Endeksler
                                        
          YÜKSEK ÖĞRETiM KURUMLARININ BAKANLIKLAR İLE         
            ONLARA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDAN           
               YARARLANMA YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  16.11.1983, No : 83/7401       
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  28.3.1983, No : 2809         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  13.12.1983, No : 18250        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi : 23,S. 1778         
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının ve özellikle  
meslek yüksek okullarının, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi   
için, Bakanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan, ders araç gereçleri 
ile öğretim elemanı temin etmek; öğrencilere atelye ve sağlık tesisleri ile di- 
ğer iş yerleri ve tesislerden staj ve uygulama imkanları sağlamak ile ilgili  
esasları düzenlemektir.                             
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarını, Bakanlıklar ve onlara  
bağlı kurumlar ile bu kurumlardan yükseköğretim kurumlarının yararlanma esasla- 
rını kapsar.                                  
                                        
  Yararlanma Alanı ve Şekli:                         

  Madde 3 - Yükseköğretim kurumları, özellikle meslek yüksek okullarının eği- 
tim - öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için, ders araç - gereçleri ile öğre- 
tim elemanı temin etmek ve öğrencilere atelye ve sağlık tesisleri ile diğer iş 
yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili Ba-  
kanlıklar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan aşağıda belirtilen esaslar  
içinde yararlanırlar:                              
                                        
  a) Yükseköğretim kurumları, eğitim - öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde 
yararlanılabilecek öğretim elemanı ve yukarda belirtilen imkanların sağlanması 
için ilgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlardan talepte bulunurlar.     
                                        
  b) Talep üzerine Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar, bu yönetmelik çerçeve-
sinde yükseköğretim kurumlarına tahsis edebilecekleri personel ve maddi imkan- 
lar ile bunlardan yararlanma esaslarını ve süresini tespit ederek her öğretim  
yılı başında yükseköğretim kurumuna bildirirler.                
                                        
  c) Öğretim yılı başında (a) ve (b) bendlerinde belirtilen esaslar ve imkan- 
lar dikkate alınarak Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların yetkilileri ile  
ilgili yükseköğretim kurumu yetkilileri arasında, yapılacak işbirliğinin kapsa- 
mı ve karşılıklı yükümlülüklerin neler olacağı bir protokolle belirlenir. Bu  
Protokolde staj ve uygulama programı, personel görevlendirme, tesis ve araç   
tahsisi, bunlardan ortak ve mustakil yararlanma süreleri, güvenlik ve çalışma- 
ların kontrol ve değerlendirmesi konuları öncelikle düzenlenir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yararlanmanın Sınırı:                            

  Madde 4 - Yükseköğretim kurumlarının, ilgili kuruluşların çeşitli imkanla- 
rından yararlanması amacıyla yapılacak işbirliğinde, işbirliği yapılacak kuru- 
mun hizmetlerinin aksamaması esastır.                      
                                        
  Disiplin Kuralları:                             

  Madde 5 - Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının disiplin hükümleri yanın- 
da, ilgili Bakanlık ile onlara bağlı kurum ve kuruluşun disiplin, çalışma ve iş 
emniyeti ile ilgili kurallarına da tabidirler.                 
                                        
  Dayanak:                                  

  Madde 6 - Bu Yönetmelik, 2809 sayılı, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı  
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne dair   
Kanun"un 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.                
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 8 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.