Endeksler
       OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ            
         VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN               
          KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ               
             HAKKINDA YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 21.2.1984, No : 84/7778       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 25.10.1983,No : 2935         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.3.1984, No : 18335        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi : 23, S. 1798        
                                        
                                        
              B İ R İ N C İ  K I S I M              
                Genel Hükümler                 
  Amaç ve kapsam :                              
                                        

  Madde 1 - Bu yönetmelik, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya Ana- 
yasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya  
çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması  
durumlarında ilan edilen olağanüstü hallerde;                  
  a) Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve çalışma   
esaslarını,                                   
  b) Bölge olağanüstü hal kurulunun ve il ve ilçe olağanüstü hal bürolarının, 
kuruluş, toplanma, karar alma, çalışma usul ve esaslarını,           
  c) Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar nedeniyle olağanüstü hal ilan 
edilmesinde getirilecek yükümlülüklerin karşılığının tespit, takdir ve ödenmesi-
ne, geçici süre için alınan araç ve malların geri verilmesine ilişkin hususları,
  Kapsar.                                   
  Hukuki dayanak :                              

  Madde 2 - Bu yönetmelik, 25/10/1983 tarihli ve 2935 Sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 12, 13, 16 ve 17 nci maddeleri hükümlerine dayanılarak aynı Kanunun  
34 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.                     
                                        
               İ K İ N C İ K I S I M               
            Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroları            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
         Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu        
  Kuruluş :                                  

  Madde 3 - (Değişik : 31/7/1987-87/11998 K) Başbakanlık Olağanüstü Hal Koor- 
dinasyon Kurulu, Başbakanının görevlendireceği bir Bakanın başkanlığında Başba- 
kanlık, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Ulaştırma,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Müsteşarları ve Milli Güvenlik Kurulu  
Genel Sekreteri ile;                              
  a) (Değişik:12/6/1993-93/4523 K.) Tabii afet nedeniyle olağanüstü hal ilan 
edilmesinde Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Çevre bakanlıkları müsteşarları ve Türkiye 
Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdürü ile Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen validen,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (Değişik: 12/6/1993-93/4523 K.) Tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle  
olağanüstü hal ilan edilmesinde Sağlık,Tarım ve Köyişleri,Çevre bakanlıkları  
müsteşarları, YüksekÖğretim Kurulu temsilcisi ve Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Başkanı veya Genel Müdürü ile Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun sekreterya 
hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen validen,                
  c) (Değişik: 21/6/1994-94/5891 K.) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni-
ni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hare-
ketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle 
kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumunda olağanüstü hal ilan edilmesinde
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan,Sağlık,  
Tarım ve Köyişleri,Orman Bakanlıkları müsteşarları, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Başbakan Askeri Danışmanı, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürü ile Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmet- 
lerini yürütmekle görevlendirilen validen,                   
  Oluşur.                                   
  Kurul üyeleri, toplantılara beraberlerinde kuruluşlarının ilgili birim tem- 
silcilerini getirebilirler.                           
  Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde kurula konu ile ilgili diğer bakan-
lıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri de çağrılabilir.    
  Alt komisyonların oluşturulması :                      

  Madde 4 - Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi ve belirli hizmetle- 
rin yürütülmesi için bir veya birden fazla alt komisyon kurabilir, gerektiğinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir.              
  Kurulun görevleri :                             

  Madde 5 - Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ;         
  a) Bakanlar Kurulunca olağanüstü hale ilişkin olarak verilecek görevlerini 
yerine getirir.                                 
  b) Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerdeki bölge ve il valiliklerinden ve  
diğer kaynaklardan alınan bilgilere ve gönderilen raporlara göre olağanüstü hal 
ilanını gerektiren olayları izler, değerlendirir ve uygulamaya ilişkin olarak  
bölge ve il valililerine gerekli emir ve direktifler verir.           
  c) İhtiyaçların giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi için gerekli gördüğü 
kararları alır. Bakanlıklar, kuruluşlar ve bölgeler arasında koordinasyon ve  
işbirliğini sağlar.                               
  d) Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Bakanlar Kurulunca çıkarıla- 
cak kanun hükmünde kararnameler hakkında Başbakanlığa teklifte bulunur.     
  e) İlgili bakanlıklar ile bölge ve il valilerince Kurula gönderilecek rapor-
ların muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarını olağanüstü halin konusuna 
göre belirler.                                 
  f) Olağanüstü hale ilişkin olarak Başbakan tarafından istenecek konuları  
inceler ve görüş bildirir.                           
  Çalışma usulü :                               

