Endeksler
                                        
         SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI         
         İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA         
                 YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12.5.1983, No: 83/6526         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 27.7.1983, No: 18117          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S.3229          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla kaldırılan ve 2595 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 53 üncü mad-
desine göre sakatların, Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde ça-
lıştırılacaklarını belirlemektedir.                       
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olanlar
ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığı Resmi sağlık kurulu raporu ile
belgelenenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.            
                                        
  Tanım:                                   

  Madde 3 - Beden veya zihin gücünden yukarda belirtilen oranda yoksun olduğu 
Resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bir iş bulmakta genellikle zorluk 
çeken, fakat herhangi bir işyerinde söz konusu yetersizliğe rağmen, bazı işleri 
derhal veya kısa bir alıştırma sonunda yapabilecek durumda olan kimselere sakat 
denir.                                     
                                        
  Sakat çalıştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar:              

  Madde 4 - a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediye-
ler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve  
döner sermayeli kuruluşlar,                           
  b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi
müesseselerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar,       
  c) Hususi Kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ku- 
rulan banka ve teşekküller,                           
  d) Yukarıdaki bendlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından serma-
yesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların  
aynı nisbette iştiraki ile vücut bulan müesseseler,               
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kad-
rolarda, % 2 oranında sakat çalıştırmak zorundadırlar.             
                                        
  Sakat kadroların tesbiti:                          

  Madde 5 - Sakat kadrolarının tesbitinde ilgili Kurum veya kuruluşun (Taşra 
Teşkilatı dahil) bütün memur kadrosu sayısı dikkate alınır.           
  Ancak, bunların istihdamında verimlilik, hizmet ilkesi ve ihtiyaç gözönünde 
tutularak merkez ve illerdeki birimlere göre dağılımı ilgili Kurum veya Kuruluş-
ça yapılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sakat kadrolarının bildirilmesi:                      

  Madde 6 - (Mülga: 20.9.1986 - 86/11017 K.)                 
  Atama:                                   

  Madde 7 - (Değişik: 20.9.1986 - 86/11017 K.)                
  Sakatlar için ayrılan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği- 
şik 41 ve 48 inci maddelerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak sınavla atama
yapılır.                                    
  Sınav:                                   

  Madde 8 - (Değişik: 20.9.1986 - 86/11017 K.)                
  Sınavlar, 6/12/l985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Ola-
rak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yapılır. Ancak, sınav esnasında sakatlığın özelliğine göre, Kurum
gerekli gördüğü takdirde refakatçi bulundurulmasına veya özel sınav kurulu teş- 
kiline izin verebilir.                             
  Sakatların çalıştırılacakları işler:                    

  Madde 9 - Belirli bir mesleği olan sakatların meslekleri ile ilgili işlerde 
çalıştırılmaları esastır.                            
  Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan sakatlar, 
sakatlık durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda ça- 
lıştırılır.                                   
  Sakatlar, sakatlıklarını artırıcı veya ek sakatlık getirici işlerde çalıştı-
rılamazlar.                                   
  İşyerlerinin sakatların çalışma şartlarına göre düzenlenmesi        

  Madde 10 - Sakat memur çalıştırmak zorunda olan Kurum ve Kuruluşlar çalışma 
yerlerini sakatların çalışmaları kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli  
tedbirleri almak ve sakatların çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri  
temin etmek zorundadır.                             
  Yönetmeliğin aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı:              

  Madde 11 - Kurum ve Kuruluşların halen uygulamakta oldukları çeşitli yönet- 
meliklerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.        
  Yürürlük:                                  

  Madde 12 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştayca in-
celenmiş bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.        
  Yürütme:                                  

  Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     12.5.1983 TARİH ve 83/6526 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                 Farklı Tarihte         Yürürlüğe   
Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren        Giriş Tarihi  
                 Maddeleri                   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
 20.9.1986     86/11017      -            16.10.1986    
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       12.5.1983 TARİH ve 83/6526 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                Farklı Tarihte    Yürürlüğe         
Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi        
                 Maddeleri                   
--------------------------------------------------------------------------------