Endeksler
                                        
                                        
      EMANET İŞLERE AİT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  1.6.1984, No : 84/8125        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  8.9.1983, No : 2886          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  6.7.1984, No : 18450         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5, Cildi : 23, S. 1822        
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar            
                                        
  AMAÇ VE DAYANAK :                              

  Madde 1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı emanet suretiyle yapılacak işlerin uygu- 
lama esaslarını tesbit etmektir.                        
  KAPSAM :                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare- 
lerin, özel idare ve belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci 
maddesinde öngörülen işlerin yaptırılması ve bu işler için gerekli her türlü  
madde, araç, gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süreli işçi çalıştı- 
rılması konularını kapsar.                           
  TANIMLAR :                                 

  Madde 3 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında ;                 
  Emanet İş : Araya bir müteahhit girmeksizin idarece kendi imkanlarıyla veya 
nevi itibariyle kısımlara ayırarak taşaronlara verilmek suretiyle gerçekleşti- 
rilecek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesinde sayılan işleri, 
  Taşaron : Nevi itibariyle kısımlara ayrılan işin bir kısmını idareye karşı 
bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek veya tüzel kişi veya kişi- 
leri,                                      
  Emanet - Taşaron Birim Fiyatı : % 25 kar ve gider karşılığı alınmak suretiy-
le tesbit edilen ihaleli işler birim fiyatlarının 1,15/1,25 = 0,92 katsayısı ile
çarpılmasıyla bulunan birim fiyatı yeniden birim fiyat yapımlarında da fiyatlara
% 15 kar ve genel masraf ilave edilmiş fiyatı,                 
  Sari olan işlerde uygulama yılı birim fiyatı : Uygulama yılındaki ihaleli  
işler birim fiyatının % 92'si alınan fiyatı,                  
  Keşif Bedeli : İşin emanet - Taşaron birim fiyatlariyle hesaplanan tutarını,
  Tahmini Bedel : Miktarı veya birim fiyatı belli olmayan işlerde iş cinsle- 
rine göre tahmin edilen miktarlara veya birim fiyatlara göre bulunan tutarı,  
  İkinci Keşif - Kesin Hesap : Emanet işlerinde fiilen yapılmış olan işin; sa-
yım, tartı, ölçü, röleve ve ataşmanlara dayanılarak hesaplanan miktarların birim
fiyatlarla çarpılması suretiyle bulunan tutarını,                
  Anlaşma : Emanet Komisyonlarınca taşarona yaptırılacak işin şartlarını ve  
ödeme şeklini belirleyen ve emanet komisyonu ile taşaron arasında imzalanan   
belgeyi, (Noter tasdiki zorunlu değildir.)                   
  Genel Şartname : Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'ni,          
  Şartname : Yapılacak işlerin, genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri-
ni gösteren belge veya belgeleri,                        
  ifade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
      Emanet Komisyonlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları   
                                        
  KURULUŞ :                                  

  Madde 4 - Emanet komisyonu; ita amirinin onayı ile, idare görevlilerinden  
biri başkan diğeri teknik veya uzman eleman ve bir diğeri de muhasebe işle-   
rinden anlayan eleman olmak üzere en az üç kişi ile kurulur. Bu onayda başkan  
ve üyelerin hastalık izin ve görev değişikliği sebebi ile ayrılmalarında    
yerlerine kimlerin görev yapacağı da belirtilir.                
  Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, İl Müdürleri, Belediyelerde fen- 
işleri ve imar müdürleri, işletme müdürleri, saymanlar ve veznedarlar emanet  
komisyonlarında görev alamazlar.                        
  GÖREV VE YETKİ :                              

  Madde 5 - Emanet komisyonu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş 
ve hizmetleri, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekle görevli 
ve bu görevleri ifaye yetkilidir.                        
  SORUMLULUK :                                

  Madde 6 - Emanet komisyonu uhdesine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esas- 
lara uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje ve şartnamelerine uygun olarak 
yapılmasından sorumludur.                            
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               İşin Yürütülmesi                  
  EMANET İŞ ONAYI :                              

  Madde 7 - İş ve hizmetlerin emanet usulü ile yapılması için ita amirinden  
onay alınır.                                  
                                        
  PROGRAM, PROJE, KEŞİF VE ŞARTNAMELER :                   

  Madde 8 - İş için idare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve  
şartnameler emanet komisyonuna verilir. Emanet Komisyonu buna göre işin ne   
şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse iş ve çalışma programı hazırlar.   
  İşe başlamadan önce veya devamı sırasında proje değişikliği veya yeni    
proje yapılması, keşif veya şartname hazırlanması gerektiğinde; Bunlar bizzat  
emanet komisyonu veya idare tarafından hazırlanır. Proje, keşif ve şartnameler 
idarenin yetkili birimlerince onaylanmadıkça uygulanamaz.            
  İŞ YERİ TESLİMİ :                              

  Madde 9 - Taşaronun anlaşmada belirtilen müddetler içinde işe başlaması ve 
işi zamanında bitirebilmesi için Emanet Komisyonu tarafından işyeri taşarona  
tutanakla teslim edilir.                            
  İŞÇİ TEMİNİ :                                

  Madde 10 - Komisyon, iş için gerekli her türlü işçiyi idareden, bu mümkün  
olmadığı takdirde dışarıdan geçici olarak temin eder.              
  MADDE, ARAÇ VE GEREÇ TEMİNİ :                        

  Madde 11 - Öncelikle emanet iş için gerekli olan ve idarede bulunan diğer  
demirbaş her türlü makine, malzeme, araç, gereç, teçhizat, tesisat ve yedek   
parça idarece geçici olarak komisyon emrine tahsis edilir.           
  İkinci maddede sayılan işler için lüzumlu olup, idarede bulunmayan veya   
idare ambarınca karşılanamayan işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak   
kullanılacak gerekli her türlü madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları    
kendileri üreten veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına     
veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi                      
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teşebbüslerine veya belediyelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya  
tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden satın almak suretiyle ve bu   
suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve   
piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartiyle, piyasadan satınalınmak 
veya kiralanmak suretiyle emanet komisyonunca temin edilir.           
  MALZEME TEMİNİ :                              

  Madde 12 - İş için gerekli taş, kum - çakıl, su vs. gibi malzeme ocakları  
usulüne göre kamulaştırma veya geçici işgal suretiyle idarece temin edilerek  
komisyona teslim edilir. Gerekli hallerde malzeme satın alınabileceği gibi   
şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde te- 
min edilen malzemelerin bedelleri emanet iş tahsisatından karşılanabilir.    
  EMANET İŞİN MÜDDETİ :                            

  Madde 13 - 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile diğer kanunlara göre  
gelecek yıl veya yıllara geçici yüklenmelere girişilenler hariç olmak üzere   
emanet işin müddeti genel olarak bir bütçe yılıdır. İş hacminin buna göre tesbit
edilmesi ve bir bütçe yılı içinde bitirilmesi gerekir. Bu gibi işlerde en geç  
bütçe yılı sonunda, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre taşaronun ilişiği  
kesilir. Ancak bir bütçe yılında bitirilmesi planlanan işlerden şartnamesinde  
belirlenmiş olan mücbir sebeblerle yılı içinde bitirilemeyenler, müteakip yıl  
çalışma programında yer alması ve kuruluşun en yetkili amirinden onay alınması 
şartiyle ertesi yılda devam edilebilir. Bu şekilde, süre uzatımı almak veya   
keşif artışı sebepleriyle müteakip yıla geçen taşaron işlerinde, anlaşmasında  
aksine bir kayıt bulunmadıkça, yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi    
hükümleri, bu yönetmeliğin 3. maddesi de dikkate alınarak uygulanır.      
  Ayrıca bir bütçe yılında bitirilemeyecek olan ve özelliği nedeniyle kısımla-
ra bölünemeyen işler için de emanet iş onay'ında belirtilmek ve kanuni dayanağı 
bulunmak şartıyla gelecek yıllara geçici emanet işlere girişilebilir.      
                                        
  EMANET KOMİSYONU KARARLARI VE YAZIŞMALAR :                 

  Madde 14 - Emanet iş, komisyon üyelerinin kararları ile yürütülür. Kararlar-
da başkan ve üyelerin isim ve imzaları ile karar tarihi bulunur. Komisyonca   
alınacak kararlarda çekimser kalınamaz muhalif kalan üye, muhalefet şerhini   
yazarak imzalamak zorundadır.                          
  Komisyonun taşaron seçme, işi taşarondan alma, keşif ilavesi, süre uzatımı 
kararları, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdikini müteakip  
yürürlüğe girer.                                
  Emanet komisyonu idarece belirlenen üniteye muhatap olur ve yazışmalar   
ancak bu kanalla yapılır.                            
  İŞ YAPMA USÜLLERİ :                             

  Madde 15 - Emanet komisyonu, işin ne şekilde yapılacağına dair aldığı karar 
uyarınca işi aşağıdaki usullere göre yapar veya yaptırır.            
  a) İşin doğrudan doğruya komisyonca yaptırılmasına karar verilmiş ise, bu  
takdirde komisyon, işin hususiyetine göre lüzumlu her türlü işçiyi geçici olarak
temin eder ve gerekli formaliteleri yapar; Şantiye tesislerini, yardımcı vası- 
taları, araç, gereç ve makinaları ve her türlü malzemeyi temin ve tedarik eder. 
Bu işler için emanet Komisyonu mutemedine kanuni sınırlar içinde avans verilir.
  b) İşin nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlar eliyle yaptırılmasına
karar verilmiş ise bu takdirde iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşaronlara 
verilebilir.                                  
  c) (a) ve (b) fıkralarındaki usuller gerektiğinde birlikte uygulanabilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  TAŞARON SEÇİLMESİ :                             

  Madde 16 - Taşaron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler cins, miktar, 
yer, teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle taşaron seçilmesinden 7 gün 
önce ilan tahtalarına asılır. Gerektiğinde şekil ve muhtevası ve adedi idarece 
tesbit olunarak ilan yolu ile ilgililere duyurulabilir.             
  Acil ve özellik arzeden işler ilan edilmeksizin komisyon ehliyetli gördüğü 
bir veya birden fazla taşarondan yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerin-
de anlaşmak sureti ile yapılabilir.                       
  Komisyonlar, gerekçesini belirlemek suretiyle, verilen teklifleri uygun   
görüp görmemekte serbesttir. Komisyonun kararı ve taşaronla yapılan yazılı an- 
laşma ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından onaylandıktan sonra ge-  
çerli olur.                                   
  TEMİNAT :                                  

  Madde 17 - Taşaron işlerinde, keşif veya tahmini bedeli her yıl bütçe kanu- 
nunda emanet işler için gösterilen miktarı geçmeyen işler için geçici teminat  
aranmayabilir.                                 
  Geçici teminat alınmış ise geçici teminat kesin teminata çevrilerek bakiye- 
sinin tamamı taşaron tarafından diğer teminat nevileri olarak verilebileceği gi-
bi hakedişlerden % 10 kesilmek suretiyle de teminat kanuni kesin teminata ta-  
mamlanır.                                    
  Taşarondan geçici teminat alınmaması şekli seçilmiş ise iş için kanuni kesin
teminat miktarının tamamı hakedişlerden % 10 kesilmek suretiyle alınır veya   
taşaron tarafından kesin teminatın tamamı Kanuni bir şekilde verilir.      
  Bu miktarın üstündeki işlerde 2886 sayılı Kanun'un 25, 26, 27, 54 ve 55   
inci maddeleri gereğince ve kanunda istisna edilen hususlar gözönünde tutulmak 
suretiyle geçici ve kesin teminat miktarları ve teminatın nereye yatırılacağı  
tayin olunur.                                  
   Komisyon dilerse, taşarondan işçilik fiyatı teklifi isteme işlerinde de  
iş için teminat olarak takdiren bir miktar tesbit ederek, bu teminatın nakit  
olarak idarece belirtilen saymanlığa yatırılmasını taşarondan isteyebilir.   
  İdarece taşarona verilen idare malı malzemeler için gerekirse yeterli    
miktarda teminat alınır veya taşaronun idarede mevcut alacağından teminat tutarı
kadar karşılık tutulur.                             
  Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzeri-
ne ihtiyati tedbir konulamaz.                          
  TAŞARON HAKKINDA İLGİLİLERE BİLGİ VERİLMESİ :                

  Madde 18 - Kendisiyle anlaşma imza edilen taşaronun durumu (işin yeri,   
birinci keşif bedeli, müddeti, taşaronun kanuni ikametgahı vs.) idarece mahalli 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile Çalışma Müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirilir.
  İŞİN KONTROLÜ :                               

  Madde 19 - Emanet iş, işveren vekili sıfatiyle emanet komisyonunca kontrol 
edilir. Lüzumu halinde kontrol için idarece her türlü yardım yapılır.      
  ÜCRETLERİN ÖDENMESİ :                            

