Endeksler
              YAKACAK YARDIMI YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  3.11.1983, No: 83/7335       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  22.11.1983, No: 18229        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 23, S.3382        
                                        

  Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici mad- 
delerine göre aylık alanlara bu Kanunun 213 üncü maddesi ile verilmesi öngörülen
Yakacak Yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.    
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğ-
retim Personel Kanunu kapsamına girenler de bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

  Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personele derece farkı gözetilmek- 
sizin her ay için (7.500,- TL.) Yakacak Yardımı ödenir. (1)           

  Madde 3 - Bu yardım aybaşında, aylıklarla birlikte peşin olarak ödenir.   
Ödemelerde ve hak kazanmada personelin tabi olduğu Kanunun aylıklara ilişkin hü-
kümleri uygulanır.                               

  Madde 4 - Yakacak Yardımı;                         
  a) Sözleşme ile çalıştırılan personele,                   
  b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli ay-
lığı almakta olanlara,                             
  c) Yurt dışına sürekli görevle atananlara,                 
  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 88 inci maddelerine göre gö- 
rev verilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca,                 
  ödenmez.                                  
  T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta olduk-
ları yaşlılık aylıkları kesilmeksizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm- 
lerine göre atananların, statüleri gereği bu sosyal güvenlik kuruluşlarından al-
makta oldukları yakacak yardımı tutarı daha düşük ise, ilgililere atandıkları  
kurumca yalnız aradaki fark ödenir.                       

  Madde 5 - 27/10/1977 tarihli ve 7/13985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
Yürürlüğe konulan Yakacak Yardımı Yönetmeliği ve Bu Yönetmeliğin ek ve değişik- 
likleri yürürlükten kaldırılmıştır.                       

  Madde 6 - Bu Yönetmelik 1/1/1984 tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 7 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.              
---------------------------                           
(1) Bu maddedeki parasal limit, 24/6/1986 tarih ve 86/10737 sayılı Bakanlar Ku- 
  rulu Kararı ile 23.000 TL.ya, 10/12/1986 tarih ve 86/11287 sayılı Bakanlar 
  Kurulu Kararı ile de 30.000 TL.ya 26/6/1987 tarih ve 87/11901 sayılı Bakan- 
  lar Kurulu Kararı ile 40.000 TL.ya 28/6/1988 tarih ve 88/13079 sayılı Bakan-
  lar Kurulu Kararı ile 70.000 TL.ya yükseltilmiştir.             
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)