Endeksler
                                        
        TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TURİZM           
          MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA           
          GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE             
            YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE              
              İLİŞKİN YÖNETMELİK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 24.5.1983, No 83/6733       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 12.3.1982, No: 2634         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 27.7.1983, No: 18117        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 22, S. 3278        
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun    
3'üncü maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Mer-  
kezlerinin belirlenmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması, gö- 
rev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.      
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Mer-  
kezlerinin tespiti ve ilan edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.         
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37'inci madde- 
sinin A fıkrasının 1'inci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.          
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu yönetmelikte yar alan;                     
  a) Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Ba- 
kanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgeleri,                
  b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörü-  
len, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar   
Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin  
yoğunlaştığı alanları,                             
  c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve  
sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,  
  d) Kanun: 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,       
  e) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,                 
  İfade eder                                 
               İKİNCİ KISIM                    
           Çalışma Gruplarının Oluşumu                
              Görev ve Yetkileri                  
                                        
  Bakanlık İçi Komisyon:                           

  Madde 5 - Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca, ülkenin doğal, tarihi, arkeolo- 
jik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turiz- 
mi ile mevcut diğer turizm potansiyelini dikkate alarak, öngörülen turizm böl- 
geleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirle- 
mek amacıyla Bakanlık içinde bir komisyon oluşturulur.             
  Bakanlık İçi Komisyonun Oluşumu:                      

  Madde 6 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Bakanlık içi Komisyon, Bakanlığın Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi   
Baş-                                      
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (EK-4)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kanının koordinatörlüğünde Turizm Genel Müdürlüğü ilgili ve yetkili temsilcisi- 
nin katılımı ile oluşur. Komisyonun sekreterya hizmetleri Turizm Planlama ve  
Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür.                   
  Bakanlık İçi Komisyonun Görevi:                       

  Madde 7 - Bakanlık içi komisyon, ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, 
turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını İmar ve İskan   
Bakanlığı ile ilişki içinde belirlerler, anılan Bakanlığın görüşü ile birlikte 
Bakanlık Makamının onayını alarak kesinleşecek Bakanlık önerisini Bakanlıklara- 
rısı komisyona götürür.                             
  Bakanlıklararası Komisyonun Oluşumu:                    

  Madde 8 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Bakanlıkça belirlenip sunulan turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm  
merkezleri önerilerini incelemek ve görüşmek üzere Bakanlığın Turizm Planlama  
ve Yatırımlar Dairesi Başkanının koordinatörlüğünde Genelkurmay Başkanlığı,   
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü,  
Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayın- 
dırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan- 
lığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığının ilgili ve yetkili temsilcilerinin katılması ile bir komisyon olu- 
şur.                                      
  Bakanlıklararası Komisyonun Çalışma Esasları:                

  Madde 9 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve tu- 
rizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ve bunlara ilişkin 
açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler Bakanlıklararası Komisyonun top- 
lantı tarihinden üç hafta önce komisyon üyesi bakanlıklara iletilir ve komisyo- 
nun yapacağı toplantının tarihi bildirilir.                   
  Bakanlıklararası Komisyonun Görevi:                     
  Madde l0 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Komisyon, 9 uncu maddede belirtilen toplantı tarihinde tonlanır ve Bakan-  
lıkça önerilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mev-  
kii ve sınırlarını inceler ve görüşünü bu toplantı sonucunda bir tutanakla   
belirler.                                    
  Yeniden Görüş Bildirme:                           

  Madde 11 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Bakanlıklararası Komisyonun toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta; üze- 
rinde yeni çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu top- 
lantıyı takibeden engeç bir hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm 
Bakanlığına bildirirler. Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş  
bildirilmiş olarak addolunur.                          
  Önerinin Bakanlar Kurulu'na Sunulması:                   

  Madde 12 - (Değişik:15/6/1989 - 89/14241 K.)                
  Bakanlıklararası komisyonda belirlenen görüşleri içeren tutanak ve yeniden 
bildirilen görüşlerle birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirle- 
nen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri Bakanlıkça Bakanlar 
Kurulu'nun onayına sunulur.                           
  Bakanlar Kurulu Kararının İlanı:                      

  Madde 13 - Bakanlar Kurulu Kararıyla tesbit edilen turizm bölgeleri, turizm 
alanları ve turizm merkezleri Resmi Gazete'de ilan olunur.           
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
               Son Hükümler                    
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                   1694 - 1                 
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
   24/5/1983 TARİH VE 83/6733 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
        YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK         
      GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         
               GÖSTEREN ÇİZELGE                 
------------------------------------------------------------------------------- 
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
------------------------------------------------------------------------------- 
                       Farklı Tarihte           
                       Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe  
  Tarihi      Numarası         Maddeleri     Giriş Tarihi 
------------------ ----------------  ---------------------  -------------- 
  15/6/1989     89/14241           --        22/7/1989  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1694 - 2