Endeksler
                                        
        DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN        
        NEVİ VE MİKTARLARININ TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİNİN       
          SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER           
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 27.6.1983, No: 83/6510       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 13.8.1983, No: 18134        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 22, S. 3218       
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu yönetnelik memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik so- 
nucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili ola- 
rak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tesbiti, takibi,   
amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirle- 
mek amacıyla hazırlanmıştır.                          
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  
değişik 1 nci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren kurumlarda çalışan me- 
murlar hakkında uygulanır.                           
  Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında sayılanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri 
uygulanmaz.                                   
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 -                                  
  1 - Kasdi zarar: Memurların idare veya kişilere bile bile, isteyerek zarar 
vermesi halidir.                                
  2 - İhmal sonucu zarar: Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni  
göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara 
uğraması halidir.                                
  3 - Tedbirsizlik sonucu zarar: Memurların gerekli önlemleri zamanında alma- 
maları veya eksik olarak almaları sonucunda idarenin veya kişilerin zarara uğ- 
raması halidir.                                 
  4 - Memur: 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan  
kurumlarda çalışan ve aynı kanunun 4 üncü maddesinin (B), (C) ve (D) bentleri  
kapsamına girmeyen kamu görevlileridir.                     
  5 - Devlet malı: Devletin malik olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz var-  
lıklardır.                                   
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
      Zarar-Tazmin Mükellefiyeti, Zarar Miktarının Tesbiti        
  Memurların Sorumlulukları ve Zararları Tazmin Mükellefiyeti         

  Madde 4 - Memurlar görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek; Devlet 
malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbir-  
leri almakla görevli ve sorumludurlar.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Memurlar, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle doğan 
zararları bu yönetmelikte belli edilen usul ve esaslar uyarınca tazminle mükel- 
leftirler. Sayıştaya karşı sorumlu olanların sorumlulukları hakkında 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu hükümleri saklıdır.                       

  Madde 5 - Bu yönetmelik hükümlerine göre memurlarca tazmin edilecek zarar- 
lar:                                      
  a) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, 
ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiy- 
le idarenin veya kişilerin uğradığı zararlar,                  
  b) Kendilerine teslim edilen Devlet malının korunması ve heran hizmete ha- 
zır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik 
sonucu almamaları sonucu Devlet malında meydana gelen zararlardan,       
  ibarettir.                                 
  Zararların tazmini için gerekli şartlar                   

  Madde 6 - Memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için;    
  a) Zararın mevcut olması,                          
  b) Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması,           
  c) Zararın mücbir sebebten hasıl olmaması,                 
  şarttır.                                  
  Zararın ve Miktarın Tesbiti                         

  Madde 7 - Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca   
uğradığı zararın ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Za- 
rara uğrayan Devlet malının rayiç bedelinin tesbitinde aşağıdaki usul ve esas- 
lar uygulanır.                                 
  a) Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeride belli edilmek suretiy-  
le kayıtlı bulunan veya demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri bel- 
li olmayan veya teberru yoluyla veya başka suretle Devlete mal edilen mallarda 
zarar sözkonusu ise ait oldukları kurumlarca üç kişiden az olmamak üzere teş-  
kil edilecek bir heyet tarafından zarara uğrayan malın rayiç değeri, piyasa   
araştırması yapılmak, ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istemek suretiy- 
le belirlenir ve ondan sonra zararın miktarı tesbit edilir.           
  Zarar gören Devlet malı eğer amortismana tabii mallardan ise rayiç bedelden 
amortisman payı düşülür.                            
  b) Tarihi ve bedii değeri olan her nevi eşya ve mallarda bir zarar sözko-  
nusu ise bilirkişilerden oluşan (eski eser uzmanları) bir heyet tarafından önce 
eserin değeri, ondan sonra husule gelen zararın miktarı tesbit edilir.     
  c) Zarar gören Devlet malı, biryerden gönderilmiş veya getirilmiş ise taşı- 
ma masrafları malın rayiç fiatına ilave edilmek suretiyle malın esas fiatı be- 
lirlenerek ondan sonra zararın miktarı tesbit edilir              
  Memurların 5 nci maddenin (a) fıkrasında tanımlanan hizmet kusurlarından  
doğan zararların miktarı kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerinin belirle- 
yeceği iki kişi ile zarara sebebiyet veren memurun ilk amirinden oluşan 3 ki-  
şilik bir heyet tarafından tesbit edilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                Zararın Ödenmesi                
                                        
  Zararların Ödettirilme Şekli                        

  Madde 8 - 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca tesbit edilen  
zarar miktarının, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt   
aylığının yarısını geçmediği hallerde memurun kabul etmesi kaydıyla zarar di-  
siplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre memurca ödenir. Ödeme- 
yi kabul etmeyen memurların verdikleri zararlar hükmen tahsil edilir.      
  Yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarı aşan zararlar, işin icabına ve genel 
hükümlere göre sorumlularından sulh yolu ile veya hükmen tahsil edilir.     
  Birinci fıkra kapsamına giren zararlar, ödemeyi kabul edenler hakkında di- 
siplin amiri veya yetkili disiplin kurulunca verilen kararların kesinleştiği  
tarihi izleyen aşbaşından itibaren kararda belirtilen esaslara göre, memurla-  
rın aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. Zararın ödenmesinin 
sulh yolu ile sağlanması halinde de sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen 
aybaşından itibaren anlaşma esaslarına göre memurların aylıklarından kesinti  
yapılır.                                    
  Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktarı, kendilerine ödenecek  
net aylıkların 1/3 ünden fazla ve 1/4 ünden az olamaz.             
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
               Diğer Hükümler                   
                                        
  Amirlerin Sorumlulukları                          

  Madde 9 - a) Amirler, emirlerindeki memurların, görevlerini dikkat ve itina 
ile yerine getirmelerini, Devlet malını korumak ve heran hizmete hazır halde  
bulundurmak için gerekli tedbirleri almalarını temin ve takip etmekle görevli  
ve sorumludurlar.                                
  b) Memurlarca verilen zararların miktarının tesbiti ve ilgililerden bu   
yönetmelik veya genel hükümlere göre tahsili konusunda yapılacak işlemlerin   
zamanında ve eksiksiz yürütülmesinden, zararı veren memurların görevli bulun-  
dukları kurum ve kuruluşların o mahaldeki amirleri müteselsilen sorumludurlar. 
  Zararların Takibi ve Yapılacak Diğer İşlemler                

  Madde 10 - Zararı veren memurun amirleri, zararın vukubulduğu tarihi iz-  
leyen 3 gün içinde zararın konusu ile memurun sorumluluğunu belirten tüm bil-  
gi ve belgeleri, o kurum ve kuruluşun en üst yöneticisine iletirler. En üst   
yöneticiler bilgi ve belgelerin kendilerine intikal ettiği tarihi izleyen    
10 gün içinde bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar uya- 
rınca zarar miktarını tesbit ettirirler.                    
  Zarar miktarının bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında be-  
lirtilen miktarı geçmediği hallerde, zararlarla ilgili belgeler en üst yöneti- 
ciler tarafından karar verilmek üzere ilgili disiplin amirine, gerektiğinde   
yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Ayrıca zarar veren memurdan ödemeyi ka-  
bul edip etmediği hususunda yazılı beyanda bulunması istenir. Bu işlemler en  
geç 10 gün içinde tamamlanır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukarıdaki fıkra kapsamına giren miktardaki zararları ödemeyi kabul eden  
memurlar hakkında düzenlenen dosya disiplin amiri veya yetkili disiplin kuru-  
lunca dosyanın intikalini izleyen 10 gün içinde incelenip karara bağlanır. Ka- 
rarda aylıklardan yapılacak kesinti miktarı ve taksit sayısı belli edilir.   
                                        
  İdareye verdikleri zararı ödemeyi kabul etmeyen memurlar hakkında genel   
hükümlere göre takibat yapılmak ve dava açılmak üzere zarara ait bütün bilgi  
ve belgeler kurum ve kuruluşun en üst yöneticilerince konuyla ilgili mercilere 
gönderilir.                                   
                                        
  İdarenin Rücu Hakkı                             

  Madde 11 - Memurların görevlerini, kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu  
gereken dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle zarara uğrayan kişilerin za- 
rarları, başvurdukları mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca ilgili 
kurumlarca karşılanır.                             
                                        
  Kurumların genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu hakları saklıdır   
  Zamanaşımı                                 

  Madde 12 - Memurların bu Yönetmelik hükümlerine göre ödeyecekleri tazminat 
borçlarının zamanaşımına uğraması genel hükümlere tabidir.           
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 13 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştayca da ince- 
lenmiş olan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.