Endeksler
                                        
        TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN             
           ALGILAMA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  2.2.1984, No : 84/7698        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  20.2.1984, No : 18318         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  5, Cildi 23, S. 1787         
                                        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Al- 
gılama Birliğinin (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği)    
(ISPRS) nİn statüsüne paralel olarak teşkilat, görev ve yetkilerini belirlemek, 
yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esaslarını  
saptamaktır.                                  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu yönetmeliğin konu ve kurumlar yönünden kapsamı aşağıda göste- 
rilmiştir :                                   
  1) Konu yönünden.                              
  A - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Araştırma, Geliştirme ve Uygulamaları. 
  B - Türkiye'nin üye olduğu ve temsil yetkisini Milli Savunma Bakanlığı Hari-
ta Genel Komutanlığına verdiği, Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşların    
(ISPRS) v.b. faaliyetleri.                           
  2) Kurum ve kişiler yönünden:                        
  A - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında öğretim ve araştırma yapan 
yüksek öğretim kurumları.                            
  B - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında araştırma, uygulama ve   
çalışmalar yapan kurumlar.                           
  C - Bu yönetmelikte öngörülen esaslar dahilinde ve bu konularda çalışmalar 
yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.                      
  Kısaltmalar                                 

  Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar şunlardır :        
  ISPRS  : Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği       
       (Internationel Society Photogrammetry and Remote Sensing)     
  TUFUAB : Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği      
  KOM I  : Temel Verilerin Elde Edilmesi Komisyonu              
  KOM II : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Aletleri Komisyonu        
  KOM III : Verilerin Matematiksel Analizi Komisyonu             
  KOM IV : Topoğrafik ve Kartoğrafik Uygulamalar Komisyonu          
  KOM V  : Topoğrafik Olmayan Fotogrametri Komisyonu             
  KOM VI : Fotogrametrinin Ekonomik, Mesleki ve Eğitsel Yönleri Komisyonu  
  KOM VII : Verilerin Yorumlanması Komisyonu                 
                                        
  Hedefler                                  

  Madde 4 - Bu yönetmelikte konulan kurallar ile ulaşılmak istenilen hedefler 
şunlardır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1) Türkiye'deki Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında araştırma,   
inceleme ve çalışmaları teşvik etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve   
tavsiyelerde bulunmak,                             
  2) Türkiye'nin ISPRS v.b. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine 
katılmasını sağlamak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık 
ve ara çalışmaları yürütmek,                          
  3) Türkiye'nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren diğer Ulus-  
lararası kuruluşların faaliyetlerinde, saptanan direktiflere göre görev almak ve
Türkiye'yi temsil etmek,                            
  4) Bu yönetmeliğin kapsamına giren konularda; Ülkemizde kişisel veya ulusal 
kuruluşlarla, yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma teklif- 
lerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile haberdar olmak, çalışmala-   
rın ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak ve bu gibi 
faaliyetler hakkında istenildiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuç-
ları takip etmek,                                
  5) Türkiye'nin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bilgi ve belgelerinin Ulu- 
sal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunmasını sağlamak ve resmi makamların 
başvurusu üzerine mütalaada bulunmak,                      
  6) Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye'yi
ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamak, bu karar- 
ları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,               
  7) Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bun-
lardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap v.b. gibi yayınların yapıl-
masını ve tercüme edilerek basılmasını sağlamak                 
  8) Bilimsel içerikli periyodik yayınlar yapmak,               
  9) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında uygulamaya dönük bilimsel 
projeleri desteklemek veya imkanlar sağlıyarak teklif etmek,          
  10) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama eğitiminin ve uygulamasının yurt dü-  
zeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak; bu amaç-
la gerektiğinde YÖK ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak.       
                                        
              İKİNCİ KISIM                    
             Kuruluş ve Görevler                  
  Organlar                                  

  Madde 5 - TUFUAB aşağıdaki organlardan kuruludur :             
  1) Temsilci Kurum                              
  2) TUFUAB Konseyi                              
  3) TUFUAB Komisyonları                           
  Temsilci Kurum                               

  Madde 6 - Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsil-  
ci Kurumu Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığıdır.         

  Madde 7 - Temsilci Kurum Başkanı Harita Genel Komutanı, Temsilci Kurum   
Başkan Yardımcısı, Harita Genel Komutan Yardımcısıdır.             

  Madde 8 - Temsilci Kurum ve bu yönetmelikle yükümlendiği görevleri yerine  
getirebilmek için bir büro oluşturur ve bu büro TUFUAB Sekreteri başkanlığında 
görevini yürütecek şekilde Harita Genel Komutanlığınca teşkilatlandırılır.   
  Temsilci Kurumun Görevleri                         

  Madde 9 - Temsilci Kurumun Görevleri Şunlardır :              
  1) TUFUAB'ın bu yönetmelikte ön görülen görev ve yükümlülüklerinin gerek-  
tirdiği mali kaynakları, yönetmeliğin mali hükümler bölümündeki esaslara göre  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sağlama ve harcamaların TUFUAB Konseyince alınmış kararlar doğrultusunda    
yapılmasını izlemek,                              
  2) ISPRS'de Türkiye'yi temsil etmek,                    
  3) ISPRS aidatının ödenmesini sağlamak,                   
  4) ISPRS ile gerekli muhaberatı yürütmek,                  
                                        
  5) lSPRS'de alınmış dolaylı ve dolaysız Türkiye ile ilgili kararları yaymak,
gerekirse bu konularda TUFUAB Konseyinde görüşmeler açılmasını sağlamak,    
  6) Temsilci Kurum olarak ISPRS'den alınan yayınların ilgili Komisyon Başkan-
larına ulaşmasını sağlamak,                           
  7) ISPRS'ye verilecek rapor ve tebliğleri toplayıp birleştirerek ilgili Bir-
lik makamlarına ulaştırmak,                           
  8) ISPRS Kuruluşlarının toplantılarına gönderilecek TUFUAB Komisyonlarınca 
hazırlanmış münferit raporlar için güvenlik yönünden gerekli işlemleri yapmak, 
  9) ISPRS Konsey, Genel Kurul ve Komisyon toplantıları gündemlerini yaymak, 
toplantıya katılacak delegelerin adlarını ISPRS'ye bildirmek ve bu toplantılar- 
dan önce üyelerle ön hazırlık toplantısı düzenlemek,              
  10) ISPRS Konseyi ve Genel Kurulu toplantılarında ortaya çıkacak konularda  
Türkiye delegelerinin Ulusal bir görüşte birleşmelerini sağlamak,        
  11) Ulusal ve Uluslararası kongre, toplantı ve sempozyumlar düzenlemek,   
  12) TUFUAB Konseyini toplantılara çağırmak, bu toplantıların idari düzenini 
sağlamak ve Konseyce alınan kararları yaymak,                  
  13) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ile ilgili bilgi, belge, döküman ve de- 
ğerlerin korunması konusunda ilgili makamlara teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve
gerekli önerileri almak,                            
  14) Kuruluşundaki büro aracılığı ile TUFUAB'ın yazışmalarını yürütmek,   
  15) Temsilcilik görevinin gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmak.    
  Temsilci Kurum Başkanının Görevleri                     

  Madde 10 - Temsilci Kurum Başkanının Görevleri Şunlardır :         
  1) Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak TUFUAB çalışmalarının  
tam ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,            
  2) TUFUAB Komisyonları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,    
  3) TUFUAB Konseyine Başkanlık etmek, toplantılara çağırmak ve bu Konseyin  
çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak,                 
  4) TUFUAB'ı Türkiye adına Uluslararası benzer kuruluşlarda temsil etmek ve 
temsil görevinin gerektirdiği işlemleri yapmak,                 
  5) TUFUAB'ın Uluslararası toplantılarda koordineli bir Ulusal görüş ve ra- 
porla temsilini sağlamak,                            
  6) TUFUAB Sekreterini, büro için gerekli personeli, I., IV. ve VII. Komisyon
Başkanlarını atamak,                              
  7) Temsilci kurum başkanına ve TUFUAB Konseyine kendi konularında bilimsel 
danışmanlık yapmak üzere; TUFUAB komisyonlarında görevli üniversite öğretim üye-
leri arasından, TUFUAB konsey üyesi üniversite temsilcilerini seçmek,      
  8) TUFUAB'ın bu yönetmelikte ön görülen görev ve yükümlülüklerinin gerektir-
diği diğer hususları yerine getirmek.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının Görevleri                

  Madde 11 - Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının Görevleri Şunlardır :    
  1) Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Başkanına   
yardımcı olmak,                                 
  2) Temsilci Kurum Başkanı'nın danışmanlığını yapmak,            
  3) Temsilci Kurum Başkanı'nın bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum   
Başkanı'nın görevlendirdiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanına ait tüm görev, 
yetki ve sorumlulukları üstlenmek,                       
  TUFUAB Sekreterinin Görevleri                        

  Madde 12 - TUFUAB Sekreterinin Görevleri Şunlardır :            
  1) TUFUAB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Başkanına yardım etmek,  
  2) Temsilci Kurum Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,   
  3) Büronun çalışmalarını düzenliyerek her türlü Ulusal ve Uluslararası ya- 
zışmayı yürütmek,                                
  4) TUFUAB toplantılarını organize etmek,                  
  5) Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin   
yer almasına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak,               
  6) Konseyce her mali yılda kuruluşların bütçelerine ödenek konması için   
gerekli yazışmaları yürütmek,                          
  7) TUFUAB Komisyonları tarafından verilen Uluslararası kuruluşlara gönde-  
rilecek Ulusal raporları birleştirerek Temsilci Kurum Başkanı onayıyla basılma- 
sını sağlamak ve ilgili yerlere iletmek,                    
  8) TUFUAB'ın peryodik yayınlarını düzenlemek, basımını ve yayımını sağlamak,
  9) Tercüme işlemlerini sağlamak,                      
  10) Üye kayıtlarını tutmak,                         
  11) Harcamalar ile ilgili kayıtları tutmak,                 
  12) Birliğin Uluşlararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatı ve benzeri 
yükümlülüklerini takip etmek,                          
  13) Sekreterlik görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek.   
                                        
  TUFUAB Konseyi                               

  Madde 13 - TUFUAB Konseyi; Temsilci Kurum Başkanı, Temsilci Kurum Başkan  
Yardımcısı, TUFUAB Sekreteri, Komisyon Başkanları ile her komisyon için birer  
Üniversite temsilcisinden oluşur.                        
  TUFUAB Konseyinin Görevleri                         

  Madde 14 - TUFUAB Konseyinin Görevleri Şunlardır:              
  1) Bir sonraki yıl için araştırma, inceleme, yurtiçi ve yurtdışı toplantı- 
lar, yayımlar ve benzeri mali yükümlülük getiren hususlarla ilgili TUFUAB Sekre-
terliğince hazırlanmış Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli 
ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını incelemek ve bunların Kamu 
Öğretim kuruluşlarına dağılımını saptamak,                   
  2) Birliğin Sekreterlikçe hazırlanan, yıllık olağan ve olağanüstü faaliyet- 
leriyle ilgili proğram ve önerilerini incelemek ve sonuca bağlamak,       
  3) TUFUAB Komisyonları, TUFUAB Komisyonlar arası oluşturulacak veya Temsilci
Kurum Başkanlığı tarafından teklif edilecek bilimsel projelerin incelenmesi,  
sıralanması, organizasyonu ve uygulamalar ile ilgili kararları almak,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4) Temsilci Kurum Başkanı ve Komisyon Başkanlarından gelen öneriler üzerine 
Türkiye'de yapılan Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarındaki faaliyetlerde 
Ulusal ve Uluslararası standardı sağlamak, yineleme ve ikilemleri önlemek için 
ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları ikaz ve sonuçlarını takip etmek,     
  5) Birliğin ISPRS'deki yıllık aidatı ile ilgili kategorisinin, gerekti-   
ğinde yeniden düzenlenmesi konusunda gelen önerileri inceleyerek karara bağla- 
mak,                                      
  6) TUFUAB Komisyonları tarafından verilen ve Uluslararası Kuruluşlara gönde-
rilecek Ulusal raporları, Temsilci Kurum Başkanının teklifi ile Ulusal güvenlik 
ve içerik açısından incelemek,                         
  7) TUFUAB Komisyonlarının ve Çalışma Gruplarının sayılarının arttırılması,
azaltılması ve faaliyet konularının değiştirilmesi için karar almak,      
  8) Birliğin bu yönetmeliğinin amaç ve hedefleri doğrultusunda amacına ulaş- 
masını sağlamak üzere idari kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,  
  9) ISPRS ve TUFUAB ile ilgili alınmış kararları müzakere etmek, uygulamaya 
konması için önlemler almak veya bunların yürütülmesi için yönergeler hazırla- 
mak,                                      
  10) TUFUAB Komisyonlarına ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,     
  11) Yönetmelik değişikliklerini müzakere etmek ve karara bağlamak,     
  12) Birliğin birden fazla komisyonunun yapacağı ortak toplantı ve seminerler
konusunda öneride bulunmak veya gelecek teklifleri inceleyerek karara bağlamak, 
  13) Komisyonlar ile ilgili her türlü kararları yaymak, tercümelerin ve ya- 
yınların yapılabilmesi için Temsilci Kurum Başkanlığına öneride bulunmak,    
  14) II, III, V ve VI. Komisyonların kuruculuk ve yürütücülüğünü yapacak   
Kuruluşları belirlemek ve bu Kuruluşların gerektiğinde değiştirilmesi konusunda 
karar vermek,                                  
  15) Birliğin Komisyon Başkanları ve Üyeleri ile ilgili karar almak,     
  16) Uluslararası toplantılara katılacak delegelerle ilgili görüş bildirmek. 
  TUFUAB Komisyonları                             

  Madde 15 - TUFUAB Komisyonları: ISPRS Statü ve İç Tüzüğünde ön görülen ve  
bu Birliğin organları olan Komisyonlara paralel kuruluşlardır. Komisyonlar   
birer Komisyon Başkanı, Komisyon Sekreteri, Çalışma Grupları ve üyelerden    
oluşur.                                     
  TUFUAB Komisyonlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi             

  Madde 16 - 1) Bu yönetmelik hükümlerine göre TUFUAB Komisyonları şunlardır: 
  I. KOMİSYON     : Temel Verilerin Elde Edilmesi Komisyonu.       
  II. KOMİSYON     : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Aletleri Komisyonu. 
 III. KOMİSYON     : Verilerin Matematiksel Analizi Komisyonu.      
  IV. KOMİSYON     : Topoğrafik ve Kartografik Uygulamalar Komisyonu.   
  V. KOMİSYON     : Topoğrafik Olmayan Fotogrametri Komisyonu.      
  VI. KOMİSYON     : Fotoğrametrinin Ekonomik, Mesleki ve Eğitimsel Yönle-
              ri Komisyonu.                    
                                        
 VII. KOMİSYON     : Verilerin Yorumlanması Komisyonu.          
  2) I, IV ve VII. Komisyon Başkanları Harita Genel Komutanlığınca, diğer Ko- 
misyon Başkanları ise TUFUAB Konseyi tarafından belirlenecek Kurumlar tarafından
bu Kurumların birlik içerisindeki üyeleri arasından 4 yıllık bir süre için se- 
çilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Kurucu ve yürütücülük görevi almış Kamu ve Öğretim Kuruluşları yönet-  
meliğin yürürlüğe giriş tarihini takip eden bir ay içinde üstlendikleri Ko-   
misyon Başkanını Temsilci Kuruma bildirir. Bu personelin sözü edilen faaliyetle-
ri kuruluşu adına yürütecek yetkide olması gerekir.               
  4) Kurucu ve yürütücülük görevini almış olan yukarıdaki Kamu ve Öğretim   
Kuruluşları üstlendikleri komisyon başkanına yönetmelikte gösterilen çalışma-  
larını yürütebilmesi için; bünyelerinde oluşturacakları bir sekreter başkanlı- 
ğındaki büro ile her türlü gerekli idari ve mali imkanları sağlarlar.      
  5) Bu Kurumlar; TUFUAB Konseyi, Komisyonu ve Çalışma Grupları toplantıla-  
rına kendi teşkilatlarındaki üyelerin katılmasını sağlar ve bu yönden gerek-  
li mali olanakları temin ederler.                        
  TUFUAB Komisyon Çalışma Grupları                      

  Madde 17 - TUFUAB Komisyonları Çalışma Guruplarından oluşur.        
  Çalışma gruplarının teşkili, adlarının değişmesi, kaldırılması veya yeni  
çalışma gruplarının oluşturulması ISPRS bünyesinde yapılacak değişikliklere   
paralel ve Ulusal ihtiyaçlara bağlı olarak yapılır. Bu hususlar TUFUAB Komisyon-
larının İç Tüzüklerinde gösterilir.                       
  Çalışma Grubu Başkanlarının Seçimi                     

  Madde 18 - Çalışma Grubu Başkanları, Yüksek Öğretim Kurumlarından veya   
tercihan TUFUAB Komisyonun çalışma sahasında araştırmacı kariyeri olan ve ilgili
Kamu Kuruluşlarında görevli TUFUAB üyeleri arasından, görev almak istemeleri de 
göz önünde bulundurularak Komisyon Başkanlığının teklifi ve Komisyonun Kuruculuk
ve Yürütücülüğünü üstlenen Kamu veya Öğretim Kuruluşunun Başkanının onayı ile  
seçilir. Bu şekilde seçilen Çalışma Grubu Başkanlarının isimleri seçilen Başkan-
ların "kabul" yazısı ile birlikte Komisyon Başkanlarınca Temsilci Kurum Başkan- 
lığına bildirilir.                               
  TUFUAB Komisyon Üyelerinin Seçimi ve Üyeliğin Düşmesi            

  Madde 19 - 1) TUFUAB Komisyon Üyeleri :                   
  A - İlgili Öğretim Kurumlarından resmi kanalla aday gösterilenler ile ba-  
ğımsız olarak TUFUAB'ın çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve üyelik için  
TUFUAB Komisyon Başkanlarına başvuranlardan,                  
  B - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında çalışmalar yapan Kamu   
kuruluşlarınca kendi mensupları arasından TUFUAB konularına giren sahalarda   
çalışma ve araştırmalar yapan kişilerden seçilen ve TUFUAB Konseyince üyelikle- 
rine karar verilenlerden,                            
meydana gelir.                                 
  2) TUFUAB Komisyon ve Çalışma Grubu çalışmalarına üstüste en çok iki defa  
geçerli mazereti olmadan katılmayan ve kendilerinden yararlanmanın mümkün olma- 
dığı ilgili Çalışma Grubu ve Komisyon kararı ile kesinleşen üyelerin bu durumla-
rı ilgili TUFUAB Komisyon Başkanı tarafından TUFUAB Konseyine bildirilir.    
Konseyin kararı ile bu kişilerin üyelik sıfatları kaldırılabilir. Bu durum Kon- 
sey kararı olarak üyenin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.           
  TUFUAB Komisyonlarının Görevleri                      

  Madde 20 - TUFUAB Komisyonlarının Görevleri Şunlardır :           
  1) Kendi alanlarına giren konularda; bilimsel çalışmalar yapmak, geliştir- 
mek, teşvik etmek, tavsiye kararları almak ve bunların sonuçlarını değerlendir- 
mek üzere konseye sunmak,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) İlgili ISPRS organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,          
  3) Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUFUAB organlarına
bilgi vermek,                                  
  4) Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUFUAB organları ile işbir-
liğinde bulunmak,                                
  5) Alınan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idari ve bilimsel iliş-
ki sağlamak,                                  
  6) TUFUAB konseyi toplantılarına götürülecek konular hakkında teklifler   
hazırlamak,                                   
  7) Kamu kuruluşları tarafından, kendilerine intikal ettirilen konularda gö- 
rüş bildirmek.                                 
  8) Fotogrametri ve uzaktan algılama bilgi, belge, döküman ve değerlerinden 
Ulusal güvenlik yönünden korunması gerekli görülenler için teklif ve tavsiyeler-
de bulunmak,                                  
  9) Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli
toplantıları yapmak,                              
  10) Komisyonun çalışma usullerini belirleyen İç Tüzüğü hazırlamak ve konseyin
onayına sunmak,                                 
  11) Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak çalışma grupları kurmak, 
  12) Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gerekli işlemleri yapmak. 
  TUFUAB Komisyon Başkanlarının Görevleri                   

  Madde 21 - TUFUAB Komisyon Başkanlarının Görevleri Şunlardır:        
  1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için, ilgili idari işlemleri 
yürütmek,                                    
  2) TUFUAB Konseyi toplantılarına katılmak,                  
  3) TUFUAB'ın diğer organları ile ilişki ve işbirliği sağlamak,        
  4) Komisyon üyelikleri için konseye mütalaa vermek,             
  5) Komisyonun ISPRS Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi 
için olanakları araştırıp geliştirmek,                     
  6) Komisyonu ve bağlı Çalışma Gruplarını toplantılara çağırmak, bu toplantı- 
lara başkanlık etmek,                              
  7) ISPRS toplantılarına bizzat katılmak genel prensibi yanında, ISPRS ve Bir-
likleri toplantılarına katılacak üyeler için Konseye teklifte bulunmak,     
  8) Temsilci Kurum Başkanına Komisyonu ile ilgili bilimsel konularda müşavir- 
lik yapmak,                                   
  9) Konusu ile ilgili araştırma ve çalışma projelerini hazırlayarak uygulanma-
sı yönünden Konseye takdimde bulunmak,                     
 10) Komisyonun Ulusal ve Uluslararası toplantılara götüreceği, Ulusal rapor, 
tebliğ, bildiri v.b. lerinin hazırlanmasını sağlayarak Konseyin onayına sunmak. 
  Çalışma Grubu Başkanı ve Sekreterinin Görevleri               

  Madde 22 - Çalışma Grubu Başkanları, bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uy-
gun olarak Çalışma Grublarının teknik çalışmalarını yürütür ve Çalışma Grubunun 
görevini yapması için gerekli işlemleri yerine getirirler. Çalışma Grubu sekre- 
teri, Çalışma Grubu Başkanı tarafından, kendisine yardımcı olmak üzere kendi  
kuruluşlarına mensup TUFUAB Komisyonu üyeleri arasından seçilirler.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komisyon Üyelerinin Görevleri                        

  Madde 23 - Komisyon Üyelerinin Görevleri Şunlardır :            
  1) Mensup bulundukları alanlardaki çalışmaların gelişmesini teşvik etmek,  
çalışmalara katılmak veya bu çalışmalara yardımda bulunmak,           
  2) TUFUAB Komisyonlarının ilgili Çalışma Grubu toplantılarına iştirak etmek,
  3) Çalışmaları ile ilgili konularda TUFUAB'la ilgili organlara bildiri ver- 
mek, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,                      
  4) Bulunduğu Teknik Komisyonca kendisine verilen ve Komisyonun çalışma ko- 
nularına ilişkin inceleme ve araştırma görevlerini belirlenen süre içerisinde  
yerine getirmek,                                
  5) Mensup olduğu kuruluş ile TUFUAB arasında gerekli iletişimi sağlamak.  
                                        
                ÜÇÜNCÜ KISIM                   
               Çeşitli Hükümler                 
  Mali Hükümler                                

  Madde 24 - 1) Kuruculuk ve yürütücülük görevi almış Kamu Kuruluşları ile  
üye vererek TUFUAB faaliyetlerine katılan diğer kuruluşlar TUFUAB üyesi men-  
suplarının, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmaları için gerekli yolluk ve 
yevmiyeleri ve kendi alanlarına giren TUFUAB araştırma ve inceleme proje payları
ile basım ve buna benzer ihtiyaçlar için TUFUAB Konseyince saptanmış önerileri 
bütçelerinin hazırlanması sırasında dikkate alırlar,              
  2) Bu ödeneklerin miktarları ilgili kurumca bütçenin onayını müteakip Tem- 
silci Kurum Başkanlığına bildirilir,                      
  3) Mali hususlara ilişkin işlemler, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak   
TUFUAB Konseyince hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.          
  Toplantılar                                 

  Madde 25 - TUFUAB Konseyi Toplantıları :                  
  1) Konsey ŞUBAT, MAYIS ve EYLÜL aylarında, TUFUAB Konseyi Başkanının yazılı 
olarak bildireceği yer ve zamanda yıllık 3 olağan toplantı yapar. Temsilci   
Kurum Başkanı konuların dağılımını ve önemini gözönünde tutarak toplantı sayısı-
nı azaltabilir.                                 
  2) Konsey gerektiğinde Temsilci Kurum Başkanının veya 3. Komisyon Başkanı- 
nın Konsey Başkanlığına müracaatı üzerine olağan üstü toplanabilir.       
  TUFUAB Komisyonu, Çalışma Grubu ve Genel Kurul Toplantıları         

  Madde 26 - 1) TUFUAB Konseyi toplantısına paralel olarak, TUFUAB Komisyonla-
rı ve Çalışma Grupları, her yılın tercihen MAYlS ayında, Temsilci Kurum Başkan- 
lığınca belirlenen gün ve yerde yıllık olağan toplantılarını yaparlar. Bu top- 
lantıların organizasyonu Temsilci Kurum Sekreterliğince sağlanır. Bu toplantıla-
rın duyurularak toplantılara dinleyici ve konuşmacı katılmasını ve bildirilerin 
hazırlanmasını sağlamak amacı ile ilgili kuruluş ve şahıslara toplantının ya-  
pılacağı tarihten enaz 2 ay önce TUFUAB Sekreterliğince gönderilir.       
  2) TUFUAB Komisyonları gerektiğinde Komisyon Başkanlarının istemesi veya  
en az iki çalışma grubu Başkanının Komisyon Başkanına yazılı müracaatları üze- 
rine olağanüstü toplanabilir. Toplantı tutanakları Komisyon Başkanlarınca top- 
lantıyı izleyen 10 gün içerisinde temsilci kuruma iletilir.           
  3) Çalışma Grupları, Komisyon toplantıları dışında kendi konularındaki tek- 
nik çalışmaların gerektirmesi halinde ilgili Komisyon veya Çalışma Grubu Başka- 
nının saptadığı yer ve zamanda, ihtiyaçların gerektirdiği kadar toplanır. Top- 
lantı sonuçları bir rapor halinde, Komisyon Başkanına bildirilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4) Bilimsel yada idari ihtiyaç sonucu, TUFUAB Konseyinin karar alması halin-
de toplantılar Genel Kurul olarak düzenlenebilir. Genel Kurul Toplantılarına  
Birlik Üyeleri dışında Temsilci Kurum Başkanının davet etmesi halinde Onur Üye- 
leri ve Davetli Üyelerde katılırlar. Genel Kurula Temsilci Kurum Başkanı Başkan-
lık eder.                                    

  Madde 27 - Onur Üyeleri, Davetli Üyeler :                  
  1) Onur Üyeleri : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularına idari ve bi- 
limsel çalışmaları ile katkıda bulunmuş yada mümtaz durumu nedeni ile Konseyce 
üyeliği kabul edilmiş kişilerdir.                        
  2) Davetli Üyeler : Özel kişiler, organizasyonlar, kuruluşlar veya birliğin 
konuları ile ilgili alet yada donanım üretenler, pazarlayanlar, bunlara bakım  
hizmeti verenler ve birliğe maddi, manevi katkıda bulunanlardır.        
  TUFUAB Konsey ve Komisyon Toplantılarında Alınan Kararlar          

  Madde 28 - Madde 25 ve 26 da konu edilen toplantılarda bütün kararlar top- 
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın  
oyunun bulunduğu görüş geçerlidir. Onur Üyeleri ve davetli Üyeler oylamalara  
katılamazlar.                                  
  Uluslararası Toplantılar Düzenleme                     

  Madde 29 - TUFUAB gerektiğinde Uluslararası mahiyette toplantılar düzenle- 
yebilir. Bu toplantılar Teknik ve İdari yönden TUFUAB Konseyi sorumluluğunda  
yürütülür.                                   
  Kararların İletilmesi                            

  Madde 30 - Toplantılarda alınan kararlar Sekreterlik aracılığı ile ilgili  
makamlara iletilir. Bu makamlar mevcut mevzuatlarına göre kararlar hakkında yap-
tıkları işlemlerden Temsilci Kurum Başkanlığına bilgi verirler.         
  Uluslararası Kuruluşların Toplantılarına Katılma              

  Madde 31 - 1) TUFUAB ile ilgili Uluslararası Kuruluşların düzenleyeceği   
toplantılara katılmada, Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi esastır.   
TUFUAB üyesi olmayan ve aynı zamanda Konseyce yetki verilmemiş olanlar hiç bir 
şekilde TÜRKİYE'yi temsil edemezler. Toplantılara temsil yetkisi ile katılacak 
kişi veya kişilerden oluşacak Türk delegasyonu konseyce belirlenir,       
  2) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların Genel Kurul Toplantılarına katılacak 
delegasyonun başkanı Temsilci Kurum Başkanıdır. Başkan gerektiğinde vekil tayin 
edebilir. TUFUAB sekreteri ile Komisyon Başkanları ve konu ile ilgili yeteri ka-
dar uzman bu delegasyona Temsilci Kurum Başkanının müşaviri olarak katılırlar. 
Bu katılmalar ve temaslar 5 MAYlS 1969 tarih ve 1173 sayılı "Milletlerarası Mü- 
nasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu" hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi uya-
rınca Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklarla işbirliği dahilinde   
sorumlu Bakanlık veya merci eli ile yapılır.                  
  3) Masrafları Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca karşılanmak üzere toplantı-
lara katılma sözkonusu olduğunda kontenjanların tahsisi Konseyce yapılır,    
  4) Toplantılara katılması saptanan delegelerin toplantı tarihinden yeterli 
zaman önce Temsilci Kurum Başkanlığınca düzenlenecek koordinasyon toplantısına 
katılmaları zorunludur. Bu toplantıda Ulusal hareket tarzıda belirlenerek kesin 
hale getirilir,                                 
  5) Uluslararası Bilimsel kuruluşların toplantılarına katılmaları uygun bulu-
nanlar, gittikleri toplantıların bütün gereklerini yerine getirirler.      
  Raporların Verilmesi                            

  Madde 32 - Hazırlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri aşağıda göste-  
rilmiştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1) TÜRKİYE içinde yayınlanacak raporlar, bildiri ve yayınlar : Bunların kap-
samı ve şekli ilgili TUFUAB Komisyonları tarafından saptanır. İntikal ettirilir 
ve TUFUAB Konseyi tarafından incelenir. Yayınlanmasına karar verilenler ilgili 
Komisyon Başkanlıklarının mensup olduğu kuruluşlarca basılarak yayınlanır. Telif
veya basım ücretinin ödenmesi halinde yayınlar belli bir ücret karşılığı satışa 
çıkarılır. Bu durumda yapılacak işlem, Temsilci Kurum Başkanlığınca hazırlanacak
yayın yönergesinde belirtilir.                         
  2) Uluslararası toplantılara verilecek Ulusal raporlar Uluslararası Bilimsel
Kuruluşların Genel Kurul toplantıları ile Komisyon ve alt kuruluşların toplan- 
tılarına verilecek Ulusal raporlar, yukardaki esaslara göre ilgili TUFUAB Komis-
yonunca hazırlanır ve TUFUAB Konseyinin tasvibinden sonra gizlilik yönünden Tem-
silci Kurumca gerekli işlemlerin uygulanmasını takiben Uluslararası toplantılara
gönderilir. Ulusal raporlar Temsilci Kurumca bastırılır.            
  3) TUFUAB üyelerince, Uluslararası toplantılara verilecek bireysel bildiri-
ler üyenin mensup olduğu kuruluşca bastırılır.                 
  4) Toplantı Sonu Raporları : Uluslararası toplantılara katılan birlik üyele-
ri düzenleyecekleri toplantı sonu raporlarını, toplantıyı takiben en geç 30 gün 
içinde bağlı bulundukları TUFUAB Komisyon Başkanlarına verirler. Raporların Ko- 
misyon toplantılarında ve TUFUAB Konseyinde incelenmesinden sonra yayınlanması 
uygun görülenler ilgili komisyonun mensup olduğu kurum tarafından yeteri kadar 
bastırılır.                                   
  Toplantılarda verilen kararlar uyarınca alınması gereken önlemler ve yapıl- 
ması gereken işlemler konseyce görüşülmek üzere ilgililer tarafından Temsilci  
Kuruma intikal ettirilir.                            
  İnceleme ve Araştırmalar                          

  Madde 33 - TUFUAB Konseyi veya Komisyonları üyelerine kendi sahalarındaki  
konulara ilişkin araştırma ve inceleme görevi verebilir. Bu araştırma ve incele-
melerin ödeneği gerektirmesi halinde, yönetmeliğin 24/1 maddesine göre işlem  
yapılır.                                    
  Ödüllendirme                                

  Madde 34 - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında değerli çalışmala- 
rı olan ve birliğe hizmet verenlere TUFUAB Konseyinin önerisi üzerine, TUFUAB  
Komisyonlarını oluşturan kurucu ve yürütücü kurumlar şilt ve benzeri ödülleri  
verebilirler.                                  
  Sorumluluk                                 

  Madde 35 - Bu yönetmelikten doğan görevlerin yürütülmesinden, TUFUAB Temsil-
ci Kurumu Başbakana karşı sorumludur.                      
  Yürürlükten Kaldırma                            

  Madde 36 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte; Bakanlar Kurulu- 
nun 27/2/1974 tarihli ve 7/7899 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Türkiye Ulu- 
sal Fotogrametri Birliği Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.   
  Yürürlük                                  

  Madde 37 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürür- 
lüğe girer.                                   
  Yürütme                                   

  Madde 38 - Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.