  Madde 20 - Bizzat komisyonca çalıştırılan geçici işçi ücretleri, ayda bir  
defa olmak üzere her türlü kanuni kesintiler gösterilmek suretiyle hazırlanan  
bordrolarla komisyon mutemedi tarafından ödenir.                
  Taşaron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçilerin ücretleri yuka-  
rıdaki fıkrada belirtildiği gibi hazırlanan bordrolara istinat etmek sureti ile 
taşaron tarafından ödenir. Komisyon gerek puvantajı, gerekse bordroları kontrol 
etmek ve istemek hakkını haizdir. Eğer taşaron işçi ücretlerini zamanında veya 
herhangi bir şekilde ödemezse, taşaron hakedişinden gerekli kesinti yapılmak  
suretiyle komisyonca ödeme yapılır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  TAŞARON HAKEDİŞLERİ :                            

  Madde 21 - Taşaron hakedişleri yeşil defter ve ataşman v.s. belgelere dayalı
olarak hazırlanan ve emanet komisyonu tarafından imzalanan hakediş raporlarına 
göre idarece tahakkuka bağlanarak ödenir. İş sari ise her bütçe yılı sonunda  
taşaronun yaptığı bütün işlerin mutlaka tesbiti yapılarak taşaronun hesabı   
çıkarılır ve hakedişi tahakkuka bağlanır.                    
  Taşaronun bütçe yılları içerisinde yaptığı işlerin bedelleri anlaşmasına  
göre ödenir.                                  
  Kesin hesap sonucunda idarece verilen malzemelerin tamamının kullanılma-  
mış olduğunun tesbiti halinde ne gibi işlem yapılacağı anlaşmada belirtilir.  
  İŞ MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME OLMASI :                  

  Madde 22 - Taşaronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş   
 miktarında bir azalma meydana gelirse iş bu kadarla bitirilmiş olur ve taşaron 
iş miktarının azalmasından dolayı hiç bir istekte bulunamaz.          
  Ancak taşaronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş mikta-  
rında keşif bedelinin % 30'una kadar bir artma meydana gelirse, bu iş emanet  
komisyonunca aynı taşarona aynı anlaşma şartıyla yaptırılabilir. Bu takdirde  
taşaron, süre uzatımı hariç, hiç bir hak ve talepte bulunamaz.         
  İşin anlaşmaya esas keşif bedelinin % 30 fazlasıyla da ikmal edilemiyeceği- 
nin anlaşılması halinde komisyon işi bu haliyle bittiğini kabul ederek madde  
27 ve 28'e göre taşaronun ilişiğini kesebileceği gibi, % 30 oranından fazla ar- 
tış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri   
gelmiş ise, taşaronun % 30'dan fazla artış gösteren işleri de, süre uzatımı   
hariç, aynı anlaşma şartlarıyla yapmayı kabul etmesi ve Emanet Komisyonunca   
da aynı taşarona yaptırılmasında fayda görülmesi halinde komisyonca alınacak  
gerekçeli kararın kuruluşun en yetkili amirince tasdiki kaydıyla % 30'undan faz-
la artış gösteren işler de aynı taşarona yaptırılabilir.            
  Ancak, işin keşif artışı nedeniyle müteakip yıla geçen kısımlarına 13. mad- 
de hükümleri uygulanır.                             
  YENİ FİYAT TANZİMİ :                            

  Madde 23 - Birinci keşifte yer almayan herhangi bir işin yapılmasına lüzum 
ve zaruret hasıl olur veyahut emanet taşaron birim fiyatı ile ödeme imkanı olmaz
ise Genel Şartname Hükümlerine uyularak taşaronla birlikte komisyonca 3. maddede
belirtildiği şekilde yeni emanet taşaron birim fiyatı tanzim edilir. Yine fiyat-
lar ita amiri veya yetkili kılınan makamın tasdikinden sonra geçerli olur.   
  SÜRE UZATIMI :                               

  Madde 24 - Genel Şartname ve anlaşma hüküm ve şartlarına göre, lüzum görülen
hallerde iş bitirme tarihi komisyon tarafından gereği kadar uzatılabilir. Süre 
uzatım kararları ita amiri veya yetkili kılınan makamca tasdik edildikten sonra 
uygulanır.                                   
  CEZALI ÇALIŞMALAR :                             

  Madde 25 - İşin tamamının veya bazı kısımlarının anlaşma ile tesbit edilen 
muayyen zamanda bitirilmemesi halinde, komisyonca taşarona hiç bir ihtarda bu- 
lunmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın, taşarondan, vaktinde bitmeyen   
işler için anlaşmada tesbit edilen gecikme cezası kesilir. Ancak bu gecikme   
10 günü geçtiği takdirde komisyon anlaşmayı bozmakta veya bu cezayı alarak işi 
devam ettirmekte veyahut müteakip cezalı gün adedini yazılı bir tebliğ ile tah- 
dit ederek uzatmakta ve işin bu müddet zarfında da bitmemesi halinde, anlaşmayı 
feshetmekte serbesttir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu tür hallerde ita amirinin veya yetkili kılınan makamın onayının alınması 
şarttır.                                    
  ANLAŞMANIN FESHİ :                             

  MADDE 26 - Taşaron;                             
  a) Anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birine riayet  
etmezse,                                    
  b) Anlaşmanın tanzim ve imza edildiği tarihten itibaren anlaşmada belirti- 
len müddet içinde işe başlamazsa,                        
  c) İdarenin muvafakatı dışında işi başkasına devir ve temlik ederse,    
  d) Yeteri kadar işçi, araç, gereç makine ve techizatla işe devam etmezse,  
  e) Parti parti iş veya mal tesliminde, beher partinin teslim tarihlerine  
riayet etmezse,                                 
  Komisyon, ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayını almak suretiyle an-
laşmayı feshetmeye yetkilidir.                         
  Anlaşma feshedildiği takdirde taşaronun teminatı irat kaydolunur ve hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat taşaronun  
borcuna mahsup edilemez.                            
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
         Kabul, Kesin Hesap ve Emanet Komisyonunun İbrası       
  KABUL VE KESİN HESAP :                           

  Madde 27 - İş bitirilince veya satın alınan malzeme ve teçhizatın tamamı  
teslim alınınca komisyon, aşağıda belirtildiği şekilde işin kabulünü yaptırır  
ve taşaronun kesin hesabı çıkartılarak tahakkuka bağlanır.           
  İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşaronun yaptığı işlerin tesbiti yapıla-
rak hakedişi düzenlenir ve tahakkuka bağlanır.                 
  İşin sonunda emanet komisyonu işin kabulünü yapabileceği gibi dilerse komis-
yonun başvurusu üzerine, ita amirince veya yetkili kılınan makamca bir kabul  
heyeti kurulur.                                 
  Kabul heyeti, komisyonun ve varsa taşaronun huzuru ile işin fen ve sanat  
kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını ince-  
ler. Uygun bulduğu takdirde kabul tutanağını tanzim eder. Malzeme alımlarında  
kabul tutanağı yerine muayene raporu düzenlenir.                
  İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılabilece-
ği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir. Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman 
yapılacağı hususu da geçici kabul tutanağında belirtilir.            
  Düzenlenen kabul tutanakları ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayına 
sunulur.                                    
  KESİN TEMİNATIN İADESİ :                          

  Madde 28 - Yüklenimin anlaşma ve şartname hükümlerine göre tamamen yerine  
getirildiği anlaşıldıktan sonra taşaronun o işle ilgili olarak;         
  a) İşçilerinin alacaklarının ödendiği,                   
  b) Sosyal Sigortalar Kurumu'yla ilgisi kalmadığı,              
  c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu 
olmadığı,                                    
  d) İşin anlaşma ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği,  
usulüne göre anlaşıldıktan ve taşaronun bu işten dolayı idareye herhangi bir  
borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ili-  
şiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümü,          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, geçici ka-  
bul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme   
bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla kesin teminatın  
yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kesin teminatın kalanı, 
  Taşarona geri verilir.                           
  Taşaronun bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan    
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesin-   
tilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 2886 Sayılı  
Kanun'un 54 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık   
tutulur. Varsa kalanı taşarona geri verilir.                  
                                        
  EMANET KOMİSYONUNUN İBRASI :                        

  Madde 29 - İşin sonunda yapılacak kabul ve kesin hesabın, ita amiri veya  
yetkili kılınan makam tarafından tasdiki ile emanet komisyonu ibra edilmiş   
olur.                                      
                                        
  YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :                   

  Madde 30 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler     
uygulanır.                                   
                                        
             BEŞİNCİ BÖLÜM                     
             SON HÜKÜMLER                     
                                        
  GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış işler,   
ilgili oldukları yönetmelik ve usullerle sonuçlandırılır.            
                                        
  YÜRÜRLÜK :                                 
                                        

  Madde 31 - Sayıştay'ın görüşü de alınarak hazırlanan Bu Yönetmelik Resmi  
Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 2886 Sayılı Kanun'a   
tabi genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin özel idare ve   
belediyelerin diğer yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı hükümleri ile    
müstakil emanet iş yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıştır.          
                                        
  YÜRÜTME :                                  
                                        

  Madde 32 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.