Endeksler
                                        
       DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER             
             HAKKINDA YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 9.7.1984, No: 84/8262         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.10.1983, No: 2908          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 31.7.1984, No: 18475         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 24, S. 221         
                                        
                                        
  Amaç ve Kapsam:                               

  MADDE 1. - Bu yönetmelik, derneklerin izin alarak kurabilecekleri tesisle- 
rin kurulup işletilmesine, hangi mercilerce izin verileceğine ve izin verilme  
esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.             
                                        
  Hukuki Dayanak:                               

  MADDE 2. - Bu yönetmelik, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 41 inci maddesine 
dayalı olarak hazırlanmıştır.                          
                                        
  Tesis Kurma Şartları:                            

  MADDE 3 - Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tesisleri kurup iş- 
letebilmesi için;                                
  a) Kurulacak tesisin dernek tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi 
için gerekli olması,                              
  b) Dernek tüzüğünde, dernekçe yürütülecek faaliyetler arasında, kurulmak  
istenen tesisi kurup işletme konusunun gösterilmiş bulunması,          
  c) Bu tesisin kurulmasına dernek tüzüğüne göre yetkili organca karar ve-  
rilmiş olması,                                 
  d) Kurulacak tesis için bu yönetmelikle belirtilen merciden izin alınmış  
olması,                                     
  şarttır.                                  
                                        
  Tesislerin Kurulup İşletilmesine İzin Verecek Merciler:           

  MADDE 4. - Dernekleri,                           
  1 - Eğitim ve öğretim faaliyetleri için;                  
  a) Yurt, pansiyon,                             
  b) Kitaplık ve okuma odası,                         
açıp işletilmesine, tesisin kurulacağı il milli eğitim ve kültür müdürlükleri- 
nin görüşü alınmak şartıyla valiliklerce,                    
  2 - Sosyal yardım faaliyetleri için;                    
  a) Çocuk bakım yuvası (kreş ve gündüz bakım evi),              
  b) Huzur evi,                                
  c) Aşocağı,                                 
açıp işletilmesine, tesisin kurulacağı il sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünün 
görüşü alınmak şartıyla valiliklerce,                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Sportif faaliyetler için;                        
  a) Spor sahası,                               
  b) Spor salonu,                               
açıp işletilmesine, tesisin kurulacağı il milli eğitim ve beden terbiyesi bölge 
Müdürlüklerinin görüşü alınmak şartıyla, valiliklerce;             
  4 - Spor faaliyetlerini yürütmek veya dinlenme ihtiyacını karşılamak ama-  
ciyle meskün yerler dışında kamp tesisleri kurup işletmelerine, dernek merkezi- 
nin bulunduğu il valiliğinin, il sınırları dışında kurulacaksa dernek merkezi- 
nin bulunduğu il ile tesislerin kurulacağı il valilerinin görüşü alınmak şar-  
tıyla İçişleri Bakanlığınca,                          
  izin verilir.                                
                                        
  İzin İçin Başvurma:                             

  MADDE 5. - 4 üncü maddede belirtilen tesisleri kurmak isteyen dernekler,  
  1) Dernek tüzüğünün son şeklinin onaylı örneğini,              
  2) Tesis kurulmasına karar vermeğe yetkili dernek organınca tesis kurulma- 
sına ilişkin kararının onaylı örneğini,                     
  3) Tesis mevcut bir binada kurulacaksa bu binanın veya bağımsız bölümünün  
projesini,                                   
  4) Tesisler için yeni inşaat yapılacaksa yapılacak bina ve tesislerin pro- 
jelerini, ekliyecekleri bir dilekçe ile tesisin kurulacağı yer kaymakamlığına, 
tesis merkez ilçede kurulacaksa valiliğe başvururlar.              
  İlçelerde yapılan başvurular, kaymakamlık görüşü de eklenerek valiliklere  
gönderilir.                                   
  Valilikler, izin vermeğe yetkili olacakları tesisler için, 4 üncü maddede  
belirtilen il müdürlüklerinin görüşlerini de alarak, başvuruyu karara bağlar  
ve sonucu ilgililere yazı ile duyurur.                     
  Kurulmasına ve işletilmesine İçişleri Bakanlığınca izin verilecek tesislere 
ilişkin başvurular valiliklerce Bakanlığa iletilir, Bakanlık 4 üncü maddede   
öngörülen görüşleri alarak başvuruyu karara bağlar ve sonucu ilgililere yazı  
ile duyurur.                                  

  MADDE 6. - Kurulmak istenen tesislerin açılıp işletilmesi için yürürlükteki 
mevzuata göre başka makam veya mercilerden izin veya ruhsat alınması gerekiyor- 
sa, bu izin veya ruhsatı verecek makam ve merciler, bu yönetmeliğin 4 üncü mad- 
desine göre izin alınıp alınmadığını aramak zorundadır.             
                                        
  Yürürlük:                                  

  MADDE 7. - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe gi- 
rer.                                      
                                        
  Yürütme:                                  

  MADDE 8. - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.