Endeksler
                                        
            YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ (1)               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.6.1983, No: 83/6708         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 12.3.1982, No: 2634          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 4.8.1983, No: 18125         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 22, S. 3265        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Başlangıç Hükümleri                  
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve  
Yat İşletmeciliğinin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemele-
rin yapılması ile işletmecilerin, kamu görevlilerinin ve yatçıların uyacakları 
kuralların belirlenmesidir.                           
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik, yat limanları yatırım ve işletmeciliği yat işlet- 
meciliği, yabancı yatların karasularımızdaki seyir esasları ile Türkiye'de ka- 
lış süreleri, kabotaj hakları ve yat turizminin geliştirilmesi amacıyla alına- 
cak diğer tedbirlere dair hükümleri kapsar.                   
  Yasal dayanak:                               

  Madde 3 - Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37'nci madde- 
sinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenmiştir.          
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu yönetmelikte yer alan,                     
  a) "Bakanlık" deyimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,            
  b) "Kanun" deyimi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu,          
                                        
  c) ( Değişik: 4/6/1991 - 91/1933 K.) "Yat" deyimi; yat tipinde inşa edilmiş,
gezi ve spor amacıyla yararlanılan,taşıyacakları yatçı sayısı 36'yı geçmeyen,  
yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan,tonilato belgelerinde "Ticari Yat"  
veya "Özel Yat" olarak belirtilen deniz araçlarını,               
  d) "Yatçılık Bölgesi" deyimi, yat turizminin geliştirilmesi için, ülkenin  
bu açıdan taşıdığı turizm potansiyeli dikkate alınarak Kanunun 28'nci maddesi- 
nin (d) fıkrası uyarınca tespit ve ilan edilen bölgeleri,            
  e) "Yat Limanı" deyimi, Ana Yat Limanı, Tali Yat Limanı ve Yat Yanaşma   
Yerleri ile Çekek Yerleri olarak belirlenen mahalleri,             
  f) "Yat Kayıt Belgesi" deyimi, Türk Bayraklı yatlar ile, yabancı limanlar- 
dan gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı yatların vardıkları ilk   
Türk Limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları  
beyan ve işlemlerin yer aldığı, Türk Limanları Yat Kayıt Belgesini (Transit)  
(Log) ifade eder.                                
-------------------------------                         
(1) Bu Yönetmeliğin adı evvelce "Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönet- 
  melik"iken; 4/6/1991 tarih ve 91/1933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   
  yürürlüğe giren Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile "Yat Turizmi Yönetmeliği"  
  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                 
                                        
YÖNETMELİKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek - 8)                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
          Yat Limanları Yatırım ve İşletmeciliği            
                                        
  Belgelendirme                                

  Madde 5 - Gerçek ve tüzel kişiler bu bölümde belirlenen vasıfları taşımak  
ve Bakanlıktan Turizm Yatırımı Belgesi almak şartı ile Yat Limanı alt ve/veya  
üst yapı yatırımı yapabilirler.                         
  Özel veya kamu kesimi tarafından yaptırılan yat limanları Bakanlıkça verilen
Turizm İşletmesi Belgesine haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilebi- 
lir.                                      
  Fiziksel, nitelikler:                            

 

 
  Madde 6 - Yat Limanı yapılması amacıyla seçilecek kuruluş yerlerinin;    
  a) Hakim dalgalara açık olmaması,                      
  b) Liman içine yönelik yoğun kanalizasyon ve su akıntıları ile çamur biri- 
kintisi olmaması,                                
  c) Yakın yerleşme merkezi, ile karayolu bağlantısı bulunması,        
  d) Elektrik, tatlı su ve haberleşme imkanlarının bulunması,         
  e) Denizdeki alanı kadar, kara alanının temini,               
  f) Limanın su alanı içinde ve liman yaklaşmasında, batık, sığlık, topuk vb. 
engellerin bulunmaması,                             
şartlarının mevcudiyeti veya gerçekleşme imkanı aranır.             
  Altyapı nitelikleri:                            

  Madde 7 - Yat Limanları altyapı yatırımları açısından aşağıdaki niteliklere 
sahip olmalıdır.                                
  a) Korunmuş su alanının tamamında en az 2,5 metre derinlik,         
  b) Yat limanı içinde soluganları (Deniz çalkantısı) en az düzeyde tutacak  
rıhtım ve iskeleler,                              
  c) Yat limanına denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler,       
  d) Yatların düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği ve bağlanabile- 
ceği nitelikte rıhtım ve iskeleler,                       
  e) Rıhtım ve iskelelerde bağlamaya elverişli mapa ve aneleler,       
  f) Rıhtım ve iskelelerin yeterli derecede aydınlatılması,          
  g) Yatlara tazyikli su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat.    
  Üstyapı nitelikleri:                            

  Madde 8 - Yat limanlarında bulunması gerekli asgari üstyapı tesisleri ile  
sağlanması zorunlu hizmetler aşağıda belirtilmiştir.              
  a) Rıhtım ve iskelelerde yatlara elektrik ve tatlı su bağlantısı sağlayan  
kutular,                                    
  b) Yat limanı idare binası ve yabancı yatların Türkiye'ye giriş ve çıkış  
yaptığı yat limanlarında bu yönetmeliğin 36'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında   
belirlenen, hizmetler için gerekli kapalı alan,                 
  c) (Değişik: 4/6/1991 - 91/1933 K.) Kadın ve erkek yatçılar için ayrı duş  
ve alafranga WC grupları (bağlama kapasitesinin % 5'i kadar),          
  d) Çöplerin liman dışına atılması ile, katı ve sıvı atıklardan çevrenin et- 
kilenmemesini sağlayacak tasfiye tedbirleri,                  
  e) Acil ihtiyacı sağlamaya yeterli jeneratör ile yedek su deposu,      
  f) Kullanılmış yağ toplama yeri,                      
  g) Kadın ve erkek görevliler için ayrı soyunma yerleri, duş, WC ve ortak  
oturma ve dinlenme yerleri,                           
  h) Yat limanında emniyeti sağlamak, kılavuzluk hizmetleri vermek, palamar  
botu olarak kullanılmak ve yat limanının deniz ile tüm diğer ilişkilerini sağ- 
layacak motorlu bir tekne,                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) İlk yardım imkanı.                            
  j) Yangın söndürme sistemi.                         
  Yat Limanlarının sınıflandırılması:                     

  Madde 9 - Yat limanları,bu yönetmeliğin 7 ve 8'nci maddelerinde belirlenen 
alt ve üstyapı niteliklerine ve bunlara ilave olarak sağladıkları imkanlara göre
sınıflandırılır ve belgelendirilir.                       
  Deniz üzerinde yapılaşma zorunluğu olmayan ve yatlara kışlama,karada muhafa-
za,bakım ve küçük onarım (tersane ve büyük onarım tesisleri hariç) hizmetlerini 
verebilecek niteliklerle,Bakanlıkça belirlenecek tesis ve teçhizata sahip olan 
çekek yerleri 7 ve 8'nci madde şartları aranmaksızın belgelendirilir.Çekek   
yerlerinde giriş ve çıkış kontrolu ile teknelerin emniyetinin sağlanması,karada 
ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmış olması gerekir.    
  (Ek: 4/6/1991 - 91/1933 K.) Yat çekek yerlerinde giriş ve çıkış kontrolu ile
yangın,hırsızlık soygun vb.yönünden teknelerin emniyetinin sağlanması,karada ve 
denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmış olması gerekir.Bu nite- 
likleri taşımayan yat çekek yerlerine faaliyet izni verilmez.          
  Yat yanaşma yerleri:                            

  Madde 10 - Küçük çapta, kısa süreli yanaşmalara imkan tanıyan yat limanları 
olup bunların 7 ve 8'nci maddelerde belirlenen asgari nitelikleri taşımaları  
yeterlidir. Bu işletmelerde bakım, onarım, ikmal ve kışlama tesisleri ile jene- 
ratör bulundurulması ihtiyaridir.                        
  Tali yat limanları: