Endeksler
                                        
         YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ          
           OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA            
                YÖNETMELİK (1)                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18.5.1983, No: 83/6622         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 2.7.1983, No: 18095          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S.3241          
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu yönetmelik, kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç 
duyulan görevlere mecburi hizmet karşılığı eleman yetiştirmek üzere yurt içinde-
ki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmadaki usul ve esasları 
düzenler,                                    
                                        
  Kapsam:                                   
  2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel  
Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlar için uygulanır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı öğretim kurumlarında mecburi  
hizmet karşılığı okutulan öğrenciler, özel mevzuatları hükümlerine tabidir.   
                                        
  Dayanak:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221, 222 ve 
223 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.                
                                        
  Öğrenim ve İhtisas:                             

  Madde 4 - Kurumlar, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yap- 
tırmada, burs verme veya parasız yatılı öğrenci okutma usullerini uygularlar.  
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen:                      
  I - Öğrenci Okutma: Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Orta dereceli
meslek okulları ve kurumların kendi bünyeleri içinde açtıkları mesleki okul ve 
hizmet öncesi kurslarda yaptırılacak öğretimi,                 
  II- İhtisas: Tıpta uzmanlık hariç, Yüksek Lisans veya Doktorayı,      
  İfa eder.                                  
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
          Kontenjan Tespit Komisyonu ve Kontenjanlar         
                                        
  Okutma ve İhtisas Yaptırma:                         

  Madde 6 - Kurumlar, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte personel 
sağlayamama durumunda kendi hesaplarına ihtiyaç duyulan dallarda öğretim yapan 
orta dereceli meslek okullarında öğretim yapılan hizmet öncesi kurslarda veya  
yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.   
-------------                                  
(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun Ek  
  35 inci maddesine bakınız.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurum Teklifleri:                              

 

 
  Madde 7 - Kurumlar her yılın engeç Mart ayı sonuna kadar bir sonraki öğre- 
tim yılı için;                                 
  I - Hangi okulları bitirenlerden,                      
  II- Hangi okul, hizmet öncesi kurs ve yüksek öğretim kurumlarında,     
  III- Hangi dallarda,                            
  IV- Ne kadar sayıda,                            
  V - İlk sınıftan, ara sınıftan ve son sınıftan,               
  Öğrenci okutacaklarını ve ihtisas yaptıracaklarını gerekçeli olarak, 5 yıl- 
lık kalkınma planı ve yıllık icra programlarını dikkate alarak Devlet Personel 
Dairesine bildirirler.                             
  Bu teklifler, Nisan ayında toplanacak Kontenjan Tesbit Komisyonunda görüşül-
meden önce, Devlet Personel Dairesinde bir ön incelemeden geçirilir.      
                                        
  Komisyonun Kuruluşu ve İşleyişi:                      

  Madde 8 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, Devlet Personel Dairesi Başkanının  
koordinatörlüğü ve Başkanlığında, Milli Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,  
Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü temsilcile-
rinden oluşur. Kontenjan Tesbit Komisyonu, Komisyon Başkanından başka en az 5  
üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır. Oyların 
eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mev- 
cudun ekseriyeti ile kabul edilir. Komisyona; kontenjan tesbiti çalışmalarında 
gerektiğinde danışma veya ek bilgi almak amacıyla ilgili kurumların temsilcile- 
riyle, uzmanlar da çağrılabilir.                        
                                        
  Komisyonun Görevleri:                            

  Madde 9 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okut-
ma ve ihtisas yaptırma ile ilgili teklifleri:                  
  I - Devletin Kalkınma Planı hedefleri,                   
  II- Memleketin ekonomik ve sosyal durumu, eğitim ve insangücü ihtiyaçları, 
  III- Hükümet programları,                          
  açılarından değerlendirerek, kurumların kontenjanlarını tespit eder.    
                                        
  Kontenjanların Kesinleşmesi:                        

  Madde 10 - Kontenjan Tespit Komisyonunca belirlenen kurumlara ait burslu ve-
ya yatılı öğrenci okutma kontenjanı, Devlet Personel Heyetinde görüşülüp aynen 
veya değiştirilerek karara bağlanır. Devlet Personel Heyetince verilen bu karar,
Bakanlar Kurulu onayı ile kesinleşir ve Devlet Personel Dairesi tarafından ilgi-
li kurumlara bildirilir.                            
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
            Genel Şartlar, Sınav, Ayırma ve Seçim          
                                        
  Aranılacak Genel Şartlar:                          

  Madde 11 - Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerde;    
  I - Türk vatandaşı olmak,                          
  II- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,                  
  III -Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihti- 
las, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul- 
lanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hü- 
kümlü bulunmamak,                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV - Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disip- 
lin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,        
  V - Askerlik durumu bakımından;                       
  - Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,                    
  - Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, ertelen- 
miş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,                     
  VI - Öğrenimden dolayı başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü ol- 
mamak veya mecburi hizmetinin öğretim yaptıracak kuruma devrini sağlamış olmak, 
  VII - Başarıdan dolayı karşılıksız burs veya ödül alma hali hariç, almakta 
olduğu bursun dışında herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet karşılığı burs,   
kredi, veya burs seviyesinde maddi yardım almamak,(1)              
  VIII- Girebileceği görev için özel sağlık şartlarını taşımak,        
  Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenir.                
  IX - Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların yönetmeliklerinde be- 
lirtilen şartları taşımak,                           
  X - Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile  
geçmiş olmak, yüksek öğretimde bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,  
  XI - Öğrencilerin öğrenim kademelerine göre yaş durumlarında;        
  A - Orta öğrenimin çeşitli okullarında okutulacak öğrencilerin yaş sınırları
bu okulların yönetmeliklerinde belirtilen yaş sınırları içinde olmak,      
  B - Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaşını geçmemiş olmak, (ara sınıf-
lar için sınıf farkı kadar yaş eklenebilir).                  
  C - Yüksek lisans veya Doktora yaptırılmasında 31 yaşını geçmemiş olmak,  
                                        
şartları aranır.                                
                                        
  Sınav, Ayırma, Seçim ve Sonuçların Bildirilmesi: