Endeksler
                                        
         TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB)        
           KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.11.1983, No: 83/7396         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27.12.1983, No : 18264         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 23, S. 1768          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
         Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Hedefler             
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliğinin 
Uluslararası Jeodezi Jeofizik Birliği (IUGG) statüsüne paralel olarak teşkilat, 
görev ve yetkilerini belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla iş-  
birliği ve koordinasyon esaslarını saptamaktır.                 
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu yönetmeliğin konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda  
gösterilmiştir:                                 
  1) Konu Yönünden:                              
  A - Jeodezi - Jeofizik, Araştırma, Geliştirme ve Uygulamaları,       
  B - Türkiye'nin üye olduğu ve temsil yetkisini Milli Savunma Bakanlıgı Ha- 
rita Genel Komutanlığına verdiği, Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşların   
(IUGG, v.b.) faaliyetleri,                           
  2) Kurum ve Kişiler Yönünden:                        
  A - Jeodezi - Jeofizik konularında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğre- 
tim kurumları,                                 
  B - Jeodezi - Jeofizik alanında araştırma, uygulama ve çalışmalar yapan ku- 
rumlar,                                     
  C - Bu yönetmelikte ön görülen esaslar dahilinde bu konularda çalışmalar  
yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler,                      
  Kısaltmalar                                 

  Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar şunlardır:         
  IUGG (UGGI) : Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği,          
  TUJJB    : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği,         
  TUJK     : Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu,              
  TUSAK    : Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu,    
  TUMAK    : Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu,  
  TUJAK    : Türkiye Ulusal Jeomağnetizm ve Aeronomi Komisyonu,     
  TUOK     : Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu,            
  TUVAK    : Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası Komisyonu,  
  TUHK     : Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hedefler                                  

  Madde 4 - Yönetmelikte konulan usullerle varılmak istenilen hedefler şun-  
lardır:                                     
  1) Türkiye'deki Jeodezi - Jeofizik alanındaki araştırma, inceleme ve çalış- 
maları teşvik etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulun- 
mak,                                      
  2) Türkiye'nin IUGG. v.b. Uluslararası Bilimsel Kuruluşların faaliyetleri- 
ne katılmasını sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazır- 
lık ve ara çalışmalarını yürütmek,                       
  3) Türkiye'nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren Uluslararası  
Kuruluşların faaliyetlerinde saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye' 
yi temsil etmek,                                
  4) Bu yönetmeliğin kapsamına giren konularda ülkemizde, kişisel veya Ulusal 
Kuruluşlarla yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma teklif- 
lerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile çalışmaların ulusal çıkarlara 
uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak, bu gibi faaliyetler hakkında,  
istendiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuçlarını takip etmek,   
  5) Türkiye'nin Jeodezi - Jeofizik bilgi ve belgelerinin ulusal güvenlik   
ve çıkarlarımız yönünden korunmasını sağlamak ve resmi makamların başvurması  
üzerine mütalaada bulunmak,                           
  6) Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye' 
yi ilgilendirin kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamağa çalış- 
mak, bu kararları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,         
  7) Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri   
bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, v.b. gibi iç yayınla- 
rın yapılmasını ve dış kaynaklı yayınların Türkçeye çevrilerek basım ve dağı-  
tımlarını sağlamak,                               
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Kuruluş ve Görevler                 
  TUJJB Organları                               

  Madde 5 - TUJJB aşağıdaki organlardan kuruludur:              
  1) Temsilci Kurum,                             
  2) TUJJB Konseyi,                             
  3) TUJJB Komisyonları,                           
  Temsilci Kurum                               

  Madde 6 - Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği temsilci Kurumu Milli 
Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığıdır.                 
  Temsilci Kurum Başkanı                           

  Madde 7 - Temsilci Kurum Başkanı Harita Genel Komutanı, Temsilci Kurum Baş- 
kanı Yardımcısı Harita Genel Komutan Yardımcısıdır.               
  TUJJB Sekreterliği                             

  Madde 8 - Temsilci Kurum, bu yönetmelikle yükümlendiği görevleri yerine ge- 
tirebilmek için bir büro oluşturur ve bu büro TUJJB Sekreteri Başkanlığında gö- 
revini yürütecek şekilde Harita, Genel Komutanlığınca teşkilatlandırılır.    
  Temsilci Kurumun Görevleri                         

  Madde 9 - Temsilci Kurumun Görevleri Şunlardır:               
  1) TUJJB'nin bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülüklerinin gerektir- 
diği mali kaynakları yönetmeliğin mali hükümler bölümündeki esaslara gö-    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
re sağlamak ve harcamaların TUJJB konseyince alınmış kararlar doğrultusunda ya- 
pılmasını izlemek.                               
  2) IUGG'de Türkiye'yi temsil etmek,                     
  3) TUJJB aidatının ödenmesini sağlamak,                   
  4) IUGG ile gerekli muhaberatı yürütmek,                  
  5) IUGG'de alınmış dolaylı veya dolaysız Türkiye ile ilgili kararları yay- 
mak, gerekirse bu konularda TUJJB konseyinde görüşmeler açılmasını sağlamak,  
  6) Temsilci Kurum olarak IUGG'den alınan yayınların ilgili Komisyon Başkan- 
larına ulaşmasını sağlamak,                           
  7) IUGG'ye verilecek rapor ve tebliğleri toplayıp birleştirerek ilgili bir- 
lik makamlarına ulaştırmak,                           
  8) IUGG Kuruluşları toplantılarına gönderilecek TUJJB Komisyonlarınca ha-  
zırlanmış münferit raporlar için güvenlik yönünden gerekli işlemleri yapmak,  
  9) IUGG Konsey, Genel Kurul ve kuruluş toplantıları gündemlerini yaymak,  
toplantıya katılacak delegelerin adlarını IUGG'ye bildirmek ve bu toplantıdan  
önce bu üyelerle bir ön hazırlık toplantısı düzenlemek,             
  10) IUGG Konseyi ve Genel Kurulu toplantıları esnasında ortaya çıkacak ko- 
nularda, Türkiye delegelerinin ulusal bir görüşte birleşmelerini sağlamak,   
  11) Ulusal ve Uluslararası kongre toplantı ve sempozyumlar düzenlemek,   
  12) TUJJB Konseyini toplantılara çağırmak, bu toplantıların idari düzenini 
sağlamak ve alınan kararları yaymak,                      
  13) Jeodezik ve Jeofizik değerlerin korunması konusunda ilgili makamlara  
teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve gerekli teklifleri almak,          
  14) Kuruluşundaki büro aracılığı ile TUJJB'nin yazışmalarını yürütmek,   
  15) Temsilcilik görevinin gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmak,    
  Temsilci Kurum Başkanının Görevleri                     

  Madde 10 - Temsilci Kurum Başkanının Görevleri şunlardır:          
  1) Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalışmaların tam ve dü- 
zenli şekilde yerine getirilmesini sağlamak,                  
  2) TUJJB Komisyonları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,     
  3) TUJJB Konseyine Başkanlık etmek, toplantıya çağırmak ve konseyin çalış- 
malarının düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,                
  4) TUJJB'yi Türkiye adına Uluslararası benzer kuruluşlarda temsil etmek ve 
temsil görevinin gerektirdiği işlemleri yapmak,                 
  5) TUJJB'nin Uluslararası toplantılarda koordineli bir Ulusal Görüş ve ra- 
porla temsilini sağlamak,                            
  6) TUJK Başkanı, TUJJB Sekreteri ve büro için gerekli personeli atamak,   
  7) Temsilci Kurum Başkanı'na ve TUJJB Konseyine kendi konularında bilimsel 
danışmanlık yapmak üzere TUJJB Komisyonlarında görevli üniversite öğretim üye- 
leri arasından TUJJB Konsey Üyesi üniversite temsilcilerini seçmek,       
  8) TUJJB'nin bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülüklerinin gerektir- 
diği diğer hususları yerine getirmek.                      
  Temsilci Kurum Başkanı Yardımcısının Görevleri               

  Madde 11 - Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının Görevleri Şunlardır:     
  1) Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Başkanına yar- 
dımcı olmak,                                  
  2) Temsilci Kurum Başkanı'nın danışmanlığını yapmak,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3) Temsilci Kurum Başkanı'nın bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum Baş- 
kanı'nın görevlendirdiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanı'na ait tüm görev,  
yetki ve sorumlulukları üstlenmek.                       
  TUJJB Sekreterinin Görevleri                        

  Madde 12 - TUJJB Sekreterinin Görevleri Şunlardır:             
  1) TUJJB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Başkanına yardım etmek,  
  2) Temsilci Kurum Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,       
  3) Büronun çalışmalarını düzenleyerek her türlü yazışmayı yürütmek,     
  4) TUJJB toplantılarını organize etmek,                   
  5) Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin   
yer almasına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak,               
  6) Konseyce öngörülen ödeneklerin, her mali yılda kuruluşlar bütçelerine  
konulmasını sağlamak için gerekli yazışmaları yürütmek,             
  7) TUJJB Komisyonları tarafından verilen, uluslararası kuruluşlara gönde-  
rilecek ulusal raporları birleştirerek Temsilci Kurum Başkanı onayı ile basıl- 
masını sağlamak ve ilgili yerlere iletmek,                   
  8) TUJJB'nin periyodik yayınlarını düzenlemek, basım ve yayınını sağlamak, 
  9) Tercüme işlerini sağlamak,                        
  10) Üye kayıtlarını tutmak,                         
  11) Harcamalarla ilgili kayıtları tutmak,                  
  12) Birliğin Uluslararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatını ve ben- 
zeri yükümlülükleri takip etmek,                        
  13) TUJJB Komisyonlarına ait iç tüzük değişikliklerini hazırlatmak, ince-  
letmek ve Temsilci Kurum Başkanına onaylatmak,                 
  14) Görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek,        
  TUJJB Konseyi                                

  Madde 13 - TUJJB Konseyi; Temsilci Kurum Başkanı, Temsilci Kurum Başkan   
Yardımcısı, TUJJB Sekreteri, TUJJB Komisyon Başkanları ve her TUJJB komisyonu  
için birer üniversite temsilcisinden oluşur.                  
  TUJJB Konseyinin Görevleri                         

  Madde 14 - TUJJB Konseyinin Görevleri Şunlardır:              
  1) TUJJB sekreterliğince hazırlanmış Birliğe iştirak edecek kuruluşların  
bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını ince- 
lemek ve bunların kamu ve öğretim kuruluşlarına dağılımını saptamak,      
  2) Birliğin sekreterlikçe hazırlanan, yıllık olağan ve olağanüstü faaliyet- 
leri ile ilgili program ve önerilerini incelemek ve sonuca bağlamak,      
  3) TUJJB Komisyonları, TUJJB Komisyonlararası oluşturulacak veya Temsilci  
Kurum Başkanlığı tarafından teklif edilecek bilimsel projelerin incelenmesi,  
sıralanması, organizasyonu ve uygulamaları ile ilgili karar almak,       
  4) Temsilci Kurum ve TUJJB Komisyon Başkanları tarafından gelen öneriler  
üzerine Türkiye'deki Jeodezi - Jeofizik alanlarındaki faaliyetlerde ulusal ve  
uluslararası standartı sağlamak, yineleme veya ikilemleri önlemek için ilgili  
ve yetkili kişi ve kuruluşları ikraz ve sonuçlarını takip etmek,        
  5) Birliğin IUGG'deki yıllık aidatı ile ilgili kategorisinin gerektiğinde, 
yeniden düzenlenmesi konusunda gelen önerileri inceleyerek karara bağlamak,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6) TUJJB Komisyonları tarafından verilen, Uluslararası kuruluşlara gönderi- 
lecek ulusal raporları, Temsilci Kurum Başkanının teklifi ile ulusal güvenlik  
ve içerik açısından incelemek,                         
  7) TUJJB Komisyonlarının, Çalışma Guruplarının sayılarının arttırılması,  
azaltılması ve faaliyet konularının değiştirilmesi için karar almak,      
  8) Birliğin, bu yönetmeliğin amaç ve hedefleri doğrultusunda gayesine ulaş- 
masını sağlamak üzere idari kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,  
  9) IUGG''ce TUJJB ile ilgili alınmış kararları müzakere etmek uygulamaya  
konması için önlemler almak veya bunların yürütülmesi için yönergeler hazırla- 
mak,                                      
  10) TUJJB Komisyonlarına ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,      
  11) Yönetmelik değişikliklerini müzakere etmek ve karara bağlamak,     
  12) Birliğin birden fazla TUJJB komisyonunun yapacağı ortak toplantı ve se- 
minerler konusunda öneride bulunmak veya gelecek teklifleri inceleyerek karara 
bağlamak,                                    
  13) TUJJB Komisyonları ile ilgili her türlü kararları yaymak, tercümelerin, 
yayınların yapılması için Temsilci Kurum Başkanlığına öneride bulunmak,     
  14) TUJJB Komisyon Başkanları ve üyeleri ile ilgili karar almak,      
  15) Uluslararası toplantılara katılacak delegelerle ilgili görüş bildirmek, 
uluslararası toplantılara katılacak heyeti seçmektir.              
  TUJJB Komisyonları                             

