde 4 - Borsalar, bu Yönetmeliğe göre borsada işlem görmesi kabul edilen 
menkul kıymetlerin, alım satımının KHK'de yazılı esaslar dairesinde, belli kai- 
delere göre düzen içinde yapılmasını sağlayan, teşekkül eden fiyatların ilanına 
yetkili, tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II) Kuruluş ve Yardım :                           
  1) Borsaların Kuruluşu :                          

  Madde 5 - Borsalar, SPK'nın teklifi üzerine Bakanlığın izni ile kurulur.  
  2) Kamu Kuruluşlarının Yardımı:                       

 

 
  Madde 6 - Kamu idare ve müesseselerinin amir ve memurları ile güvenlik gö- 
revlileri, borsa başkanının ve borsanın diğer yetkililerinin istediği konularda 
gerekli yardımı sağlarlar.                           
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Borsa Üyeleri ve Organları              
  I) Borsa Üyeleri:                              
  1) Borsaya Üye Olabilecekler:                        

  Madde 7 - Aşağıdaki nitelik ve şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bor-
saya üye olabilirler:                              
  a) Borsada işlem yapmak üzere SPK'dan izin almış olan yatırım ve kalkınma  
bankaları,                                   
  b) Bankalar Kanunu'na göre Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan, borsa-
da işlem yapmak üzere SPK'dan izin almış bulunanlar,              
  c) 2499 sayılı Kanuna göre SPK'dan "borsa bankerliği belgesi" almış olan  
aracı kurumlar,                                 
  d) Münhasıran borsada işlem yapmak üzere, 8 inci maddede sayılan nitelikleri
taşıyan, bu işe tahsis ettiği fon SPK'ca belirlenen miktardan az olmayan gerçek 
kişilerden borsa yönetim kurulunun teklifi üzerine SPK'nın onayı ile üyeliğe ka-
bul edilen borsa komisyoncuları.                        
  Borsa üyeleri, borsaların bulunduğu yerlerde idare merkezleri veya şubeleri 
bulunmak kaydıyla birden fazla borsaya üye olabilirler.             
  SPK, borsa üyelerinin sayısını taplam olarak veya gruplar itibariyle sınır- 
landırabilir.                                  
  2) Borsa Komisyoncusu Üyelerin Nitelikleri :                

  Madde 8 - Borsa komisyoncularında aşağıdaki nitelikler aranır:       
  a) II nci maddede üye temsilcileri ve yardımcıları için öngörülen nitelik- 
leri taşımak,                                  
  b) En az lise mezunu olmak,                         
  c) Borsa eksperi veya üye temsilcisi veya yardımcısı sıfatıyla borsada en az
üç yıl çalışmış olmak.                             
                                        
  3) Borsa Üyelerinin Yetki ve Yükümlülükleri:                

  Madde 9 - Borsa Üyeleri;                          
  a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde borsada, başkası nam ve he- 
sabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına alım satım
yapabilirler,                                  
  b) İyi niyet kurallarına göre davranmak, mevzuata, borsa düzen ve disiplini-
ne uygun hareket etmek zorundadırlar,                      
  c) Müşterilerinin verecekleri alım ve satım emirlerini, kısmen veya tama-  
men kabul etmeme hakkına sahiptirler; ancak, nedenini açıklamak zorunluğu ol-  
maksızın bu durumu, müşterilerine veya onların temsilcilerine hemen bildirmekle 
yükümlüdürler,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Tarife dışı komisyon (kurtaj) alamaz veya teklif edemezler,       
  e) Menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi de dahil olmak üze- 
re borsada yaptıkları işlemlerin tümünden sorumludurlar.            
  f) Yardımcılarının ve diğer çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları
işlerden de sorumludurlar.                           
  Yapılacak sözleşmelere konulacak hükümlerle üyelerin sorumlulukları kaldı- 
rılamaz.                                    
  4) Üyelerin Temsili:                            

  Madde 10 - Üyeler temsil yetkisini muhtevi belgenin bir örneğini vererek,  
kendilerini borsada temsil edecek olanları borsaya bildirirler.         
  Borsa üyeleri veya temsilcileri, yanlarında, azami sınırı borsa yönetim ku- 
rulunca belirlenecek sayıda yardımcı ile ihtiyaca göre hizmetli bulundurabilir- 
ler.                                      
  5) Üye Temsilci ve Yardımcılarının Nitelikleri: