Endeksler
                                        
                                        
       KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ         
         İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI            
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 25.4.1984, No : 84/8029       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 13.12.1983,No : KHK 190       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 13.5.1984, No : 18400        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi : 23, S. 1810       
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                GENEL HÜKÜMLER                  
                                        
  Amaç :                                   

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kadro ihdasını öngören Kanun veya kararna- 
me taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanması, tutulan kadroların 
serbest bırakılma işlemleri ve kadro değişikliği ile kadroların dağılımı, onay 
mercileri ve kullanılacak cetvellere ait esasları düzenlemektir.        
  Dayanak :                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı "Genel Kadro ve  
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin 6 ve 8 nci maddelerine göre ha-  
zırlanmıştır.                                  
  Kapsam :                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik ;                          
  a) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli    
kuruluşlar, Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,          
  b) İl özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik,     
müessese ve işletmeleri,                            
  c) Özel Kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel    
veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten   
kamu kurum ve kuruluşları,                           
  hakkında uygulanır.                             
  İstisnalar :                                

  Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,   
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri,    
Üniversite öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları 
ile Milli Güvenlik Sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz.
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
                KADRO İŞLEMLERİ                 
                                        
                  BÖLÜM : 1                  
                  Kadro İhdası                 
                                        
  Kurum ve Kuruluşlara Kadro İhdası :                     

  Madde 5 - Kapsama dahil kurum ve kuruluşlardan mahalli idareler hariç;   
  a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli    
kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının,         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya  
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu   
kurum ve kuruluşlarının, kadroları kanunla ihdas edilir.            
  Kadro İhdasını Gerektiren Haller :                     

  Madde 6 - Kalkınma planı ve yıllık programlar ile iş programlarına dayanı- 
larak yapılan iş analizleri sonucunda kadro değişikliği ve tutulan kadrolardan 
serbest bırakma yoluyla kadro sağlanamaması halinde;              
  a) Kanunla veya Uluslararası anlaşmalarla veya bunların verdiği yetkiye   
dayanılarak kurulan veya kurulacak birimler,                  
  b) Kalkınma planı ve yıllık programlarda kurulması veya genişletilmesi   
öngörülen hizmet birimleri,                           
  c) Yatırım veya iş programlarında yer alan projeler için ihtiyaç duyulan  
gerekli insangücünün sağlanabilmesi amacıyla kadro ihdas edilebilir.      
  Verilecek Bilgi ve Belgeler :                        

  Madde 7 - Kurum ve kuruluşlar, merkez ve taşra itibariyle ayrı ayrı düzen- 
leyecekleri yeniden kadro ihdası ile ilgili cetvellerle birlikte;        
  a) Yeni kadro ihdasını gerektiren hukuki belge ve sebebleri,        
  b) Yeni hizmet birimlerinin kurulması veya hizmet genişlemesi dolayısıyla  
ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili olarak birimler itibariyle yapılacak iş ana- 
lizi ve değerlendirme sonuçlarını,                       
  c) Teşkilat yapısında değişiklik sözkonusu ise bununla ilgili belge ve   
Teşkilat şemalarını, göndermekle yükümlüdürler.                 
  Tekliflerin Gönderilmesi :                         

  Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan kadro 
ihdasına ilişkin teklifler;                           
  a) Bakanlıklara ve bağlı veya ilgili Kuruluşlarına ait olanlar ilgili    
Bakanlıkça,                                   
  b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına ait  
olanlar ilgili Başkanlıkça,                           
  c) Mahalli İdarelere ait olanlar İçişleri Bakanlığınca,           
  d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarına ait olanlar 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca, incelenmek üzere Maliye ve Gümrük  
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir.               
  İnceleme ve Araştırma:                           

  Madde 9 - Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bulunan teklifler    
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, ilgili kurum veya kuruluşun Teşkilat  
ve Görevleri hakkında Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve  
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar doğrultusunda Devlet 
Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından ikişer temsilci ile ilgili 
kurum veya kuruluşun temsilcisinden teşekkül eden Komisyon tarafından incelenir 
ve belirlenen görüş, tutanak düzenlenerek, ilgili Bakanlığa (Bağımsız yargı   
organları için ilgili Başkanlığa) ve Başbakanlığa bildirilir. Bu görüşe katıl- 
mayan temsilcilerin katılmama sebebleride tutanağa eklenir.           
  Komisyon en az üç temsilcinin iştiraki ile toplanır ve gerek gördüğü takdir-
de Kurum ve Kuruluşlarda (Hakimler ve Savcılar ile bu meslekten sayılan görev- 
lerde bulunanlarla ilgili teklifler hariç) inceleme ve araştırma yapabilir.   
  Komisyonun koordinatörlüğü ve sekreterya hizmetleri Devlet Personel Daire- 
since yürütülür. Toplantı gün ve saatleri Devlet Personel Dairesi tarafından  
belirlenir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Usulüne uygun olmayan veya eksik bilgi ihtiva eden teklifler tamamlatılmak 
üzere iade edilir.                               
  Başbakanlığa Sevk :                             

  Madde 10 - İlgili Bakanlıkça (bağımsız yargı organları için ilgili Başkan- 
lıkça) hazırlanacak kadro ihdasını öngören Kanun veya Kararname taslakları Ko- 
misyonun görüşü aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur.              
                                        
                BÖLÜM : 2                   
            Mahalli İdarelerin Kadroları              
  Mahalli İdarelerin Kadrolarının İhdası :                  

  Madde 11 - İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, 
müessese ve işletmelerin kadroları Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir.   
  Usul ve Süre :                               

  Madde 12 - Mahalli İdarelerin kadro ihdas teklifleri yetkili organlarınca  
bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve her yılın
altıncı ayının sonuna kadar İçişleri Bakanlığına intikal ettirilir.       
  Ancak, yeni kurulan belediyelere kadro ihdasında yukarıda belirtilen süre  
kaydı aranmaz.                                 
                                        
                 BÖLÜM : 3                  
          Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği            
  Kadroların Serbest Bırakılması :                      

  Madde 13 - "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ye ekli 
cetvellerin tutulan kadrolar sütununda gösterilen kadrolar, Mezkür Kanun Hükmün-
de Kararname ile bu Yönetmeliğin 6,7,8, 9 ve 10 ncu maddelerindeki usul ve esas-
lar dahilinde yapılacak teklif, araştırma ve inceleme üzerine Bakanlar Kurulu  
Kararı ile serbest bırakılabilir.                        
  Kurum ve Kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla serbest bırakma teklifinde 
bulunamaz.                                   
  Dolu Kadroların Değişikliği :                        

  Madde 14 - Kurum ve Kuruluşlara verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu  
olanlar hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla bu Yönetmeliğin usule ait hükümleri-
ne uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik derecelerden aynı sınıf ve  
unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.                      
  Kurum ve kuruluşlar dolu kadrolarda yapılmasını istedikleri değişiklik   
tekliflerinde; ekli (3) sayılı cetvelle birlikte, kadro derecelerinde değişiklik
istenilen memurların müktesep hak aylık derece ve kademeleri ile bu memurların 
bağlı oldukları hiyerarşik kademeleri de bildirirler.              
  Kurum ve kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla kadro değişikliği teklifin-
de bulunamazlar.                                
  Kadroları değiştirilen memurların özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara
atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak  
alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.    
  Tutulan ve Boş Kadroların Değişikliği :                   

  Madde 15 - Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan haller dolayısıyla veya 
önceden tahmini mümkün olmayan hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların
karşılanması amacıyla bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, 
tutulan kadrolarda veya serbest kadrolardan boş olanlarda Bakanlar Kurulu Kararı
ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  BÖLÜM : 4                 
                Kadroların Dağılımı               
                                        
  Kadro Dağılımı :                              

