Endeksler
                                        
         DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 15.6.1984, No : 84/8213       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 8.9.1983, No : 2886         
  Yayımandığı R. Gazetenin Tarihi   : 4.8.1984, No : 18479        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 24, S. 2198        
                                        
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Esaslar                  
                                        
  AMAÇ VE KAPSAM :                              

  Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, özel idare
ve belediyelere bağlı döner sermayeli kuruluşların alım, satım, hizmet, yapım, 
kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte 
yazılı hükümlere göre yapılır.                         
  İLKELER :                                  

  Madde 2 - Döner sermayeli kuruluşlar, kendilerine verilen görevleri ve   
hizmetleri kuruluş amaçlarına uygun olarak ve verimlilik ilkesi doğrultusunda  
yerine getirirken, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında  
karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esaslarına riayet etmek 
mecburiyetindedirler.                              
  İHALE YETKİLİSİ :                              

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte yazılı işler ve usuller için kimlerin ne miktara 
kadar ihaleye çıkarmaya ve ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları, kuru-
luşların bağlı bulundukları idarelerin birinci derece ita amirleri tarafından  
belirlenir.                                   
                                        
  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :                       

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni 
ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek, gerekli nite- 
lik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburi- 
dir.                                      
  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR :                       

  Madde 5 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katı-  
lamazlar :                                   
  1. İhaleyi yapan kuruluşun,                         
  a) İta amirleri,                              
  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle  
görevli olanlar,                                
  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye  
kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,               
  d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ( bu şahısla-
rın yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).     
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ŞARTNAMELER :                                

 

 
  Madde 6 - İhale Konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve  
varsa ekleri kuruluşlarca hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri  
bedelsiz veya kuruluşlarca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere  
verilir. Şartname ve ekleri kuruluşlarda bedelsiz görülebilir.         
  Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan  
başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.       
  a) İşin niteliği nevi ve miktarı,                      
  b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerle- 
rinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre, yeri, sınırı, 
yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,            
  c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şart- 
lar,                                      
  d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,     
  e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,   
  f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,                
  g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte kuruluşun serbest   
olduğu,                                     
  h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale 
yetkilisince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,               
  i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödene- 
ceği,                                      
  j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şart- 
ları ve miktarı,                                
  k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler 
sebebiyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,         
  l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,              
  m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken 
bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,           
  n) İhtilafların çözüm şekli.                        
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
                İhale İşlemleri                 
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                İhaleye Hazırlık                 
                                        
  TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESBİTİ :                       

  Madde 7 - Tahmin edilen bedel, kuruluşlarca tesbit edilir veya ettirilir.  
İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanı-  
lacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan 
veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının  
da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. 
Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.          
  Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
ilgili dairelerce tesbit edilmiş birim fiyatları varsa, bunlar uygulanır.    
  Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda kuruluşun bağlı 
olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı alınmak suretiyle, bedel tah- 
mini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale yapılabilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ONAY BELGESİ :                               
                                        

  Madde 8 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay  
belgesinde; ihale konusu olan işin nev'i niteliği, miktarı, varsa proje nu-   
marası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat   
farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli 
ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir.             
  Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında veri- 
lip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.  
  Bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır.               
                                        
  İHALE KOMİSYONLARI :                            
                                        

  Madde 9 - İhale yetkilisi, kuruluşun memurlarından birinin başkanlığında,  
kuruluştan, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir   
kişi ile sayman veya tevkil edeceği kişinin katılmasıyla kurulacak en az üç ki- 
şilik komisyonu görevlendirir.                         
  Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile  
gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.               
                                        
  KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI :                          
                                        

  Madde 10 - İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları 
çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğun- 
lukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy  
gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan 
ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.                 
                                        
  İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ :