Endeksler
                                        
                                        
        DEVLET LOJMANLARI YAPIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.10.1983, No: 83/7184        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.12.1982, No: 2761          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.12.1983, No: 18246         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 23, S.1692         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 GENEL HÜKÜMLER                
                                        
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 9/12/1982 tarihli ve 2761 Sayılı 1983 yılı Bütçe  
Kanununda İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde 112-02-004-710 Yapı, Tesis
ve Büyük Onarım harcama kaleminde yer alan hükme dayanmaktadır.         
  Amaç:                                    

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı; bir program bütünü içinde kamu hizmetlerin-
de çalışan personelin kiralık konut ihtiyacını karşılamak üzere konutlar sağla- 
mak; bu konutların kiralanması, bakım, onarım ve işletmesini yürütmektir.    
  Kapsam:                                   

  Madde 3 - Genel, Katma bütçeli ve döner sermayeli idarelerde çalışan kamu  
personeli, Bütçe Kanunlarında İmar ve İskan Bakanlığı Bütçe tertiplerinde yer  
alacak ödeneklerle sağlanan konutlardan yararlanırlar.             
  Köy okullarında çalışan öğretmenler, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hudut ka- 
pılarında görevlendirilen 3096 Sayılı Kanuna tabi personel, 2802 Sayılı Kanun  
kapsamına giren Hakim ve Savcılar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarna Genel  
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, 60 Sayılı Kanun  
Hükmünde Kararnamede tanımlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi  
Kuruluşlarının personeli bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.       
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen bazı deyimlerin tanımları aşağıda gösteril- 
miştir.                                     
  a) Bakanlık: İmar ve İskan Bakanlığıdır.                  
  b) Banka: Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O.'dır.              
  c) Fon: Devlet Lojmanları Yapımı Fonudur. (6 No'lu Fon)           
  d) İta Amiri: İmar ve İskan Bakanıdır. (Bakan bu yetkisini üst düzeyde bir 
yetkiliye devredebilir.)                            
  e) Konut: Bu Yönetmelik kapsamına giren kamu personeline kiralık olarak tah-
sis edilen Devlet Lojmanlarıdır.                        
  Fonun Kaynakları:                              

  Madde 5 - Harcamalar için gerekli kaynak:                  
  a) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak işlere ilişkin olarak bütçe kanunları  
ile İmar ve İskan Bakanlığı bütçe tertibinde yer alan ve alacak ödenekler,   
  b) Fonda toplanan paraların faiz ve sair gelirleri,             
  c) Çeşitli kanun ve kararnamelerle bu fona aktarılması öngörülen diğer ge- 
lirler,                                     
  d) Her türlü iç ve dış kredi bağış, yardım ve diğer gelirlerden, oluşur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                UYGULAMA ESASLARI                
                                        
  Konutların Sağlanması:                           

  Madde 6 - Kamu hizmetinde çalışan personel için konutlar; hazır bina alımı 
veya altyapısı ve gerekli bütün tesisleri ile birlikte yeni konut inşa ettiril- 
mesi yoluyla sağlanır.                             
  Hazır Bina Alımı:                              

  Madde 7 - Konut yapımı için elverişli arsa sağlama güçlüğü olması ve inşaat 
sürecinin uzaması halleri ile inşaat mevsiminin kısa olduğu yerlerde Bakanlık  
hazır bina alımına karar verebilir.                       
  Bu durumda satın alınacak hazır binaların Bakanlığa mal oluş bedelinin; aynı
kentte, aynı konumda ve aynı nitelikte binanın Bakanlıkça inşa ettirilmesi ha- 
linde doğacak maliyetten düşük olması gerekir.                 
  Arazi ve Arsa Sağlanması:                          

  Madde 8 - Yaptırılacak kiralık konutlar için:                
  a) Hazineden,                                
  b) 2487 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Toplu Konut Yerleşme Alanları ve  
775 Sayılı Kanun uyarınca belirlenen Gecekondu Önleme Bölgelerinden,      
  c) Hazineden; Belediyeler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara değişik   
amaçlarla intikal etmiş, fakat amacına uygun olarak kullanılmayıp hazineye dev- 
redilen alanlardan,                               
  d) Türkiye Emlak Kredi Bankası, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, belediyeler ile 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan alanlardan,      
  e) İmar planlarında Devlet Lojmanları Alanı olarak belirlenen alanlardan,  
tahsis,devir,satınalma,anlaşma ve kamulaştırma yoluyla arsa ve arazi sağlanır. 
  Bakanlar Kurulunun 17/5/1979 tarihli ve 7/17491 sayılı "Yeni Kentsel Yerle- 
şim Alanları Düzenlenmesi Yoluyla Kentleşme ve Konut Sorunu için Politikalar"  
Kararı uyarınca belirlenen Yeni Kentsel Yerleşim Alanlarından ise 20/6/1979 ta- 
rihli ve 16672 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "13/10/1978 gün ve 14 Sayılı  
Kanun Hükmünde Kararnameye Dayalı Devlet Memurlarına Konut Edindirme ve Kullan- 
dırma Yönetmeliği" uyarınca aktarılan paralara karşılık sağlanan arsalardan da 
yararlanılır.                                  
  Kamulaştırma ve Kadastro:                          

  Madde 9 - Devlet Lojmanları Alanı olarak belirlenip ilan edilen yerlerin ka-
mulaştırma ve kadastrosu, 2487 Sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü ve 5 inci  
Maddeleri ve Uygulama Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde yürütülür.     
  Planlama ve Projelendirme:                         

  Madde 10 - 1) Konutların inşa ettirileceği alanların her ölçekteki imar   
planları, imar planının araziye aplikasyonu, altyapı projeleri ile tevhit, if- 
raz, terk ve irtifak hakkı işlemleriyle ilgili teknik çalışmalar, Bakanlıkça ya-
pılır veya yaptırılır, re'sen onaylanır ve tescil işlemi için ilgili Tapu Sicil 
Muhafızlığına gönderilerek tescilin sağlanması istenir.             
  2) Mimari, statik ve tesisat plan, proje ve hesapları Bakanlıkça yapılarak 
veya yaptırılarak onaylanır. Bu konutların yapımı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun
31 inci maddesi esaslarına tabi olup ilgili idarece ruhsat eklerine gerek kal- 
maksızın ruhsat verilebilir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
            SATINALMA VE İŞLERİNİN YAPTIRILMASI           
                                        
  Satınalma ve İşlerin Yaptırılması:                     

  Madde 11 - Konutların sağlanması, bakım, onarım, işletme ve yönetimi ile il-
gili olarak yapılacak alım-satım, yapım, araştırma, kira, taşıma vb. diğer işler
2487 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen esaslar  
çerçevesinde yürütülür.                             
  İşlerin Kamu Kuruluşlarına Protokolla Yaptırılması:             

  Madde 12 - Kamu kuruluşlarına yaptırılacak işler Bakanlık ile ilgili kuruluş
arasında düzenlenecek protokola göre yapılır.                  
  Kamu kuruluşlarına protokollarla yaptırılacak işlerde ilan yapılmasına gerek
olmadığı gibi teklif alma esası da aranmaz.                   
  Protokollarla yaptırılacak işlerde özel koşullar getirilmemişse, iş o kamu 
kuruluşunun kendi yöntemleri ile yaptırılır.                  
  İşlerin hangi fiyat sistemlerine göre ve ne kadar sürede yaptırılacağı pro- 
tokollarda açıkça belirlenir.                          
  İşlerin yaptırılmasında Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınır. 
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
      FONUN KURULUŞU, SAYMANLIK İŞLEMLERİ, DENETİM VE FONUN KULLANIMI   
                                        
  Fonun Kuruluşu:                               

  Madde 13 - Bakanlık emrinde, Bankada, Bütçe Kanununda ayrılan ödeneklerin ve
diğer gelirlerin toplandığı ve bu uygulamaların gerektirdiği ödemelerin yapıla- 
cağı, 6 numaralı fon hesabı açılır.                       
  Saymanlık:                                 

  Madde 14 - Saymanlık hizmetleri, merkezi bir saymanlık tarafından yürütülür.
Sayman ve yeteri kadar eleman Bakanlık tarafından atanır.            
  Saymanın Görev ve Sorumluluğu:                       

  Madde 15 - Fonun hesap işleri saymanca yürütülür. Sayman;          
  a) Muhasebe işlerinin düzenli yürümesinden,                 
  b) Banka nezdindeki alacakların takip edilmesinden,             
  c) Maddi hatalardan,                            
  d) Gider evrakı noksanından,                        
  e) Ödemeye ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak düzenleyip Bankaya gönder-
mekten,                                     
  f) Parasal işlemlerin bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülmesinden,
  g) 5 inci maddede belirtilen gelirlerin takibi ve toplanmasından,Tek başına,
  h) Gider evrakını, Devlet harcamalarının tabi olduğu usul ve esaslar çerçe- 
vesinde düzenleyip ödenmesini sağlamaktan, Tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu-
dur. Sayman tarafından mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesi ile yapılmayan öde- 
meler, ita amirince sorumluluğun yüklenmesi halinde yerine getirilir. Bu durum- 
da, ödemeden kaçınmaya ve sorumluluk yüklenmeye ilişkin yazılar gider evrakına 
bağlanır. Herhangi bir nedenle, görevinden geçici olarak ayrılan saymanın yerine
atanan sayman vekili de bu görevi yaptığı sürece bu bölümdeki hükümlere tabidir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sayman Mutemetliği:                             