  Madde 16 - Kurum ve Kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar   
ile tutulan kadrolardan serbest bırakılan veya kanun veya kararname ile ihdas  
edilen kadroların; merkez, taşra ve yurt dışı olarak belirlenmek ve iş analizle-
ri yapılmak suretiyle;                             
  a) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Merkez Teşkilatında Ana 
Hizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile Yardımcı birimleri itibariyle,     
  b) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Taşra teşkilatında bölge 
veya il kuruluşları itibariyle,                         
  c) Yurt dışı teşkilatlarında toplam sayı olarak,              
  d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında toplam
sayı olarak,                                  
  e) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Üniversitelerde idari teşkilat bi-  
rimleri itibariyle, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerde toplam sayı olarak,  
  f) Kefalet Sandıkları ve döner sermaye kuruluşları ile Kanunla kurulan   
fonlarda toplam sayı olarak,                          
  g) Dışişleri Bakanlığında toplam sayı olarak,                
  Kadroların eklendiği veya serbest bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde 
ekli (5) sayılı cetvele göre dağılımı yapılmak suretiyle onay için 17 nci madde-
deki onay mercilerine, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayış-  
tay'a gönderilir.                                
  Onaylı cetveller ile vizeli cetvellerin birer örneği onay veya vize tari-  
hinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Perso- 
nel Dairesine gönderilir.                            
  Daha sonra bu dağılımda yapılacak değişikliklerde aynı usullere tabidir.  
  Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. 
  Onay Mercileri :                              

  Madde 17 - Sayıştay denetimine tabi olmayan özel kanunla kurulan kuruluş  
ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiple-  
rinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait serbest  
kadroların dağılımında onay mercii ilgili Bakandır.               
  Kadroların Merkez ve Taşrada Kullanılışı:                  

  Madde 18 - Yapılan dağılım sonucunda taşra için tahsis edilmiş kadrolar   
hiçbir şekilde merkeze alınamaz.                        
  16 ncı maddedeki mercilere bildirilmek kaydıyla ve ilgili Bakanın onayıyla 
merkezdeki kadrolar taşra teşkilatına tahsis edilebilir.            
  Bu şekilde taşraya tahsis edilen kadrolarda daha sonra merkeze alınamaz.  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Kadro Hareketleri :                             

  Madde 19 - Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşları, atama, emeklilik,    
istifa, nakil, ölüm gibi sebeblerle serbest kadrolarında meydana gelen değişik- 
likleri, ekli (6) sayılı cetveli Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının    
son günü                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
itibariyle doldurarak, takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Maliye ve   
Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderirler.           
  Cetveller :                                 

  Madde 20 - Bu Yönetmeliğin ekini teşkil eden cetvellerden;         
  (1) Sayılı Cetvel Kadro İhdası,                       
  (2) Sayılı Cetvel Serbest Bırakma,                     
  (3) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliği,                  
  (4) Sayılı Cetvel Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği,            
  (5) Sayılı Cetvel Kadro Dağılımı,                      
  (6) Sayılı Cetvel Kadro Hareketleri, için kullanılır.            

  GEÇİCİ MADDE 1 - 190 sayılı "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde  
Kararname" nin geçici 2 nci maddesi gereğince Mezkür Kanun Hükmünde Kararnamenin
ekini teşkil edecek kadro cetvelleri, Kurum ve Kuruluşların Teşkilat ve görevle-
ri hakkındaki Kanunlar veya Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlıkların Kuru- 
luş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik   
esaslarına uygun olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi 
ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak Komisyonca hazırlanarak Başbakanlığa 
sunulur.                                    
  Komisyonun Koordinatörlüğü ve Sekreterya hizmetleri Devlet Personel Daire- 
since yürütülür.                                
  Yürürlük :                                 

  Madde 21 - Bu Yönetmeliğin;                         
  a) 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri 1/1/1985 tarihinde,          
  b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
  Yürütme :                                  

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
               (1) SAYILI CETVEL                
KURUMU  : ....................................                
TEŞKİLATI : ....................................                
                                        
          ihdası istenilen Kadrolar                  
                                        
                                        
                   Serbest  Tutulan            
                    Kadro   Kadro             
Sınıf  Ünvan  Ek gösterge Derece  adedi   adedi     TOPLAM     
------ ------- ----------- ------ -------- ----------  ----------------  
                                        
AÇIKLAMA :                                   
----------                                   
1 - Teşkilat hanesine Merkez veya taşra yazılacaktır.              
2 - Cetvel merkez ve taşra için ayrı ayrı düzenlenecektir.           
3 - Ek gösterge sütununa, sadece 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin 
  (B) fıkrasının (a) bendinde öngörüldüğü şekilde, Genel İdare Hizmetleri sı- 
  nıfına dahil olup ek gösterge tahsis edilecek kadro ünvanları için isteni- 
  len ek gösterge miktarları yazılacaktır.                  
4 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekte sayılan görevlerde bulunanlar  
  için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve ek gösterge sütunu doldurul-  
  mayacaktır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               (2) SAYILI CETVEL                 
KURUMU : ................................                    
         Serbest Bırakılması İstenilen Kadrolar :            
                                        
                               Tutulan      
             Tutulan  Serbest bırakılması   kadrolardan    
             Kadro      istenilen     kalan kadro    
Sınıf  Ünvan  Derece  adedi      kadro adedi      adedi      
------ ------- ------- --------- ----------------------- -----------------  
AÇIKLAMA :                                   
----------                                   
1 - Tutulan kadro adedi sütununa "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
  Kararname"ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda yer alan adetler  
  yazılacaktır.                                
2 - Daha önce serbest bırakma işlemi yapılmış ise tutulan kadro adedi sütununa 
  serbest bırakma işleminden veya işlemlerinden sonra tutulan kadrolardan   
  kalan kadro adedi sütunundaki adetler yazılacaktır.             
3 - Serbest bırakmaya ilişkin Kararname taslağında tutulan ve tutulan kadro-  
  lardan kalan kadro sayısı sütunlarına yer verilmeyecektir.         
4 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
  için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve sütunu doldurulmayacaktır.   
                                        
              (3) SAYILI CETVEL                  
KURUMU : ...................................                  
                                        
          Dolu Kadro Değişikliği,                   
                                        
       Değiştirilmesi İstenilen Kadrolar :       Yapılması uygun  
                Kadro     Kadro     görülen değişiklik; 
Birim   Sınıf  Ünvan    Adedi     Derecesi     Kadro derecesi 
------- -------- --------- ----------- ------------- -----------------------
AÇIKLAMA :                                   
----------                                   
1 - Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim   
  yazılacaktır.                                
2 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
  için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.         
3 - Kararname taslağında birim sütunu gösterilmeyecektir.            
                                        
            (4) SAYILI CETVEL                   
KURUMU : .................................                   
         Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği               
                                        
         - A -                   - B -        
      Mevcut Kadronun           Yapılması İstenen Değişiklik  
Birimi  Sınıfı  Ünvanı Derecesi Adedi Birimi Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi 
------ ------- ------- --------- ------ ------ ------ ------ -------- ----- 
AÇIKLAMA :                                   
1 - Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim   
  yazılacaktır.                                
2 - Cetvel tutulan veya boş kadrolar için ayrı ayrı düzenlenecektir.      
3 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
  için ayrı ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.       
4 - Kararname taslağında (A) ve (B) sütunlarındaki birim hanesi gösterilmeyecek-
  tir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              (5) SAYILI CETVEL                  
                                        
KURUMU  : ..................................                  
TEŞKİLAT : ..................................                  
                                        
              KADRO DAĞILIMI                    
Birimi Sınıfı Ünvanı  ADET   D E R E C E L E R               
- - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --------  
            1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Toplam  
                                        
                                        
                  UYGUNDUR                   
                 ..../..../...                 
                İmza, Mühür, Kaşe                
AÇIKLAMA :                                   
----------                                   
1 - Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır.         
2 - Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacak- 
  tır.                                    
3 - Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır.  
4 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
  için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.         
                                        
               (6) SAYILI CETVEL                
KURUMU  : .....................................                
TEŞKİLAT : .....................................                
                                        
               KADRO HAREKETLERİ                 
                                        
Birimi  Sınıfı Ünvanı ADET       D E R E C E L E R           
                                        
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Toplam         
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  ------------------     
DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB     DB         
                                        
AÇIKLAMA :                                   
-----------                                   
1 - Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır.         
2 - (D) Dolu, (B) Boş kadro anlamına gelmektedir.                
3 - Birimi sütununa (V) sayılı kadro dağılım cetvelindeki birimler yazılacaktır.
4 - Sadece bu yönetmeliğin 19 ncu maddesindeki sebeplerden dolayı dolu - boş  
  kadrolarında değişiklik olan birimler için doldurulacaktır.         
5 - Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanılacak- 
  tır.                                    
6 - Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır.  
7 - Cetvel, hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
  için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.