Endeksler
                 İÇKİLİ YERLERE VERİLECEK İZİNLERDE GÖZÖNÜNDE                   
                  BULUNDURULACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK (1)                   
                                                                                
    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       :  17.5.1984, No : 84/8100           
    Dayandığı Kanunların Tarihi            :  4.7.1934, No : 2559               
                                              3.4.1930, No : 1580               
                                              24.4.1930, No : 1593              
                                              8.7.1942, No : 4250               
                                              5.1.1961, No : 222                
                                                                                
    Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi       :  9.7.1984, No : 18453              
    Yayımlandığı Düsturun Tertibi          :  5, Cildi : 23, S. 1818            
                                                                                
                              BİRİNCİ BÖLÜM                                     
                 Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar                     
    Amaç ve Kapsam                                                              

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, içkili yer bölgelerinin tespiti ile bu bölgelerde  
açılacak her türlü alkollü içki satışı yapılacak içkili yerlere verilecek izin- 
lerde ve bu yerlerin açılma ve faaliyetlerinde gözönünde bulundurulması ve      
uyulması gerekli esas ve usullerle yapılması gerekli iş ve işlemleri düzenler.  
    Hukuki Dayanak                                                              

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife  
ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesiyle 3 Nisan 1930 Tarihli ve 1580 Sayılı    
Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 24 Nisan 1930 tarihli
ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 166, 178 inci, maddelerine ve       
8 Haziran 1942 tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı     
Kanunu'nun 19 ncu maddesiyle 5 Ocak 1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eği- 
tim Kanunu'nun 61 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.        
    Tanımlar                                                                    

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                                
    a) İçki : Şarap ve bira gibi hafif alkollü içkiler dahil her türlü alkollü  
içkileri,                                                                       
    b) Umuma mahsus yer : Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin fay-  
dalanmasına açık park, meydan, cadde ve sokak gibi kamuya ait yerleri,          
    c) Umuma açık yer : Herkesin belli şartlara uymak suretiyle girip çıkabi-   
leceği yerleri,                                                                 
    d) İçkili yer: Kadehle içki satılan umuma açık yerleri,                     
    e) İçkili yer komisyonu : Şehir ve kasabalarda içkili yerlerin hangi mıntı- 
kalarda bulunabileceğini tesbit ile yetkili ve görevli komisyonu,               
    f) İçkili yer bölgesi : İçkili yer komisyonu tarafından içinde içkili yer-  
lerin açılması için tesbit edilen mıntıkaları,                                  
    ifade eder.                                                                 
                              İKİNCİ BÖLÜM                                      
                     Bölgelerin Tesbitine İlişkin Hükümler                      
    İçkili Yer Komisyonu                                                        

    Madde 4 - Şehir ve kasabalarda gazino, lokanta, bar, kafeşantan, birahane   
gibi kadehle içki satacak yerlerin bulunacakları bölgeler, mahallin asayişinden 
sorumlu bulunan en büyük mülkiye amirinin başkanlığında mahallin en büyük genel 
------------------                                                              
(1) 24.1.1989 gün ve 353 sayılı K.H.K. kapsamına giren işyerleri için 9.3.1989  
gün ve 20103 sayılı R. Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik" e bakınız.                                                  
                                                                                
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1989  (Ek - 3 )                                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
kolluk amiri (polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde jandarma komutanları),    
tekel müdürleri veya tekel müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde memurları, sağ- 
lık müdürleri veya hükümet tabipleri (bunların bulunmadıkları yerlerde belediye 
tabipleri bunlar da yoksa sağlık memurları), milli eğitim müdürleri ile belediye
ve ticaret odasından gönderilecek birer  temsilciden oluşan komisyon tarafından 
tesbit edilir.                                                                  
    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı                                              

    Madde 5 - İçkili yer komisyonları üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğun- 
lukla karar verirler.                                                           
    İçkili Yer Komisyonu Kararının Yürürlüğe Girmesi                            

    Madde 6 - (Değişik: 26.4.1985 - 85/9412 K.)                                 
               Komisyon tarafından verilen kararlar ve kararlara uygun olarak   
tanzim edilen ölçekli krokilerin ikişer nüshası; İl merkezleri için İçişleri    
Bakanlığına diğer şehir ve kasabalar için de Valiliğine gönderilir ve ilgilisine
göre, Bakanlığın veya Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.                      
    Kontrol ve Murakabede Kolaylık                                              

    Madde 7 - İçkili yer bölgeleri genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu 
gözönüne alınarak genel kolluk kuvvetleri tarafından kolaylıkla kontrol ve mura-
kabe edilecek şekilde tesbit olunur.                                            
    Bölge Tesbitindeki Sınırlamalar                                             

