Endeksler
                                        
             RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  8.8.1984, No: 84/8422         
  İlgili KHK'nin Tarihi       :  8.6.1984, No: 234           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  12.9.1984, No: 18513         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 24, S.2293         
                                        
  AMAÇ ve KAPSAM:                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mü- 
hürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve  
standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak 
esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.                  
                                        
  RESMİ MÜHÜRÜN TANIMI:                            

  Madde 2 - Resmi mühür; yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar 
verilip, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilen  
ve resmi mühür beratı ile birlikte kullanılma imkanı olan bir araçtır.     
                                        
  RESMİ MÜHÜRLERİN KULLANILACAĞI BİRİMLER :                  

  Madde 3 - Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak 
çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuru- 
luşlarca kullanılabilir.                            
  Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı        
  a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter,                   
  b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,                    
  c) Başbakanlık, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında ilgili Bakan,      
  d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,                   
  e) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve  
jandarma Genel Komutanı,                            
  f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,   
  g) Mahalli İdarelerde İçişleri Bakanı,                   
  h) Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanı,         
onayı ile tesbit edilir.                            
                                        
  RESMİ MÜHÜRLERİ KULLANACAK BİRİMLERİN TESBİTİNDE UYULACAK ESASLAR:     

  Madde 4 - Resmi mühürleri kullanacak birimlerin tesbitinde kuruluş kanunla- 
rında yazılı hiyerarşik kademelerden müdürlük ve daha üst kademeler esas alınır.
Bir birim oluşturmayan alt kuruluşlar ile birimlere bağlı yardımcılıklar için  
ayrıca mühür yapılmaz.                             
  Mahkemeler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dahil kuruluşlarda kademelerin tes- 
biti özel hükümlerine tabidir.                         
  Aynı birim içinde birden fazla kişi ile görevleri gereği tek başına bir bi- 
rim gibi düşünülmesi gereken (Müfettiş, Tapu Kadastro memuru, icra memuru gibi) 
kişilerin mühür kullanması gerektiğinde bu ihtiyacı belirleyen onay ile bu birim
için 1 numaradan başlamak üzere ve sıra takip eden numaralı birden fazla mühür 
yapılabilir.                                  
  MÜHÜR STANDARDININ TESBİTİ:                         

  Madde 5 - Yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilen mühür-
ler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal edilir. Mühür-     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkanlar gözönüne alınarak bu Genel  
Müdürlükçe incelenip standart olarak belirlenir ve Başbakanlık Hazine ve Dış  
Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.                
  Yapımda uygulanacak şekil ve ölçüler (Ek - 1)'de gösterilmiştir.      
                                        
  RESMİ MÜHÜRLERİN YAPIMI:                          

  Madde 6 - Yapılması kararlaştırılan mühürler Darphane ve Damga Matbaası   
Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.                     
  Bu Genel Müdürlükçe imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.       
                                        
  RESMİ MÜHÜR SİCİLİ:                             

  Madde 7 - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bir resmi mühür  
kütüğü oluşturulur. İmal olunan her mühür için bir sicil numarası verilir ve  
resmi mühür beratı düzenlenir. (Ek:2)                      
                                        
  TESLİM ALMA:                                

  Madde 8 - İmal edilen resmi mühürler mühür beratı ile birlikte mahalline  
gönderilir. Bunları teslim alan birim mühür beratına ekli teslim alma formunun 
ay'ını mühür ile mühürleyip imzaladıktan sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü'ne iade eder. Bu form sicil kayıtları ile birleştirilir.       
                                        
  RESMİ MÜHÜRLERİN SAKLANMASI VE DEVRİ:                    

  Madde 9 - Resmi mühürler mühür beratı ile birlikte birimin yetkili memurla- 
rınca muhafaza edilir. Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler 
kullanılamaz.                                  
  Resmi mühür kullanılmasına yetki verilen memurlar yetkililer tarafından is- 
tendiğinde resmi mühür ve beratını ibraz etmek zorundadırlar.          

  Madde 10 - Görev değişikliği nedeni ile resmi mühürünü devretmesi gereken  
memurlar mühürü beratı ile birlikte devrederler. Devir anında devir teslim tuta-
nağı tanzim edilerek bir örneği bağlı bulunulan bakanlık veya kuruluş başkanlı- 
ğına gönderilir.                                
                                        
  RESMİ MÜHÜRÜN İADESİ, YENİLENMESİ VE KAYBI:                 

  Madde 11 - Resmi mühür kullanan birimin unvanının değişmesi veya kaldırılma-
sı nedeniyle mührün iptali gerektiğinde, mühür beratı ile birlikte iptal edil- 
mek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderme sı- 
rasında beratın arka bölümü doldurularak yetkilisince imzalanır.        

  Madde 12 - Resmi mühürlerin yazılarının okunmayacak kadar silikleşmesi ha- 
linde, yenisi yapılmak üzere durum Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 
bildirilir. Yeni mühürün gönderilmesi ile birlikte eski mühür beratı ile birlik-
te Darphane ve Damga Matbaası Genel Mudürlüğüne iade edilir. Yeni mühür alınma- 
sından itibaren 1 ay içinde eski mühürünü iade etmeyen sorumlular hakkında, Baş-
bakanlığın talebi üzerine ilgililerce idari soruşturma açılması zorunludur.   
                                        
  KAYBETME:                                  

  Madde 13 - Mühür veya mühür beratı ya da ikisi birden kayıp edildiğinde du- 
rum mühürü kullanan birim tarafından ilgili bakanlık veya kuruluş başkanlığına 
bildirilir. Bildirim üzerine yapılacak kanuni soruşturma sonucuna göre mührün  
kaybolduğu ve yenilenmesi gerektiğine karar verildiği takdirde durum Darphane  
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iletilir. Mühür kütüğüne gerekli kayıt konu-
larak yeni mühür yapılması sağlanır.                      
                                        
  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :                             

  Madde 14 - Mührün kabartmalı şekli olan resmi soğuk damgalar du bu Yönetme- 
lik hükümlerine tabidir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - Resmi mühürlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kullanıldığını,
taklit edildiğini veya Darphane ve Damga Matbaası dışında imal edildiğini öğre- 
nen kamu görevlileri durumu en yakın mülki amire bildirmek zorundadırlar.    
  GEÇİCİ HÜKÜMLER:                              

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen birimlerin  
amirleri, resmi mühürü kullanacak olanlara ait düzenleyecekleri listeleri bu  
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde Başbakanlık Hazine  
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderirler.                   
  Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre belirlenen ve 5 inci maddesine göre in- 
celenerek sonuçlandırılan bu listeler resmi mühür sicilinin esasını oluşturur. 

  Geçici Madde 2 - Yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddelerine göre kesinleşen bu  
listelerden mühür yapılmasına gerek görülen birimlere daha önce uygun görüldüğü 
şekilde mühür yapılıp gönderilmiş ise beratı alan birim yetkilisi özel bölümdeki
mühür ay'ını mühür ile mühürleyip teslim formunu imzalar ve formu Darphane ve  
Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderir.                   
  Mühür yapılması uygun bulunan birimlerden daha önce uygun görüldüğü şekilde 
mühür yaptırılmamış olanlara yeni mühür yapılarak 12 nci maddedeki esaslara gö- 
re eskisi ile değiştirilir.                           
  Bu işlemler iki yıl içinde tamamlanır. .                  

  Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar resmi mühür  
kullanmakta iken mühür kullanmasına gerek görülmeyen birim amirleri ellerindeki 
mühürleri iptal edilmek üzere en geç 6 ay ve her halde iadenin istendiği yazı- 
nın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Darphane ve Damga Matbaası  
Genel Müdürlüğüne iade etmek zorundadırlar.                   
  YÜRÜRLÜK :                                 

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  YÜRÜTME:                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                   EK: 1   
  TEK SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ                      
  Dıştan İçe Doğru                              
  1 - Dış arsata toplam kalınlığı : 1.4 mm.                 
  2 - Birinci boşluk        : 3.8 mm.                 
  3 - Birinci satır        :  2 mm.                 
  4 - İkinci boşluk        : 3.8 mm.                 
  5 - Ay-Yıldızlı çap       :  14 mm.                 
  6 - Toplam çap          :  36 mm.                 
  7 - En çok 26 harf                             
  İKİ SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ                      
  Dıştan İçe Doğru                              
  1 - Dış arsata toplam kalınlığı  : 1.4 mm.                
  2 - Birinci boşluk        : 1.85 mm.                
  3 - Birinci satır         :  2 mm.                
  4 - İkinci boşluk         : 1.875mm.                
  5 - İkinci satır         :  2 mm.                
  6 - Üçüncü boşluk         : 1.875mm.                
  7 - Ay-Yıldızlı çap        :  14 mm.                
  8 - Toplam çap          :  36 mm.                
  9 - Dış satır en çok 26 harf                        
  10 - İç satır en çok 21 harf                         
                                        
 NOT: BU SAYFADA YER ALAN "MÜHÜRLER" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA 
    BAKINIZ.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
  ÜÇ SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ                      
  Dıştan İçe Doğru                              
  1 - Dış arsata toplam kalınlığı :  1.4 mm.                 
  2 - Birinci boşluk       :   1 mm.                 
  3 - Birinci satır        :   2 mm.                 
  4 - İkinci boşluk        :   1 mm.                 
  5 - İkinci satır        :  1.6 mm.                 
  6 - Üçüncü boşluk        :   1 mm.                 
  7 - Üçüncü satır        :   2 mm.                 
  8 - Dördüncü boşluk       :   1 mm.                 
  9 - Ay - Yıldızlı çap      :  14 mm.                 
  10 - Toplam çap         :  36 mm.                 
  11 - Dış satır en çok 35 harf                        
  12 - Orta satır en çok 35 harf                        
  13 - İç satır en çok 21 harf                         
                         EK: 2             
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
         XXXX                     XXXX       
         XXXX              RESMİ     XXXX       
         XXXX            MÜHÜR BERATI   XXXX       
         XXXX                     XXXX       
         XXXX  Örneği yukarıya basılı mühür DarphaneXXXX       
         XXXX ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce  XXXX       
         XXXX yapılmış olup Resmi Mühür Kütüğünün... XXXX       
         XXXX ......sırasına kaydedilmiştir.     XXXX       
         XXXX                     XXXX       
         XXXX  Mühür...................'a      XXXX       
         XXXX aittir ve başka birimlerce kullanılamaz.XXXX       
         XXXX                     XXXX       
         XXXX     Darphane ve Damga Matbaası   XXXX       
         XXXX         Genel Müdürü      XXXX       
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       
 Sayı:            /  /19       Sayı:    ..../..../19  
    Darphane ve Damga Matbaası          Darphane ve Damga Matbaası 
      Genel Müdürlüğü'ne               Genel Müdürlüğü'ne  
             İSTANBUL                   İSTANBUL 
      TESLİM ALMA BELGESİ                         
   Yanda uygulama örneği                           
bulunan mühür.......sayılı beratı ile     Resmi Mühür-Resmi Mühür beratı,  
birlikte...........günü teslim alınmıştır.   - Kullanılmasına gerek kalmaması,
                        - Yenilenmesinin gerekmesi,   
                        - Kaybedilmesi,         
      Birim Yetkilisinin Ünvanı  :   nedeni ile....................... 
      Adı ve Soyadı        :   nın........gün ve..........sayılı 
      İmzası           :   onayı gereğince iade edilmiştir. 
                       Ek:I. Onay            
                           Birim Yetkilisinin Ünvanı: 
                           Adı ve Soyadı      : 
                           İmzası          : 
NOT: BU SAYFADA YER ALAN "MÜHÜRLER" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA  
   BAKINIZ.