  Madde 6 - Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar
oy çokluğu ile alınır. 3 üncü maddenin son fıkrasına göre kurula çağırılanların 
oy hakkı yoktur.                                
  Alınan kararlar ilgili bakanlıklara, kuruluşlara, bölge ve il valiliklerine 
derhal duyurulur. Gerekli görülenler Türkiye radyo ve televizyon ve Resmi Gazete
ile ilan olunur.                                
  Kurul başkanının istemi üzerine, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları ihtiyaç duyulan personeli, araç ve gereci geçici olarak kurul emrine verir-
ler.                                      
  Kurul, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, bölge ve il valilikle-
ri ile doğrudan yazışma yapabilir.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik : 31/7/1987-87/11998 K) Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurul Baş- 
kanı olarak görevlendirilen Bakanlık tarafından yirmidört saat çalışma esasına 
göre yürütülür.                                 
  Kurulun çalışması sona erdiğinde her türlü evrak ve belgeler ilgili bakan- 
lığa devredilir.                                
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
            Bölge Olağanüstü Hal Kurulları              
                                        
                                        
  Bölge olağanüstü hal kurulunun kuruluşu :                  

  Madde 7 - Bölge olağanüstü hal kurulu, bölge valisinin başkanlığında, görev-
lendireceği il valileri, garnizon komutanı veya temsilcisi, olağanüstü halin ko-
nusuna göre bölge valisinin uygun göreceği bakanlık ve kuruluşların bölge mü-  
dürleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşur.     
  Bölge olağanüstü hal kurulları, olağanüstü halin ilanından itibaren ayrıca 
bir emir beklenmeksizin derhal çalışmalarına başlar.              
  Bölge valisi, gerekli gördüğü konu ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluş 
temsilcilerini kurula çağırarak bilgi ve görüşlerini alır.           
  Alt komisyonların oluşturulması :                      

  Madde 8 - Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi ve belirli hizmetle- 
rin yürütülmesi için bir veya birden fazla alt komisyon kurabilir, gerektiğinde 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir.              
  Kurulun görevleri :                             

  Madde 9 - Bölge olağanüstü hal kurulu; olağanüstü hal ilanını gerektiren  
olayları ve alınan her türlü karar ve tedbirlerin uygulanmasını izler, değerlen-
dirir, bunlarla ilgili önerilerde bulunur. Yükümlülüklerin karşılığının tespit, 
takdir ve ödenmesine ilişkin kararları alır. İlgili valilikler ve kuruluşlar  
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.                   
  Kurulun çalışma usul ve esasları :                     

  Madde 10 - Kurul, bölge valisinin çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır 
ve kararlarını oyçokluğu ile alır. 7 nci maddenin son fıkrasına göre toplantıla-
ra katılanların oy hakkı yoktur.                        
  Alınan kararlar, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- 
na, ilgili Bakanlık ve merkez kuruluşları ile valiliklere derhal gönderilir.  
Gerekli görülen kararlar mahalli imkanlarla ilan edilir.            
  Bölge valisinin istemi üzerine, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duyulan  
personeli, araç ve gereci geçici olarak kurul emrine verirler.         
  Kurulun sekreterya hizmetleri, bölge valisinin uygun göreceği kuruluş tara- 
fından yirmidört saat çalışma esasına göre yürütülür.              
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
           İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları             
                                        
  Olağanüstü hal bürolarının kuruluşu :                    

  Madde 11 - Bölge valisinin gerek görmesi veya olağanüstü halin bir ilde ilan
edilmesi durumunda, il merkezlerinde ve ilçelerde birer olağanüstü hal bürosu  
kurulur.                                    
  İl olağanüstü hal bürosu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, 
ilçe olağanüstü hal bürosu kaymakamın başkanlığında, olağanüstü halin konusuna 
göre vali veya kaymakamın uygun göreceği bakanlık ve kuruluşların il veya ilçe 
müdürleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
  Büroların görev, çalışma usul ve esasları :                 

  Madde 12 - Bürolar bölge valisi, vali ve kaymakamlar tarafından verilen   
görevleri yapar ve yükümlülüklerin karşılığının tespit, takdir ve usulü daire- 
sine ödenmesine ilişkin kararları alır.                     
  Bürolar, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını  
oyçokluğu ile alır.                               
  Büroların sekreterya hizmetleri, il ve ilçe yazı işleri müdürlükleri tara- 
fından yirmidört saat çalışma esasına göre yürütülür. Bu amaçla vali ve kayma- 
kamlar, kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları yeteri kadar personel, araç  
ve gereçle yazı işleri müdürlüklerini takviye edebilirler.           
  Büroların çalışmalarına ilişkin diğer hususlar, il ve ilçelerin özellikleri 
dikkate alınarak, vali ve kaymakamlarca düzenlenir.               
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Ortak Hükümler                 
                                        
  İşbirliği ve koordinasyon :                         

  Madde 13 - Olağanüstü halin ilanı ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının
yürürlükteki mevzuata göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve şiddet  
olayları ile ilgili olarak il ve ilçelerde faaliyet gösteren teşkil, kurul veya 
komisyonların, olağanüstü hal kurul ve büroları ile işbirliği içerisinde çalış- 
maları bölge ve il valileri ile kaymakamlarca sağlanır.             
  Görevlendirme :                               

  Madde 14 - Adli ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan personel hariç 
olmak üzere, bölge valisi, il valisi ve kaymakamın uygun göreceği kamu görevli- 
leri, olağanüstü hal süresince bölge olağanüstü hal kurulu ile il ve ilçe ola- 
ğanüstü hal bürolarında kendi kadroları ile çalıştırılabilirler.        
  Rapor verme :                                

  Madde 15 - Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bölge valisi ve il valisi, 
olağanüstü halin konusuna göre şekli, muhtevası ve gönderilme zamanı önceden  
belirlenen raporları Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığına
gönderirler.                                  
                                        
               Ü Ç Ü N C Ü K I S I M               
            Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit,          
               Takdir ve Ödenmesi                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                Teslim Alma İşleri               
                                        
  Teslim alma ekipleri :                           

  Madde 16 - Olağanüstü hallerde, yükümlülük uygulanacak malların teslim alın-
ması için, olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca, ikişer kişilik bir veya gere-
kiyorsa daha fazla teslim alma ekipleri teşkil olunur. Birden fazla teşkil edi- 
lecek ekiplere sıra numarası verilir. Ayrıca, bu ekiplerde görevli personel için
olağanüstü hal kurulu veya bürosu başkanlığınca görev, yetki ve kimliklerini  
belirleyici, fotoğraflı ve tasdikli birer belge de düzenlenir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teslim alma belgesi :                            

  Madde 17 - Teslim alma ekipleri tarafından, teslim alınan mallar için;   
malın cinsini, miktarını, başlıca özellik veya niteliklerini, sahibinin     
adını ve soyadını, adresini, istediği fiyat ve teslim alma tarihini gösterir  
sıra numaralı ikişer nüsha teslim alma belgesi düzenlenir. Bu belgeler,     
teslim alma ekibi ile birlikte malı teslim eden sahibi veya yetkilisi tara-   
fından da imzalandıktan sonra, bir nüshası mal sahibine veya yetkilisine ve   
bir nüshası da olağanüstü hal kurulu veya bürosuna verilir.           
  Taşınmaz malların teslim alınması :                     

  Madde 18 - Arazi, arsa, bina ve çeşitli tesisler gibi taşınmaz malların   
teslim alınması için, bu yerleri yönetecek veya gözetecek görevliler de     
teslim alma ekibi olarak görevlendirilebilirler. Bu yerlerin teslim alma    
tutanaklarında, varsa içerisindeki hertürlü cihaz, araç ve aletler de gös-   
terilir ve 17 nci maddedeki esaslara göre işlem yapılır. Bunların işletilmesi  
için, gerekiyorsa kendi personeline de çalışma yükümlülüğü uygulanır.      
  Taşıtların teslim alınması :                        

  Madde 19 - Motorlu ve motorsuz hertürlü taşıt, çekme, yükleme, boşaltma   
araçları ve diğer müteharrik makinalara, binek, yük ve koşum hayvanlarına,   
sürücüleri ve varsa yardımcıları ile birlikte yükümlülük uygulanacağından,   
bunlara ait teslim alma belgeleri sürücüleri veya yardımcıları tarafından da  
imza edilerek teslim alma işlemleri tamamlanmış olur.              
  Acil durumlarda teslim alma :                        

  Madde 20 - Yükümlülük konulan mallar, mal sahiplerinden veya kullananlar-  
dan veya bunların yetkili vekillerinden, bunların o sırada mallarının başında  
bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerinden teslim  
alınır ve teslim alma belgeleri de bunlara imza ettirilir.           
  Acil durumlarda, yükümlülük uygulanan malların hemen kullanılmasına veya  
kullanma yerlerine gönderilmesine başlanır ve tespit edilecek bilgilere göre  
de en kısa sürede teslim alma belgeleri düzenlenir.               
  Kullanma ve dağıtım :                            

  Madde 21 - Teslim alma ekipleri tarafından teslim alınan malların kullan-  
ma ve dağıtım işleri olağanüstü hal kurulu veya bürosu başkanlığınca verilecek 
emir ve direktife göre yürütülür.                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
           Yükümlülük Karşılığının Tespiti              
                                        
  Mal karşılığının tespiti :                         

  Madde 22 - Yükümlülük uygulanan mallara ait teslim alma belgeleri olağan-  
üstü hal kurulu veya bürolarına geldikçe karşılığının tespitine geçilir. Tes-  
lim alınan malların alındığı gündeki kirası, bedeli, ücreti veya tazminatı;   
o yerdeki ilgili kuruluş, komisyon veya bilirkişilerden alınacak bilgiler,   
bunlara ait fatura veya diğer belgeler de gözönünde tutulmak suretiyle mahalli 
rayice veya satış fiyatına göre, olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca tespit 
ve takdir olunur.                                
  Kullanma karşılığının tespiti :                       

  Madde 23 - Geçici süre için alınan ve işi bittikten sonra geri verilen taşıt
araçları ve diğer mallar için, teslim alma belgesi ve 32 nci maddede yazılı kul-
lanma belgesi ile birlikte olağanüstü hal kurulu veya bürolarına başvurulur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu mallar için kullanma karşılığı verilecek kira veya tazminat miktarı da  
22 nci maddeye göre tespit ve takdir olunur. Bu malların kullanma sırasında kı- 
rılma ve bozulma gibi sebeplerle uğradıkları değer kaybı varsa, kira veya taz- 
minat miktarının takdirinde bu husus da dikkate alınır.             
  Çalışma belgesi:                              

  Madde 24 - Yükümlülük yoluyla çalıştırılanların, çalıştıran görevliler tara-
fından; adlarını, soyadlarını, baba adlarını, oturdukları yerler ile görevlen- 
dirildikleri işyerini, yaptıkları işleri, çalıştırıldıkları gün ve saatleri   
gösterir iki nüsha liste düzenlenir. Kendi alet ve malzemeleriyle birlikte ça- 
lışanlar varsa, kullandıkları alet ve malzemenin cins ve miktarları da adları  
hizasında gösterilir.                              
  Çalışmanın sonunda, bu listenin altı çalıştıran görevliler ve adları hizası 
da çalışanlar tarafından imza olunur ve çalıştırılan yükümlülere listedeki bil- 
gileri içeren birer belge verilir. Bu listenin bir nüshası olağanüstü hal kurulu
veya bürosuna gönderilir.                            
  Çalıştırılan yükümlülerin sayısı fazla ise, her yükümlüye ayrı ayrı birer  
belge verilmesi yerine düzenlenecek listenin bir nüshasının bu yükümlülerin ara-
larında belirleyeceği bir temsilciye verilmesiyle yetinilebilir.        
  Çalışma yükümlülüğü uzun sürecek ise, bu işlem belirli aralıklarla da yapı- 
labilir.                                    
  Ücret tespiti :                               

  Madde 25 - Çalışan yükümlülere ait listede adları yazılı olanlara verilecek 
ücret miktarı, ilgili kuruluş, komisyon veya bilirkişilerin görüşleri alınarak, 
mahalli rayice, çalıştıkları işe ve sürelere göre olağanüstü hal kurulu veya bü-
rolarınca tespit ve takdir olunur.                       
  Çalışan yükümlülere ait alet ve malzeme için ödenecek kira, bedel veya taz- 
minat miktarının belirlenmesinde de bu yönetmeliğin 22 nci maddesinin hükümleri-
ne göre işlem yapılır.                             
  Tazminat :                                 

  Madde 26 - Yükümlülük uygulanan tesisler ile taşıt araçları ve makinaların 
işletici personelle birlikte yükümlülüğe tabi tutulmuş olmaları halinde, bu per-
sonele iş verenlerce ödenen ücretler, iş verenlere de yoksun kaldıkları kazanç- 
ları dikkate alınmak suretiyle, günlük veya aylık hesabıyla ücret ve tazminat, 
olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca tespit ve takdir olunur.         
  Şu kadarki, bu işlerde fazla çalışma uygulanmış ise işçilerin fazla çalışma 
saatleri de gözönünde tutulur.                         
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Yükümlülük Karşılığının Ödenmesi            
                                        
  Mali Kaynak ve Ödeme :                           

  Madde 27 - Olağanüstü hallerde uygulanacak mal ve çalışma yükümlülüklerinin 
bedel, kira, ücret veya tazminatı, kamu kaynaklarından veya yapılacak yardımlar-
dan bölge ve il valilikleri ile kaymakamlıklar emrine verilmiş ve mahalli bir  
bankadaki hesaba yatırılmış paralardan usulü dairesinde ödenir.         
  Ödeme Şekli :                                

  Madde 28 - Ödemeler, bölge ve il valileri veya kaymakamlar ile bunların yet-
ki vereceği görevliler tarafından hak sahipleri adına doldurulacak bir çek veya 
bankaya                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yazılacak bir yazı üzerine bankadan doğruca hak sahiplerine yapılabileceği gibi,
yine bir yazı veya çek ile mutemet tarafından bankadan alınarak imzaları karşı- 
lığında hak sahiplerine de yapılabilir.                     
  Alacak Belgesi :                              

  Madde 29 - Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması halle- 
rinde, olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca, hak sahiplerine ödenecek para  
miktarını gösterir bir alacak belgesi verilir.                 
  Bu belgede; hak sahibinin adı, soyadı, adresi, alacağının nedeni ve alacağı 
paranın miktarı ile takside bağlanmış ise taksit süreleri yer alır.       
  Bu alacaklar, belge tarihinden ödeme tarihine kadar geçen sürenin kanuni  
faizi ile birlikte ödenir.                           
  Yargı Yolu :                                

  Madde 30 - Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgili- 
ler, genel hükümlere göre adli yargıya başvurabilirler, mahkemece takdir oluna- 
cak bedel daha fazla olursa, aradaki fark hak sahiplerine ödenir.        
  Gelir ve Giderlerin Kaydı :                         

  Madde 31 - Bölge ve il valilikleri ile kaymakamlıklar emrine gelen ve har- 
canan paraların gelir ve gider hesapları, banka kayıtlarına da uygun olarak, nu-
mara ve tarih sırasıyla valilik veya kaymakamlık mührü ile tasdikli bir deftere 
işlenir. Olağanüstü hal sona erdiğinde bu defter olağanüstü hal kurulu veya   
bürosu başkan ve üyelerince imzalanarak saklanır.                
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
        Geçici Süre İçin Alınan Malların Geri Verilmesi         
                                        
  Kullanma Belgesi :                             

  Madde 32 - Yükümlülük yoluyla geçici süre kulanılmak üzere alınmış olan   
taşıt araçları ve diğer mallar, yükümlülük sona erdiğinde, taşıt aracı veya   
malın sahibinin adı, soyadı, adresi, taşıt aracı veya malın özellik veya    
nitelikleri, bu taşıt aracı veya malların ne gibi işlerde, hangi tarihten hangi 
tarihe kadar ve ne kadar süre ile kullanılmış olduklarını gösterir bir belge  
ile birlikte sahiplerine veya ilgililerine geri verilir. Görevliler ile taşıt  
aracı veya malın sahibi veya ilgilileri tarafından da imza edilecek bu belge-  
nin bir nüshası da olağanüstü hal kurulu veya bürosuna verilir.         
  Değer Kaybı :                                

  Madde 33 - Geri verilen taşıt araçları ve diğer malların teslim alındığı  
andaki durumu ile geri verildiği zamandaki durumu arasında kırılma, bozulma   
gibi nedenlerle önemli bir fark görüldüğü takdirde, bu husus tespit edilerek  
kullanma belgesine kayıt edilir. Teslim alındığı tarihteki durumlarına göre   
olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca tespit ve takdir olunacak bedel ve    
tazminatları ödenir.                              
                                        
             D Ö R D Ü N C Ü K I S I M               
                 Son Hükümler                  
                                        
  Ön Hazırlıklar ve Planlama :                        

  Madde 34 - Olağanüstü hale ilişkin ön hazırlık ve planlama çalışmaları,   
Başbakanlıkça verilecek talimata göre, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve    
kuruluşları, bölge ve il valilikleri ile kaymakamlıklarca yapılır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Belgelerin Saklanması :                           

  Madde 35 - Olağanüstü hal sona erdiğinde, bu Yönetmeliğe göre yükümlülük  
yoluyla sağlanan mal ve hizmetlerin karşılıklarının tespiti ve ödenmesi, geçici 
olarak kullanılan taşıt araçları ve diğer malların sahiplerine geri verilmesi  
ile ilgili olarak tutulan hertürlü defter, kayıt ve belgeler, tarih ve numara  
sırasıyla düzgün bir şekilde dosyalanmak ve bir listesi de ilgililerce imza   
ve tasdik edilmek suretiyle bölge valiliği genel sekreterliğine, il ve ilçe   
yazı işleri müdürlüklerine veya ilgili kuruluşlara teslim edilir. Bu defter,  
evrak ve belgeler on yıl süre ile saklanır.                   
  Bölge valiliği genel sekreteri ile il ve ilçe yazı işleri müdürleri veya  
ilgili kuruluşlar; teslim edilen hertürlü defter, kayıt ve belgelerin saklan-  
masından, yetkililerin teftiş ve denetimine noksansız bir şekilde sunulmasın-  
dan, bunların selef ve halefleri arasında devir ve tesliminden sorumludurlar.  

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelikle öngörülen defter ve belgeler, İçişleri   
Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve kuruluşlarca, bu Yönetme-  
liğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde düzenlenir ve Resmi  
Gazete'de ilan edilir.                             

  Geçici Madde 2 - Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya    
kadar bu Yönetmelikle bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, o bölge    
merkezindeki il valilerince yerine getirilir.                  
  Yürürlük :                                 

  Madde 36 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  Yürütme :                                  

  Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              1922 - 1                      
                                        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
¦      21.2.1984 TARİH VE 84/7778 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |  
|     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |  
|     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          |  
|          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|      |         |           |           |  
|      |         |   Farklı Tarihte |           |  
| Tarihi  |  Numarası   |   Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe    |  
|      |         |     Maddeleri  |  Giriş Tarihi   |  
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|  
| 31/7/1987 |  87/11998   |      -     |   4/8/1987    |  
|      |         |           |           |  
| 16/2/1993 |  93/4168   |      -     |   9/4/1993    |  
|      |         |           |           |  
| 12/6/1993 |  93/4523   |      -     |   29/6/1993    |  
| 21/6/1994 |  94/5891   |      -     |   20/8/1994    |  
|      |         |           |           |  
|      |         |           |           |  
|      |         |           |           |  
|      |         |           |           |  
|      |         |           |           |  
|      |         |           |           |  
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1922-2                   
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|                                      | 
|    21.2.1984 TARİH VE 84/7778 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      | 
|   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      | 
|   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           | 
|           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|     |        |    Farklı Tarihte   |           | 
|     |        |    Yürürlüğe Giren   |    Yürürlüğe   | 
| Tarihi |  Numarası   |     Maddeleri    |   Giriş Tarihi  | 
|---------|----------------|---------------------------|---------------------| 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
|     |        |              |           | 
-----------------------------------------------------------------------------|