Endeksler
                                        
                                        
         LİMİT DIŞI KALAN VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIM         
             ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  22.3.1983, No: 83/6259       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1985, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  19.4.1983, No: 18023        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 22, S. 3172       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               GENEL HÜKÜMLER                   
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdare- 
leri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 Sayılı Kanuna atfen 
vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı  
birliklerde çalışan avukatlara ait limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım
usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.             
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdare- 
leri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen 
vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı  
birliklerde ilgili bütçe yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunla-  
larına göre vekalet ücreti almağa hak kazanmış bulunan tüm avukatların, 657 sa- 
yılı Kanunun değişik 146. maddesinde belirlenen ve limit dışı kalan ücretlerinin
dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.                 
                                        
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/2/1982  
tarih ve 2595 sayılı Kanunun 9. maddesi ile değişik 146. maddesine dayanılarak 
düzenlenmiştir.                                 
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
           HESABIN AÇILMASI VE DAĞITIM ŞEKLİ             
  Hesap açmak:                                

  Madde 4 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
ile bunlara bağlı birliklerin ve 1389 Sayılı Kanuna göre vekalet ücreti alan tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bulunan Merkez Saymanlıkları
veya saymanlık işlerini yürüten birimleri nezdinde adi emanet hasabında ayrı bir
bölüm açılır.                                  
                                        
  Paraların toplanması:                            

  Madde 5 - Bir mali yıl içinde kanunda ön görülen limit sınırını aşan tutar- 
lar bütçeye gelir kaydedilmiyerek merkezdeki saymanlıklarına veya bu işleri yü- 
rüten merkez birimlerine ilgili dairelerince gönderilir.            
                                        
  Beyanname ve listelerin gönderilmesi:                    

  Madde 6 - Kurumların merkez ve taşra örgütleri, her mali yıl sonunu takip  
eden ayın 20 nci gününe kadar bünyesinde çalışan ve limiti doldurmayan avukat- 
lardan beyanname alarak o mali yıl içerisinde almış oldukları vekalet ücretinin 
bürüt miktarlarını ve avukatların isimlerini gösteren, daire amiri tarafından  
onaylı listeler ile beyannameleri bağlı bulundukları merkez teşkilatına gönder- 
mekle yüküm-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lüdürler. Belirtilen süre içerisinde beyanname vermeyen kurum avukatları o yıl 
içinde dağıtılacak avukatlık ücretinden yararlandırılmazlar.          
                                        
  Dağıtım şekli:                               

  Madde 7 - Listeler her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 ki-
şiden oluşan bir kurul tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye ta-
bi tutulur. Değerlendirmeden sonra hesapta toplanan para tüm hak sahipleri sa- 
yısına bölünmek suretiyle bulunacak meblağ eşit olarak hak sahiplerine dağıtı- 
lır. Bu dağıtım sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktar yine geri  
kalan hak sahipleri sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olu- 
nur.                                      
  Ancak, bu dağıtımlardan artan miktar bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi 
emanet hesabında bekletilir. Bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet  
ücreti önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle  
dağıtıma tabi tutulur.                             
  Dağıtım sonucu hazırlanacak liste yetkili daire amirince tasdik edilerek  
bir örneği Merkez Saymanlıklarınca veya bu işleri yürüten merkez birimine, bi- 
rer örneği de bu hesaptan ödeme yapacak olan saymanlıklara gönderilir.     
                                        
  Saymanlıklarca ödeme şekil ve süresi:                    

  Madde 8 - Merkez hesabında toplanan limit artığı vekalet ücretleri Merkez  
Kurulu tarafından tesbit edilen listenin gelmesini takiben bir ay içerisinde  
tahakkuka bağlanarak hak sahiplerine ödenmek üzere bağlı bulundukları saymanlık-
lara gönderilir. Bu saymanlıklarca gerekli ödeme derhal yapılır.        
  Merkezde ise saymanlıklarca listelerin gelmesini takiben bir ay içerisinde 
hak sahiplerine ödenir.                             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                 SON HÜKÜMLER                  
  Gözetim:                                  

  Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde daire amirleri  
gözetimle görevlidirler.                            

  GEÇİCİ MADDE 1 - 1983 Mali Yılı uygulamasında bu Yönetmeliğin 6 ncı madde- 
sinde belirtilen süreler dikkate alınmaz.                    
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME               
  Yürürlük:                                  

  Madde 10 - 832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik
1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.