Endeksler
                                        
                                        
          KAMU ORTAKLIĞI FONU YÖNETMELİĞİ               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  27.8.1984, No : 84/8495      
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  29.2.1984, No : 2983        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  13.9.1984, No : 18514       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 24,S. 2298        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunla kurulan Kamu Ortaklığı Fonu'nun 
yönetimi, kullanılması esasları ve Fon'a ilişkin diğer hususları düzenlemektir. 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kamu Ortaklığı Fonu'nun gelirleri, yönetimi ve   
 kullanılmasıyla ilgili hükümleri kapsar.                    
  Kısaltmalar                                 

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;                      
  a) Kanun: 29/2/1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu   
 Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunu,                
  b) Kurul: Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunu,              
  c) İdare: Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığını,        
  d) Fon: Kamu Ortaklığı Fonu'nu                       
  İfade eder.                                 
  Tanımlar                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Altyapı Tesisleri: Köprü, Baraj, Elektrik Santralı, Karayolu, Demiryolu, 
Telekominikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları 
ve benzerlerini,                                
  b) Tesis: Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülerine (Yurt 
dışındakiler de dahil) ait müessese, işletme, bağlı ortaklık ve benzerlerini,  
  c) Müessese: Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu 
İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,  
  d) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadi Devlet Te-
şekküllerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan işletme ve işletmeler  
topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,                     
  e) İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üretim birim-
lerini,                                     
  f) Benzerleri: Yukarıdaki tanımların dışında kalan ve Kamu Kurum ve Kuruluş-
larının iştirak ettiği şirketleri,                       
  g) Gelir Ortaklığı Senedi: Bu maddenin (a) bendinde tarif edilen altyapı te-
sislerinin, gelirlerine hakiki ve hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak
senetleri,                                   
  h) Hisse Senedi: Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislere hakiki ve 
hükmi şahısların ortak olması için çıkarılacak senetleri,            
  i) İşletme Hakkı: Bu maddenin (b) bendinde tarif edilen tesislerin, mülkiyet
hakkı saklı kalmak kaydıyla, belirli bir bedel karşılığında belirli süre ve   
şartlar                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dahilinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesini ve varsa mamül-   
lerinin pazarlama ve dağıtımını yapmasını.                   
  İfade eder.                                 
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Gelir Ortaklığı Senetleri                
  Gelir Ortaklığı Senetlerinin Çıkarılması                  

  Madde 5 - Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşla- 
rına ait altyapı tesisleri için Kurul kararı ile gelir ortaklığı senedi çıkarı- 
labilir.                                    
  Gelir ortaklığı senedi ihracına konu olacak altyapı tesisleri Kurul tarafın-
dan tesbit edilir.                               
  İhracına karar verilen gelir ortaklığı senetleri İdare tarafından bastırı- 
lır.                                      
  Gelir Ortaklığı Senetlerinin Nitelikleri                  

  Madde 6 - Gelir Ortaklığı Senetleri;                    
  a) Birden fazla altyapı tesisinin birleştirilmiş gelirlerine ortak olmayı  
sağlamak üzere "Grup senetleri" halinde,                    
  b) Herbir altyapı tesisinin gelirine ortaklığı sağlamak üzere "Münferit"  
olarak,                                     
  çıkarılabilir.                               
  Gelir ortaklığı senetleri Menkul Kıymetler Borsaları Kanunu ve Sermaye Pi- 
yasası Kanunu'nun uygulaması açısından menkul kıymet addolunur ve ilgili mev-  
zuat esaslarına göre Menkul Kıymetler Borsasında kote edilebilir.        
  Bu senetler hamiline yazılı olarak tanzim edilir.              
  Gelir Ortaklığı Senetlerinin Şekli                     

  Madde 7 - Gelir Ortaklığı senetleri "ana senet" ve buna bitişik "kuponlar"- 
dan oluşur,                                   
  Ana senet bölümünde aşağıdaki hususlar belirtilir:             
  a) Altyapı tesisinin adı,                          
  b) Senedin itibari kıymeti,                         
  c) Senedin süresi,                             
  d) Tertip ve seri numarası,                         
  e) Kurul kararının tarihi ve numarası,                   
  f) İdarece gerekli görülen diğer hususlar,                 
  Senetlerde Kurul Başkanı veya tevkil edeceği bir kurul üyesi ile İdare Baş- 
 kanı'nın imzaları bulunur.                           
  Kuponların herbirinde aşağıdaki hususlar ayrı ayrı belirtilir:       
  a) Altyapı tesisinin adı,                          
  b) Senedin itibari kıymeti,                         
  c) Tertip ve seri numarası,                         
  d) Temsil ettiği yıl.                            
  Kurul, belli bir süre için geçerli olan gelir ortaklığı senetleri çıkarılma-
sına karar verebilir.                              
  Gelir Ortaklığı Senedi Satış Esasları                    

  Madde 8 - Gelir ortaklığı senetlerinin satış işlemi,İdare tarafından bir du-
yuru ile başlatılır. Bu duyuruda; ilgili altyapı tesisinin ismi ve senetlerin  
nominal değeri, satış fiyatı, satış süresi, satış yerleri ile İdarece gerekli  
görülen diğer hususlar belirtilir.                       
  Satışlar, duyuruda belirtilen süreler içinde bankalar, 2499 sayılı Kanuna  
göre aracılık yapmaya yetkili olan kurumlar ve İdarece belirlenecek kamu kurum- 
ları aracılığı ile yaptırılabilir. Senet bedelleri nakit ve peşin olarak tahsil 
edilir. Satış                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hasılatı, ilgili kuruluşlar tarafından İdarece belirlenecek esaslar dahilinde  
Fon hesabına yatırılır.                             
  Gelir Paylarının Tesbiti                          

  Madde 9 - Gelir ortaklığı senedi sahiplerine güvenilir ve istikrarlı bir ge-
lir temini gözönünde bulundurularak, gelir ortaklığı senetlerine verilecek gelir
veya bu geliri hesaplamaya ait usul, çıkarılacak her tertip senetler için, önce-
den Kurul tarafından tesbit ve ilan edilir.                   
  Gelir Paylarının Ödenme Usulü                        

  Madde 10 - Pay sahiplerine dağıtılacak meblağ, İdare ve Bankalar arasında  
yapılacak sözleşme esasları dahilinde Fon'dan ilgili banka hesabına aktarılır. 
  Senet sahipleri sadece o yıla ait kupon ile bankaya başvurarak kupona düşen 
gelir payını tahsil ederler. Bu kuponlar gerektiğinde ilgili banka ile İdare  
arasındaki hesaplaşmanın belgesini teşkil eder.                 
  Gelir Ortaklığı Senetlerinin Değiştirilmesi                 

  Madde 11 - Tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olan 
gelir ortaklığı senetleri, esas münderecatı ve ayırdedici alametlerinin tered- 
dütsüz belli olması şartıyla İdare tarafından yenileri ile değiştirilir.    
  Altyapı Tesislerinin Giderleri                       

  Madde 12 - Gelir ortaklığı senedi uygulamasına tabi tutulan altyapı tesisle-
rinin yıllık gelirleri ile işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri hertürlü  
masraflarına ait tahminler, mülkiyet sahibi kamu kurum veya kuruluşunca her yıl 
için ayrı ayrı hazırlanarak, ilgili yıldan önceki temmuz ayı sonuna kadar İda- 
re'ye verilir. Bu tahminler, İdare tarafından tetkik ve konsolide edilerek, en- 
geç eylül ayı sonuna kadar alınacak Kurul kararı ile kesinleşir ve İdare, İşlet-
me, bakım, onarım, idame ve benzeri masraflar için kuruluşça yapacağı ödemelerde
Kurul kararı ile kesinleşen hesapları esas alır. İdarenin ilgili kuruluşa yapa- 
cağı ödeme, altyapı tesisinin masraflarını yapmakla yükümlü saymanlığın cari  
hesabının bulunduğu banka şubesinde ayrıca açılacak özel bir hesaba Fon'dan ge- 
rekli transferlerin yapılması şeklinde olur.                  
  Saymanlık bu özel hesaptaki Parayı, ilgili altyapı tesisinin giderleri dı- 
şında kullanamaz. İdarenin bu hesaba yaptığı aktarmalara ait dekontların ilgili 
saymanlığa intikal eden nüshaları saymanlık için bir ödeme emri mahiyetindedir. 
  Fon kapsamına alınan altyapı tesislerinin giderlerine ait sarf evrakı, ilgi-
li saymanlıkça yapılan diğer ödemelere ait sarf evrakı arasındaki sıralı yerini 
muhafaza eder ve giderlerin tahakkuk, ödeme ve denetlenmesi ile ilgili genel  
hükümlere tabi tutulmasına devam olunur.                    
  Gelirlerin Tahsili                             

  Madde 13 - Gelir ortaklığı senedi ihracına konu olan altyapı tesislerinin  
işletilmesinden sağlanan gelirler, Kurulun bu konudaki kararına göre ilgili ka- 
mu kurum veya kuruluşu tarafından Fon adına tahsil edilir ve İdare'ce belirlene-
cek esaslar dahilinde T. C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.     
  Fiyat ve Tarifeler                             

  Madde 14 - Gelir ortaklığı senedi ihracına konu olan altyapı tesislerince  
üretilecek mal ve hizmetlere ait fiyat ve tarifeler, hak sahiplerine istikrarlı 
ve güvenilir gelir verilmesi ilkesi ile yıllık enflasyon oranları da gözönünde 
tutularak, İdare'ce hazırlanacak teklif üzerine Kurul tarafından tesbit edilir. 
  Altyapı Tesislerinin Finansmanı                       

  Madde 15 - Yatırım programına alınan projelerden, ileride gelir ortaklığı  
uygulamasına dahil edilecek altyapı tesisleri, Kurul tarafından belirlenir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu tesislere Fon'dan sağlanacak yıllık finansman miktarı, Kurul tarafından 
tesbit edilerek, Genel Bütçe, Katma Bütçe ve yıllık yatırım ve finansman prog- 
ramlarında dikkate alınmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama  
Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlara bildirilir. 
  Bu şekilde finanse edilen altyapı tesisleri, işletmeye geçmesini takiben  
bu Yönetmelik hükümleri dahilinde ayrıca Kurul Kararı gerekmeksizin gelir ortak-
lığı senedi uygulamasına alınır.                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Hisse Senetleri                 
  Halka Açılacak Tesislerin Tesbiti                      

  Madde 16 - Bağlı ortaklıklar ve benzerlerinden kamu payları halka açılacak 
olanlar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esasları çerçevesinde Ekonomik İşler
Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından tesbit edilir.              
  Müessese ve İşletmelerin Ortaklığa Açılması                 

  Madde 17 - Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından hakiki ve  
hükmi şahısların ortaklığına açılmasına karar verilen müessese ve işletmeler,  
önce 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde  
bağlı ortaklık şeklinde anonim şirket statüsüne getirilirler.          
  Satış Esasları                               

  Madde 18 - Bağlı ortaklıklar ve benzerlerinin Hazine, İktisadi Devlet Te-  
şekkülü, Kamu iktisadi Kuruluşu ve Bağlı ortaklıklara ait bulunan hisse senet- 
leri, İdarenin hazırlayacağı teklif üzerine Kurul kararıyla tesbit edilen bedel 
üzerinden hakiki ve hükmi şahıslara satılır ve ilgili kuruluşun muhasebe kayıt- 
larında bilahare gerekli düzenlemeler yapılır. Bu satıştan elde edilecek hasılat
Fon'a gelir kaydedilir.                             
  Hisse senedi satışlarında tesiste çalışanlara öncelik ve özel şartlar geti- 
rilmesine Kurul karar verebilir. Yöre halkına da buna benzer kolaylıklar tanına-
bilir.                                     
  Gereken durumlarda hisse senetlerinin aynı gerçek veya tüzel kişilere belli 
oranlardan fazla satılmamasına Kurul karar verebilir.              
  Hisse senetlerinin satışında yapılacak ilanların; şekli, verileceği araç,  
adedi ve kapsamı İdare tarafından belirlenir.                  
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
                İşletme Hakkı                  
  İşletme Hakkı Devredilecek Tesislerin Tesbiti                

  Madde 19 - İşletme hakkı devredilecek tesisler, 233 sayılı Kanun Hükmünde  
Kararname esasları çerçevesinde Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tara- 
fından tesbit edilir.                              
  İşletme Hakkı Devir İşlemi                         

  Madde 20 - Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından tesbit edi- 
len tesislerin işletme hakkı devir işlemleri, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku- 
rulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda idare tarafından yürütülür.       
  Tesbit ve Bildirim                             

  Madde 21 - İşletme hakkı devredilecek tesisler tesbit edildikten sonra, du- 
rum İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir.                
  İlgili kuruluş, tesisin verimliliği, üretim kapasitesi, karlılık durumu ve 
diğer hususları gözönünde bulundurmak suretiyle sözleşme şartlarını ve bunun  
yanısıra stok, (hammadde, yarı mamul, mamul), yedek parça ve diğer malvarlıkları
ile birlikte işletmenin rayiç bedelini tesbit ederek İdare'ye bildirir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşletme hakkının hakiki ve hükmi şahıslara devredilmesi ve devir şartları  
hakkındaki karar Kurul tarafından verilir.                   
  İlan                                    

  Madde 22 - Kurulun işletme hakkı verilmesine dair kararı, idare tarafın-  
dan işletme hakkı devredilecek tesisin bulunduğu yerdeki mahalli gazetelerden  
birisi ile Ülke çapında yayınlanan en az bir gazetede, Resmi Gazete'de ve gerek-
tiğinde Radyo ve Televizyon'da ilan edilir.                   
  Bu ilanda; ilgililerin işletme hakkı talebiyle ilgili olarak müracaat etme- 
leri gereken yer ve süreler, gerekli belgeler, müracaat usulü ve diğer hususlar 
belirtilir.                                   
  İşletme Hakkının Verilmesi                         

  Madde 23 - İşletme hakkının, istekliler arasından yeterlilikleri itibariyle 
 uygun görülen hakiki ve hükmi şahıslara devrine Kurul karar verir.       
  Kati Teminat                                

  Madde 24 - İşletme hakkını devir alan hakiki ve hükmi şahıslar tarafından  
verilecek kati teminatın nev'i ve miktarı Kurul tarafından tesbit edilir.    
  Sözleşme                                  

  Madde 25 - İşletme hakkının devir şartları ile tarafların yükümlülükleri ve 
işletme hakkının devri ile ilgili olarak Yönetmelikte yer almayan diğer husus- 
lar, sözleşme ile belirlenir.                          
  İşletme hakkı sözleşmesi, İdare Başkanı ile işletmeye sahip olan kuruluşun 
genel müdürü ve işletme hakkını devralan tarafından imzalanmak suretiyle akte- 
dilir.                                     
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
        Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Finansman        
  Yatırım ve İşletme Finansmanı(1)                      
                                        

  Madde 26 - (27/7/1992-92/3310 K.) Fon'un asgari % 10'u Kalkınmada Öncelikli 
yörelerde istihdamı artırıcı her nevi yatırımlarda ve bunların işletme finansma-
nında kullanılır.                                
  İdare, diğer bölgelerde de istihdamı artırıcı projeleri destekleyebilir.  
  Fon'dan sağlanacak finansman;                        
  a) Kredi şeklinde,                             
  b) Finansal kiralama şeklinde,                       
  c) Bu şekillerin herhangi bir kombinasyonu,                 
  şeklinde olur.                               
  Finansman Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığı ile kullandırılır.Kurul, 
finansmanı, belirleyeceği diğer bankalar aracılığı ile de kullandırabilir.   
(Bu bölümde finansmanı kullandıran tüm bankalar Banka diye anılacaktır.)    
  Fon'dan sağlanacak yıllık toplam finansman miktarının tesbitinde Fon'un   
satılmış gelirleri esas alınır ve Fon bütçesinden ayrılacak yıllık finansman  
miktarı Kurul tarafından belirlenir.                      
  Fon'dan yapılacak finansman istekleri Kurul tarafından karara bağlanır.   
Ancak, Kurul, proje bazında kredi veya finansal kiralama işlemleri için pa-   
rasal bir sınır belirleyerek Banka'yı yetkilendirebilir. Belirlenen sınırın al- 
tında kalan finansman istekleri İdare ile Banka arasında önceden kararlaştırıla-
cak esaslara uygun olarak Banka Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır.       
-----------                                   
(1) Bu madde başlığı 27/7/1992 tarih ve 92/3310 sayılı Kararname ile değiştiril-
  miş ve metne işlenmiştir.                          
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek -13)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Finansman Tahsisi ve Ödeme (1)                       

  Madde 27 - (Değişik: 27/7/1992 - 92/3310 K.)                
  Fon'dan yatırım ve işletme kredisi ve/veya finansal kiralama şeklinde    
finansman talep eden kuruluşlar İdare'ye veya Banka'ya başvurabilir.      
  Banka başvuruların ve projelerin değerlendirilmesini sağlar.        
  Banka,finansman taleplerinin değerlendirilmesi sonucu, finansman tahsisi  
uygun görülmeyenleri reddeder,uygun görülen kredi ve finansal kiralama     
taleplerinden Kurul'ca belirlenecek parasal sınırın altında olanlara finansman 
tahsisi yapar, bu sınırın üstünde olanları Kurun'un onayına sunulmak üzere   
İdare'ye gönderir.                               
  Kredi ve finansal kiralama şeklinde tahsis edilen finansmanın itfa     
planında belirtilen geri dönüşleri için Banka'nın garantisi şarttır.      
  İdare mevzuat çerçevesinde,Banka'ya Fon'dan gerekli finansmanı sağlar.   
Banka'da kullandırılan finansmanla ilgili hususlarda İdare'ye bilgi verir.   
  Finansmanın Kullandırımı ve Denetimi (1)                  

  Madde 28 - (Değişik:27/7/1992 - 92/3310 K.)                 
  Fon'dan sağlanacak kredilerin türüne göre vade,faiz,ödemesiz dönem ve    
benzeri esaslar Kurul tarafından belirlenir. Bunun dışında finansmanın kullan- 
dırımına ilişkin esaslar İdare ile Banka arasında aktedilen bir protokolle   
tesbit edilir.                                 
  Kredilerin izlenmesi,teminata bağlanması,geri dönüşlerinin sağlanması,kredi 
ilişkilerinin sözleşme gereği ifa ile fesihleri,cebri icra takiplerinin yapıl- 
ması işlemleri Banka tarafından yürütülür.                   
  Sağlanan finansmanın amacına uygun olarak kullanılması hususu İdare tara-  
fından kontrol edilir. Amaç dışında kullanıldığı tesbit edilen finansmana iliş- 
kin ödemeler faizleri ile birlikte Banka'dan tahsil olunur.           
  Fon'dan daha önce geri dönüş garantisiz kullandırılan kredilere ilişkin   
kanuni takip işlemleri Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.tarafından yürütülür.    
  Fon'dan Yapılan İştirakler (1)                       

  Madde 29 - (Değişik:27/7/1992 - 92/3310 K.)                 
  Daha önce Fon'dan yapılmış iştiraklerin sermaye artırımlarına katılınıp   
katılınmayacağı hususunda Kurul'ca karar verilir.                
  İdare'ce belirlenecek istisnalar dışında,bu iştiraklerle ilgili birinci   
fıkra hükmü haricindeki yönetimde temsil işlemi dahil her türlü işlemler ile  
iştiraklerin izlenmesi işleri Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.tarafından yürütülür 
ve İdareye bilgi verilir.                            
                                        
--------------------                              
(1) Bu madde başlıkları 27/7/1992 tarih ve 92/3310 sayılı Kararname ile     
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2030-1                     
                                        
              ALTINCI BÖLÜM                    
              Çeşitli Hükümler                   
                                        
  Milli Güvenlik İle İlgili Durumlar                     

  Madde 30 - Üretim konusu milli güvenlik ile alakalı olan tesislerin üçün-  
cü bölümde zikredilen kamu paylarının hakiki ve hükmi şahıslara satışı ile dör- 
düncü bölümde zikredilen işletme hakkının devredilmesi durumlarında Genelkurmay 
Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşleri alınır.           
  Yıllık Finansman Programı                          

  Madde 31 - Her mali yıl için uygulanacak finansman programı, Kurul tarafın- 
dan kararlaştırılır. Finansman programında değişiklik yapmaya Kurul yetkilidir. 
  Fon Hesapları                                

  Madde 32 - Fon hesaplarının tutulması ile ilgili usul ve esaslar İdare'ce  
belirlenir.                                   
  Harcama Yetkisi                               

  Madde 33 - Fon'dan harcamaları yapmaya İdare Başkanı yetkilidir. Başkan bu 
yetkisini Yardımcılarına devredebilir.                     
  Fon'lar Arası Aktarma                            

  Madde 34 - Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonu arasında aktarma yapmaya 
Kurul yetkilidir.                                
  Yürürlük                                  

  Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme                                   

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümleri Kurul ve İdare tarafından yürütülür.   
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek -13)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              2030-2                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 --------------------------------------------------------------------------  
     27/8/1984 TARİH VE 84/8495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      
        YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK         
       GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ        
               GÖSTEREN ÇİZELGE                  
 --------------------------------------------------------------------------  
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
 --------------------------------------------------------------------------  
                   Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe    
    Tarihi     Numarası     Maddeleri      Giriş Tarihi   
 ---------------------------------------------------------------------------  
   11/5/1989     89/14123       -         4/7/1989     
   27/7/1992     92/3310       -         3/9/1992