  Madde 15 - IUGG Yönetmeliğinde öngörülen ve bu birliğin organları olan ku- 
ruluşlara (association) paralel va ulusal ihtiyaçlar için kurulan komisyonlar- 
dır. TUJJB Komisyonları birer Komisyon Başkanı, Komisyon Sekreteri, Çalışma   
Grupları ve üyelerden oluşur.                          
  TUJJB Komisyonlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi             

  Madde 16 - 1) Bu yönetmelik maddelerine göre TUJJB Komisyonlarının kurucu  
ve yürütücülük görevi aşağıdaki kamu kuruluşlarına verilmiştir.         
                                        
TUJJB KOMİSYONLARI KURUCU VE YÜRÜTÜCÜ KAMU KURULUŞLARI             
TUJK        : Harita Genel Komutanlığı                  
TUSAK       : Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı            
TUMAK       : Devlet MeteoroloJi İşleri Genel Müdürlüğü         
TUJAK       : Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü      
TUOK        : Seyir - Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı     
TUVAK       : Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü      
TUHK        : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü              
                                        
  2) Kurucu ve yürütücülük görevi almış yukarıdaki Kamu Kuruluşları Yönetme- 
liğin yürürlüğe giriş tarihini takibeden bir ay içinde, üstlendikleri Komisyo- 
nun Başkanını Temsilci Kuruma bildirir. Bu kişinin sözü edilen faaliyetleri ku- 
ruluşu adına yürütecek yetkide olması gerekir.                 
  3) Kurucu ve yürütücülük görevi almış yukarıdaki kamu Kuruluşları, üstlen- 
dikleri Komisyon Başkanına, yönetmelikte gösterilen çalışmalarını yürütebilmesi 
için, bünyelerinde oluşturacakları bir sekreter başkanlığındaki büro ile gerek- 
li her türlü idari ve mali imkanları sağlarlar.                 
  4) Bu kurumlar, TUJJB Konseyi Komisyonu ve Çalışma Grupları toplantılarına 
kendi kuruluşlarındaki üyelerin katılmasını sağlar ve bu yönden gerekli mali  
olanakları temin ederler.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  TUJJB Komisyon Çalışma Gurupları                      

  Madde 17 - TUJJB Komisyonları Çalışma Guruplarından oluşur. Çalışma Grupla- 
rının teşkili, adlarının değiştirilmesi, kaldırılması veya yeni çalışma gurup- 
larının oluşturulması IUGG'nin ilgili kuruluşundaki düzenlemelere ve ulusal ih- 
tiyaçlara göre yapılır. Bu hususlar TUJJB Komisyonları iç tüzüklerinde gösteri- 
lir.                                      
  Çalışma Gurubu Başkanlarının Seçimi                     

  Madde 18 - Çalışma Gurubu Başkanları, Yüksek Öğretim Kurumlarından veya  
TUJJB Komisyonu çalışma sahasında tercihen araştırmacı kariyeri olan ve ilgili 
Kamu Kuruluşlarında görevli TUJJB üyeleri arasından, görev almak istemeleri   
gözönünde bulundurularak Komisyon Başkanının teklifi ve Komisyonun kuruculuk ve 
yürütücülüğünü üstlenen Kamu Kuruluşunun Başkanının onayı ile seçilir. Bu şe-  
kilde seçilen Çalışma Grubu Başkanlarının isimleri, seçilen Başkanların "Kabul" 
yazısıyla, birlikte Komisyon Başkanlarınca Temsilci Kurum Başkanlığına bildiri- 
lir.                                      
  TUJJB Komisyon Üyelerinin Seçimi ve Üyeliğin Düşmesi            

  Madde 19 - 1) TUJJB Komisyon Üyeleri:                    
  A - İlgili öğretim Kurumlarından resmi kanalla aday gösterilenler ile ve  
bağımsız olarak TUJJB'nin Çalışma Alanlarında faliyeti gösteren ve üyelik için 
TUJJB Komisyon Başkanlarına başvuranlardan,                   
  B - Jeodezi - Jeofizik alanlarında çalışmalar yapan Kamu kuruluşlarınca   
kendi mensupları arasında TUJJB konularına giren sahalarda çalışma ve araştır- 
malar yapan kişilerden seçilen, TUJJB konseyince üyeliklerine karar verilenler- 
den                                       
  Meydana gelir.                               
  2) TUJJB Komisyonu veya Çalışma, Grubu çalışmalarına üstüste en çok iki de- 
fa geçerli mazereti olmadan katılmayan ve kendilerinden yararlanmanın mümkün  
olmadığı ilgili çalışma gurubu ve TUJJB komisyonu kararı ile kesinleşen üyele- 
rin bu durumları ilgili TUJJB Komisyon Başkanı tarafından TUJJB konseyine bil- 
dirilir. Konseyin kararı ile bu gibi üyelik sıfatları kaldırılabilir. Bu durum 
konsey kararı olarak üyenin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.         
  TUJJB Komisyonlarının Görevleri                       

  Madde 20 - 1) Kendi alanlarına giren konularda, bilimsel çalışmalar yapmak, 
geliştirmek, teşvik etmek ve tavsiye kararları almak ve bunların sonuçlarını  
değerlendirilmek üzere konseye sunmak,                     
  2) İlgili IUGG organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,           
  3) Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUJJB organlarına 
bilgi vermek,                                  
  4) Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUJJB organları ile işbir- 
liğinde bulunmak,                                
  5) Alınan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idari ve bilimsel ir- 
tibatı sağlamak,                                
  6) TUJJB Konseyi toplantılarına götürülecek konular hakkında teklifler ha- 
zırlamak,                                    
  7) Kamu kuruluşları tarafından, kendilerine intikal ettirilen konularda gö- 
rüş bildirmek,                                 
  8) Jeodezi - Jeofizik değerlerinden, ulusal güvenlik yönünden korunması ge- 
rekli görülenler için, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,             
  9) Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerek- 
li toplantıları yapmak,                             
  10) Komisyonun Çalışma usullerini belirleyen iç tüzüğü hazırlamak ve konse- 
yin onayına sunmak,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  11) Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak calışma gurupları kur-  
mak,                                      
  12) Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gereken tüm işlemleri  
yapmak,                                     
  TUJJB Komisyon Başkanlarının Görevleri                   

  Madde 21 - TUJJB Komisyon Başkanlarının Görevleri Şunlardır:        
  1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için, ilgili idari işlemleri 
yürütmek,                                    
  2) TUJJB Konseyi toplantılarına katılmak,                  
  3) TUJJB'nin diğer organları ile ilişki ve işbirliği sağlamak,       
  4) Komisyon üyelikleri için Konseye Mütalaa vermek,             
  5) Komisyonun IUGG Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi 
için olanakları araştırıp geliştirmek,                     
  6) Komisyonu ve bağlı Çalışma Guruplarını Toplantılarına çağırmak, toplan- 
tılara başkanlık etmek,                             
  7) IUGG Toplantılarına bizzat katılmak genel prensibi tahtında, IUGG top-  
lantılarına iştirak edecek üyeler için konseye teklifte bulunmak,        
  8) Temsilci Kurum Başkanına Komisyonu ile ilgili bilimsel konularda, müşa- 
virlik, yapmak,                                 
  9) Konusuyla ilgili araştırma ve çalışma projelerini hazırlayarak, uygulan- 
ması yönünden konseye takdimde bulunmak,                    
  10) Ulusal ve Uluslararası toplantılara komisyonunca götürülecek ulusal ra- 
por, tebliğ ve benzeri çalışmaların hazırlanmasını sağlayarak konseyin onayına 
sunmak,                                     
  Çalışma Gurubu Başkan ve Sekreterinin Görevleri               

  Madde 22 - Çalışma Gurubu Başkan ve Sekreterinin Görevleri Şunlardır:    
  Çalışma Gurubu Başkanları, bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak 
çalışma guruplarının teknik çalışmalarını yürütür ve çalışma gurubunun görevini 
yapması için gerekli işlemleri yerine getirirler.                
  Çalışma Gurubu Sekreterleri, Çalışma Gurubu Başkanı tarafından, kendisine  
yardımcı olmak üzere, kendi kuruluşlarına mensup TUJJB komisyonu üyeleri ara-  
sından seçilirler.                               
  TUJJB Komisyon Üyelerinin Görevleri                     

  Madde 23 - Komisyon Üyelerinin Görevleri Şunlardır:             
  1) Mensup bulundukları alanlardaki çalışmaların gelişmesini teşvik etmek,  
çalışmalara katılmak veya bu çalışmalara yardımda bulunmak,           
  2) TUJJB Komisyonlarının ilgili çalışma grubu toplantılarına iştirak etmek, 
  3) Çalışmalarıyla ilgili konularda TUJJB, ilgili organlarına bildiri ver-  
mek, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,                      
  4) Komisyonunca kendisine verilen, çalışma konularına ilişkin inceleme ve  
araştırma görevlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmek,        
  5) Mensup olduğu kuruluş ile TUJJB arasında gerekli ilitişimi sağlamak,   
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Çeşitli Hükümler                   
                                        
  Mali Hükümler                                

  Madde 24 - 1) Kuruculuk ve yürütücülük görevi almış kamu kuruluşları ile  
üye vererek TUJJB faaliyetlerine katılan diğer kuruluşlar. TUJJB üyesi mensup- 
larının yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmaları için gerekli yolluk ve   
yevmi-                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yeleri ve kendi alanlarına giren TUJJB araştırma-inceleme proje payları ile ba- 
sım ve buna benzer ihtiyaçlar için, TUJJB Konseyince saptanmış önerileri bütçe- 
lerinin hazırlanması sırasında dikkate alırlar.                 
  2) Bu ödenek miktarları, igili kurumca, bütçenin onayını müteakip Temsilci 
Kurum Başkanlığına bildirilir.                         
  3) İlgili Kurum ve Temsilci Kurum, ayrılan bu ödeneklerin amaçları doğrul- 
tusunda kullanılmasında işbirliği yaparlar.                   
  4) Mali hususlara ilişkin işlemler Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak  
TUJJB Konseyince hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.           
  Toplantılar                                 

  Madde 25 - TUJJB Konseyi Toplantıları:                   
  1) TUJJB Konseyi, Şubat, Mayıs ve Eylül aylarında, Temsilci Kurum Başkanı- 
nın yazılı olarak bildireceği yer ve zamanda yıllık 3 olağan toplantısını ya-  
par. Temsilci Kurum Başkanı, konuların dağılım ve önemini gözönünde tutarak   
toplantı sayısını azaltabilir.                         
  2) Konsey, gerektiğinde Temsilci Kurum Başkanının veya 3 Komisyon Başkanı- 
nın Konsey Başkanlığına yazılı müracaatı üzerine olağanüstü toplanabilir.    
  TUJJB Komisyonu, Çalışma Gurubu ve Genel Kurul Toplantıları         

  Madde 26 - 1) TUJJB Konseyi toplantısına paralel olarak, TUJJB Komisyonları 
ve çalışma grupları, her yılın tercihan Mayıs ayında Temsilci Kurum Başkanlı-  
ğınca belirlenen gün ve yerde yıllık olağan toplantılarını yaparlar. Bu toplan- 
tıların organizasyonu Temsilci Kurum Sekreterliğince sağlanır. Bu toplantıların 
duyuruları toplantılara dinleyici ve konuşmacı katılımı sağlamak için, ilgili  
kuruluş ve şahıslara toplantının yapılacağı tarihten en az 2 ay önce TUJJB Sek- 
reterliğince gönderilir.                            
  2) TUJJB Komisyonları gerektiğinde Komisyon Başkanının istemesi veya en az 
2 Çalışma Gurubu Başkanının, Komisyon Başkanına yazılı müracaatları üzerine   
olağanüstü toplanabilir. Toplantı tutanakları, Komisyon Başkanlarınca toplantı- 
yı izleyen 10 gün içerisinde Temsilci Kuruma iletilir.             
  3) Çalışma Gurupları, Komisyon toplantıları dışında kendi konularındaki   
teknik çalışmaların gerektirmesi halinde, ilgili komisyon veya Çalışma Gurubu  
Başkanının saptandığı yer ve zamanda ihtiyaç sayısınca toplanır. Toplantı so-  
nuçları bir rapor halinde Komisyon Başkanına bildirilir.            
  4) Bilimsel veya idari bir ihtiyaç sonucu, TUJJB Konseyinin karar alması  
halinde, toplantılar Genel Kurul olarak düzenlenebilir. Bu toplantılara, Birlik 
Üyeleri dışında Temsilci Kurum Başkanının davet etmesi halinde onur üyeleri ve 
davetli üyelerde katılırlar. Genel Kurula Temsilci Kurum Başkanı Başkanlık   
eder.                                      
  Onur Üyeleri, Davetli Üyeler                        

  Madde 27- 1) Onur Üyeleri, Jeodezi ve Jeofizik konularına idari ve bilim- 
sel çalışmaları ile katkıda bulunmuş ya da mümtaz durumu nedeni ile konseyce  
üyeliği kabul edilmiş kişilerdir.                        
  2) Davetli Üyeler; Özel kişiler, kuruluşlar veya birliğin konuları ile il- 
gili alet ya da donanım üretenler, pazarlayanlar, bunlara bakım hizmeti veren- 
ler ve birliğe maddi, manevi katkıda bulunanlardır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  TUJJB Konsey ve Komisyon Toplantılarında Alınan Kararlar          

  Madde 28 - Madde 25 ve 26'da konu edilen toplantılarda bütün kararlar top- 
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın  
oyunun bulunduğu görüş geçerlidir. Onur üyeleri ile davetli üyeler oylamalara  
katılamazlar.                                  
  Uluslararası Toplantılar Düzenleme                     

  Madde 29 - TUJJB gerektiğinde uluslararası mahiyette toplantılar düzenleye- 
bilir. Bu toplantılar teknik ve idari yönden TUJJB Konseyi sorumluluğunda yürü- 
tülür.                                     
  Kararların İletilmesi                            

  Madde 30 - Toplantılarda alınan kararlar, sekreterlik aracılığı ile ilgili 
makamlara iletilir. İlgili makamlar, mevcut mevzuatlarına göre kararlar hakkın- 
da yaptıkları işlemlerden, Temsilci Kurum Başkanlığına bilgi verirler.     
  Uluslararası Kuruluşların Toplantılarına Katılma              

  Madde 31 - 1) TUJJB ile ilgili Uluslararası Kuruluşların düzenleyeceği top- 
lantılara katılmada, Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi esastır. TUJJB 
üyesi olmayan ve aynı zamanda TUJJB Konseyince yetki verilmemiş olanlar hiçbir 
şekilde Turkiye'yi temsil edemezler. Toplantılara temsil yetkisi ile katılacak 
kişi veya kişilerden oluşacak Türk Delegasyonu konseyce belirlenir.       
  2) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların, Genel Kurul Toplantılarına katılacak 
Delegasyonun Başkanı, Temsilci Kurum Başkanıdır. Başkan gerektiğinde vekil ta- 
yin edebilir. TUJJB Komisyon Başkanları ile TUJJB Sekreteri ve konu ile ilgili 
yeteri kadar uzman bu delegasyona Temsilci Kurum Başkanının Müşaviri olarak   
katılırlar.                                   
  Bu katılmalar ve temaslar 5 Mayıs 1969 Tarih ve 1173 sayılı "Milletlerarası 
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkındaki Kanun"un 1. nci Maddesi 
hükümleri uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklarla işbirliği 
dahilinde sorumlu bakanlık veya merci eliyle yapılır.              
  3) Masrafları Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca karşılanmak üzere toplan- 
tılara katılma sözkonusu olduğunda, kontenjanların tahsisi TUJJB konseyince ya- 
pılır.                                     
  4) Toplantılara katılması saptanan delegelerin, toplantı tarihinden yeterli 
zaman önce Temsilci Kurum Başkanlığınca düzenlenecek koordinasyon toplantısına 
katılmaları zorunludur. Bu toplantıda Ulusal hareket tarzı da belirlenerek ke- 
sin hale getirilir.                               
  5) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların toplantılarına katılmaları uygun bu- 
lunanlar, gittikleri toplantıların bütün gereklerini yerine getirirler.     
  Raporların Verilmesi                            