    Madde 8 - Bölge tesbitindeki sınırlamalarda aşağıdaki esaslara uyulur.      
    a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde içkili yer bölgesi tesbit edile-  
mez. İçkili yer bölgesi haricinde ve içkili yer bölgesi tesbit edilmeyen mahal- 
lerde içkili yer açılamaz.                                                      
    b) Hükümet, Belediye, Karakol, Kışla, her derecedeki özel ve resmi bütün    
öğretim ve eğitim kurumları, öğrenci yurtları, her nev'i sanat müesseseleri,    
maden ocakları, mabetler, inşaat yerleri, genelevler, spor kulüpleri ve diğer   
gençlik birlik ve teşekkülleri yakınında içkili yer bölgesi tesbit edilemez.    
    Bu maddede adı geçen sanat müesseselerinin neler olduğu o yerdeki Kültür ve 
Turizm Bakanlığı temsilcisinin de üye olarak katılacağı kuruluş şekli 4 üncü    
maddede yazılı İçkili Yer Komisyonu'nca tesbit edilir.                          
    c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamına giren İlköğretim kurum- 
larına yüz metre mesafeden daha yakına içkili yer bölgesi tesbit edilemez.      
    Bu Kanun kapsamı dışında kalan öğretim ve eğitim kurumları için belirtilen  
mesafeden az olmamak üzere, diğer yerler için mahalli şartlara göre ilgili ko-  
misyonca belli bir mesafe tayin ve tesbit edilir.                               
    İstisnalar                                                                  

    Madde 9 - (Değişik : 26.4.1985 - 85/9412 K.)                                
              2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine tabi belgeli turizm 
işletmeleri ile; Turizm mevsimine münhasır olmak ve turizme hizmet ve teşvik    
niteliği taşımak kayıt ve şartı ile Belediye hudutları dışında kalan yerlerde:  
    a) İşleten veya işletme yeri itibariyle, kadehle ve açık olarak içki veril- 
mesinde ve satılmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir mahzur bulunmama- 
sı,                                                                             
    b) İnşaat tipi ve vasıfları bakımından çevre ve özelliklerine uygun ve her  
türlü sağlık şartlarını taşıması,                                               
    c) Yönetmelikte belirtilen özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili mesa- 
fe tahdidine uyulmuş olmasının tesbiti halinde,                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Mahallin en büyük Mülki İdare Amiri tarafından kadehle ve açık olarak içki  
verilmesine ve satılmasına izin verilebilir.                                    
    Bu şekilde izin verilen yerlerin Genel Güvenlik, Asayiş, Sağlık ve Turizme  
hizmet yönünden gerekli şartlara uymadıklarının veya kaybettiklerinin tesbiti   
halinde içki izinleri iptal edilir.                                             
    Sağlık Kontrolu                                                             

    Madde 10 - Mahallin en büyük mülkiye amirleri, kadehle içki satma izni      
almış bulunan müesseseleri genel sağlık yönünden enaz 15 günde bir defa yetki-  
li sağlık teşkilatı personeline kontrol ettirir.                                
                                                                                
                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                       
                    İçkili Yer İşletme İzni Alma Şekli                          
                                                                                
    Müracaat                                                                    

    Madde 11 - Tesbit edilen içkili yer bölgelerinde kadehle içki satılacak     
yerlerin açılması için bu yerlerin sahip veya kiracıları varsa ortakları veya   
yönetim kurulu mahallin en büyük mülkiye amirine bir dilekçe ile müracaat eder- 
ler.                                                                            
    Dilekçeye açılacak içkili yerin bulunduğu adres tam olarak yazılır. Dilek   
sahibi'nin ve mevcutsa ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin üçer adet    
fotoğrafı, nüfus kağıdı veya tasdikli sureti eklenir.                           
    Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Yerler                                          

    Madde 12 - Açılmak istenen içkili yer, Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi bir     
binanın, bir veya birkaç bağımsız bölümüne yerleşmiş ise faaliyet başlaması     
için bu yönetmelikte aranan şartlara ek olarak kat malikleri kurulunun bu faali-
yeti tasvip ettiğini gösterir bir belgenin de istenmesi gerekir.                
    Müracaat Üzerine Yapılacak İşlem ve İzin                                    

    Madde 13 - 11 inci madde gereğince mahallin en büyük mülkiye amirine veri-  
len dilekçe genel zabıtaya havale edilir. Bu dilekçenin sahip veya sahipleri    
hakkında her yönden inceleme yapılır.                                           
    Açılmak istenen içkili yerin bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere    
uygun olup olmadığı da tesbit edilir.                                           
    Tahkikat neticesinde zabıta tarafından bir mahzur olmadığı anlaşıldığı      
takdirde mahallin en büyük mülkiye amiri  2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanununun 7 nci maddesi gereğince içkili yerin açılmasına izin verebilir.       
    Mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından izin verildiği takdirde, Belediye
Kanununa tabi iş ve işlemlerin yapılması ve Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili
vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsili için, izin belgesi Belediye-
ye gönderilir ve aynı zamanda tekel idaresine resmen bildirilir.                
                                                                                
                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                   
               Kadehle İçki Satılacak Yerlerin Tabi Olacakları Esaslar          
    Kadehle Her Türlü İçki Satışı                                               

    Madde 14 - Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içki kadehle ve açık ola-  
rak, kanunlarla belirli istisna hükümleri saklı kalmak üzere, sadece içkili yer 
işletme izni alan lokanta, gazino ve benzeri yerlerde verilebilir ve satılabi-  
lir.                                                                            
    Bu yerler dışında açıkta ve umuma mahsus yerlerde kadehle ve açık olarak    
içki verilmesi veya satılması yasaktır.                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Korunması Gerekenler                                                        

    Madde 15 - (Değişik : 5.10.1984 - 84/8631 K.)                               
    İçkili yerlerde;                                                            
    Kendisini idare edemiyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634    
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (a) bendi hükümleri saklı    
kalmak üzere, 18 yaşından aşağı çocukların yanlarında ebeveynleri, velileri     
veya vasileri olsa bile içeri alınması ve 18 yaşından aşağı gençlere her çeşit  
alkollü içki verilmesi yasaktır.                                                
    18 yaşından aşağı çocuklar ancak, yanlarında ebeveynleri veya velileri ol-  
mak, kendilerine içki servisi yapılmamak ve içki verilmemek şartı ile, (bar,    
pavyon, meyhane ve emsali yerler hariç) nitelikleri mahallin en büyük mülkiye   
amirince tayin ve tespit edilecek içkili yerlere girebilirler.                  
    Belediyelerin Yetkileri                                                     

    Madde 16 - Bölgenin sosyo - ekonomik turistik ve kültürel yapısı ile mahalli
örf ve adetlere göre içkili yerlerin;                                           
    a) Açık ve kapalı bulunacağı saatler,                                       
    b) Sınıfları ve vasıfları,                                                  
    c) Umuma mahsus yerlere göre durumları ve dış görünüşleri,                  
    İle tabi olmaları ve uymaları gereken diğer şartlar, mahallin en büyük zabı-
ta amirinin görüşü ve en büyük mülkiye amirinin muvaffakatı üzerine belediyeler-
ce tayin ve tespit olunur.                                                      
                                                                                
                             BEŞİNCİ BÖLÜM                                      
                              Son Hükümler                                      
                                                                                
    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Değişiklikleri                         

    Madde 17 - 21/5/1949 gün ve 7212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şehir   
ve Kasabalarda 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesine,
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 166, 178 nci, 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun      
15 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler  
İnhisarı Kanunu'nun 19 uncu, 305 sayılı Tedrisatı iptidaiye Kanunu'nun 14 üncü  
maddelerine göre İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak    
Esasları Gösterir Yönetmelik" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.     
    GEÇİCİ MADDE - Halen, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre    
izinli olarak faaliyette bulunan içkili yerler dışında, açık olarak şarap ve    
bira gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, bu Yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde içkili yer işletme izni almak zorun- 
dadırlar.                                                                       
    Bu süre sonunda içkili yer işletme izni almaksızın şarap ve bira gibi hafif 
alkollü içkileri satan umuma açık yerler, izinsiz açılmış içkili yer sayılarak  
haklarında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesinin son fıkrasına  
göre işlem yapılır.                                                             
    Yürürlük                                                                    

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                  
    Yürütme                                                                     

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
------------------------------------------------------------------------------  
|                                                                            |  
|         17.5.1984 TARİH ve 84/8100 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI           |  
|        İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN          |  
|       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE         |  
|----------------------------------------------------------------------------|  
|               Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği                         |  
|                   Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                             |  
|----------------------------------------------------------------------------|  
|           |               |   Farklı Tarihte       |                       |  
|           |               |   Yürürlüğe Giren      |      Yürürlüğe        |  
| Tarihi    |     Numarası  |       Maddeleri        |     Giriş Tarihi      |  
|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|  
| 5.10.1984 |  84/8631      |          --            |     21.10.1984        |  
| 26.4.1985 |  85/9412      |          --            |      4.5.1985         |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
|           |               |                        |                       |  
------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------   
|          17.5.1984 TARiH ve 84/8100 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI         |   
|         İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        |   
|         YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      |   
|---------------------------------------------------------------------------|   
|                                                                           |   
|                    Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği                   |   
|                         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                      |   
|---------------------------------------------------------------------------|   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |    Farklı Tarihte     |                      |   
|            |               |   Yürürlüğe Giren     |    Yürürlüğe         |   
| Tarihi     |   Numarası    |      Maddeleri        |   Giriş Tarihi       |   
|------------|---------------|-----------------------|----------------------|   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|            |               |                       |                      |   
|---------------------------------------------------------------------------|