Endeksler
                                        
              KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 16.7.1984, No: 84/8345      
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 9.11.1983, No: 2946        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 23.9.1984, No: 18524       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 24, S. 2237       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun    
2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli,  
oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile 
uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir.                
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci madde- 
sinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt   
içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağla-  
dıkları kamu konutlarını kapsar.                        
  Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet bi-  
nalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.       
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;                  
  a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez   
teşkilatının bulunduğu il veya ilçeyi,                     
  b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan 
en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,     
  c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt içi ve yurt dışında, konutun bu-  
lunduğu ülke, bölge, il veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,  
  d) Yönetici; konut blok veya gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşıla- 
nan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli  
bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi araların- 
dan seçilen kişi veya kişileri,                         
  İfade eder.                                 
  Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması                     

  Madde 4 - a) Bakanlar ve Milletvekilleri,                  
  b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sos-  
yal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi  
mümkün bulunmayan personeli,                          
  c) (Değişik: 11.9.1987 - 87/12144 K.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,  
  d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emni- 
yet personeli,                                 
  e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri  
temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlük-  
ler,                                      
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1991 (Ek-7)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşla- 
rının yurt dışında daimi görevli personeli,                   
  f) (Değişik: 11.9.1987 - 87/12144 K.) Kirasının emsal kamu konutu kirasın- 
dan fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşı- 
lanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut 
tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 nci Maddesinde  
sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet   
savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,                     
  g) (Ek:15/1/1991 - 91/1391 K.) Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve  
eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000' den fazla olan il ve 
ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru 
ve infaz koruma memurları,                           
  h) (Ek:15/1/1991 - 91/1391 K.) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kay- 
dıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlı- 
ğının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum  
ve kuruluşlarının diğer personeli,                       
  İçin konut kiralanabilir.                          
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
       Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması            
  Kamu Konutlarının Türleri                          

  Madde 5 - Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba 
ayrılır:                                    
  a) Özel tahsisli konutlar;                         
  Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan   
makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.     
  b) Görev tahsisli konutlar;                         
  Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve 
özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.     
  c) Sıra tahsisli konutlar;                         
  Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alına- 
rak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır. 
  d) Hizmet tahsisli konutlar;                        
  1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli 
gibi meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan 
imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil 
olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,           
  2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve  
rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,             
  3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,       
  İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, 
şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri   
konutlardır.                                  
  Kamu Konutu Özelliğini Kazanma                       

 

 
  Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konut- 
larının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere   
ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.       
  Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük  
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü 
maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü madde- 
si uyarınca, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini   
kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde yapılır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda 
tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları 
dahil) arasında yapılır.                            
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
         Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları           
                                        
  Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli                     

  Madde 7 - Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde   
gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.              
  Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve 
seçilme veya atanma yeterlidir.                         
  Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli                   

  Madde 8 - Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde   
belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tara-  
fından tahsis edilir.Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahip- 
lerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis 
kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyo-  
nunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.                  
  Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde 
kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebi- 
lir.                                      
  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun  
kullanımına verildiği askeri birlik, karargah ve kurumların komutanları, kur-  
may başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.        
  Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet 
savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konut- 
lardan da yararlanabilirler.                          
  Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebin- 
de bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin  
ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi  
tutulur.                                    
  Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni 
görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için   
tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis ka-  
rarı yerine geçer.                               
  Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren 
en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi   
gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama  
yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulan- 
maz.                                      
  Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli                    

  Madde 9 - Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cet- 
veli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir.  
Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana,  
hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla,  
konut tahsis edilir.                              
  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine   
tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargah ve kurumların  
komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev 
ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.            
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                       
                                        
                                        
                                        
  Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı ta-  
rihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahip-  
lerine tahsis edilmesi gerekir.                         
  Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uya-  
rınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı ya- 
pılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla 
süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar ko- 
nut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yö-  
netmelik esaslarına göre yapılır.                        
  Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili 
konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.                   
  Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev  
ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutla-  
rın türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teş-  
kilatına bildirilir.                              
  Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli                   

  Madde 10 - Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir. 
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Yasama Organı İdari Teşkilatı Ko-  
nutlarının Tahsis Şekli