Endeksler
     ORMAN KANUNUNUN 35.MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN          
        TESBİTİ VE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    :18.7.1984, No : 84/8323      
  Dayandığı Kanunun Tarihi        :31.8.1956, No: 6831        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 9.8.1984, No: 18484        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5, Cildi: 24, S. 2232       
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik    
35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerini tesbit etmek ve uygulamadaki şe- 
kil ve esasları belirlemektir.                         
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü mad- 
deleri gereğince orman köylüsünün zati ihtiyacı veya göçmen ve felaketzede ih- 
tiyacı karşılığı orman emvali alanların yapacakları yeni ev, ahır, ambar ve sa- 
manlıkların hangi yapı sistemlerine göre inşa edileceğini ve bununla ilgili uy- 
gulamanın şekil ve esaslarını kapsar.                      
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) Yığma kagir inşaat; duvarları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen, 
taban ve tavanları ahşap veya betonarme olan, çatıları ahşap olup çatı örtüsü  
ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,                     
  b) Betonarme karkas inşaat; taşıyıcı kısımları ile taban ve tavanları beto- 
narme olarak yapılan, kolon araları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen,  
çatıları ahşap olup çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,     
  c) Ahşap karkas inşaatı; taşıyıcı kısımları, tavan, taban ve çatıları ahşap 
olan, duvar boşlukları ile çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,  
  yapılara denir.                               
  Yapı Sistemleri:                              

  Madde 4 - 2 nci maddede yer alan haksahipleri tarafından Orman Kanunu ile  
bu Yönetmelikteki haklardan istifade etmek suretiyle yapılacak yeni ev, ahır,  
ambar ve samanlıklar aşağıda belirtilen;                    
  a) Kagir:                                  
  - Taş yığma                                
  - Tuğla yığma                               
  - Beton briket yığma,                           
  b) Karkas:                                 
  - Betonarme karkas                             
  - Ahşap karkas,                              
  yapı sistemi ile yapılmak zorundadır.                    
  Ahşap karkas inşaata ancak ahşabın dışında lüzumlu inşaat malzemelerinin  
mahallinde veya civarındaki köy, şehir ve kasabalardan ulaşım güçlüğü nedeniyle 
temin edilememesi ve bu durumun mahallin Bayındırlık ve İmar Müdürlüğü ile Or- 
man İşletme Müdürlüğü tarafından müştereken belgelendirilmesi halinde izin ve- 
rilebilir. Ahşap karkas inşaata izin verildiği takdirde; taşıyıcılarla, tavan, 
döşeme, çatı ve doğrama haricinde dolgu ve kaplama malzemesi olarak ahşap    
kullanılmaz.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Emval Miktarı:                               

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahiplerinin yapa- 
cakları inşaatlar için verilecek emval miktarı aşağıdaki esaslara göre tesbit  
edilir.                                     
  a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen tip projeye göre inşaat   
yaptırmak isteyen haksahiplerinin ev, ahır, ambar ve samanlık ihtiyaçları için 
projelerinde öngörülen miktarlar kadar,                     
  b) Tip projeye dayanmayan;                         
  - Ev için, 6 nüfusa kadar (6 dahil) 12 m3, 6 nüfustan fazla ailelerde be- 
    her fazla nüfus için 1 er m3 ilavesiyle azami        16 m3    
  - Ahır için                          3 m3    
  - Samanlık için                        2 m3    
  - Ambar için                          1 m3    
  emval verilir.                               
  Evle, ahır, ambar ve samanlık inşaatı bir arada yapılmak isteniyorsa, eve  
verilecek ihtiyaç miktarına yukarıda ahır, ambar ve samanlık için belirtilen  
miktarlar eklenerek emval verilir.                       
  Müracaat:                                  

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahipleri, inşaa- 
ta başlamadan önce bir dilekçe ile ilgili orman bölge şefliğine müracaat eder. 
Tip projesi varsa onu da dilekçesine ekler. Dilekçede hangi yapı sisteminin   
uygulanacağı açıklanmak zorundadır.                       
  Taahhütname Verme Zorunluluğu:                       

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 2 nci madde kapsamındaki haksahiplerinden yeni  
inşaat yaptıracak olanlar 4 ncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uyacak-  
larına dair örneğine uygun taahhütnameyi ilgili orman bölge şefliğine vermek  
zorundadırlar.                                 
  Deprem, Sel ve Heyelana Maruz Bölgelerdeki Müracaatlar:           

  Madde 8 - Deprem, Sel, Çığ ve Heyelana maruz bölgeler ile baraj gölü al-  
tında kalacak alanlarda ev, ahır, ambar ve samanlık yapılması istendiği takdir- 
de, ilgili kuruluşun onayı alınmadıkça haksahiplerine emval tahsis edilmez.   
  Tip Proje:                                 

