Endeksler
     MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ      
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.8.1983, No: 83/6950         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.8.1982, No: 2698           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 30.10.1983,No: 18206          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S. 3287          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel HükÜmler                 

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul- 
larda yatılı okuma imkanı sağlamak üzere,parasız yatılı okumaya hak kazanan öğ- 
rencilerle,paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için açılan pansiyonların yö-
netimine ilişkin esasları düzenlemektir.                    
                                        

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Egitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda açı-
lan pansiyonların yönetimine,görevlilerin görev,yetki ve sorumluluklarına,pansi-
siyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme esaslarına ve paralı yatılı öğrenci  
taksitlerinin alınmasına ilişkin temel konuları kapsar.             
                                        

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  "Okul" Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları; 
  "Pansiyon" İlköğretim ve ortaögretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı 
okuyan öğrencilerin barınma,yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri; 
  "Belletici" İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız ve paralı 
yatılı öğrencilerin,ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile 
bu Yönetmelikte belirtilen diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri;  
                                        
  İfade eder.                                 

  Madde 4 - Bu Yönetmelik 11/8/1982 tarih ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Okul Pansiyonları Kanununun 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.    
                                        

  Madde 5 - Milli Eğitim Bakanlığı parasız ve paralı yatılı okutulacak öğren- 
ciler için pansiyon açabilir.                          
  Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tesbitinde,bulundukları 
bölgenin gelişmişliği,ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır.Pansiyon ücret-
leri her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilir.                  
  Pansiyonlarda,parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik kapsamı-
na giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç  
kimse barındırılamaz.                              
  Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara,paralı yatılı öğrenci alı- 
namaz.                                     
                                        

  Madde 6 - Paralı yatılı okumak isteyen öğrencilerin sayısı pansiyona ait  
kontenjanı aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde aşağıdaki sıraya uyulur:
  a. Yurt dışındaki: vatandaşlarımızın çoçukları;               
  b. Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan  
yerlerden gelen öğrenciler;                           
  c. Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul bu- 
lunmayan yerlerden gelen öğrenciler;                      
  d. Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri bu-
lunmayan öğrenciler.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı her öğretim yılından  
önce Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. Öğrencilerin pansiyona kabulleri 
ile ilgili kontenjan sıralaması ve kayıt kabulleri, her öğretim yılı okula ka- 
yıt - kabul süresi içinde yenilenir. Ancak, bir önceki yılda paralı yatılı oku- 
yan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği takdirde, aynı okulda paralı  
yatılı okuma durumu devam eder.                         
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  Yönetim                   

  Madde 8 - Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, kanun, tüzük, yönetmelik 
ve emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini yürüt- 
mekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısını görevlen-
dirir.                                     
                                        

  Madde 9 - Müdür yardımcısı pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinden  
müdüre karşı sorumludur. Pansiyonla ilgili müdür yardımcısının başlıca görevleri
şunlardır:                                   
  a. Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak,       
  b. Evci çıkacak yatılı öğrencilerin işlemlerini yapmak,           
  c. Etüdlerin, zamanında ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,      
  d. Yatılı öğrencilerin ziyaretçi kabul etme saatlerini ve yerlerini düzenle-
mek,                                      
  e. Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz 
ve tertipli tutulmasını sağlamak,                        
  f. Ambardan, tabelaya göre günlük erzak çıkarılmasını ve pişirilmesini kont-
rol etmek,                                   
  g. Günlük tabelayı (varsa diyet uzmanı ile) hazırlatmak,          
  h. Belleticilerin nöbet çizelgelerini hazırlatmak ve çalışmalarını denetle- 
mek,                                      
  ı. Pansiyonlarla ilgili diğer görevleri yapmak.               
                                        

  Madde 10 - Belleticiler okulun öğretmenleri veya ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve milli  
eğitim müdürü'nün uygun görmesi halinde valilik onayı ile görevlendirilir.   
  Belleticiler görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu- 
durlar.                                     
  Belleticiler haftada en az iki gün nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbet 24  
saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda yatarlar, diğer belleticilerde 
isterlerse pansiyonda kalabilirler.                       
  Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır:    
  a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile il-
gilenmek,                                    
  b. Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde,etüdlerde sessizce ders çalışma-
larını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştık-
ları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,                    
  c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini  
kontrol ederek gereken direktifleri vermek,                   
  d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp
kalkmalarını,düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlmak,           
  e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını
sağlamak,                                    
  f. Etüd aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,        
  g. Etüdlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına 
vermek,                                     
  h. Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildir-
mek,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
  i. Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tesbit olunan iç yönerge  
hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,                    
  j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip,durumları ile ilgi-
lenmek,                                     
  k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek,ilgililerin haberi 
olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,               
  l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,       
  m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, 
dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,            
  n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve 
kendisine verilen diğer görevleri yapmak.                    
                                        

  Madde 11 - Sayman mutemedi,pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür 
yardımcısına,üzerindeki hesaplar bakımından da bağlı bulunduğu saymana karşı so-
rumludur.                                    
  Sayman mutemedinin başlıca görevleri şunlardır:               
  a. Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma   
şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,                 
  b. Paralı yatılı öğrencilerin taksitlerini ve ücretle yemek yiyenlerin para-
larını zamanında alarak saymanlığa yatırmak,                  
  c. Mutemet sıfatıyla kendisine verilen görevleri,maaş ve hesap işleri ile  
ilgili işlemleri günü gününe yapmak,                      
  d. Ödenekleri kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak müdürün vereceği emir-
lere göre harcamak ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve ayrıca bununla 
ilgili belgeleri "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği faturaların örneklerini
satın alma ve satma kararlarını dosya halinde saklamak,             
  e. Ödenek,maaş vb. ile senet defterlerini tutmak; her ay sonunda ödeme ve  
gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlamak,                 
  f. Günlük pansiyon tabelasını düzenlemek.                  
                                        

  Madde 12 - Ambar memuru pansiyonla ilgili işlerin yürütülmesinden müdür yar-
dımcısına karşı sorumludur.                           
  Ambar memurunun başlıca görevleri şunlardır:                
  a. Satın alınan eşya,araç-gereç,makina ve erzakın tesliminde hazır bulunmak,
muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak,araç_gereç,eşya ve makinayı am-
bar veya depoda özenle korumak; tutmak,gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,
  b. Demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya yarayan erzak,eşya,araç-gereç 
ve makinaya ait ambar ve depo esas defterlerini ve yatılı öğrenci eşya ve gere- 
cini dağıtma defterini tutmak,                         
  c. "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken 
işlemleri tamamlamak,                              
  d. Sayman mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğret-
menin yanında çıkarmak ve tabelayı imza ettirmek,                
  e. Depo çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalattırarak malzemeyi  
vaktinde ilgililere vermek,okula gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi 
için "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince yapılması gereken işleri izleyip sonuç- 
landırmak; bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklamak,            
  f. Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını,"Ayniyat Talimatnamesi"
esaslarına göre zamanında yapmak,mali yıl başında ambar ve depo sayımları sonun-
da cetvel ve tutanakları düzenlemek.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Aşçı,çalışmalarında diyet uzmanına,diyet uzmanı yoksa müdür yar- 
dımcısına karşı sorumludur.                           
  Aşçının başlıca görevleri şunlardır:                    
  a. Günlük tüketim maddeleri tabelasına göre,kendisine teslim edilen bütün  
besin maddelerini (varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında) mevcut  
listeye göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak,kalitesini ve görüntüsünü bozma- 
dan dağıtımını sağlamak.                            
  b. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve ek- 
siksiz olarak hazırlanması,tamamen yerine sarfını ve ziyan edilmemesini sağla- 
mak,                                      
  c. Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve 
temiz bulunmasına dikkat etmek,mutfağın genel temizlik ve çalışma disiplinini  
sağlamak.                                    

   Madde 14 - Aşçı yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:         
  a.Aşçı bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak,              
  b. Aşçının vermiş olduğu diğer görevleri yapmak.              

  Madde 15 - Pansiyonda görevlendirilen diğer yardımcı hizmetler sınıfı perso-
nelinin başlıca görevleri şunlardır:                      
  a. Pansiyon,yemekhane,yatakhane ve tesisler ile eşyalarının temizliğini yap-
mak,                                      
  b. Pansiyona gelen çeşitli malzeme,araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve
yerleştirmek,                                  
  c. Posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,      
  d. Mutfak işlerinde yardımcı olmak,                     
  e. Pansiyon tesislerinde geceleri,mesai saatleri dışında ve tatillerde veri-
lecek nöbet görevini yapmak,                          
  f. Okul bahçesinin temizlik,bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,       
  g. Okul idarecileri ve öğretmenlerin verecekleri pansiyon hizmeti ile ilgili
diğer işleri yapmak.                              

  Madde 16 - Muayene ve Teslim Alma Komisyonu:                
  Muayene ve Teslim Alma Komisyonu,pansiyonda görevli müdür yardımcısının baş-
kanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen pansiyonda görevli  
olan iki belletici ve işle ilgili ambar memurundan kurulur.Komisyon usulüne göre
satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya sözleşmeler uyarınca muayenesini 
yaparak kabul veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.        
  Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl  
sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve de- 
netlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işle-
riyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.            
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Mali Hükümler                  

  Madde 17 - Pansiyonların bütçeleri,Mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca onaylanır.                         

  Madde 18 - Pansiyonların her türlü alım - satım,onarım işlemleri 8/9/1983  
tarih ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.      

  Madde 19 - Okul Müdürü,pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,belleticiler, 
memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabela-
sına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.                   

  Madde 20 - Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri,memurları
ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için tabela gereğince kişi ba- 
şına düşen günlük ücretin %55'ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil ola-
rak öğle yemeği yiyebilirler.Bunların yemek paraları her aybaşında peşin alınır.
Alınacak üc-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
retler hesaplanırken bir önceki ay tabelasının günlük ortalaması esas tutulur. 
Bunlardan yemek yemiyecekleri günleri ile resmi tatil günleri hesaba katılmaz. 
Bu suretle yemek parası vermiş olanlara yenilmeyen öğünler için paraları geri  
verilmez, veya ertesi aya devr olunmaz. Ancak okul bir hafta veya daha fazla  
süreyle tatil edilirse bu günlere isabet eden ve alınan ücret bir sonraki ayın 
hesabına aktarılır.                               
  Bakanlık müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile başka okullardan 
gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretin tamamını ödemek kaydıyla, pansi-  
yonda yemek yiyebilirler.                            

  Madde 21 - Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edi- 
len ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı mik- 
tar üzerinden Devletçe karşılanır.                       

  Madde 22 - Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansi-
yona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve  
Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini  
zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.    
  Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devre- 
sinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorundadır.  
Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait  
taksit geri verilmez. Ancak bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğren- 
cinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksi- 
dine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden faz-
la ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez.        

  Madde 23 - Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gün- 
düzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alı- 
narak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi tatil günleri bu süreye 
dahil değildir.                                 

  Madde 24 - Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretleri- 
nin % 88'ini pansiyonun bütçesinde gösterilen her türlü giderlerine harcamak,  
% 12'sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesapla- 
rına alırlar.                                  
  Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12'ler Milli Eği- 
tim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların her türlü giderlerini karşılamak 
üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayrım yapılmaksızın hesaba  
alınır.                                     

  Madde 25 - Saymanlıklar,her mali yıl, o yıl içindeki tahsil ettikleri pansi-
yon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan mik- 
tarı gösteren bir hesap özeti düzenliyerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler.
Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi mali yıla devr olunur.  

  Madde 26 - Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15 di-
ğerlerinin ücretinden % 20 indirim yapılır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet Memurları çocuklarından  
her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet tarafından  
ödenir.                                     
  Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle  
emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarını 
tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.                 
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mahrumiyet yerlerinde çalışan   
Devlet Memurları, görev yerlerinde çocuğunun devam etmesi gereken ortaöğretim  
kurumu bulunmadığı takdirde, bu okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuk- 
larını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydala-
nırlar. Bu indirim her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden
en azının çocukların her biri için % 50 si oranındadır. İndirim sonunda çıkan  
fark Devlet Bütçesinden ödenir. Öğrenim yılı içinde mahrumiyet bölgesi olmayan 
yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların ço- 
cukları için yapılan                              
                                        
                                        
                                        
indirim , bulundukları ders yılı sonuna, kendi isteği ile atananlar için de   
atandıkları tarihdeki taksit dönemi sonuna kadar devam eder. Bu hükümden yarar- 
lananlar yukarıdaki paragraf hükümlerinden yararlanamazlar.           
  Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için belirtilen indirimler yapılmaz.   
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
           Pansiyonun Sağlık ve Beslenme İşleri           
                                        

  Madde 27 - Pansiyonun sağlık görevlileri şunlardır :            
  a. Doktor,                                 
  b. Hemşire veya sağlık memuru,                       
  c. Hasta bakıcı.                              
                                        

  Madde 28 - Doktorun başlıca görevleri şunlardır :              
  a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir
defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin dosyasındaki 
sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı 
gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe vermek, bu öğrencilere 
verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık 
sık muayene etmek,                               
  b. Her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek muayeneye gönde- 
rilen öğretmen, belletici, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene etmek ve du- 
rumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken önlemleri almak,     
  c. Reviri yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek, gerekli ecza ve 
ilaçların revirde bulundurulmasını sağlamak,                  
  d. Öğrencilere verilen yiyecek ve içeceklerin cinsine ve kalorisine dikkat 
etmek. Yemekhane, yatakhane, banyo, çamaşırhane ve diğer kısımları sağlık bakı- 
mından sık sık kontrol ederek gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasını okul müdür-
lüğüne bildirmek ve uygulanmasını sağlamak.                   
                                        

  Madde 29 - Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor 
dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır :           
  a. Doktorun ve müdür yardımcısının emirlerine uygun olarak revire ait işle- 
ri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki has-
taların beslenme ve öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile ilgili işle-
ri yapmak,                                   
  b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa  
öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına ya- 
zılmasını sağlamak,                               
  c. Öğrencilerin katılacakları milli bayram, diğer törenler ile her türlü  
eğitici kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara katılmak,   
  d. Revirin düzenini ve temizliğini sağlamak,                
  e. Kendine teslim edilen eşyanın ve ilaçların iyi bir şekilde muhafazasını 
ve kullanılmasını sağlamak,                           
  f. Okul yönetiminin ve doktorun vereceği sağlıkla ilgili diğer işleri yap- 
mak.                                      
                                        

  Madde 30 - Pansiyonun sağlık işleri ile ilgili diğer hususlar şunlardır :  
  a. Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler revire yatırılır. Uzun süre teda- 
visi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlardan paralı yatılı  
olanlar velilerinin yanına, parasız yatılı olanlar ise hastaneye veya prevan-  
toryuma veyahut sanatoryuma gönderilirler.                   
  b. Pansiyonda kalan okul yöneticileri ile öğretmen, belletici, memur ve   
hizmetliler hafif hastalıklarında kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. 
Ancak bunların öğrenciye ayrılan yerlerde yatmamaları, ateşli ve bulaşıcı has- 
talıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.         
                                        
                                        
  c. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ve ihtiyaçları,ders yılı
içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin
genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor 
düzenlenir.                                   

  Madde 31 - Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulmaz. Özel ye- 
mekler pişirilmez. (Hasta yemekleri ve ders uygulaması gereği yapılan yemekler 
dışında).                                    

  Madde 32 - Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında ye- 
mekhanede kimseye yemek verilmez. Revirde yatan hasta öğrencilerin yemekleri re-
vire gönderilir.                                

  Madde 33 - Revirde tedavi edilmekte bulunanlar ile sağlıkları yönünden özel 
bakımları ve ayakta tedavileri gereken öğrencilerle eğitici çalışmalara katılıp 
özel yemek verilmesi gerekenlere doktorun tesbit edeceği veya ek olarak verilme-
sini gerekli göreceği yemekler verilebilir.                   

  Madde 34 - Her gün verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir öğrenciye
gerekli olan besin maddelerini,kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte ol- 
malıdır. Yemek listeleri okul doktorunun varsa diyet uzmanının görüşleride alı- 
narak okul idaresince düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek 
ve ihtiyaçları mevsim ve bütçe durumu gözönünde bulundurulur.          

  Madde 35 - Öğretim programlarında yemek pişirme ve beslenme konuları bulunan
okullarda,yemek yemeye hakkı olan öğrencilere,uygulamalı derste kullanmak üzere 
istihkakı olan erzak ders malzemesi olarak verilebilir.             

  Madde 36 - Hazırlanan yemekler kontrol edilmeden öğrencilere verilmez.Yemek-
lerden birer porsiyon 24 saat buzdolabında bekletilir.             

  Madde 37 - Ekmekler dilim halinde hazırlanarak herkesin yiyeceği kadar veri-
lir. Serviste savurganlığı önleyici tedbirler alınır.              

  Madde 38 - Evci,izinli,raporlu ve diğer nedenlerle okulda bulunmayan öğrenci
ve personel,bulunmadıkları sürece tabelaya konulmaz.              

  Madde 39 - Okulun tatil olduğu zamanlarda okulda kalmak zorunda olan öğren-
cilerin pansiyon hakları yıl içindeki gibi sürer. Diğer görevliler için tatil- 
lerde yemek çıkarılıp çıkarılmamasına okul müdürü karar verir.         
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  

  Madde 40 - Pansiyonlar için bütün defter,çizelge,dosya ve hesapların okulun 
gündüzlü kısımları ile ilgili kayıtlardan ayrı tutulması gerekir. İlgili madde- 
lerde yazılan hesap,demirbaş hizmetleri ve satınalma işleri ile ilgili olan def-
ter ve çizelgelerden başka şu defterler,çizelgeler ve dosyalar tutulur.     
                                        
  a. Gündelik defteri,                            
  b. Ambar esas defteri,                           
  c. Ambar hesaplarını denetleme defteri,                   
  d. Günlük tabela (yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pusulası yerine  
kullanılır.)                                  
  e. "Ayniyat Talimatnamesi" ne göre tutulması gereken liste ve pusulaların, 
muayene raporları ve çizelgeler,tutanaklar,müsbit kağıtların asıl ve örnekleri, 
  f. Öğrenci taksit defteri,öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulaları-
nın örnekleri,alındıların dip koçanları,                    
  g. Öğrenci eşya dağıtım defteri,                      
  h. Revir defteri,                              
  ı. Eczane defteri, (ambar esas defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.) 
  i. Her gün tabelaya giren öğrenci,memur,öğretmen,belletici ve hizmetlilerin 
adlarını belirleyen tabela mevcudu defteri,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j. Yatılı öğrenci yoklama defteri,                     
                                        

  Madde 41 - Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz 
yazılması gerekir. Yanlış yazıldığı takdirde yazının veya rakamın üzeri okunacak
şekilde çizilir ve doğrusu yazılır.                       
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
                Son Hükümler                   
                                        
                                        

  Madde 42 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel yayımlanmış olan "Lise 
ve Ortaokullar Yönetmeliği","Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeli- 
ği", "İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği", "Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar Yönet- 
meliği" ndeki pansiyonla ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        

  Madde 43 - Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yö-
netmelik 1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi- 
rer.                                      
                                        

  Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.