Endeksler
        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL,        
        LİSE VE DENGİ OKULLARDA BURS, PARASIZ YATILILIK         
            VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 5.10.1983, No: 83/7166          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 17.6.1982, No: 2684            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 8.12.1983, No: 18245           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 23, S. 1680           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Esaslar                 
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul,or- 
taokul, lise ve dengi okullarda öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumala-
rına ve bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemek- 
tir.                                      
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul,  
lise ve dengi okullara parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrencilerde 
aranacak şartları; yapılacak seçme - sıralama sınavları esaslarını; parasız veya
burslu kontenjanların tesbiti ile dağıtımını; parasız yatılı öğrencilikten burs-
lu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçişleri; bu  
öğrencilere yapılacak sosyal yardımları; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin
sona ermesini; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin bir okuldan başka okula 
nakil esaslarını kapsar.                            
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)                  
  Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;                     
  "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,                    
                                        
  "Öğretmen çocuğu" ana veya babası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi   
okullarda öğretmen olan veya ana veya babası öğretmen menşeli olup Milli Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanların çocuklarını,    
  "Öğrenci velisi" öğrencinin ana veya babasını veya öğrencinin sorumluluğunu 
üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi,              
  "Gelişmişlik göstergesi" deyimi, Devlet Planlama Teşkilatının araştırmaları-
na dayalı olarak yaptığı son yayınlara göre bir ilin, nüfus, sanayi ve buna bağ-
lı olarak diğer hizmet sektörlerinde kalite ve kantite açısından büyümesini ve 
o ilin sosyo - ekonomik gelişmişlik oranını;                  
  "Okullaşma oranı", ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim görme 
yaşına gelmiş çağ nüfusu ile bu okullardaki öğrencilerin sayısına oranını.   
                                        
  "Parasız yatılı öğrenci" bu Yönetmelik hükümlerine göre ilköğretim ve orta- 
öğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, beslenmek, giyindirilmek 
ve kendilerine harçlı ve benzeri yardımlar verilmek suretiyle, parasız yatılı  
okumaya hak kazanıp, ilgili öğretim dairesince yerleştirildiği okula devlet   
parasız yatılı olarak kaydı yapılan öğrencileri.                
  "Burslu öğrenci", bu Yönetmelik hükümlerine göre burslu okumaya hak kazanıp,
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tesbit edilecek miktarda karşılıksız   
olarak para yardımı yapılması suretiyle bursluluk kaydı yapılan öğrencileri,  
  İfade eder                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
    Parasız Yatılılık ve Bursluluk İçin Başvuru ve Yararlanma Şartları   
                                        
  Başvuru Yeri:                                

  Madde 4 - (Değişik: 8/9/1989 - 89/14522 K.)                 
  Parasız yatılılık veya bursluluk sınavlarına başvuru Bakanlıkça belirtilen 
tarihler arasında öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü veya me- 
zun olduğu yahut ayrıldığı okul müdürlüğüne yapılır. İlkokula yeni başlayacak  
öğrencilerin velileri başvurularını en yakın ilkokul müdürlüğüne yaparlar.   
                                        
  Başvuru Şartları:                              

  Madde 5 - Aşağıdaki şartları taşıyanlar; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi  
okullarda parasız yatılı veya burslu okumak üzere sınava girmek için başvurabi- 
lirler.                                     
  a) T.C. vatandaşı olmak,                          
  b) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Maddi imkanlardan yoksun bulunmak (Bunun 
için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde  
bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli  
Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi gerekir. 
Maddi imkanlardan yoksun olduğunun tesbiti ile ilgili (Ek:1) aile ve geçim   
durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde ön görülen ve bu beyana esas olan 
ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı,   
vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin 
eklenmesi esastır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu- 
nu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında  
tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate  
alınmaz.                                    
                                        
  c) Gireceği okulun yönetmeliğinde tesbit edilen kayıt - kabul şartlarını  
taşımak,                                    
  Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları parasız yatılılık veya burslu-
luk sınavına girmelerine engel teşkil etmez. Sınavı kazananlar özürlerine uygun 
okullara yerleştirilirler.                           
  d) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Bulunduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfı- 
nı geçmiş olmak, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda ise bir önceki 
ders yılına ait ortalama toplam krediyi almış olmak,              
  e) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Sınava girdiği öğretim yılında "okuldan  
kısa süreli uzaklaştırma" ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir  
ceza almamış olmak,                               

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)                  
  5 inci madde de belirtilen şartları taşıyan, yapılacak sınavı kazanan    
öğrencilere her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek kontenjanlar çerçevesinde parasız
yatılılık veya bursluluk sağlanır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
       Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Tesbiti      

  Madde 7 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)                  
  Öğretim daireleri, sınavla alınacak parasız yatılı öğrencilerle ilgili   
olarak kendilerine bağlı pansiyonlu okulların adlarını, açık kontenjanlarını,  
yararlanma ve öğretim şekillerini; Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlı-
ğı da burs kontenjanları ile yararlanma şekillerini gösteren listeleri ayrı ayrı
hazırlayarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri  
Genel Müdürlüğü'ne bildirir.                          
  Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu kontenjanları devlet  
parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına müracaat ederek sınıflara ve dönem- 
lere göre parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sayı- 
sını, sınıflara veya dönemlere göre müracaat eden öğrenci sayısının, müracaat  
eden toplam öğrenci sayısına oranı ile açık kontenjanı çarpmak suretiyle    
bulur. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarında; devlet parasız    
yatılılığa müracaat ederek parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih  
edecekleri okulların adları, açık kontenjanları, yararlanma ve öğretim şekil-  
leri ile bursluluğa müracaat ederek burslu okumak isteyen öğrencilerin yarar-  
lanma ve öğretim şekilleri her yıl hazırlanan sınav kılavuzlarında belirtilerek 
gerekli açıklamalar yapılır. Bu sınavda başarılı olup sıralama ve kontenjana  
giren öğrenciler, okul tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilir.   
Parasız yatılıyı kazanan öğrencilerin kayıtları yerleştirildikleri okul müdür- 
lüklerince yapılır. Bursluluğu kontenjana ve sınava girerek kazanan öğrencilerin
bursluluğa kayıtları ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okul mü-  
dürlüklerince yapılır.                             

  Madde 8 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)                  
  Her yıl tesbit edilen parasız yatılı ve burslu kontenjanların % 15'i, 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun kapsamına giren   
çocuklara, % 30'u, oturdukları yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul    
bulunmayanlara öncelik tanınmak kaydıyla illerin gelişmişlik göstergesi dikkate 
alınarak maddi imkanlardan yoksun ve başarılı çocuklara; % 25'i, öğretmen çocuk-
larına ve % 30'u, diğer öğrencilere ayrılır.                  
  Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde 
açık kontenjanlar, yukarıdaki sıralamaya göre tahsis edilir.          

  Madde 9 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)                  
  Okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar,  
222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okulları- 
na alınırlar. Bu öğrenciler ortaöğrenimlerini (ilköğretimokulu, ortaokul) bu  
okullarda tamamlarlar. Bu okullardan iyi veya pekiyi derece ile mezun olan   
öğrencilerden Bakanlıkça tesbit edilecek kontenjan kadarı başarı derecesi    
önceliğine göre, öncelikle mesleki teknik ortaöğretim kurumlarına olmak üzere, 
ortaöğrenimlerini tamamlayabilmeleri için sınavsız olarak parasız yatılılığa  
alınırlar.                                   

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Durumları 5434 sa-
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 65 inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Gö- 
revli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 
sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler,savaş ve olağan-
üstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca gö-
rev yaptıkları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde resmi okul bu- 
lunmayan öğretmenlerin çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilecek 
kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.     
  Yukarıda sözü edilen öğretmen çocuklarının belirlenmesinde öğretmenin görev 
yaptığı yerleşim birimi gözönünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi de  
dikkate alınarak en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere sırasıyla köy, ka- 
saba, ilçe ve il'de görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik tanınır.      
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Öğretim yılı içerisinde çocuğunu okutacak 
düzeyde ve türde resmi okul bulunmayan yerleşim birimine nakilleri yapılan öğ- 
retmenlerin çocukları, kontenjan bulunması halinde öğrenim durumlarına uygun  
okullara parasız yatılı olarak alınırlar.                    
  (Değişik: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Çocuğunu okutacak düzeyde ve türde resmi  
okul bulunan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmen çocuklarının o öğ- 
retim yılı sonunda parasız yatılılıklarına son verilir.             
  (Ek: 8/9/1989 - 89/14522 K.) Sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alı-
nıp kaydı yapıldıktan sonra öğretmen olan velisi vefat eden öğretmen çocukları- 
nın parasız yatılı okuma durumu, ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder.