Endeksler
                                        
       KAMU KURUM VE KURULUŞLARlNIN DAİMİ KADROLARINA          
        İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA            
           UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 18.5.1983, No: 83/6750       
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 25.8.1971, No: 1475        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 20.7.1983, No : 18110       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi 22, S. 3280       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Hükümler                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, İş Kanunlarının uygulandığı Kamu Kurum ve Kuruluş- 
larına, işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlarla ilgili esasları belir- 
ler.                                      
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, 
belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarıdan fazlası Devlete  
ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel   
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan Devlet banka ve kuruluşları ile  
bunlara bağlı işyerlerinin daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacak   
olanlar ile geçici, mevsimlik veya muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadro- 
lara geçirilecek işçi alımını kapsar.                      
  Tanım:                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen Kurum deyimi İş ve İşçi Bulma Kurumunun   
merkez ve taşra teşkilatını ifade eder.                     
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                                        
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi İhtiyaçlarını Bildirme ve Alma Zorunluğu  
  İşçi İhtiyacını Bildirme:                          

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan Kamu kurum ve kuruluş-  
ları vasıflı, vasıfsız, daimi, geçici işçi ihtiyaçlarını iş kolu, meslek po-  
zisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet gibi   
ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak İş ve İşçi Bulma   
Kurumuna bildirmek ve işçilerini Kurumca gönderilenler arasından almak zorun-  
dadırlar.                                    
  Bu kuruluşlar işçi ihtiyaçlarının karşılanması için İş ve İşçi Bulma Kuru- 
muna işçi isteklerine ilişkin yazılarının Kuruma intikali tarihini takibeden  
günden başlıyarak en az 15 gün süre vermek zorundadırlar.            
  İşçi Alımı:                                 

  Madde 5 - Toplu İş Sözleşmelerinin "İşverenlerin İşçi İsteklerini İş ve İş- 
çi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkındaki Tüzük" hükümlerine aykırı hükümleri  
uygulanmaz.                                   
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
        Sınava Girecek İşçilerin Kurumca Gönderilmeleri         
  İşçi Gönderme:                               

  Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurumca, şartları   
haiz işçiler arasından seçilerek karşılanır.                  
  Kurumca gönderilmemiş olanlar sınava alınamazlar.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Kurumca gönderilen işçiler işyerlerince tesbit edilen sınav kurulu mari-  
fetiyle seçme ve sınava tabi tutulurlar. Seçme ve sınav sonucu işe alınacak   
olan işçiler ile alınmıyan işçilere ait neticeler en geç bir hafta içerisinde  
Kuruma bildirilir. Sınav sonuçlarına ait bilgilerin bir örneği de işçinin dos- 
yasında muhafaza edilir.                            
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
             Sınavlarla İlgili Esaslar               
  Sınav Kurulu:                                

  Madde 7 - Sınav, işçi istihdam edecek Kamu kurum ve kuruluşundaki sınav ku- 
rulu tarafından yapılır.                            
  Sınav Kurulu, Kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili amirinin görev-  
lendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.                  
  Sınav Kurulunun Görevleri:                         

  Madde 8 - Sınav Kurulu, sınavın yapılacağı yerleri önceden belirler, sınav 
sorularını ve cevap anahtarlarını sınavın yapılacağı gün hazırlar ve mühürlü  
zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir, sonuçlarını ilan eder, itiraz- 
ları inceler.                                  
  Sınavların İlanı, Yapılışı ve Şekli:                    

  Madde 9 - Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.     
  Sözlü sınavlara girebilmek için yazılı sınavda 10 üzerinden 6 puan alınmış 
olması şarttır.                                 
  Yazılı sınav konuları ve soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ve   
çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak;                 
  a) Atatürk İlke ve İnkilapları,                       
  b) Temel Yurttaşlık Bilgileri,                       
  c) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak    
sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkeler,                  
  d) Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşu-  
luyla fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkeler,                
  e) Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü,           
  f) Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücünü, tes- 
pit edecek ve bilgileri ölçecek şekilde seçilir.                
  Sözlü sınavlar mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren  
konulardan yapılır.                               
  Sözlü sınavlar, gerekli görüldüğünde, uygulamalı olarakta yapılır. Sözlü  
veya uygulamalı sınavlarda başarılı olabilmek için 10 üzerinden 6 puan alınmış 
olması şarttır.                                 
  Yazılı ve sözlü sınavda alınacak puanların eşitliği halinde sözlü veya uy- 
gulamalı sınavlarda fazla puan alana işe alınmada öncelik tanınır.       
  (Ek: 28/10/1997 - 97/10182) Kamu kurum ve kuruluşları ilgili Bakanın ona-  
yını almak şartıyla herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız  
işlerde istihdam etmek istedikleri işçileri, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü 
bir sınava veya mülakata tabi tutmadan Noter huzurunda yaptıracakları kur'a   
çekimi ile belirleyebilirler. Kur'ada asıl ve yedek listeler tespit edilebilir. 
Kur'ada kazanan adayların atanabilmeleri için iş ilanında aranan koşulları   
taşımaları şarttır.                               
   Sınav Sonuçlarına İtiraz:                         

   Madde 10 - Sınava katılanlar sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler.  
İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde sınavın yapıldığı   
kuruluşun amirine yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir. Bu in- 
celeme sonucu verilen kararlar kesindir.                    
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
        Sınava Alınacak İşçilerde Aranacak Şartlar           
  Genel Şartlar:                               

  Madde 11 - İşe alınacak işçilerde;                     
  a) Türk vatandaşı olmak, (25/9/1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümleri  
saklıdır.)                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) 18 yaşını tamamlamak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en  
az 15 yaşını doldurmuş olmak,                          
  c) Sınava gireceklerin en az okur yazar veya işin özelliğinin gerektirdiği 
öğrenimi yapmış olmak,                             
  d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,                   
  e) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihti- 
las, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul- 
lanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hü- 
kümlü olmamak,                                 
  f) Kuruluşunca hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olmak,        
  g) Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporu- 
nu almış olmak,                                 
  h) Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulun- 
mak.                                      
şarttır.                                    
  Bu maddenin uygulanmasında 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi ile   
Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklıdır.         
  Tarım ve Orman işlerindeki geçici ve mevsimlik işlerde bu maddenin b,c,d,  
e,f ve g fıkralarındaki hükümler aranmayabilir.                 
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
                                        
            Sınava Alınmada İstisnalar               
                                        
  İstisnalar:                                 

  Madde 12 - Sınavsız işe alınmada istisnalar şunlardır.           
  a) Askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu   
görevin sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,  
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesine 
göre çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe almalarda,           
  c) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,    
  d) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya   
alınmış olan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalı- 
şan işçiler.                                  
  Bu maddenin uygulanmasında işveren tarafından Kuruma talep vermeye gerek  
yoktur. Ancak alınan işçilerin isimleri 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak   
bildirilir.                                   
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
                                        
    İşçi Çalıştıran Kamu Kurum ve Kuruluşunun Teftiş ve Denetimi      

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının denetimi, yasaların  
öngördüğü teftiş ve denetim organları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi  
teftiş ve denetim organları tarafından yapılır.                 
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
               Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
       18/5/1983 TARİH VE 83/6750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Farklı Tarihte            
 Tarihi       Numarası       Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe   
                      Maddeleri      Giriş Tarihi  
--------------- ----------------   --------------------- ----------------- 
 28/10/1997     97/10182         -----      8.11.1997