Endeksler
                                        
        TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ       
           ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET          
            BORSALARI, TÜRKİYE TİCARET SANAYİ,           
             DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET            
              BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL             
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18.5.1983, No: 83/6620         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 8.3.1950, No: 5590          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 5.8.1983, No: 18126          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S.3234         
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 GENEL HÜKÜMLER                 
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             AMAÇ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ               
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değiştirilen
86 ncı maddesi gereğince odalar, borsalar ve Birlik memur, sözleşmeli ve geçici 
personeli ile hizmetlilerin özlük hakları ve ayrılma tazminatı ile ilgili esas- 
ları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.                    
                                        
  Deyimler:                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:                      
  a) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) Bakanlık deyimi Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığını,                                     
  b) Birlik deyimi Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğini,                              
  c) Oda deyimi Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve 
deniz ticaret odalarını,                            
  d) Borsa deyimi ticaret borsalarını,                    
ifade eder.                                   
                                        
  Çalıştırma Biçimleri:                            

  Madde 3 - Odalar, borsalar ve Birlik hizmetleri memurlar, sözleşmeli ve ge- 
çici personel ile hizmetliler eliyle yürütülür. .                
  a) Memurlar: Asil ve sürekli görevlerde çalıştırılan kadrolu personeldir.  
  b) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) Sözleşmeli personel:Asli ve sürekli gö- 
revlerde kadrolu memur ve hizmetli personel dışında, sözleşme ile istihdam edi- 
len personeldir.                                
  c) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) Geçici personel bir yıldan az süreli ve-
ya mevsimlik görevlerde sözleşme ile istihdam edilen personeldir.        
  d) Hizmetliler: Odalar, borsalar ve Birlik'in asli ve sürekli görevlerinin 
yerine getirilebilmesi için lüzumlu olan destek ve yan hizmetlerde çalışan kad- 
rolu personeldir.                                
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödev, Sorumluluklar ve Yasaklar:                      

  Madde 4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "ödev ve sorumlulukları"  
hakkındaki 6 - 16 ncı maddeleri ile "yasaklar"a ilişkin 26 - 31 inci maddeler  
odalar, borsalar ve Birlik personeli hakkında da uygulanır.           
  Personel Politikası:                            

  Madde 5 - Odalar, borsalar ve Birlik'in personel politikası, mevzuatla veri-
len görevlerin gecikmelere meydan verilmeden yürütülmesini sağlamak, yapılan iş-
lerin kalitesini yükseltmek ve verimlilik içinde hizmetin en rasyonel şekilde  
gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir.                     
  Temel İlkeler:                               

  Madde 6 - Odalar, borsalar ve Birlik'te personel politikasının dayanması ge-
reken başlıca temel ilkeler şunlardır:                     
  Odalar, Borsalar ve Birlik:                         
  a) Personeline yeterlik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme im- 
kanları sağlar.                                 
  b) Başarılı personelini imkanlar ölçüsünde teşvik eder, ödüllendirir, maddi 
ve manevi haklarının korunmasını gözetir.                    
  Kadroların tesbiti:                             

  Madde 7 - Odalar, borsalar ve Birlik'de hizmetlerin gerektirdiği bütün gö- 
revler için görevi, ünvanı, adet ve derecesi belirtilmek suretiyle kadrolar bir 
cetvel halinde tesbit edilir.                          
  Kadrosuz personel çalıştırılamaz.                      
  Kadroların Hazırlanması ve Kabulü:                     

  Madde 8 - Hizmetin gerektirdiği kadrolar bütçe imkanları gözönünde bulundu- 
rularak, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre, Birlik'de 
Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun onayı, oda ve borsalarda ise, yöne- 
tim kurullarının teklifi üzerine, meclislerin onayıyla kesinleşir.       
                 İKİNCİ KISIM                 
      PERSONEL ALINMASI, GİRİŞ VE YÜKSELME DERECELERİ - AYLIK       
                ÜCRET VE ÖDENEKLER                
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
         PERSONEL ALINMASINDA UYULACAK USUL VE ŞARTLAR         
                                        
  Göreve Alınma Şartları:                           

  Madde 9 - Odalar, borsalar ve Birlik'de işe alınabilmek için:        
  a) Türk vatandaşı olmak, (25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır.                                    
  b) Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak,                 
  (Naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aran-  
maz.)                                      
  c) En az ortaokul mezunu olmak, (Hizmetliler için en az ilkokul mezunu ol- 
mak)                                      
  d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,                   
  e) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğ- 
ramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunma- 
mak,                                      
  f) Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, asker- 
lik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya  
yedek sınıfına geçirilmiş olmak,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve-
ya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,                    
  h) Oda, borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış  
olmamak,                                    
  ı) Oda, borsa veya Birlik'ten daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle
çıkarılmış olmamak.                               
                                        
  Giriş Sınavları:                              

  Madde 10 - Odalar, borsalar ve Birlik'te ilk defa memuriyete alınacakların 
yarışma sınavını ve ayrıca öğrenim durumlarına göre ehliyet sınavını kazanmaları
şarttır. İlk defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Devlet Personel Dairesince
yapılan sınavı kazanmış olanlar sadece ehliyet sınavına tabi tutulurlar.    
  Ancak, odalar, borsalar ve Birlik'in görevleri ile ilgili konularda yüksek 
öğrenim veren üniversite, yüksek okul mezunları durumlarına uygun bir kadro var-
sa, ehliyet imtihanına tabi tutulmadan da işe alınabilirler.          
  Memurluğa tayin edilecekler için ilan, yarışma sınavının usul ve şekilleri, 
sınav kurulları ve görevleri Birlik Yönetim Kurulunca çıkarılacak iç yönetmelik-
te gösterilir.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              GİRİŞ VE YÜKSELME DERECELERİ             
  Derecelerin Tesbiti:                            

  Madde 11 - Göreve ilk defa alınacakların öğrenim durumlarına göre girebile- 
cekleri ve yükselebilecekleri derece ve kademeler 657 sayılı Devlet Memurları  
Kanununun 36 ncı maddesindeki ortak hükümlere göre tesbit olunur.        
                                        
  Göstergeler:                                

  Madde 12 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Personelin aylık göstergelerinin tesbitinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka- 
nununun 43 üncü maddesindeki "Aylık Gösterge Tablosu" esas alınır.       
  Odalar, borsalar ve Birlik personelinin aylık derece ve kademe göstergeleri-
ne, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarına uygulanan en yüksek ek gösterge  
rakamını geçmemek üzere ve bütçe imkanlarına göre, hangi görev unvanlarına ve  
ne miktarda ek gösterge rakamı tahsis edileceği, oda ve borsalarda meclisler,  
Birlik'te ise Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.             
  Personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ile hizmet 
yılları itibariyle aşağıda gösterilen kıdem göstergeleri esas alınarak ayrıca  
kıdem aylığı ödenir.                              
          Hizmet Yılı         Kıdem Göstergeleri       
     ------------------------------  -------------------------------    
          6 - 10               50           
          11 - 15               100           
          16 - 20               150           
          21 ve daha fazla          200           
  Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak
aylığın hesabında değerlendirilen süreler esas alınır.             
  Devlet memurlarına uygulanan memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı göster- 
gelerinde meydana gelen değişiklikler; oda, borsa ve Birlik personeline aynen  
yansıtılır.                                   
  Personelin aylık ücret tutarları; derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kı-
dem aylığı ve ek göstergelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü 
maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Taban 
aylığı göstergesi için farklı katsayı tesbit edilmesi halinde, taban aylığı gös-
tergesine bu katsayı uygulanır.                         
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aylıkların, (taban aylığı ve kıdem aylığı dahil) brüt tutarı, bulunulan yer-
de İş Kanunu gereğince işçiler için tesbit olunan asgari ücretin aylık tutarın- 
dan az olamaz; az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile 
ilgilendirilmeksizin tazminat olarak verilir.                  
  Ödenek:                                   

  Madde 13 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Kadrolu personele derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı ve  
varsa ek gösterge toplamının 2/3 ünü geçmemek üzere, oda ve borsalarda meclis- 
ler, Birlik'te ise Yönetim Kurulunca seyyanen ödenek verilebilir.        
  Özel Hizmet Tazminatı:                           

  Madde 14 - 0da, borsa, Birlik'te 1-4 dereceli kadrolarda çalışan personel  
ile özel bilgi ve beceriyi gerektiren işlerde çalışan personele 657 sayılı Dev- 
let Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen değişik Ek Madde'ye göre Dev-
let Memurlarına ödenen özel hizmet tazminatı miktarının iki katını aşmamak şar- 
tiyle, brüt özel hizmet tazminatı ödenir.                    
  Yabancı Dil Tazminatı:                           

  Madde 15 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Yabancı dille eğitim yapan üniversite mezunları ile yurt dışındaki üniversi-
telerde en az dört yıl öğrenim görerek lisans diploması alanlara ve yurt içinde 
lisans düzeyinde görmüş oldukları öğrenim üzerine yabancı dille eğitim yapan  
üniversitelerden ya da yabancı ülkelerdeki üniversitelerden master veya doktora 
diploması almış bulunanlar ile 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (H) fıkrasına göre yapılmış olan sınavı başaranlara ve 375 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yapılan "Kamu Personeli Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı"nı başaranlara her ay aylık ücret tutarlarının 
% 10'unu geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenir.              
  Bunlardan ikinci bir yabancı dil bilenlere, birinci yabancı dilleri için ve-
rilen miktarın 2/3 ü, üçüncü yabancı dilleri için 1/3 ü nisbetinde ilave tazmi- 
nat verilir.                                  
  Münhasıran mütercimlik görevi yapanlara, en iyi derecede bildikleri yabancı 
dil dışında bildikleri diğer yabancı diller için ödeme yapılır.         
  Sözleşmeli Personel:                            

  Madde 16 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Sözleşmeli personele verilecek aylık ücret, aynı kadro unvanında, kadrolu  
olarak çalışan emsali personele ödenen derece/kademe aylığı, taban aylığı, kıdem
aylığı, ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı, çocuk ve aile yardımı topla-
mından az ve bu meblağın 2 katından fazla olmamak kaydı ile; her bir görev alanı
için, görevin hiyerarşideki yeri, önemi, ağırlığı ve güçlüğü ile kuruluşun bütçe
imkanları gözönünde bulundurularak, oda ve borsalarda meclisler, Birlik'te ise 
Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur.                    
  Sözleşmeli personel, en çok üç ay süreyle denenmek kaydı ile işe alınır. De-
neme süresi sonunda işe devamı idarece uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri yeni- 
lenmez ve işten çıkarılırlar.                          
  Geçici Personel:                              

  Madde 17 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Geçici personele ödenecek aylık ücret, 16 ncı maddede belirtilen esaslara  
göre tesbit olunur.                               
  Temininde güçlük çekilen veya özel uzmanlığı gerektiren hallerde 65 yaşını 
geçmiş olsa dahi, geçici personel çalıştırılabilir.               
                ÜÇÜNCÜ KISIM                  
               MÜŞTEREK HÜKÜMLER                 
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
      ATAMA, ADAYLIK, KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ,       
              DIŞARDAN ATAMA VE NAKİL.               
  Atama:                                   

  Madde 18 - A) Odalar ve borsalarda:                    
  a) Genel katip, yönetim kurullarının inhası ve meclislerin onayı ile,    
  b) Diğer personel yönetim kurullarının kararı ile göreve atanırlar.     
                                        
                                        
  B) Birlik'de:                                
  a) Birlik Genel Katibini, Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ile Yönetim   
Kurulu,                                     
  b) Müdür muavini ve daha üst ünvanlı personel, Birlik Genel Katibinin tek- 
lifi ile Yönetim Kurulu,                            
  c) Diğer personeli ise Birlik Genel Katibi doğrudan göreve atar.      
  Personelin işine son verilmesi ve nakillerinde aynı esaslara uyulur.    
  İlk defa göreve alınanlarla, yeniden göreve atananların atamanın kendilerine
tebliğ tarihinden itibaren meşru mazeretleri olmaksızın, en geç 15 gün içinde  
göreve başlamaları esastır. Aksi halde atama işlemi iptal edilir.        
                                        
  Adaylık:                                  

  Madde 19 - Odalar, borsalar ve Birlik'e ilk defa atananların adaylık süresi 
bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.                      
  Adayların yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı 
Kanunla değişik 55 nci maddesi esaslarına göre Birlik Yönetim Kurulunca hazırla-
nacak iç yönetmelikle düzenlenir.                        
  Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alan memur ve hizmetlilerin asaletleri 
tasdik edilir.                                 
  Adaylık süresi sonunda olumlu sicil alamayanlarla, adaylık süresi içinde tu-
tum ve davranışlarında memur ve hizmetlilikle bağdaşamayacak durumları, devam- 
sızlıkları, bilgi ve iş yapma yönünden yetersizlikleri tespit edilenlerin görev-
lerine son verilir.                               
                                        
  Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi:                   

  Madde 20 - Memur ve hizmetlinin:                      
  a) Kademe ilerlemesi için, bulunduğu kademede bir yıl çalışması, bulunduğu 
derecede ilerliyebileceği bir kademe bulunması ve olumlu sicil alması,     
  b) Derece yükselmesi için, üst derecede açık kadro bulunması, bulunduğu de- 
recenin üçüncü kademe aylığını bir yıl almış olması ve son üç sicilinden biri  
son sicil olmak üzere, ikisinin olumlu bulunması şarttır.            
  Gizli sicillerin doldurulması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Bir- 
lik'çe tespit edilir ve bir genelge ile oda ve borsalara bildirilir.      
                                        
  Üst Derecedeki Bir Göreve Tayin:                      

  Madde 21 - (Değişik: 1.8.1985 - 85/9751 K.)                 
  - 0da, Borsa ve Birlik'te 1-2-3 ve 4 ncü derecelerdeki sorumluluk taşıyan  
yönetici kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasın- 
daki usul ve esaslar dairesinde, kuruluş bünyesinden veya Devlet Memurluğu sıfa-
tını kazanmış olanlardan naklen personel atanabilir.              
  Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgili personelin yüksek  
öğrenim görmüş bulunması ve 1 nci dereceli görevler için en az 12 yıl, 2 nci de-
receli görevler için en az 10 yıl, 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8  
yıllık hizmetinin bulunması şarttır.                      
  Bu hizmet süresinin hesaplanmasında personelin; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi hizmetleri ile, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
                                        
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 199O (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
namenin 2 nci maddesine tabi kurumlar ile, Oda, Borsa veya Birlik'te, yasama or-
ganı üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devre-
si dahil yedek subaylıkta ve Uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı  
ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştık-
ları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 ünün değerlendirilmesi suretiyle hesapla-
nır.                                      
  Bu bent hükümlerine göre atananlar, atandıkları kadronun aylık (ek gösterge 
dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların 
bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yük- 
selmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık de-
recelerinin yükselmesinde gözününe alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları,  
başka göreve atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.              
                                        
  Dışardan atama:                               

  Madde 22 - Odalar, borsalar ve Birlik memur ve hizmetlileri arasında, açık 
olan görevi yapabilecek yetenekte ve bu yönetmelikde yazılı şartları taşıyan me-
mur ve hizmetli bulundukça dışardan bu göreve atama yapılamaz.         
                                        
  Nakil ve Görev Değişikliği:                         

  Madde 23 - Odalar, borsalar ve Birlik'de çalışan personelin nakil ve görev 
değişikliği her kuruluşun iç yönetmelikleri ile düzenlenir.           
                                        
  İşten Çıkarma ve Görevin Sona Ermesi Halleri:                

  Madde 24 - (Değişik birinci cümle: 30/4/1990 - 90/377 K.) Odalar, borsalar 
ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin işten çıkarılmaları ve görevleri- 
nin sona ermesi halleri şunlardır:                       
  1) Bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesinde yazılı şartlardan herhangi birinin haiz 
olmadığının sonradan anlaşılması veya bunların sonradan kaybedilmesi,      
  2) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) İki yıl üst üste olumsuz sicil alınması,
  3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre memurluktan çıkarılması,         
  4) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) 65 yaşın doldurulmuş olması (Ancak, ge- 
nel sekreterler, yetkili organlarının kararı ile 65 yaşından sonra da sözleşmeli
olarak çalıştırılabilirler.)                          
  5) Çekilme (İstifa)                             
  Odalar, borsalar ve Birlik personeli bağlı oldukları kuruluşlara müracaat  
etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunabilirler.           
  İzinsiz veya kuruluşlarınca kabul edilen özrü olmaksızın görevin terk edil- 
mesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı 
aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.               
  6) (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.) Şahsın kendi isteği ile emekli olması, 
kuruluşlarınca sicil veya kuruluşun teşkilat yapısında meydana gelen değişiklik-
ler nedeniyle re'sen emekli edilmesi, mamullük veya yaş haddine uğraması,    
  7) Ölüm.                                  
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                DİSİPLİN CEZALARI                
  Disiplin Cezasını Gerektiren Haller:                    

  Madde 25 - Personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren 
fiil ve haller hakkında 675 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.                                   
  Disiplin cezaları, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yazılı atamaya yetkili
merciler tarafından verilir.                          
  Disiplin cezalarına tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde oda ve borsa- 
larda meclislere, Birlik'te ise Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşten Elçektirme veya Tutuklanma:                      

  Madde 26 - Odalar, borsalar ve Birlik Personeli hakkında tahkikatın selameti
bakımından işten el çektirilmesi veya herhangi bir suçtan tutuklanması, halinde 
yapılacak işlemler ve ödemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine  
tabidir.                                    
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
              SOSYAL YARDIMLAR VE HAKLAR              
                                        
  Sosyal Yardımlar:                              

  Madde 27 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Odalar, borsalar ve Birlik'te görevli her statüdeki personele ödenek dışın- 
da, Devlet Memurları Kanununda belirtilenden çok olmamak üzere, aile, doğum,  
ölüm ve benzeri sosyal yardımlar yapılır.                    
                                        
  İkramiye:                                  

  Madde 28 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Her statüdeki personele, ödeme tarihleri bütçe durumuna göre belirlenmek su-
retiyle, derece/kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge, ödenek, 
özel hizmet tazminatı dahil, yılda 4 brüt aylığa kadar veya brüt sözleşme ücreti
tutarında ikramiye verilebilir. Oda, borsa ve Birlik'de ilk defa göreve başla- 
yanlar, çalıştıkları süreye isabet eden oranda (kıstelyevm) ikramiye alırlar.  
                                        
  Başarı Belgesi:                               

  Madde 29 - Görevini zamanında ve noksansız yerine getirmek personelin normal
sorumluluğu olup, ayrıca takdiri gerektirmez. Ancak, görevlerinde olağanüstü  
gayret ve başarıları görülen personele, genel katibin teklifi üzerine, yönetim 
kurullarınca başarı belgesi verilebilir. Başarı belgesi, ilgili personelin sici-
line işlenir.                                  
                                        
  Emeklilik:                                 

  Madde 30 - Odalar, Borsalar ve Birlik personelinin sigorta ve emeklilik iş- 
lemleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan "Türkiye Odalar,
Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedi" nin özel
hükümlerinde yazılı şartlar içinde yürütülür.                  
                                        
  Emekliye Ayrılma Şekilleri:                         

  Madde 31 - a) Personelin kendi isteği ile emeklilik:            
  Odalar, borsalar ve Birlik'te çalışan personelden Türkiye Odalar Borsalar ve
Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedi hükümlerine göre as- 
gari hizmet, yaş haddi, malüllük ve diğer sebeplerle emekliliğini hak etmiş bu- 
lunanlar kendi istekleri ile emekliye ayrılabilirler.              
  b) Kuruluşların kararı ile re'sen emeklilik:                
  Odalar, borsalar ve Birlik'te çalışan personelden Türkiye Odalar Borsalar ve
Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedinde yazılı hükümlere 
göre asgari hizmet, yaş haddi, malüllük ve diğer sebeplerle emekliliklerini hak 
etmiş bulunanlar kuruluşların atamaya yetkili organlarının kararı ile emekliye 
sevk edilebilirler.                               
  Personel Vakıf Senedindeki asgari hizmet, yaş haddi, malüllük ve diğer se- 
beplere istinaden isteği üzerine emekliliğe çıkarılabileceği gibi aynı nedenler-
le kuruluşların atamaya yetkili organlarının kararı ile de re'sen emekliliğe  
sevk edilebilir.                                
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek - 17)                       
                                        
                                        
                                        
  Ayrılma Tazminatı:                             

  Madde 32 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Odalar, borsalar ve Birlik'de çalışan her statüdeki personelin emeklilik,  
yaşlılık, malüllük aylığına hak kazanmaları suretiyle görevden ayrılmaları veya 
odalar, borsalar ve Birlik'te en az bir yıl çalışmış olan personelin cezaen ol- 
mamak şartı ile işten çıkarılmaları, yahut yaş haddi veya ölüm sebepleriyle gö- 
revlerinin sona ermesi hallerinde ayrılma tazminatı ödenir.           
  Ayrılma tazminatı; oda, borsa ve Birlik'te geçen her tam hizmet yılı için  
personelin almakta olduğu son aylık veya sözleşme ücretlerinin brüt tutarı üze- 
rinden (derece ve kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek, varsa ek  
gösterge, özel hizmet tazminatı, ikramiye, yiyecek, giyecek, çocuk ve aile yar- 
dımları dahil) ay ve gün kesirleri de değerlendirilmek suretiyle hesap edilerek 
ödenir.                                     
  Bu tazminatın hesaplanmasında, hizmetin 30 yıldan fazlası ile, Devlet Memur-
ları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Ka- 
nunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesin-
den fazlası dikkate alınmaz.                          
  Görevde iken ölenlerin ayrılma tazminatı, personelin kanuni mirasçılarına  
ödenir.                                     
  Tedavi Yardımı:                               

  Madde 33 - (Değişik: 30/4/1990 - 90/377 K.)                 
  Değişik birinci fıkra:17/9/1993 - 93/4830 K.)                
  Odalar, borsalar ve Birlik'te çalışan her statüdeki personelin kendilerinin,
çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına 
müstehak olan çocuklarının hastalanmaları halinde resmi sağlık kurumlarınca veya
kuruluşların anlaşmalı hekimleri vasıtasıyla yatarak,ayakta ve meskende tedavi- 
leri ile ilgili her türlü masrafları,Birlik yönetim kurulu ile Türkiye Odalar, 
Borsalar ve Birlik Personeli ve Birlik Personeli Sigorta Sigorta ve Emekli San- 
dığı Vakfı'nın birlikte tesbit edecekleri esaslar dahilinde,kuruluşlarınca   
ve/veya Vakıf tarafından karşılanır.                      
  Ancak, başka kurumlardan sigortalı veya emekli olanların tedavi giderlerinin
nasıl karşılanacağını, her oda, borsa ve Birlik kendi iç yönetmeliğinde belir- 
ler.                                      
  Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin ödenme- 
sinde Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesine 30/12/1982 tarihli ve 2771 
sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü uygulanır.                  
  İç Yönetmelikler:                              

  Madde 34 - Bu Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde iç yönetmeliklerle düzen- 
lenmesi öngörülen hususlarla, eğitim, sınav, sicil, izin, vekalet, askerlik,  
fazla çalışma ile benzeri konular 5590 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereğince 
kuruluşların hazırlayacağı iç yönetmeliklerinde gösterilir.           
  İntibak İşlemleri:                             

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 18/7/1984 - 84/8325 K).             
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Odalar, Borsalar ve Birlik'te gö- 
revli personelin 10/5/1978 tarihli ve 7/15718 sayılı Tüzük'e göre yapılan inti- 
bakları ve bu intibaklara dayalı olarak almış bulundukları terfilerle ulaşmış  
bulundukları derece ve kademeler kazanılmış hak olarak muhafaza edilir.     
  Bu gibi personelin müktesep derece ve kademelerine, bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinin amir hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü  
maddesindeki gösterge rakamları uygulanır.                   
  Bu suretle tesbit edilecek derece ve kademe aylığı, Birlik Oda ve Borsalarda
1983 yılı bütçesinden personele her ay fiilen ödenmekte olan aylık ile mezkür  
Tüzük'e göre, aylığının 2/3'ü oranına kadar verilmiş ödenek varsa, bu ödenek di-
ğer sosyal yardımlar ve yan ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark
derece yükselmesi, kademe ilerlemesi veya katsayı artışı ile giderilinceye kadar
tazminat olarak ödenmeye devam edilir.                     
  Yürürlük:                                  

  Madde 35 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden aybaşın- 
dan itibaren yürürlüğe girer.                          
  Yürütme:                                  

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
      18/5/1983 TARİH ve 83/6620 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜTMEĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE     
--------------------------------------------------------------------------------
             Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
--------------------------------------------------------------------------------
                    Farklı Tarihte              
  Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren      Yürürlüğe    
                     Maddeleri       Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  18/7/1984     84/8325      -       (1/9/1983 tarihinden  
                            geçerli olmak üzere)  
                                9/8/1984     
  1/8/1985      85/9751       -          1/10/1985    
  18/9/1986     86/11005      -          1/11/1986    
  30/4/1990      90/377    3,4,6,9,10,11.      15/7/1989    
                   Diğer Maddeleri      28/6/1990    
                                        
  17/9/1993     93/4830       -          7/10/1993 tari- 
                                hini izleyen   
                                aybaşı      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------                                
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek - 17)