  Madde 16 - Sayman Mutemetliği, Bakanlık taşra teşkilatlarından Valinin gö- 
revlendireceği kişiler tarafından yürütülür. Sayman Mutemetleri Tahakkuk memu- 
runun yapmış olduğu kesintileri ilgili kuruluşlara yaptırmakla ve tahakkuk eden 
miktarları istihkak sahiplerine ödemekle; müddeti içerisinde tahakkuka bağlanmış
sarf evraklarını ve fonda birikmiş paraları merkez fon saymanlığına iletmekle  
görevlidir.                                   
  Sayman mutemetleri saymana karşı sorumludur.                
  Tahakkuk Memurluğu:                             

  Madde 17 - Tahakkuk işlemleri merkezde Mesken Genel Müdürlüğünün, taşrada  
Valiliğin Bakanlık teşkilatlarından görevlendireceği sorumlu kişiler tarafından 
yapılır.                                    
  Fonun Hesap İşleri:                             

  Madde 18 - Fonun hesap işleri, 15 Şubat 1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmi 
Gazete'de Maliye Bakanlığınca yayınlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönet- 
meliği" genel esasları çerçevesinde kalmak kaydıyla, Bakanlıkça hazırlanacak  
"6 No'lu Fon Muhasebe (Hesap İşleri) Talimatı"nda düzenlenir.          
  Sayıştay Denetimi:                             

  Madde 19 - Sayman, mali yıla ilişkin idare hesabını ve eklerini mali yılın 
bitiminden itibaren üç ay içinde Bakan'ın onayını müteakip Sayıştay başkanlığına
gönderir.                                    
  Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken cetvel ve belgeler şunlardır.  
  a) Bilanço, ekleri ve açıklamaları,                     
  b) Zaman idare cetveli,                           
  c) Gelirler müfredat cetveli,                        
  d) Giderler müfredat cetveli,                        
  e) Gider evrakı,                              
  f) Gelir evrakı,                              
  g) Kasa Sayım tutanağı,                           
  h) Banka dekontu veya mutabakat mektubu,                  
  ı) Ambar sayım tutanağı,                          
  j) Demirbaş sayım tutanağı.                         
  k) İş programı.                               
  Fonun Kullanımı:                              

  Madde 20 - Fonda toplanan paralar, Bakanlıkça hazırlanan programda belirti- 
len tahsis oranlarına uygun olarak;                       
  1 - Konutların inşa edileceği alanların ve altyapı bağlantılarının gerektir-
diği, binalı ve binasız arazi ve arsa (üzerindeki mal varlığı dahil) kamulaştır-
ma, devralma ve satınalma giderleri,                      
  2 - Konut yapımı ile ilgili etüd, araştırma, keşif, tesbit, harita, kadast- 
ro, fotoğraf, plan, proje yapımı, keşif dosyalarının hazırlanması gibi konut  
projeleri ile ilgili her türlü alt ve üst yapı projelendirme hizmetleri ile bu 
hizmetlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar,                
  3 - Alt ve üst yapı inşaat işlerinin hazırlıkları, ihale kontrolluk ve şan- 
tiye hizmetlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar,              
  4 - Altyapı tesislerinin yapım giderleri ile bu tesislerin ana sistemlere  
bağlantılarına katılım ve yapım giderleri ve bu hizmetlerin gerekli kıldığı her 
türlü harcamalar,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5 - Konut, işyeri ile yönetim ve işletme ile ilgili bina ve tesislerin yapı-
mı giderleri ve bu işlerin gerekli kıldığı her türlü harcamalar.        
  Harcama Şekil ve Yetkileri:                         

  Madde 21 - Fon'un yıllık iş ve tahsis programı hazırlanarak yıl başında   
Bakan onayına bağlanır. Fon'dan yapılan tahsislere ait harcamalar, Bakanlıkça  
onaylanmış program ve projeler uyarınca, Bakanın veya yetkili kıldığı birinci  
derecede imza yetkisine haiz makamın ve saymanın müştereken imzalayacakları   
ödeme emriyle ödenir.                              
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
           KİRALAMA, İŞLETME VE YÖNETİM ESASLARI           
                                        
  Kiralama Esasları:                             