  Madde 32 - Hazırlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri aşağıda göste-  
rilmiştir:                                   
  1) Türkiye içinde yayınlanacak raporlar, bildiri ve yayınlar:        
  Bunların kapsamı ve şekli ilgili TUJJB komisyonları tarafından saptanır,  
intikal ettirilir ve TUJJB konseyi tarafından incelenir. Yayınlanmasına karar  
verilenler ilgili Komisyon Başkanlarının mensup olduğu kuruluşlarca basılarak  
yayınlanır. Teklif ücreti veya basım ücretinin ödenmesi halinde, yayınlar belli 
bir ücret karşılığı satışa çıkarılır. Bu durumda yapılacak işlemler Maliye Ba- 
kanlığı görüşü alınarak Temsilci Kurum Başkanlığınca hazırlanacak yayın yöner- 
gesinde belirtilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) Uluslararası toplantılara verilecek Ulusal Raporlar:           
  Uluslararası bilimsel kuruluşların Genel Kurul toplantıları ile ait kuru-  
luşların toplantılarına verilecek ulusal rapor, yukarıdaki esaslara göre ilgili 
TUJJB komisyonunca hazırlanır ve TUJJB konseyinin tasvibinden sonra gizlilik  
yönünden Temsilci Kurumca gerekli işlemlerin uygulanmasından sonra Uluslararası 
toplantılara gönderilir.                            
  Ulusal Raporlar Temsilci Kurumca bastırılır:                
  3) Bildiriler:                               
  TUJJB Üyelerince Uluslararası toplantılara verilecek bireysel bildiriler  
üyenin mensup olduğu kuruluşca bastırılır.                   
  4) Toplantı Sonu Raporları:                         
  Uluslararası toplantılara katılan birlik üyeleri düzenleyecekleri toplantı 
sonu raporlarını, toplantıyı takiben en geç 30 gün içinde bağlı bulundukları  
TUJJB komisyon başkanlarına verirler. Raporların komisyon toplantılarında ve  
TUJJB konseyinde incelenmesinden sonra yayınlanması uygun görülenler ilgili ko- 
misyonun mensup olduğu kurum tarafından yeteri kadar bastırılır.        
  Toplantılarda varılan kararlar uyarınca alınması gereken önlemler ve yapıl- 
ması gereken işlemler, Konseyce görüşülmek üzere, ilgililer tarafından Temsilci 
Kuruma intikal ettirilir.                            
  İnceleme - Araştırma ve Ödüllendirme                    

  Madde 33 - 1) Birlik kendi üyelerine TUJJB'ye ilişkin konularda araştırma  
ve inceleme görevi verebilir.                          
  2) Jeodezi ve Jeofizik alanlarında değerli çalışmaları olan ve birliğe hiz- 
met verenlere TUJJB Konseyinin önerisi üzerine, TUJJB Komisyonlarını oluşturan 
kurucu ve yürütücü kurumlar şilt ve benzeri ödülleri verebilirler.       
  Sorumluluk                                 

  Madde 34 - Bu yönetmelikten doğan görevlerin yürütülmesinden TUJJB Temsilci 
Kurumu Başkanı Başbakana karşı sorumludur.                   
  Yürürlükten Kaldırma                            

  Madde 35 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte,         
  Bakanlar Kurulunun 16 Ağustos 1977 gün ve 7/13806 sayılı Kararı ile onay-  
lanmış "Türkiye Ulusal Jeodezi - Jeofizik Birliği Yönetmeliği" yürürlükten kal- 
kar.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 36 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik hükümleri yayımı tari- 
hinden itibaren yürürlüğe girer.                        
  Yürütme                                   

  Madde 37 - Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.