  Madde 9 - 2 nci maddede sayılan haksahiplerinin inşa edecekleri yeni ev,  
ahır, ambar ve samanlık için Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görüşleri  
alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tip projeler hazırlanır. Bu 
projelere uygun inşaat yapacaklara tahsis verilmesinde öncelik tanınır.     
  Ancak, ısı yalıtımlı tip projeleri tercih eden hak sahipleri ihtiyaçların  
verilmesinde ilk sırayı alırlar.                        
  Subasmanı Seviyesine Çıkma Zorunluluğu:                   

  Madde 10 - Yeniden inşa edilecek evler için ilgili orman bölge şefliğince  
önceden tesbit edilen emval; inşaatın temel duvarları, subasmanı seviyesine   
çıkmadıkça verilmez.                              
  Emvalin Kullanılamayacağı Yerler:                      

  Madde 11 - 2 nci madde kapsamındaki haksahipleri verilen emvali; pedavra  
veya herhangibir şekilde ahşap çatı örtüsü yapamazlar, düz toprak damlarda ve  
ahır, ambar ve samanlık gibi tek katlı yapıların zeminlerinde kullanamazlar.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Emval Listelerinin Verilmesi:                        

  Madde 12 - Yönetmeliğin 13 ncü maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen kamu   
kuruluşlarınca gerekli kontrolün yapılabilmesi için mahalli orman bölge şefli- 
ğince, inşaatına başlanan ev, ahır, ambar ve samanlık sahipleri ile inşaat,   
mahallerini, uyacakları yapı sistemlerini ve tahsis edilen emval miktarını gös- 
terir liste, köylerde ilgili köy muhtarlığına, kasabalarda ise ilgili belediye 
başkanlığına gönderilir.                            
  Takip ve Kontrol:                              

  Madde 13 - İnşaatların 4 ncü madde de belirtilen yapı sistemlerine göre ya- 
pılıp yapılmadığı ve verilen emvalin yerinde kullanılıp kullanılmadığı ilgili  
orman bölge şefliğince takip edilir.                      
  Ayrıca, köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti, kasabalarda belediye yetkilile- 
ri, haksahiplerinin 4 ncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uymayan inşaat- 
ları, mahalli orman idaresine bildirmek zorundadırlar.             
  Cezai Hükümler:                               

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 4 ncü maddesinde belirtilen yapı sistemlerine  
uygun inşaat yapmayanlar hakkında Orman Kanununun 98 nci maddesi gereğince   
işlem yapılır.                                 
  Yürürlükten Kaldırma:                            

  Madde 15 - Bakanlar Kurulunun 21/8/1963 tarih ve 6/2124 sayılı kararı ile  
yürürlüğe konulan "Orman Kanununun 35 nci maddesinin Uygulama Şekli Hakkında  
Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.                     
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri  
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.                
                                        
                                        
               TAAHHÜTNAME                    
                                        
  6831 Sayılı Orman Kanununun .................Maddesi hükümlerine göre Orman 
İşletmesinden alacağım emval ile yaptıracağım ......... mi...... Bakanlar Kuru- 
lunun........gün ve......sayılı Kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş olan yönet- 
melik gereğince tesbit edilmiş olan........yapı sistemine göre yaptırmayı kabul 
ve taahhüt ederim.                               
  İnşaatımı bu yapı sistemine göre yaptırmadığımın Orman İdaresince haber   
alınması ve tutanakla tevsik edilmesi halinde, Orman Kanununun 98 nci maddesi  
gereğince Cezai mahkümiyet ve tazminatın tahsiline dair bir karar verilmediği  
takdirde aldığım emvalin tamamının zaptın tutulduğu yıla ait rayiç bedelinin  
iki katını hiç bir mahkemeden hüküm almaya hacet kalmaksızın ödemeyi kabul   
ederim.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve yapılacak her türlü tebligatın  
ifası için...........deki.......numaralı evimi kanuni ikametgah olarak kabul  
ve buraya yapılan tebliğlerin şahsıma yapılmış addedileceğini, bu hususta hiç  
bir itirazda bulunmayacağımı beyan ve kabul ederim.               
                                        
  Taahhüt edenin                               
  Adresi:                                   
                             Damga Pulu      
                              İMZA        
                                        
  Yukarıdaki imzanın................köyümüz halkından...............oğlu   
....................ait olduğunu ve bu belgeyi huzurumuzda imzaladığını tasdik 
ederiz.                                     
                                        
        Muhtar           Aza          Aza