  Madde 22 - Tahsise hazır konutlara ilişkin özel, görev ve sıra tahsisli ko- 
nutların oranları ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre tahsisten yarar- 
lanma oranları Bakanlıkça saptanır ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır, bütün 
kurum ve kuruluşlara duyurulur.                         
  Kurum ve Kuruluşlar bu oranlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, konutların tah-
sis edileceği kişilere ilişkin bilgileri kapsayan asil ve yedek listeleri belir-
lenen süre içinde Bakanlığa iletir.                       
  Bakanlık asil listede isimleri yer alan kişileri sözleşme imzalamak üzere  
yazılı olarak davet eder. Yazılı daveti alan kişiler tebellüğ tarihinden başlı- 
yarak bir ay içinde sözleşme akdetmek üzere Bakanlığa başvurur. Bu süre içinde 
başvurulmaması durumunda Bakanlık yedek listede yer alan kişilerle sözleşme ak- 
deder.                                     
  Konutların Tahsisi, Kiralar, Oturma Süreleri:                

  Madde 23 - Konut tahsisinden yararlanacakların başvuru biçimi, puan sistemi 
ve hesabı, beyannamelerin değerlendirilmesi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak  
tahsis işlemleri, oturma süreleri, kira bedelleri ile işletme masraflarının be- 
lirlenmesi ve tahsisli, konutlarından çıkma ve çıkarılma, Memur Meskenleri  
İnşaası Hakkındaki 4626 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ek 6126 ve 2420 sayılı  
Kanunlara dayanılarak hazırlanan ve 4/5/1981 tarihli ve 17330 sayılı Resmi Ga- 
zete'de yayınlanan Memur Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde 
yürütülür.                                   
  Konutların Yönetimi:                            

  Madde 24 - Konutlar Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları 
tarafından yönetilir. Bakım, onarım işletmesinden de aynı birim sorumludur.   
  Konutların Bakım, Onarım ve Ek İnşaat İşleri:                

  Madde 25 - Bakanlık taşra teşkilatları, her yıl Haziran ve Aralık ayları  
içinde biri teknik eleman olmak üzere iki kişilik bir heyet kurarak konutların 
genel durumlarını kontrol eder, bakım ve onarım ihtiyaçlarını saptar.      
  Bu periyodik kontrolda, kiracının konutu teslim aldığı şekilde muhafaza edip
etmediği tesbit edilir ve bozulan muslukların onarımı, konutun iç kısmının bada-
nası ve benzeri küçük onarımlar ile hatalı kullanımdan doğacak her türlü onarım 
kendisine yaptırılır.                              
  Bunun dışında konutun kullanımı ile ilgili bulunmayan harici ve dahili kı- 
sımlarda tesbit edilecek onarım ve ilave inşaat ihtiyacı idarece karşılanır.  
Fosseptik boşalttırılması, çatı onarımları, şakuli ve ufki yağmur borularının  
temizlenmesi, ada içi ara yollarının tanzimi, altyapı bağlantılarının durumu,  
yağmur sularının bina temeline sızmalarının önlenmesi için yapılmış drenajların 
çalışma durumu, terasman ve diğer onarım ihtiyaçları ile kömürlük, bahçe duvarı 
ve altyapı noksanları gibi ilave inşaat ihtiyaçları kontrol esnasında tesbit  
edilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hesapta Biriken Paralar ve Bakım, Onarım, Ek İnşaat İşlerine İlişkin Rapor 
Verilmesi:                                   
                                        

  Madde 26 - Bakanlık taşra örgütleri, her yılın Haziran ve Aralık ayları   
içinde, 25 inci madde uyarınca hazırlanacak olan rapor ve sarf evraklarını Ba- 
kanlığa iletmek zorundadır.                           
                                        
                  ALTINCI BÖLÜM                
                  DİĞER HÜKÜMLER                
                                        
  Muaflıklar ve Uygulamada Yararlanılacak Kanun Hükümleri:          

  Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her türlü işlerde ve uygulama-
nın her aşamasında 775 sayılı Gecekondu Kanununun 28,29,30,31,32 ve 33 üncü mad-
delerindeki imkan, katkı ve muafiyetlerden ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 
4,5,6,7 ve 9 uncu maddeleri hükümlerinden yararlanılır.             
                                        
  Yönergelerin Hazırlanması:                         

  Madde 28 - Uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla, Bütçe Kanununda yer alan
hüküm ve bu yönetmelik esaslarına aykırı olmamak üzere Bakanlıkça yönergeler ha-
zırlanır.                                    
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve fonun tasfiye- 
sine kadar yürürlükte kalır.                          
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 30 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.